2
Pablo Timoteore queoro weedutise niꞌi
Timoteo, mʉꞌʉ yʉꞌʉ macʉ̃ weronojõ nigʉ̃rẽ aꞌtiro nigʉ̃ti. Jesucristo mʉꞌʉrẽ añurõ weemi. Tojo weegʉ cʉ̃ weetamuse meꞌrã cʉ̃rẽ ẽjõpeonuꞌcũcãꞌña. Yʉꞌʉ pãjãrã masã tʉꞌoropʉ buꞌeꞌquere wereturiaya. “Ãꞌrãta yʉꞌʉ buꞌesere ãpẽrãrẽ queoro wereturiatʉꞌsama” ni, mʉꞌʉ ĩꞌarãnojõrẽ wereya.
Mʉꞌʉ Jesucristo ye quetire werese buꞌiri mʉꞌʉrẽ ñaꞌarõ waꞌarosaꞌa. Ʉ̃sãrẽ waꞌaꞌcaro weronojõ waꞌarosaꞌa. Mʉꞌʉrẽ tojo waꞌacã, wãcũtutuaya. Surara weronojõ weeya. Cʉ̃rẽ mejẽcã waꞌacã, wãcũtutuasami. Surara cʉ̃ wiogʉ dutise diaꞌcʉ̃rẽ weesami. Surara nitigʉ weronojõ weetisami. Tojo weegʉ mʉꞌʉ cʉ̃ weronojõ weeya. Jesucristo ye diaꞌcʉ̃rẽ weeya. Apĩ quẽꞌrã omarĩ masʉ̃ cʉ̃ wiorã dutisenojõrẽ queoro weetigʉ, wapataꞌatisami. Na cʉ̃rẽ oꞌoboꞌquere oꞌotisama. Tojo weegʉ añuse bocasĩꞌrĩgʉ̃, Jesucristo dutiꞌquere queoro weeya. Niꞌcʉ̃ wesepʉ añurõ daꞌragʉnojõ ti wese cjase dʉcatise meꞌrã dua wapataꞌamasĩsami. Mʉꞌʉ te weronojõ Õꞌacʉ̃ ye cjasere añurõ buꞌégʉ, te wapa mʉꞌʉ quẽꞌrã wapataꞌamasĩꞌi. Yʉꞌʉ weresere wãcũnʉrʉ̃ña. Mʉꞌʉ tojo weecã, marĩ wiogʉ nipeꞌtisere mʉꞌʉrẽ masĩcã weegʉsami.
Jesucristore wãcũña. Cʉ̃ wẽrĩꞌcʉ nimigʉ̃, masãcʉ niwĩ. Cʉ̃́ta dʉporocjʉ̃ wiogʉ Davi pãrãmi nituriagʉ nimi. Yʉꞌʉ Jesucristo ye añuse quetire weregʉ, tereta werewʉ. Aꞌte queti werese buꞌiri yʉꞌʉ piꞌetisaꞌa. Yʉꞌʉ ñaꞌarõ weegʉ́ weronojõ buꞌiri daꞌreri wiꞌipʉ niꞌi. Õꞌacʉ̃ ye queti pũrĩcã nipeꞌtiropʉ nibiꞌatojaꞌa. Yʉꞌʉre buꞌiri daꞌreri wiꞌipʉ biꞌadʉpoꞌque weronojõ niweꞌe. 10 Tojo weegʉ yʉꞌʉ piꞌetimigʉ̃, wãcũtutuaꞌa. Õꞌacʉ̃ beseꞌcãrãrẽ añurõ waꞌato nígʉ̃ tojo weeꞌe. Na quẽꞌrã marĩ weronojõ Jesucristore ẽjõpeorã, yʉꞌrʉonoꞌrãsama. Añubutiasere bocarãsama. Catinuꞌcũcãꞌrãsama. Tojo weegʉ nipeꞌtisere wãcũtutuaꞌa.
11 Aꞌtiro nise diacjʉ̃ta niꞌi:
Marĩ Jesucristore ẽjõpeose buꞌiri ãpẽrã wẽjẽbosama.
Na tojo wẽjẽcã, marĩ Jesucristo meꞌrã ʉꞌmʉsepʉ catinuꞌcũrãsaꞌa.
12 Marĩ piꞌetirã wãcũtutuarã, cʉ̃ wiogʉ nirõpʉ cʉ̃ meꞌrã wiorã nirãsaꞌa.
“Cʉ̃rẽ masĩtisaꞌa” nicã, cʉ̃ quẽꞌrã marĩrẽ “Masĩweꞌe”, nigʉ̃sami.
13 Marĩ cʉ̃rẽ añurõ ẽjõpeotimicã, cʉ̃ peꞌe nipeꞌtise “Aꞌtiro weegʉti” níꞌquere queoro weenuꞌcũsami.
Õꞌacʉ̃ ne niꞌcãti nisoomasĩtisami.
Pablo Timoteore queoro buꞌedutise niꞌi
14 Mʉꞌʉ buꞌerãrẽ aꞌte dʉporo yʉꞌʉ ojaꞌquere wãcũdutiya. Ãpẽrã ucũsetirinʉcʉ̃ “Tojo mejẽta niꞌi”, nisama. Diacjʉ̃ marĩ wiogʉ tʉꞌoropʉ na tojo nisetisere duꞌudutiya. Te ucũse wapamarĩꞌi. Ãpẽrã wãcũsere dojorẽma. 15 Mʉꞌʉ peꞌe Õꞌacʉ̃ yere añurõ buꞌeya. Tojo nicã cʉ̃ yere queoro weeya. Mʉꞌʉ tojo weecã ĩꞌagʉ̃, mʉꞌʉrẽ “Añurõ weemi”, nigʉ̃sami. Queoro wéégʉ, mʉꞌʉ daꞌrasere bopoyasome. Diacjʉ̃ cjasere Jesucristo ye quetire queoro wereturiaya. 16 Aꞌti turi cjase diacjʉ̃ nitisere na ucũcã, ucũtamuticãꞌña. Aꞌtiro niꞌi. Tere ucũrã, nemorõ siape meꞌrã ñaꞌarã waꞌasama. 17 Na buꞌese marĩ upʉpʉ cãmi boaseꞌsaro weronojõ ãpẽrãrẽ pẽꞌrĩpejawãꞌcãsaꞌa. Ãꞌrã pʉarã Himeneo, Fileto te boase weronojõ masãrẽ buꞌérã, dojorẽma. 18 Ãꞌrã Õꞌacʉ̃ ye quetire queoro buꞌetima. Aꞌtiro nima: “Masã wẽrĩꞌcãrã masãtojacãrã niwã”, nima. Na tojo nicã tʉꞌorã, ãpẽrã “¿Ʉ̃sã deꞌro ẽjõpeorãsariba?” ni wãcũma. 19 Õꞌacʉ̃ cʉ̃ ucũse cũuꞌque pũrĩcã tutuari wiꞌi yeenʉꞌcõꞌque weronojõ niꞌi. Cʉ̃ ye queti ne dʉcayuweꞌe. Aꞌtiro niꞌi. “Marĩ wiogʉ Jesucristo cʉ̃ yarãrẽ masĩsami.” Tojo nicã “Nipeꞌtirã ‘Jesucristo yarã niꞌi’, ni wãcũrã ñaꞌarõ weesere duꞌuato.”
20 Aꞌte queosere weregʉti. Niꞌcʉ̃ peje cʉogʉ ya wiꞌipʉre peje bapari nisaꞌa. Uru meꞌrã weeꞌque pari, plata meꞌrã weeꞌque pari nisaꞌa. Tojo nicã apeye yucʉ meꞌrã weeꞌque pari, diꞌi meꞌrã yeeꞌque pari nisaꞌa. Bosenʉmʉ nicã añuse parire na baꞌawʉaropʉ peosama. Apeye parire mejõ nirĩ nʉmʉ peosama. 21 Marĩ aꞌte weronojõ ñaꞌasere weetirã, bosenʉmʉ nicã añuse pari peose weronojõ nirãsaꞌa. Marĩ wiogʉ yarã waro nirãsaꞌa. Cʉ̃ nipeꞌtise añurõ weedutisere queoro weerãsaꞌa.
22 Tojo weegʉ mʉꞌʉ maꞌmapjia na ʉaripejasenojõrẽ weeticãꞌña. Queoro weeya. Jesucristore ẽjõpeoya. Masã quẽꞌrãrẽ maꞌiña. Tojo nicã aꞌmequẽse marĩrõ niña. Nipeꞌtirã queoro weerã́ Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeorã meꞌrã añurõ nicãꞌña. 23 Ãpẽrã tojo ucũmaꞌacã, na meꞌrã ucũtamuticãꞌña. Na tʉꞌomasĩtima. Mʉꞌʉ masĩꞌi, na tojo ucũrã na ʉaro aꞌmetuꞌtiyapatisama. 24 Mʉꞌʉ marĩ wiogʉre daꞌracoꞌtegʉ niꞌi. Ne aꞌmetuꞌtiticãꞌña. Aꞌtiro peꞌe weeya. Nipeꞌtirã meꞌrã añurõ niña. Narẽ añurõ buꞌe, na mʉꞌʉrẽ ñaꞌarõ weesĩꞌrĩcã, tojo tʉꞌoñaꞌcãꞌña. 25 Mʉꞌʉ buꞌesere tʉꞌosĩꞌrĩtirãrẽ añurõ pajañaꞌse meꞌrã narẽ “Aꞌtiro peꞌe añurõ weeya”, niña. Õꞌacʉ̃ na ñaꞌarõ weeꞌquere dʉcayugʉsami nígʉ̃, tojo niña. Na dʉcayurã, diacjʉ̃ cjasere ẽjõpeorãsama. 26 Mʉꞌʉ narẽ tere werecã, tʉꞌomasĩrãsama. Tojo weerã wãtĩ yarã, cʉ̃ dutiro weemiꞌcãrã yʉꞌrʉwetiwijarãsama.