3
1-2 Mʉsã ye quetire tʉꞌosĩꞌrĩrã, põtẽoticãti. Tojo weerã mʉsã tiropʉ Timoteore ĩꞌadutirã oꞌówʉ. “Ʉ̃sã peꞌe Atenapʉ tojarãti”, niwʉ̃. Timoteo ʉ̃sã meꞌrãcjʉ̃ Jesú ye quetire werecusiatamugʉ̃ nimi. Cʉ̃ mʉsãrẽ Jesure nemorõ ẽjõpeocã weegʉsami nírã, oꞌówʉ. Tojo nicã wãcũtutuanemosere wereato nírã cʉ̃rẽ oꞌówʉ. 3-4 Ãpẽrã masã mʉsã Jesure ẽjõpeocã ĩꞌarã, ĩꞌatuꞌti, bujicãꞌsama. Na tojo weecã, Jesure ẽjõpeoduꞌuticãꞌto nírã Timoteore weredutirã oꞌówʉ. Ʉ̃sã topʉ nírã, mʉsãrẽ aꞌtere wereyutojawʉ. “Marĩ Jesure ẽjõpeorã, piꞌetinoꞌrõsaꞌa”, niwʉ̃. Ʉ̃sã níꞌcaronojõta marĩ nipeꞌtirãrẽ queoro waꞌaro weeꞌe. Mʉsã tere masĩsaꞌa. Mʉsã Jesure ẽjõpeosere masĩsĩꞌrĩgʉ̃ põtẽoti, ¿deꞌro waꞌamiti narẽ? nígʉ̃, mʉsã ye quetire miitidutigʉ Timoteore oꞌówʉ. “Apetero weegʉ mʉsãrẽ wãtĩ Jesure ẽjõpeoduꞌucã weecãꞌpĩ”, nicãti. ¿Ʉ̃sã buꞌeꞌque ne wapamarĩpari? ni masĩsĩꞌrĩgʉ̃ cʉ̃rẽ oꞌówʉ.
Tesalónicacjãrã ye quetire Timoteo quetití ejaꞌque niꞌi
Niꞌcãrõacãrẽ Timoteo mʉsã tiropʉ níꞌcʉ dajatojami aꞌtopʉre. Cʉ̃ mʉsã yere añuse quetití dajami. Aꞌtiro niami: “Na Jesure ẽjõpeonuꞌcũcãꞌma. Na basu añurõ aꞌmerĩ maꞌisetiama. Marĩrẽ maꞌise meꞌrã wãcũnuꞌcũcãꞌma. Marĩrẽ pũrõ ĩꞌasĩꞌrĩama marĩ narẽ ĩꞌasĩꞌrĩrõnojõta”, ni quetití dajami. Mʉsã Jesure ẽjõpeose quetire tʉꞌorã ʉ̃sã piꞌetimirã, eꞌcatiꞌi. Marĩ wiogʉ Jesure ẽjõpeonuꞌcũcã tʉꞌorã, yujupʉta ʉ̃sã ejerisãjãse cʉoꞌo. Tojo weerã mʉsãrẽ wãcũrã, eꞌcatiyʉꞌrʉasaꞌa. Õꞌacʉ̃rẽ mʉsã ye cjasere ʉ̃sã ¿deꞌro wee eꞌcatise oꞌopõtẽobosaʉ? Basioweꞌe. 10 Ñamirĩ, ʉmʉcorita yóacã Õꞌacʉ̃rẽ sẽrĩnuꞌcũcãꞌa mʉsã tiropʉ waꞌasĩꞌrĩrã. Mʉsãrẽ Jesú yere wereyapadaꞌreosĩꞌrĩsaꞌa.
11 Ʉ̃sã marĩ pacʉ Õꞌacʉ̃rẽ, marĩ wiogʉ Jesure aꞌtiro sẽrĩꞌi. “Tesalónicacjãrã tiropʉ ʉ̃sãrẽ oꞌóya. 12 Nemorõ na basu aꞌmerĩ maꞌiseticã weeya. Nipeꞌtirã ãpẽrã quẽꞌrãrẽ maꞌicã weeya. Narẽ ʉ̃sã maꞌirõnojõta na quẽꞌrã ãpẽrãrẽ maꞌiato. 13 Õꞌacʉ̃, mʉꞌʉrẽ ẽjõpeoduꞌuticãꞌto. Mʉꞌʉ ʉaro weeato. Narẽ wãcũtutuacã weeya. Mʉꞌʉ narẽ tojo weecã, mʉꞌʉ ĩꞌorõpʉ buꞌiri marĩrã nirãsama. Tojo weerã Jesú apaturi aꞌti turipʉre cʉ̃ yarã meꞌrã aꞌticã, buꞌiri marĩrã nirãsama.” Aꞌtiro ni sẽrĩbosaꞌa mʉsã ye cjasere marĩ pacʉ Õꞌacʉ̃rẽ.