12
Fijemos la mirada en Jesús
Cahmor ricán to binat Sir ajc uní quen rahcuír yajác cuitar isat cat bitara yajcata bíntara ehcú bahjacro. Eyta bira is ruhw̃úc tacat, isat cat tan ucátaro. Icrát biyat Sir tamo sihw̃ ayti rehcayat, isat eyta sihw̃a ayti ey ajcá bár jácataro. Isat bitara útara ur ay bár yajc cun rehcayat, yajti etátaro. Eyta yajti cuar Sirat isat bitara yajquín wajaquey wácati yajcátaro. Isat eyta yajca rabar Jesús tamo síhw̃ataro. Jesusat récaji Sir chihtá uní quen rahcuír yajác tamo síhw̃ataro. Eyat Sir chihtá rahcuír caba yajacro. Yahncút ahnian cuít rehcata sehw̃ar, caruc ojcor chinata tacat conti tan újacro. Caruc ojcor quejcayat uwat ey ójcoran ajc ahsín tew̃ata itchacro. Im ojcor eyta tew̃ata itchác tacat, Jesusat ey tamo sehw̃a yártiro. Séhw̃ati cuar conti tan újacro. Etar ahra cuacúr Sir owár uw ayin yehnjacro.
Eyta yajác tamo síhw̃awi. Ur ay bár binat ey quehsí rehc tacat tan újacro. Ey tamo eyta sihw̃a rabar séoti jaw̃i. Uwat ba ruhw̃úc tacat ba séoti jaw̃i. Cue rehti jaw̃i. Uwat Sir chihtá ques ba ruhw̃úc tacat ba wácati tan úcaro. Eyta cuar áhajira ba yaúwini ahnútiro. ¿Sir carit cuitar ba tan uquin acu wajác ey baat bar tan chinyi? Ey cuitar wajacro:
Wacjú, Sirat bahat ur ay bár yajti acu cuécwayat, cuécwajar bi cuécujac síhw̃ati jaw̃i. Bucoy ay bár yajti acu cuécujac, síhw̃awi. Bucoy bucoy cuécwayat, séoti jaw̃i. Cue rehti jaw̃i. Síratan biyin sehnáctara éyinat ur ay bár yajti acu cuécuro. Tetát ima wacján sehnác rehquít, ur ay bár yajti acu tecuar eyta, Sirat is cat eyta cuécuro.
Sirat ur ba ay bár yajti acu cuécwayat, cue rehti tan uw̃i. Ur ay yajquíc sinwi. Uwat ima wacjá tecuar eyta, Sirat ba cat eyta cuécuro. Baan Sir sasaro. Etar cuécuro. Uwat ima sasá ur ay bár yajcayat, técuatira yajca báreyra. Sirat ba cuécuti chaquir waquít baan ima sasai bár etar cuécuti chaquic síhw̃ataro. Ba teti bár etar eyta chaquic síhw̃ataro. Sirat ima sasá bahnáquinat ur ay bár yajti acu cuécuro. Uchta cat síhw̃awi. Cajc uch cut ijmár tetinát isat ay bár yajti acu técuaro. Eyta técuayat isat eyin ajcá ji bécaro. Eyta cuácayatwat, cuacúr Tet cat ajcá ji beyátaro. Eyta ajcá ji bécayat isan cuacúr ey jor ítayqueyra. 10 Isan cajc uch cutar inic obir itic cuaquir, tetinát ijmár tamo sihw̃ar is quin ur ay bár yajc ayti acu técuaro. Is tetín imarat sihw̃at, isan bitara técuata bíntara eyta técuaro. Cuatán Sirat is tamo sehw̃ar isat ay yajcayta acu cuécuro. Is urán im ubot ur ay waayta acu cuécuro. Iman ayan cuít chihtara is cat im eyta rehcayta acu eyta cuécuro. 11 Isat ur ay bár yajti acu cuécwayat, ínicra yar wíniro. Récaji ohbac batro. Eyta cuar ítchareht yájcajareht, bíyinatan cuécui cuitar ur ay yajquíc sínyatan, éyinatan ur ay yajcaro. Ohbac itro.
El peligro de rechazar la voz de Dios
12 Eyta cuácayat, uwat ba ruhw̃uyat ba cuac bec tacat, tan uw̃i. Ba urá chi yinwi. Chihchír chi yinwi. Cuechín, chuchin ítiti jaw̃i. 13 Baat urá ay yajw̃i. Uw ibit tuní aw̃at bir eyta baat cat ur ay éytaan wan yajw̃i. Eytair báreyra, ba chihtá cuitar ba cahujín cuechín chuchin ítquinat Sir chihtá bahnác waca téyqueyra. Ibit wan bár bi aw̃at bicayat quescar cuercúr acsar cuecwátaro. Quescara cuercúr acsar cuécwata eyta, cuechín chuchin itquin cat Sir chihtá éytaan wan waca téyqueyra. Cuat baat ay yajcayat, cuechín chuchin itquin cat ba chihtá cuitar sicor tan wan chácayqueyra.
14 Behmár cuitatrun uw bahnaquin owár tan wan chaquin acu ay ítuwi. Behmár cuitatrun baan Sir imáy wácati rehquín acu cat ay yajw̃i. Sir imáy chátieyra, cuacúr Sir quin cuwa báreyra. 15 Baat cahujín ay yajcayta acu ohbac tew̃i. Uw istiyát Sir chihtá ruhw̃úctara, eyat acsar ruhw̃uti acu ajc uní cuitar waw̃i. Eyat Sir chihtá ruhw̃uti rehcayat, Sirat ey sehnác rehquít síwayqueyra. Uw istiyát Sir chihtá ruhw̃úyeyra, cahujín quir binat cat istír car im eyta yajcáy yinata óraro. Eyta chihtara uw quin Sir chihtá ruhw̃ú ayti jaw̃i. 16 Uw istiyát Sir chihtá ruhw̃úyeyra, eyat isár yajquíc sínata óraro. Sir tamo síhw̃ati ítata oraro. Esaú urá eyta rehcata óraro. Esaú quesmatir chihtara icuran biyan imáy chácata eyan taná quin rajacro. Yayí rehquít, ira chistán istiy tehmár rajacro. Séhw̃ati cuar rajacro. 17 Eyta rar car ítchareht, yájcajareht, ima tetát ima cuitar wacayta acu coníc tacat, tetát bitách wácajar rehjecro. Esauat o rabar coníc tacat, ey cuitar bitách wácajar rehjecro. Esaú imát récaji eyta yajáqueyan, yahncút bitách téhmojor rehjecro. Cue rehca rabar conjác tacat, bitách téhmojor rehjecro.
18 Baat bachan chihtán cuitar Sir owár téw̃tiro. Baat bi chihtá cuitar tew̃íctara eyan ayan Moisés cuitro. Israélinat bachan chihtán sinin acu Sinaí cubar ques cujacro. Sinaí cubar ques cujác cuara, cubar arcútatra sáhuwajatro. Sinaí cubar ques cur ítitan, ocan to yehníc itchacro. Tinic cat íyarat ayar tinic itchacro. Séroan cat abáy caquíc itchacro. 19 Erar cur ráhcuitan rubar cuhquíc rahjacro. Sirat ajc tew̃ic cat rahjacro. Eyta rahcuír, ajc tew̃ic rahcuír car ay wini rehjecro. Ay wini rehquít, éyinat Moisés quin wajacro:
—Is quino Sir imatra tew̃ti acu waw̃i, wajacro.
20 Síratan uwat Sinaí cubar cut sáhuti acu wajacro:
—Uwtara, rúwatara chihtá chajac ey acsar sáhuyeyra yauwátaro. Baat ac cut ey yauwátaro, wajacro.
Sirat eyta wacayat, uwat caba yájcajar síhw̃ajacro. Etat bar sácata síhw̃ajacro. Eyta sihw̃ar ehurát cuájacro. 21 Moisés cat cubar icar bahnác eyta rehquíc istír áywini rehjecro. Eyta rehquít wajacro: “Sir cahmor ehurát as yíworo,” wajacro. Israélinat chihtá eyta chajac ey cuitar Sir owár tew̃jacro.
22 Cuatán bara Sir joran erar cuitari téw̃tiro. Sir jor tew̃ín acu baan cuacúr Sión cubar cuitar secuan yinjacro. Sir ima pueblo cuitar secuan yinjacro. Jerusalén cuacúr abá cuitar tuw̃jác sar secuan yinjacro. Cuacúr abá cuitar Sir cacmín ricán to bin owár secuan yinjacro. Sir cacminát “Siran ayro,” cohwín acu owár sécuajacro. Ba cat eyin owár secuan yinjacro. 23 Sir sasá cat eyin owár sécuajacro. Eyin cuacúr beyin acu imár ajcan cuacúr cuitar carit cuitar cuihsujacro. Baan Sir cacmín owár, Sir sasá owár secuan yinjacro. Eyin owár cat uw urá wahitquib owár cat sécuayqueyra. Urá wahitquib eya uw bahnaquin acu Sir quéneyro. Erar cat urá ay bi sácajac eyin ajca Sir ima jor itin acu tayar bár chájacro. Ba ajca eyin owár Sir jor secuan yinjacro. 24 Jesús owár cat sécuayqueyra. Jesús eyat Siran uw owár tan wan chácayta acu chihtán caba órojocro. Chihtá eya récaji istiti binro. Baan ey jor cat secuan yinjacro. Ab bijaquey owár sécuayqueyra. Ey aban ayan Abel ab cuitro. Jesús ab ey bijác rehquít, isan Sir ub cahmor tan wan chácaro. Cuat Abel ab bijác ques, Sirat Caín técuajacro.
25 Eyta cuácayat ba quin Sir chihtá ehcuquey ria cátira yajti jaw̃i. Cajc uch cutar Moisesat Sir chihtá ehcujác cuar, cahujinat ria cati ruhw̃ujacro. Eyta cati ques eyin sera waati cuájacro. Eyta chihtara cuacúr bin Jesucrístoat is quin Sir chihtá ehcwayatwat, isat yají rahcuátaro. Eytair báreyra isan cuít cuécwayqueyra. Eyta cuecuc cahmar isan bitách sera waájatro. 26 Sirat récaram Moisés quin chihtá ehcwayat cat, Sir tew̃íc ajcyarat cajcan teyan bahnác yiwojocro. Cuatán yahncutra uchta yajquín wac bahjacro.
Aját bucoy cat yiwonro. Cuat bucoy yiwoyat aját cajc étani yiwó báreyra. Cajc cat cuacúr abá cat yiwonro, wajacro.
27 Eyta wacayat, “bucoy cat” wacayat uch ojcor wacaro. Sirat bi yiwóyatan, eyan bahnác bahnáyqueyra. Ijmár ub cuit ítata ey bahnáyqueyra. Eyta bahní yahncút, yíwojor eyra im eyta rehcáyqueyra. 28 Eyta chihtara isat Sir quin “oquéy” wacátaro. Yíwojor bin, téhmojor bin Sirat is quin wiquin wajac etar “Oquéy, bah ur ayro,” wacátaro. Eyta waquír car Sir cahmar ay wini rehcátaro. Ey tamo síhw̃ataro. Ey ojcor conátaro. 29 Is sihw̃at Siran ocan wanro. Bahnác bahnata étarwan ocan wanro. Eyta chihtara isat ay wini rehquír ey tamo síhw̃ataro.