5
Jesucristore ẽjõpeorãrẽ “Aꞌtiro weeya” nise niꞌi
Timoteo, mʉꞌʉrẽ dutigʉti. Bʉcʉrã ʉmʉarẽ tuꞌtiticãꞌña. Mʉꞌʉ, mʉꞌʉ pacʉsʉmʉarẽ ucũgʉ̃ weronojõ narẽ wereya. Maꞌmapjia quẽꞌrãrẽ mʉꞌʉ acabijirãrẽ ucũgʉ̃ weronojõ weeya. Bʉcʉrã numiarẽ mʉꞌʉ pacosãnumiarẽ ucũgʉ̃ weronojõ narẽ weremeꞌrĩcãꞌña. Nuꞌmiarẽ mʉꞌʉ acabijirãrẽ weronojõ ñaꞌarõ wãcũrõ marĩrõ wereya.
Wapewia numia weetamunoꞌña marĩrãrẽ weetamuña. Wapewio põꞌrãticãma o pãrãmerãticãma, core na weetamuato. Ne waro na ya wiꞌicjãrã meꞌrã añurõ weewãꞌcõrõʉaꞌa. Tojo weerã põꞌrã, pãrãmerã, na pacʉsʉmʉa, na ñecʉ̃sʉmʉa maꞌiꞌque wapa maꞌi aꞌmerã weesama. Tojo weese añuse niꞌi. Õꞌacʉ̃ tere tʉꞌsasami. Apego wapewio waro niꞌcõ nigṍ pũrĩcã Õꞌacʉ̃ weetamuatjere yucuesamo. Ʉmʉcorinʉcʉ̃, ñamirĩnʉcʉ̃ tojo sẽrĩnuꞌcũsamo. Apego wapewio peꞌe co ʉasere weemaꞌacãꞌsamo. Co pecameꞌepʉ waꞌacjo weronojõ nitojasamo. Aꞌte quẽꞌrãrẽ weedutiya. Tojo weeduticã, “Na buꞌiri marĩrã nima”, ninoꞌrãsama. Aꞌtiro niꞌi. Niꞌcʉ̃ cʉ̃ acawererãrẽ añurõ weetigʉ, marĩ ẽjõpeosere yabigʉ weronojõ nisami. Cʉ̃ ya wiꞌicjãrã warore añurõ weetigʉ peꞌe, totá nemorõ ñaꞌarõ weesami. Jesucristore ẽjõpeotigʉ nemorõ ñaꞌagʉ̃ nisami.
Wapewia numiarẽ weetamurãtirã na wãmerẽ niꞌcã pũrĩpʉ ojaõꞌoña. Aꞌtiro nirã́ numianojõrẽ ojaya: Bʉcʉo waro sesenta cʉ̃ꞌmarĩ cʉogore, niꞌcʉ̃rẽta marãpʉtiꞌcore ojaya. 10 “Co añurõ weemo” ninoꞌgõnojõrẽ ojaya. Co põꞌrãrẽ añurõ masõꞌconojõrẽ masã co ya wiꞌipʉ ejacã añurõ ñeꞌegõnojõrẽ ojaya. Tojo nicã mejõ nisere daꞌrago ãpẽrã Jesucristore ẽjõpeorãrẽ weetamugõnojõrẽ ojaõꞌoña. Piꞌetirãrẽ weetamugõnojõrẽ ojaya. Noꞌo añuse apeyenojõ weegore ojaya.
11 Ãpẽrã wapewia numia nuꞌmiacure nisama. Nanojõrẽ na wãmerẽ ojaticãꞌña. Apetero na ʉmʉa meꞌrã nisĩꞌrĩrã, apaturi marãpʉtibosama tja. Jesucristo peꞌere wãcũduꞌu, marãpʉtise peꞌere wãcũyʉꞌrʉnʉꞌcãbosama. 12 Na “Jesucristo ye diaꞌcʉ̃rẽ weerãti” níꞌquere weetirã, buꞌiritirã nibosama. 13 Apeye quẽꞌrãrẽ wiꞌseripʉ diaꞌcʉ̃ sijarã, nijĩsijarã dojobosama. Te diaꞌcʉ̃rẽ weetibosama. Ucjasebʉcʉrã dojobosama. Nipeꞌtise deꞌro waꞌasere ucjarã, na ye nitisere ucũwʉanoꞌña marĩsere ucjabosama. 14 Tojo weegʉ wapewia numia nuꞌmiacure nirãrẽ marãpʉticã ʉaꞌa. Na põꞌrãtiato. Wiꞌserire coꞌteato. Na tojo weecã, marĩrẽ ĩꞌatuꞌtigʉ “Na ñaꞌarõ weema”, nímasĩtisami. 15 Aꞌtiro niꞌi. Ãpẽrã wapewia numia Jesucristore ẽjõpeomirã, cʉ̃rẽ ẽjõpeoduꞌuma. Wãtĩa wiogʉre siruturã, tojo weema.
16 Jesucristore ẽjõpeogʉ o ẽjõpeogo na acawerego wapewiore cʉobosama. Core cʉorã na weetamuato. Jesucristore ẽjõpeori curuacjãrãrẽ coꞌtedutiticãꞌto. Tojo weecã, ãpẽrã wapewia numia coꞌtenoꞌña marĩrã peꞌere coꞌtemasĩrãsama.
17 Jesucristore ẽjõpeori curuacjãrãrẽ sʉꞌori wejepeorãrẽ, añurõ weerãrẽ aꞌtiro nirõʉaꞌa. “Na añubutiaro dutima”, nirõʉaꞌa. Totá masãrẽ were buꞌerã peꞌere nemorõ nirõʉaꞌa. 18 Õꞌacʉ̃ ye queti ojáca pũrĩpʉ nírõnojõta aꞌtiro niꞌi: “Wecʉ trigore ãrʉ̃agʉ̃, tuumajãmisʉtʉasami. Cʉ̃ baꞌasĩꞌrĩgʉ̃, baꞌato. Aꞌtiro weeticãꞌto. Trigore baꞌari nírã, cʉ̃ ʉseropʉ tuusãarĩ beꞌtore tuusãaticãꞌto.” Aperopʉre aꞌtiro ojanoꞌwʉ̃: “Daꞌrari masʉ̃ cʉ̃ daꞌrase wapa wapataꞌabaꞌamasĩmi,” ni ojanoꞌwʉ̃. Tojo weerã sʉꞌori nirãrẽ weetamurõʉaꞌa.
19 Apetero niꞌcʉ̃ mʉꞌʉpʉre aꞌtiro nibosami: “Ʉ̃sãrẽ sʉꞌori wejepeogʉ ñaꞌarõ weeami”, ni weresãbosami. Cʉ̃ tojo nicã, tʉꞌoticãꞌña. Pʉarã o iꞌtiarã ĩꞌaꞌcãrã weresãcãpʉ, tʉꞌoya. 20 Ñaꞌarõ weenuꞌcũrãrẽ nipeꞌtirã ĩꞌorõpʉ tuꞌtiya. Tojo weecã, ãpẽrã uirã, ñaꞌarõ weesome. 21 Õꞌacʉ̃ ĩꞌorõpʉre, Jesucristo marĩ wiogʉ ĩꞌorõpʉre mʉꞌʉrẽ aꞌtiro nigʉ̃ti. Tojo nicã Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌterã cʉ̃ beseꞌcãrã ĩꞌorõpʉ quẽꞌrãrẽ mʉꞌʉrẽ nigʉ̃ti: Sʉꞌori wejepeorãrẽ niꞌcãrõnojõ weeya. Mʉꞌʉ tʉꞌsarãnojõ diaꞌcʉ̃rẽ añurõ weeticãꞌña. Nipeꞌtirãrẽ queoro weeya. 22 Ĩꞌabocurequejo, sʉꞌori wejepeogʉre sõrõticãꞌña. Mʉꞌʉ ñaꞌarõ weerãrẽ besegʉ, na ñaꞌarõ weesere buꞌipejatamubosaꞌa. Nipeꞌtise ñaꞌarõ weesere cãꞌmotaꞌaya.
23 Mʉꞌʉ paapʉ dutitise ye buꞌiri aco diaꞌcʉ̃ sĩꞌrĩticãꞌña. Cãꞌrõacã vino quẽꞌrãrẽ sĩꞌrĩña.
24 Niꞌcãrẽrãrẽ na ñaꞌarõ weesere beseatji dʉporo maata na ñaꞌarõ weesere masĩnoꞌtojaꞌa. Ãpẽrã peꞌere na ñaꞌarõ weese beꞌropʉ bajuarosaꞌa. 25 Mejãrõta tja añurõ weese quẽꞌrã maata masĩnoꞌo. Apeye peꞌe añurõ weese maata bajutise beꞌropʉ bajuarosaꞌa.