3
“Aꞌti turi peꞌtise dʉporo dicʉse ñaꞌase wãꞌcãrõsaꞌa” níꞌque niꞌi
Mʉꞌʉ aꞌtere tʉꞌomasĩña. Aꞌti turi peꞌtise dʉporo peje ñaꞌase wãꞌcãrõsaꞌa. Aꞌtiro waꞌarosaꞌa. Masã na ye cjase diaꞌcʉ̃rẽ ʉarãsama. Niyerure ʉaripejarãsama. “Ãpẽrã yʉꞌrʉoro añuyʉꞌrʉnʉꞌcãꞌa”, ni wãcũrãsama. Masĩbutiarã weronojõ ucũmaꞌarãsama. Õꞌacʉ̃rẽ ʉatirã, ñaꞌarõ cʉ̃rẽ ucũrãsama. Na pacʉsʉmʉarẽ yʉꞌrʉnʉꞌcãrãsama. Ãpẽrã narẽ añurõ weemicã, “Ʉ̃sãrẽ añurõ weeapʉ”, ne nisome. Narẽ eꞌcatise oꞌosome. Wiopesase meꞌrã Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeosome. Marĩ ẽjõpeosetisere mejõ nisere weronojõ wãcũrãsama. Ne ãpẽrãrẽ maꞌisome. Pajañaꞌse moorãsama. Ucjasepijarã nirãsama. Na noꞌo ʉaro ñaꞌarõ weesĩꞌrĩsere weerãsama. Ãpẽrãrẽ ñaꞌarõ piꞌeticã weerãsama. Ne cãꞌrõ añusere ʉasome. Na meꞌrãcjãrã nimiꞌcãrãrẽ ñaꞌarõ weerãsama. Noꞌo ʉaro weemaꞌacãꞌrãsama. Na ʉpʉtʉ “Ãpẽrã yʉꞌrʉoro añuyʉꞌrʉnʉꞌcãꞌa”, ni wãcũrãsama. Õꞌacʉ̃ peꞌere wãcũrõnojõ oꞌorã, eꞌcati nisetisenojõ diaꞌcʉ̃rẽ wãcũrãsama. Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeorã weronojõ weesoorãsama. Na weesetise meꞌrã peꞌe Õꞌacʉ̃ tutuasere “Tojo niweꞌe”, nirãsama.
Nanojõ meꞌrã ne cãꞌrõ baꞌpatimaꞌaticãꞌña. Na tojo weerãnojõ aꞌtiro weesama. Ucũmeꞌrĩse meꞌrã wiꞌseripʉ sãjãasama. Sãjãa, numia tiro todʉporo ñaꞌarõ weeꞌcãrã buꞌiritirã, wãcũtutuatirãrẽ nisoo dojorẽsama. Narẽ mejẽcã ẽjõpeocã weesama. Na numia nipeꞌtise ñaꞌarõ weesere ʉaripejasama. Nipeꞌtise buꞌesere masĩsĩꞌrĩmirã, ne diacjʉ̃ cjasere masĩtuꞌajatisama. Numiarẽ nisoori masã pʉarã Janes, Jambres weronojõ nima. Na dʉporopʉ Moisé nícateropʉre na Egiptocjãrã tʉꞌoñaꞌrĩ masã nicãrã niwã. Na Moisére ĩꞌatuꞌticãrã niwã. Diacjʉ̃ cjasere ne ʉaticãrã niwã. Na weronojõ ãꞌrã quẽꞌrã diacjʉ̃ cjasere ʉatima. Ñaꞌarõ wãcũpoꞌcãrã ne queoro ẽjõpeomasĩtima. Na ucũmaꞌase maata peꞌtirosaꞌa. Nipeꞌtirã na ucũcã tʉꞌorã, “Tojo nimaꞌarã weema”, nirãsama. Moisére ʉatiꞌcãrã Janes, Jambrere weronojõ waꞌarosaꞌa. Titapʉre na nimaꞌasere masã masĩcãrã niwã. Mejãrõta tja ãꞌrã quẽꞌrãrẽ na nimaꞌasere masĩrãsama.
Pablo Timoteore “Aꞌtiro weeya” cʉ̃ nitʉoꞌque niꞌi
10 Mʉꞌʉ pũrĩcã yʉꞌʉ buꞌese nipeꞌtisere añurõ masĩꞌi. Yʉꞌʉ weesetisere, yʉꞌʉ weesĩꞌrĩsere masĩꞌi. Tojo nicã yʉꞌʉ Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeosere masĩꞌi. Ãpẽrã queoro weeticã, yʉꞌʉ tojo tʉꞌoñaꞌsere mʉꞌʉ masĩꞌi. Yʉꞌʉ maꞌisetisere, mejẽcã waꞌacã wãcũtutuasere mʉꞌʉ masĩꞌi. 11 Masã yʉꞌʉre ñaꞌarõ weecã, piꞌetiwʉ. Nipeꞌtise aꞌte macãrĩpʉ waꞌaꞌquere mʉꞌʉ masĩꞌi. Antioquíapʉ, Iconiopʉ, Listrapʉ yʉꞌʉ piꞌetiꞌquere mʉꞌʉ masĩꞌi. Piꞌetisetirinʉcʉ̃ marĩ wiogʉ yʉꞌʉre yʉꞌrʉweticã weewĩ. 12 Diacjʉ̃ta niꞌi. Jesucristore ẽjõpeorã nipeꞌtirãrẽ Õꞌacʉ̃ ʉaronojõ añurõ weesĩꞌrĩrãrẽ ãpẽrã ñaꞌarõ weerãsama. 13 Ñaꞌarĩ masã, tojo nicã nisoori masã nemorõ ñaꞌarõ weenemopeorãsama. Nisoonemowãꞌcãrãsama. Nisoorã nimirã, na quẽꞌrã nisoonoꞌo, ẽjõpeorãsama.
14 Mʉꞌʉ pũrĩcã mʉꞌʉrẽ buꞌeꞌquere queoro ẽjõpeonuꞌcũcãꞌña. Queoro weeya. Mʉꞌʉ tere “Diacjʉ̃ta niꞌi”, nisaꞌa. Mʉꞌʉ mʉꞌʉrẽ buꞌeꞌcãrãrẽ masĩꞌi. 15 Mʉꞌʉ wĩꞌmagʉ̃pʉta Õꞌacʉ̃ ye queti ojáca pũrĩ cjasere masĩnʉꞌcãwʉ̃. Tere buꞌégʉ, mʉꞌʉ Õꞌacʉ̃ yere masĩwʉ̃. Masĩ, Jesucristore ẽjõpeose meꞌrã yʉꞌrʉonoꞌwʉ̃. 16 Õꞌacʉ̃ ye queti ojáca pũrĩ cjasere ojadutigʉ, cʉ̃ masĩse oꞌose meꞌrã ojaduticʉ niwĩ. Te ojaꞌquere buꞌérã, diacjʉ̃ nisere masĩnoꞌo. Marĩ ñaꞌarõ weeꞌque quẽꞌrãrẽ “Ñaꞌa niꞌi”, ninoꞌo. Marĩ ñaꞌarõ weeꞌquere dʉcayumasĩcã weeꞌe. Tere buꞌérã, queoro weenuꞌcũmasĩꞌi. 17 Õꞌacʉ̃ cʉ̃ yarãrẽ nipeꞌtise añurõ weesere weemasĩato nígʉ̃ cʉ̃ ye cjasere ojaduticʉ niwĩ.