Pablo Tesalónicacjãrãrẽ ojamʉꞌtãca pũrĩ niꞌi
Aꞌti pũrĩ aꞌtiro weero ojanoꞌpã nise niꞌi
Pablo Tesalónica, Macedonia diꞌtapʉ nirĩ macãcjãrãrẽ ojacʉ niwĩ. Aꞌti pũrĩrẽ ojagʉ, Corintopʉ nicʉ niwĩ. Todʉporopʉre cʉ̃ basuta narẽ Jesucristo yere were, cʉ̃rẽ ẽjõpeori curuacjãrã sãjãcã weecʉ niwĩ. Cʉ̃ ẽjõpeocã wééca beꞌro Timoteo añuse quetití ejacã tʉꞌogʉ, maata narẽ aꞌti pũrĩrẽ ojacʉ niwĩ. Na añurõ weesere tʉꞌogʉ, Õꞌacʉ̃rẽ eꞌcatise oꞌocʉ niwĩ. Tojo nicã Jesucristore ẽjõpeosere weenemocã ʉasãgʉ̃ ojacʉ niwĩ. Na cʉ̃rẽ sẽrĩtiñaꞌquere yʉꞌtigʉ ojacʉ niwĩ. Cʉ̃ Jesucristo apaturi aꞌtiatjere ojacʉ niwĩ.
1
Pablo cʉ̃ meꞌrãcjãrã meꞌrã Tesalónicacjãrã Jesucristore ẽjõpeorãrẽ ojaꞌque niꞌi
Yʉꞌʉ Pablo, yʉꞌʉ meꞌrãcjãrã Silvano, Timoteo meꞌrã mʉsãrẽ aꞌti pũrĩrẽ ojaꞌa. Mʉsã Tesalónicacjãrãrẽ marĩ pacʉ Õꞌacʉ̃, marĩ wiogʉ Jesucristo yarãrẽ añudutise oꞌoꞌo. Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ añurõ weeato. Mʉsãrẽ ejerisãjãcã weeato.
Pablo Tesalónicacjãrã na añurõ weesetisere tʉꞌogʉ Õꞌacʉ̃rẽ sẽrĩbosaꞌque niꞌi
Mʉsãrẽ ʉ̃sã ñubuesetirinʉcʉ̃ marĩ pacʉ Õꞌacʉ̃rẽ eꞌcatise oꞌonuꞌcũcãꞌa. Cʉ̃rẽ ñubuerã, aꞌtiro niꞌi. “Õꞌacʉ̃, Tesalónicacjãrã mʉꞌʉ macʉ̃ Jesucristore ẽjõpeorã añurõ weesetisama. Na maꞌisere ĩꞌorã, ãpẽrãrẽ añurõ weetamusama. Jesucristo cʉ̃ apaturi aꞌtiatjere eꞌcatise meꞌrã yucuerã weesama. Tojo weerã cʉ̃rẽ ẽjõpeoduꞌutisama”, ni ñubueꞌe Õꞌacʉ̃rẽ.
Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ maꞌimi. Cʉ̃, yarã niato nígʉ̃ besecʉ niwĩ. Ʉ̃sã aꞌtere masĩꞌi. Mʉsãrẽ Jesú ye quetire wererã, ʉ̃sã ye ʉseri meꞌrã diaꞌcʉ̃ weretiwʉ. Espíritu Santu tutuase meꞌrã werewʉ. Ʉ̃sã buꞌese diacjʉ̃ta niꞌi nírã, mʉsãrẽ buꞌewʉ.
Mʉsã masĩsaꞌa. Ʉ̃sã topʉ nírã, mʉsãrẽ maꞌírã, añurõ weesetiwʉ. Mʉsã ʉ̃sã weeꞌquere ĩꞌacũurã, ʉ̃sã weronojõta weeseticãrã niwʉ̃. Tere wéérã, Jesucristo weesetiꞌcaronojõta weecãrã niwʉ̃. Mʉsãrẽ Espíritu Santu eꞌcatise oꞌocã, ʉpʉtʉ piꞌetimirã, Jesucristo ye quetire ñeꞌewʉ̃. Tojo weerã mʉsã Jesure ẽjõpeosere ĩꞌorã, añuse queose nipeꞌtirã ãpẽrã Jesure ẽjõpeorãrẽ oꞌocãrã niwʉ̃. Mʉsã ya diꞌta Macedoniacjãrãrẽ, tojo nicã ãpẽrã aꞌti diꞌta Acayacjãrãrẽ tojo weecãrã niwʉ̃. Mʉsã meꞌrãta marĩ wiogʉ Jesú ye queti nipeꞌtiropʉ seꞌsa waꞌaꞌa. Macedonia, Acaya diaꞌcʉ̃ mejẽtare seꞌsaro weeweꞌe. Nipeꞌtirocjãrãpʉ mʉsã Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeosere masĩpeꞌtitojama. Tojo weerã tere ãpẽrãrẽ wereweꞌe. Mejõ na peꞌeta mʉsã weesetisere quetiwerema. Ʉ̃sã mʉsã tiropʉ nicã, mʉsã ʉ̃sãrẽ añurõ weeꞌquere werema. Apeyema, mʉsã queose yeeꞌcãrãrẽ ẽjõpeoduꞌuꞌquere werema. Tere duꞌu, niꞌcãrõacãrẽ Õꞌacʉ̃ catigʉ diacjʉ̃ nigʉ̃́ peꞌere ẽjõpeo, cʉ̃ ʉaro weeaporo. 10 Õꞌacʉ̃ cʉ̃ macʉ̃ Jesú ʉꞌmʉsepʉ nigʉ̃rẽ, cʉ̃ apaturi aꞌtiatjere eꞌcatise meꞌrã yucuerã weeaporo. Aꞌtere ãpẽrã ʉ̃sãrẽ quetiwerema mʉsã weesetisere. Õꞌacʉ̃ cʉ̃ macʉ̃ wẽrĩꞌcʉpʉre masõcʉ niwĩ. Cʉ̃ Jesúta nimi marĩ ʉpʉtʉ buꞌiri bocaboꞌquere yʉꞌrʉoꞌcʉ.