6
Jesucristore ẽjõpeorã daꞌracoꞌteri masã na wiorãrẽ wiopesase meꞌrã ĩꞌarõʉaꞌa. Na tojo weecã, Õꞌacʉ̃rẽ, tojo nicã marĩ buꞌesere ãpẽrã ñaꞌarõ ucũsome. Na wiorã Jesucristore ẽjõpeorã nicã, aꞌtiro weeticãꞌto. Na ẽjõpeorã nise buꞌiri narẽ wiopesase marĩrõ ĩꞌaticãꞌto. Aꞌtiro peꞌe weeato. Nemorõ añurõ weeato. Na wiorã Jesucristore ẽjõpeorã nima. Tojo weerã na acawererã na mairãrẽ weronojõ añurõ weeato. Aꞌtere were, buꞌeya narẽ.
Marĩ ẽjõpeosere queoro weedutise niꞌi
Noꞌo mejẽcã buꞌegʉnojõ aꞌtiro nisami. Marĩ wiogʉ Jesucristo ye buꞌesere “Tojo niweꞌe”, nisami. Tojo nicã marĩ ẽjõpeose quẽꞌrãrẽ “Tojo niweꞌe”, nisami. Tojo nigʉ̃́ masĩtimigʉ̃, “Ãpẽrã yʉꞌrʉoro masĩyʉꞌrʉnʉꞌcãꞌa”, nisami. Cʉ̃ tojo nigʉ̃́ tʉꞌomasĩtigʉ nimi. Cʉ̃ na ucũsenʉcʉ̃rẽ “Tojo niweꞌe”, nimʉjãsami. Te meꞌrã aꞌmerĩ ʉose, aꞌmetuꞌtise, yabise, aꞌmerĩ ẽjõpeotise wãꞌcãꞌa. Tojo nicã ãpẽrã mejõ warota aꞌmetuꞌtise wãꞌcãꞌa. Ñaꞌarõ wãcũrã, tojo weesama. Diacjʉ̃ cjasere ne masĩtisama. Tojo weerã́ meꞌrã aꞌmesʉꞌaticãꞌña. Na “Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeose meꞌrã wapataꞌarãsaꞌa”, ni wãcũsama. Tojota niꞌi, nírõ. Diacjʉ̃ta marĩ Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeose meꞌrã peje apeyenojõ cʉorã weronojõ niꞌi. Marĩ cʉoro ejatuaro eꞌcaticãma, tojota niꞌi. Aꞌtiro niꞌi. Marĩ aꞌti turipʉre bajuarã, ne apeyenojõ meꞌrã bajuatiwʉ. Wẽrĩrãpʉ quẽꞌrã ne apeyenojõ miasome. Marĩ suꞌti, baꞌase cʉose meꞌrã eꞌcatiroʉaꞌa. Ãpẽrã peꞌe peje cʉosĩꞌrĩrã ʉaripejarã noꞌo ʉaro weemaꞌasama. Siape meꞌrã nemorõ ʉaripejadojasama. Te meꞌrã na dojo, buꞌiri daꞌrenoꞌrãsama. Pecameꞌepʉ waꞌarãsama. 10 Aꞌtiro niꞌi. Niyeru ʉaripejase meꞌrã nipeꞌtise ñaꞌase dʉꞌpocã́tiꞌi. Ãpẽrã Jesucristore ẽjõpeomiꞌcãrã aꞌte ʉaripejase meꞌrã na ẽjõpeomiꞌquere duꞌucãꞌsama. Tojo weerã niꞌcãrõacãrẽ na catiri ʉmʉcore peje bʉjawetise bocama.
Pablo Timoteore “Queoro weeya” nise niꞌi
11 Timoteo, mʉꞌʉ pũrĩcã Õꞌacʉ̃ yagʉ ʉaripejasere ne weemaꞌaticãꞌña. Aꞌtiro peꞌe weeya. Añurõ weenuꞌcũcãꞌña. Õꞌacʉ̃rẽ sirutuya. Cʉ̃rẽ ẽjõpeoya. Nipeꞌtirãrẽ maꞌiña. Mejẽcã waꞌacã, wãcũtutuaya. Tuꞌtiro marĩrõ ãpẽrãrẽ añurõ weeya. 12 Mʉꞌʉ tutuaro põtẽorõ wãcũtutua, ẽjõpeonuꞌcũcãꞌña. Catise ʉꞌmʉsepʉ mʉꞌʉ Õꞌacʉ̃ meꞌrã ninuꞌcũatjere wãcũnuꞌcũcãꞌña. Õꞌacʉ̃ catise peꞌtitisere oꞌosĩꞌrĩgʉ̃ mʉꞌʉrẽ besecʉ niwĩ. Tojo weegʉ tere wãcũyʉꞌrʉnʉꞌcãcã, mʉꞌʉrẽ oꞌogʉsami. Mʉꞌʉ pãjãrã tʉꞌoropʉ Jesucristore ẽjõpeosere queoro werewʉ. 13-14 Õꞌacʉ̃ nipeꞌtirãrẽ catise oꞌogʉ nimi. Cʉ̃ ĩꞌorõpʉ, tojo nicã Jesucristo ĩꞌorõpʉ quẽꞌrãrẽ mʉꞌʉrẽ weedutiꞌi. Jesucristomarĩcã cʉ̃ catiri ʉmʉcore maꞌitigʉ, aꞌtiro weecʉ niwĩ. Poncio Pilatore cʉ̃ nisetisere añurõ werecʉ niwĩ. Mʉꞌʉ quẽꞌrã yʉꞌʉ dutise nipeꞌtisere dʉcayuro marĩrõ queoro wereya. “Cʉ̃ queoro weetimi”, ninoꞌticãꞌña. Marĩ wiogʉ Jesucristo aꞌtiri curapʉ tojo weeduꞌuya. 15 Õꞌacʉ̃ “Tojo weegʉti” nícatero ejacã, nipeꞌtise cʉ̃ níꞌquere queoro tuꞌajanʉꞌcõgʉ̃sami. Õꞌacʉ̃ niꞌcʉ̃ta añuyʉꞌrʉgʉ, tutuayʉꞌrʉgʉ nimi. Nipeꞌtirã wiorã wiogʉ nimi. 16 Cʉ̃ niꞌcʉ̃ta catinuꞌcũmi. Cʉ̃ pũrõ asisteropʉ nimi. Ne niꞌcʉ̃ masʉ̃ cʉ̃ basu Õꞌacʉ̃ nirõpʉ waꞌamasĩtimi. Ne niꞌcʉ̃ cʉ̃rẽ ĩꞌaticʉ niwĩ. Ĩꞌata basioweꞌe. Õꞌacʉ̃ niꞌcʉ̃rẽta añurõ ucũyʉꞌrʉnʉꞌcãrõʉaꞌa. “Cʉ̃ wiogʉ ninuꞌcũato”, nirõʉaꞌa. Tojota niato.
17 Noꞌo peje cʉorãnojõrẽ aꞌtiro weedutiya. Na “Ãpẽrã yʉꞌrʉoro niyʉꞌrʉnʉꞌcãꞌa”, niticãꞌto. Na cʉose meꞌrã “Añurõ waꞌarosaꞌa”, ni eꞌcatiyuticãꞌto. Te queoro niweꞌe. Peꞌtidija waꞌarosaꞌa. Tojo weronojõ oꞌorã, Õꞌacʉ̃ peꞌere eꞌcatise meꞌrã yucueato. Cʉ̃ catinuꞌcũgʉ̃ marĩrẽ eꞌcaticã ʉagʉ, nipeꞌtise marĩ cʉosere oꞌomi. 18 Peje cʉorãrẽ añusere weedutiya. Ãpẽrãrẽ añurõ weeato. Na cʉosere oꞌoato. 19 Na tojo wéérã, ape ʉmʉcopʉre peje cʉorã weronojõ niyutojarãsama. Na catinuꞌcũatjere bocarãsama.
Pablo Timoteore “Tojo weeya”, nitʉoꞌque niꞌi
20 Timoteo, Õꞌacʉ̃ mʉꞌʉrẽ weredutigʉ cũuꞌquere añurõ weeya. Aꞌti nucũcã cjase ucũse mejõ nisere tʉꞌoticãꞌña. Tojo nicã mejẽcã noꞌo ʉaro ucũmaꞌase quẽꞌrãrẽ tʉꞌoticãꞌña. Ãpẽrã “Masĩrã waro niꞌi” nirã́ peje mejẽcã wãcũse cʉoma. Ʉpʉtʉ na ʉaro ucũmaꞌasama. Na masĩse nisoo ucũmaꞌase niꞌi. Tojo weegʉ narẽ tʉꞌoticãꞌña. 21 Niꞌcãrẽrã aꞌtere weesiruturã, Jesucristore ẽjõpeomiꞌquere duꞌucãꞌcãrã niwã.
Õꞌacʉ̃ mʉꞌʉrẽ añurõ weeato.
Tocãꞌrõta ojaꞌa.
Pablo