4
Dutiri masã, mʉsã quẽꞌrã ʉꞌmʉsepʉre niꞌcʉ̃ wiogʉ cʉoꞌo. Mʉsã tere masĩtojaꞌa. Tojo weerã Õꞌacʉ̃ ʉaronojõta mʉsãrẽ daꞌracoꞌterãrẽ añurõ cʉoya.
Õꞌacʉ̃rẽ añurõ tʉꞌocasanʉꞌcõtjĩarã, sẽrĩnuꞌcũcãꞌña. Cʉ̃rẽ “Añuꞌu”, ni eꞌcatise oꞌoya. Mʉsã Õꞌacʉ̃rẽ sẽrĩrã, ʉ̃sã quẽꞌrãrẽ sẽrĩbosaya. “Pãjãrã Jesucristo ye quetire masĩtirãrẽ tʉꞌosĩꞌrĩcã weeato”, ni sẽrĩbosaya. Cʉ̃ ye queti dʉporocjãrãpʉ na masĩnoꞌña marĩꞌque añuse queti niꞌi. Aꞌte werese ye buꞌirita yʉꞌʉ buꞌiri daꞌreri wiꞌipʉ dujisaꞌa. Yʉꞌʉre Õꞌacʉ̃rẽ sẽrĩbosaya. Yʉꞌʉre “Wisiro marĩrõ diacjʉ̃ wereato”, ni sẽrĩbosaya.
Ãpẽrã Jesucristore ẽjõpeotirã meꞌrã añurõ nisetiya. Na meꞌrã mʉsã weesetisetirinʉcʉ̃ Õꞌacʉ̃ ʉaronojõta narẽ añurõ weeya. Na meꞌrã ucũrã, añurõ tʉꞌsaropʉta tʉꞌotʉꞌsase meꞌrã ucũña. Ãpẽrã mʉsãrẽ sẽrĩtiñaꞌcã, añurõ diacjʉ̃ yʉꞌtiya.
Pablo meꞌrãcjãrã añudutise oꞌoꞌque niꞌi
Tíquico yʉꞌʉ meꞌrãcjʉ̃ yʉꞌʉ maꞌigʉ̃ aꞌtiro weegʉsami. Yé quetire mʉsãrẽ weregʉ waꞌagʉsami. Cʉ̃ yʉꞌʉ meꞌrã marĩ wiogʉ Jesucristo yere daꞌracoꞌtetamugʉ̃ nimi. Tojo nicã yʉꞌʉre buꞌetamugʉ̃ nimi. Yʉꞌʉ cʉ̃rẽ mʉsã tiropʉ waꞌadutigʉti weeꞌe. Ʉ̃sã ye quetire tʉꞌorã, mʉsã wãcũtutua, eꞌcatinemorãsaꞌa. Onésimo mʉsã ya macã nícũꞌcʉ quẽꞌrã cʉ̃ meꞌrã waꞌagʉsami. Cʉ̃ yʉꞌʉ maꞌigʉ̃, yʉꞌʉ meꞌrãcjʉ̃ aꞌtocaterore ʉ̃sãrẽ añurõ weetamugʉ̃ weemi. Na pʉarã mʉsãrẽ wererãsama nipeꞌtise aꞌto Romapʉ deꞌro waꞌaꞌquere.
10 Aristarco mʉsãrẽ añudutimi. Cʉ̃ quẽꞌrã yʉꞌʉ meꞌrã buꞌiri daꞌreri wiꞌipʉ nimi. Marco, Bernabé basucʉ quẽꞌrã mʉsãrẽ añudutimi. Marco mʉsã tiropʉ sijacã, yʉꞌʉ mʉsãrẽ todʉporo níꞌcaronojõta añurõ ñeꞌeapa. 11 Apĩ Jesú na “Justo” pisunoꞌgʉ̃ mʉsãrẽ añudutimi. Ãꞌrã iꞌtiarã ãpẽrã judío masã Jesucristore ẽjõpeorã waꞌterore na diaꞌcʉ̃ yʉꞌʉre daꞌratamuma. Na Õꞌacʉ̃ wiogʉ nisere masãrẽ buꞌerã weema. Na weetamuse meꞌrã yʉꞌʉ wãcũtutua, eꞌcatise cʉoꞌo. 12 Epafras mʉsã meꞌrãcjʉ̃ añudutimi. Cʉ̃ Jesucristo ye cjasere daꞌracoꞌtegʉ nimi. Cʉ̃ mʉsãrẽ ʉpʉtʉ sẽrĩbosagʉ weemi. Õꞌacʉ̃rẽ añurõ sirutuato, cʉ̃ ʉaro añurõ weenuꞌcũato nígʉ̃, tojo sẽrĩbosami. 13 Yʉꞌʉ diacjʉ̃ta wereꞌe. Cʉ̃ mʉsãrẽ ʉpʉtʉ sẽrĩbosacã ĩꞌaꞌa. Ãpẽrã quẽꞌrãrẽ Laodiceacjãrãrẽ, tojo nicã Hierápolicjãrãrẽ sẽrĩbosami. 14 Luca ocoyeri masʉ̃ ʉ̃sã ʉpʉtʉ maꞌigʉ̃ mʉsãrẽ añudutimi. Apĩ quẽꞌrã Demas wãmetigʉ añudutise oꞌomi.
Pablo añudutitʉoꞌque niꞌi
15 Laodiceacjãrã Jesucristore ẽjõpeorã añuato. Ninfa wãmetigo quẽꞌrã añuato. Tojo nicã nipeꞌtirã co ya wiꞌipʉ Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeorã nerẽwʉarã añuato. 16 Mʉsã aꞌti pũrĩrẽ buꞌepeꞌoca beꞌro Laodiceacjãrãpʉre oꞌóya. Na quẽꞌrã na nerẽwʉaropʉ buꞌeĩꞌoato. Mʉsã quẽꞌrã ape pũrĩ Laodiceacjãrãrẽ yʉꞌʉ ojáca pũrĩrẽ ñeꞌerã, mʉsã nerẽrõpʉ buꞌeya. 17 Aꞌtiro niña Arquipore: “Marĩ wiogʉ daꞌradutigʉ cũuꞌquere añurõ daꞌratuꞌajaya.”
18 Aꞌte nitʉose darire mʉsãrẽ añudutise oꞌogʉ, yʉꞌʉ basuta ojaꞌa. Wãcũña yʉꞌʉ buꞌiri daꞌreri wiꞌipʉ nisere. Õꞌacʉ̃rẽ sẽrĩbosaya. Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ añurõ weeato.
Tocãꞌrõta ojaꞌa.
Pablo