2
Pablo Tesalónicapʉ cʉ̃ buꞌeꞌquere quetiwereꞌque niꞌi
Acawererã, mʉsã aꞌtere añurõ masĩsaꞌa. Ʉ̃sã Tesalónicapʉ sijarã, mejõ warota buꞌecusiaticãrã niwʉ̃. Ʉ̃sã buꞌesere tʉꞌorã, mʉsã pãjãrã Jesure ẽjõpeowʉ. Ʉ̃sã mʉsã tiropʉ waꞌase dʉporo ʉ̃sã Filipopʉ niwʉ̃. Topʉ nicã, tocjãrã ʉ̃sãrẽ tãrã, ñaꞌarõ bujicãꞌwã. Mʉsã tere masĩsaꞌa. Mʉsã ya macãcjãrã quẽꞌrã ʉ̃sã weresere cãꞌmotaꞌasĩꞌrĩmiwã. Na tojo weemicã, Õꞌacʉ̃ ʉ̃sãrẽ añurõ wãcũtutuase oꞌowĩ. Tojo weerã cʉ̃ ye quetire uiro marĩrõ werewʉ. Mʉsãrẽ Jesú ye quetire wererã, mejẽcã peꞌe weretiwʉ. Ñaꞌarõ weesĩꞌrĩrã, numiarẽ aꞌmetãrãsĩꞌrĩrã, weetaꞌsase meꞌrã weretiwʉ. Õꞌacʉ̃ peꞌe ĩꞌabesetojagʉpʉ cʉ̃ ye queti weresere cũugʉ̃tigʉ ʉ̃sãrẽ besecʉ niwĩ. Masã ʉ̃sã meꞌrã eꞌcatiato nírã mejẽta cʉ̃ ye quetire werewʉ. Õꞌacʉ̃ peꞌere eꞌcatidutirã werewʉ. Õꞌacʉ̃ nimi nipeꞌtise marĩ wãcũsere masĩgʉ̃. Ʉ̃sã topʉ nírã, ne niꞌcãti mʉsã yere ʉaripejarã, añurõ ucũtaꞌsa weretiwʉ. Mʉsã aꞌtere masĩsaꞌa. Õꞌacʉ̃ quẽꞌrã diacjʉ̃ta ʉ̃sã wãcũsere masĩsami.
6-7 Ʉ̃sã Jesú oꞌóꞌcãrã niꞌi. Tojo weerã “Ʉ̃sãrẽ wiorã weronojõ ĩꞌaña”, nímasĩbopã. Tojo nita basiomicã, ne niꞌcʉ̃rẽ nitiwʉ. Aꞌtiro peꞌe weewʉ. Niꞌcõ numio co macʉ̃rẽ coꞌte miꞌo masõsamo. Co weronojõ ʉ̃sã quẽꞌrã mʉsã tiropʉ nírã, mʉsãrẽ maꞌírã, tojota weewʉ. Mʉsãrẽ maꞌírã, Õꞌacʉ̃ ye queti diaꞌcʉ̃rẽ weretiwʉ. Nipeꞌtise ʉ̃sã põtẽorõ weetamuta basiosere weetamuwʉ̃. Mʉsãrẽ ʉpʉtʉ maꞌicãti.
Ʉ̃sã topʉ nírã daꞌraꞌquere mʉsã wãcũsaꞌa. Mʉsãrẽ Õꞌacʉ̃ ye quetire wererã, peje caribose oꞌosĩꞌrĩtiwʉ. Tojo weerã ʉ̃sãrẽ aꞌmácaticãꞌto nírã ʉ̃sã basu daꞌrawʉ. Ñamirĩ, ʉmʉcori yóacãta ʉ̃sã baꞌatjere, ʉ̃sãrẽ dʉꞌsasenojõrẽ wapataꞌarã daꞌrawʉ.
10 Ʉ̃sã weesetiꞌquere mʉsã ĩꞌawʉ̃. Õꞌacʉ̃ quẽꞌrã masĩsami. Mʉsã Jesucristore ẽjõpeorã meꞌrã nírã, ʉ̃sã weesooro marĩrõ nisetiwʉ. Mejẽcã weetiwʉ. Õꞌacʉ̃ ʉaronojõ nisetiwʉ. Tojo weerã ãpẽrã ʉ̃sãrẽ “Na buꞌiri cʉoma” nirṍ marĩrõ nicãꞌwʉ̃. 11-12 Niꞌcʉ̃ cʉ̃ põꞌrãrẽ weronojõta ʉ̃sã quẽꞌrã mʉsãnʉcʉ̃rẽ werewʉ. Eꞌcatise, wãcũtutuasere mʉsãrẽ oꞌowʉ. Õꞌacʉ̃ põꞌrã weronojõta nisetidutiwʉ. Mʉsãrẽ Õꞌacʉ̃ cʉ̃ põꞌrã niato nígʉ̃ besesami. Tojo nicã mʉsãrẽ cʉ̃ meꞌrã cʉ̃ asistese nirõpʉ ninuꞌcũdutisami.
13 Apeye mʉsã ye cjasere weregʉti. Õꞌacʉ̃ ye quetire werecã, mʉsã “Õꞌacʉ̃ ye ucũse niꞌi” nírã, maata ẽjõpeowʉ. “Masã na ucũsere ẽjõpeobosaʉ”, nitiwʉ. Mʉsã tojo weesere wãcũrã, Õꞌacʉ̃rẽ eꞌcatise oꞌonuꞌcũcãꞌa. Ʉ̃sã mʉsãrẽ wereꞌque Õꞌacʉ̃ ucũse warota niwʉ̃. Te queti meꞌrãta Õꞌacʉ̃ cʉ̃ ʉaro weeato nígʉ̃ mʉsãrẽ siape meꞌrã dʉcayunuꞌcũgʉ̃ weemi.
14 Mʉsã Jesucristore ẽjõpeocã, mʉsã ya diꞌtacjãrã mʉsãrẽ piꞌetise oꞌocãrã niwã. Judea diꞌtapʉ quẽꞌrãrẽ na acawererã judío masã mʉsãrẽ waꞌaꞌcaronojõta Jesure ẽjõpeorãrẽ weecãrã niwã. 15 Judío masãta dʉporocjãrãpʉ quẽꞌrãrẽ Õꞌacʉ̃ ye queti weremʉꞌtãrĩ masãrẽ wẽjẽcãrã niwã. Marĩ wiogʉ Jesure tojota weecãrã niwã. Ʉ̃sã quẽꞌrãrẽ mʉsã ya macãpʉ nicã, ʉ̃sãrẽ ʉatirã, cõꞌacãꞌwã. Tojo weegʉ Õꞌacʉ̃ na meꞌrã tʉꞌsatisami. Judío masã nipeꞌtirã Jesure ẽjõpeorã meꞌrã cumuca diaꞌcʉ̃ ʉacãꞌma. 16 Judío masã nitirãrẽ Õꞌacʉ̃ yʉꞌrʉocã ʉatima. Tojo weerã narẽ Jesú ye quetire werecã ʉasãtirã, aꞌtiro weewã. Ʉ̃sã narẽ weresere cãꞌmotaꞌasĩꞌrĩmiwã. Na ñaꞌarõ weese siape meꞌrã nemorõ weeꞌe. Tojo weerã na pajibutiaro buꞌiri cʉoma. Na yʉꞌrʉnʉꞌcãpose buꞌiri niꞌcãrõacãpʉta na Õꞌacʉ̃ buꞌiri daꞌresere bocarãsama.
Pablo quẽꞌrã Tesalónicacjãrãrẽ ĩꞌarã waꞌasĩꞌrĩmiꞌque niꞌi
17 Ʉ̃sã mʉsã tiropʉre wijawãꞌcãtica beꞌroacã maata mʉsãrẽ ĩꞌasĩꞌrĩmicãti. Ʉ̃sã upʉ topʉ nitimicã, mʉsã tiropʉ diaꞌcʉ̃ ejeripõꞌrãtiwʉ. Topʉre ʉpʉtʉ waꞌasĩꞌrĩmiwʉ̃ tja. 18 Pejetiri yʉꞌʉ Pablo basu peꞌeta “Waꞌagʉti”, nimiwʉ̃. Ʉ̃sã topʉ waꞌasĩꞌrĩsetirinʉcʉ̃ wãtĩ ʉ̃sãrẽ cãꞌmotaꞌamʉjãwĩ. 19-20 Mʉsãta niꞌi ʉ̃sãrẽ eꞌcatise oꞌorã. Tojo weerã mʉsãrẽ pũrõ ĩꞌasĩꞌrĩsaꞌa. Marĩ wiogʉ Jesú cʉ̃ apaturi aꞌti turipʉ aꞌticã, cʉ̃rẽ wererãti mʉsã ye quetire. Aꞌtiro nirãti: “Ãꞌrãta nima ʉ̃sãrẽ eꞌcatise oꞌoꞌcãrã. Narẽ mejõ waro mʉꞌʉ ye quetire weretiwʉ. Na tere tʉꞌorã, mʉꞌʉrẽ añurõ ẽjõpeowã. Tojo weerã pũrõ eꞌcatiꞌi na meꞌrã”, nirãti cʉ̃rẽ.