13
Cómo agradar a Dios
Baan rahra rahra sehnác eyan etiti acsar eyta yajw̃i. Rabin rahra rahra sehnár yajquír eyta baat cat eyta yajw̃i. Uwa istiti bin ba quin cucayat baan eyin owár tan wan rehw̃i. Iran úbachan ruhw̃uti wiw̃i. Cahujinat eyta es yajti wiquir ítitan, imarat istiti rabar Sir cuacúr cacmín obir yajacro. Cárcel icar tunjác eyin tamo cat síhw̃awi. Behmár tunjác eyta sihw̃ar baat eyin tamo síhw̃awi. Uwat ruhw̃úc eyin tamo cat síhw̃awi. Ba cat eyta ruhw̃ata sihw̃ar eyin tamo síhw̃awi. Eyin obir yajw̃i.
Yehw̃ti bin jor cuic cut questa camti jaw̃i. Uw besir yajti jaw̃i. Ba bahnáquinat uw yehw̃jaquin ajcá bi béowi. Ba besir yájcyeyra, isár yájcyeyra, Sirat cuécwayqueyra.
Ba ray racar isoti jaw̃i. Ba icuran biyan chetar im ey tecut ohbac ítuwi. Sirat wajacro: “Aját ba obir yajquinro. Aját ba istir bah báreyra,” wajacro. Eyta chihtara isat ohbac wacátaro:
Siran as obir yájquibro. Etar as rooti ítinro. Uwat as ruhw̃ún yajc tacat bitarach batro, wacátaro.
Ba carin tamo tan chinti síhw̃awi. Eyinat ba quin Sir chihtá récaji ehcujáquinro. Eyinat bitara yajquír cuitara ohbac ítchactara, ey síhw̃awi. Eyta sihw̃ar car, éyinat Sir tamo síhw̃ajac eyta baat cat eyta síhw̃awi. Etar uch cat síhw̃awi. Jesucrístoan bur cut suw cut récaram cat, ah cutara cat, yahncút cat tehmoti im eyta rehcaro. Eyta cuácayat chiht istiy, chiht istiy rahcti jaw̃i. Bach yajcata chihtá siw̃ay yinyat rahcti jaw̃i. ¿Behmár cayar yájcajaqui? Sirat is sehnác rehquít, is quin urá caba wícataro. Cuat cahujinat bach yajquír cuitar urán cuít yinín sihw̃at cat batro. Urá im eyta rehcaro. Eyta bira eyin chihtá rahcti jaw̃i.
10 Judío sacerdóteinat Sir jor tan wan chaquin acu ruwa yauro. Cuatán isan Sir jor tan wan chácayta acu ruwa yauti cuar ey ajc tehmár istiy chinjacro. Ayan cuít bin chinjacro. Eyta chinjác eyan judío sacerdótein sicar binat bitách cóhjotro. Eyinan Sir ubach icar ruoquin cuar, bitách cóhjotro. 11 Sacerdóteinat ruwa ab uquir Sir wiquíc usar bécaro. Ab ey uquir car sura ey cat bitách cóhjotro. Cohti cuar pueblo acán cutar bahnác wahnata binro. 12 Ruwan pueblo acán cutar wahnár eyta, Jesús cat pueblo acán cutar yaujacro. Uwat Sir tayar yajác tunin acu Jesús ab bir car chinjacro. Uwan Sir ima uw yinayta acu Jesús ab bir car chinjacro.
13 Eyta cuácayat isan Jesús chiwa chácataro. Isat judíoinat yajquír eyta yájcajatro, Jesús owár chaquin acu. Uwat Jesús ajcá bár chaquir eyta is cat eyta ajcá bár chácata tacat isan Jesús chiwa yinátaro. 14 Cajc uch cutar ísayan icuran biyan báhnajar binra batro. Cuácayat isra cuacúr beyic acor itro. Yahncút isan erar bur cut suw cut ítayqueyra.
15 Jesusat chihtá caba órojoc etar isat Sir ojcor ay tew̃átaro. Judío sacerdóteinat Sir quin “oquéy,” waquín ac ruwa yauwir wahnro. Cuat isat ey quin “oquéy,” waquín ac ijmár cuw cutar uw quin Sir ojcor ay tew̃átaro. 16 Sir quin “oquéy,” waquín ac ur ay cat yajcátaro. Baay icuran biyan cahujín quin es yajti wiw̃i. Eyta wícayat, eyta yajcayat, Sirat ítitan, baat yarís yajcaro.
17 Baat carin chihtá caw̃i. Eyin ria caw̃i. Eyinat baat síhw̃ajar bin síhw̃ati acu siw̃ro. Imarat ba ac bitara yajáctara Sir quin ehcwata binro. Eyta bira éyinat Sir ub cahmor ahní tew̃ayta acu eyin ria caw̃i. Baat eyin ria ráhctieyra, éyinat cue cuar Sir quin tew̃áyqueyra. Cue cuar tew̃yat, ba acu ay batro.
18 Is cuitar Sir ojcor conwi. Isat Sir ub cahmor urá tehmoti yajác rehquít óhbacro. Isat urá tehmoti icuran biyan ay yaj cun rehcaro. 19 Aját ba quin uní wacaro. Is cuitar Sir ojcor conwi. As biráy cuanti ba quin ben ac Sirat ajc waayta acu conwi.
Bendición y saludos finales
20 Aját ba cuitar Sir ojcor conro. Sir eyan uw ohbac it áyquibro. Eyat is Cara Jesucristo chinyat sicor estají yehn áyjacro. Obas cayibat im obas obir yajquír eyta, Jesucrístoat cat isan eyta obir yajcaro. Jesús ima chinír cuitar Sir jor uwa tan wan chácayta acu caba órojocro. 21 Aját Sir quin conro, eyat ba ac bahnác ay bi wícayta acu. Baat ey chihtá caba yajcayta acu eyta wícayta acu conro. Eyta wiquir cuitar ba urá ay chácataro. Jesucristo chihtá cuitar urá ay chácataro. Jesucristo ey ojcor uwat bur cut suw cut im eyta ay tew̃átaro. Amén.
22 Rábinu, aját ba quin conro. Aját ba quin bitara yajquín wajáctara ey ráhctira yajti jaw̃i. Aját carit biráy bár bi cuihsujacro. 23 Uch rahcwi. Is rab Timoteo cárcel icar bin bar újacro. Eya usár in wicayat, isan buc owár ba quin béyinro. 24 Aját ba carin bahnaquin tamo cat, Sir sasá bahnaquin tamo cat séhw̃aro. Eyin quin eyta waw̃i. Italia cajc cut binat cat ba tamo sihw̃ac wac ayro. 25 Aját ba cuitar Sir ojcor conro. Sirat ba sehnác rehquít obir yajcayta acu conro. Amén.