5
“Õꞌacʉ̃ põꞌrãrẽ aꞌtiro nisetiroʉaꞌa” níꞌque niꞌi
Mʉsã Õꞌacʉ̃ põꞌrã cʉ̃ mairã niꞌi. Tojo weerã cʉ̃ weronojõ weeya. Jesucristo marĩrẽ maꞌiꞌcaronojõta aꞌmerĩ maꞌinuꞌcũcãꞌña. Cʉ̃ marĩrẽ maꞌígʉ̃, wẽrĩbosacʉ niwĩ. Cʉ̃ wẽrĩbosaꞌque judío masã oveja wĩꞌmagʉ̃rẽ wẽjẽ, Õꞌacʉ̃rẽ ʉ̃jʉ̃amorõpeoꞌcaro weronojõ niꞌi. Õꞌacʉ̃ na ʉ̃jʉ̃amorõcã, tʉꞌsacʉ niwĩ. Te weronojõ Jesucristo marĩrẽ wẽrĩbosaꞌquere tʉꞌsacʉ niwĩ.
Mʉsã Õꞌacʉ̃ yarã nitojaꞌa. Tojo weerã mʉsã nʉmosãnumia nitirãrẽ, marãpʉsʉmʉa nitirãrẽ ne aꞌmetãrãbajaqueꞌatiticãꞌña. Nipeꞌtise noꞌo ñaꞌarõ weesere, ñaꞌarõ wãcũsere weeticãꞌña. Tojo nicã ãpẽrã yere ʉaripejaticãꞌña. Ne cãꞌrõ ñaꞌarõ weesere wãcũticãꞌña. Ñaꞌasere ucũ bujicãꞌticãꞌña. Noꞌo ʉaro ucũmaꞌaticãꞌña. Tojo weese queoro niweꞌe. Tojo weronojõ oꞌorã, aꞌtiro peꞌe weeya. Õꞌacʉ̃ añurõ weesere aꞌmerĩ ucũ, cʉ̃rẽ eꞌcatise oꞌoya. Mʉsã masĩtojasaꞌa. Noꞌo ʉaro aꞌmetãrãbajaqueꞌatirãnojõ Jesucristo yarã nitima. Õꞌacʉ̃ nirõpʉ waꞌasome. Mejãrõta tja ñaꞌasere weegʉ́, tojo nicã aꞌti ʉmʉco cjase ʉaripejayʉꞌrʉnʉꞌcãgʉ̃ quẽꞌrã cʉ̃ tiropʉ waꞌasome. Aꞌti ʉmʉco cjase ʉaripejayʉꞌrʉnʉꞌcãse Õꞌacʉ̃ mejẽtare ẽjõpeose niꞌi. Tʉꞌomasĩña. Õꞌacʉ̃ te ñaꞌase weerãrẽ cʉ̃rẽ yʉꞌrʉnʉꞌcãrãrẽ pecameꞌepʉ buꞌiri daꞌregʉsami. Na ñaꞌarõ weesere “Añuse niꞌi”, nibosama. Na tojo ucũmaasoosere ne ẽjõpeoticãꞌña. Õꞌacʉ̃rẽ yʉꞌrʉnʉꞌcãrãrẽ na ñaꞌarõ weesere ne cãꞌrõ buꞌipejatamuticãꞌña.
Mʉsã todʉporopʉre ñaꞌarõ weesetirã, naꞌitĩꞌarõpʉ weronojõ nicãrã niwʉ̃. Õꞌacʉ̃rẽ masĩticãrã niwʉ̃. Niꞌcãrõacã pũrĩcãrẽ marĩ wiogʉ yarã nírã, boꞌreyuropʉ nírã weronojõ niꞌi. Õꞌacʉ̃ ye cjasere masĩꞌi. Cʉ̃ yarã weronojõ weesetiya. Marĩ boꞌreyuropʉ nírã, ãpẽrãrẽ añurõ weeꞌe. Tojo nicã weesoose marĩrõ Õꞌacʉ̃ ʉaronojõ queoro weeꞌe. 10 Nipeꞌtise mʉsã weesenojõrẽ “¿Marĩ wiogʉ eꞌcatigʉsari?” ni wãcũña. 11 Jesucristore ẽjõpeotirã naꞌitĩꞌarõpʉ nírã weronojõ nisama. Na noꞌo ʉaro weemaꞌasama. Mʉsã na weronojõ weeticãꞌña. Aꞌtiro peꞌe weeya. Na weesere “Ñaꞌase Õꞌacʉ̃ weedutitise niꞌi” ni, bajuyoropʉ ĩꞌoña. 12 Na yaꞌyioropʉ ñaꞌarõ weesere marĩ ucũcã, bopoyo niꞌi. 13 Boꞌreyuropʉre nipeꞌtise bajuꞌu. Marĩ na ñaꞌarõ weeꞌquere ñaꞌa niꞌi nírã, bajuyoropʉ ĩꞌoꞌo. Tojo weecã, na ñaꞌarõ weesere masĩsama. Masĩrã, na quẽꞌrã dʉcayubosama. 14 Tojo weero Jesucristore ẽjõpeotirãrẽ aꞌtiro ucũnoꞌo:
Mʉꞌʉ cãrĩgʉ̃, tʉꞌomasĩtigʉ weronojõ niꞌi.
Wãꞌcãña.
Õꞌacʉ̃ ĩꞌorõpʉre wẽrĩꞌcʉ weronojõ niꞌi.
Tojo nimigʉ̃, masãña.
Tʉꞌomasĩña.
Cristo Õꞌacʉ̃ beseꞌcʉ mʉsãrẽ boꞌreyuropʉ nirãrẽ weronojõ weegʉsami, ninoꞌo.
15 Tojo weerã mʉsã weesere añurõ wãcũcasanʉꞌcõña. Õꞌacʉ̃ yere masĩtirã weronojõ niticãꞌña. Cʉ̃ yere masĩrã weronojõ peꞌe añurõ niña. 16 Aꞌtiro nicã peje ñaꞌase niꞌi. Tojo nimicã, aꞌtiro weeya. Nipeꞌtise mʉsã weesetisetirinʉcʉ̃ Õꞌacʉ̃ ʉaro weeya. 17 Noꞌo ʉaro weemaꞌaticãꞌña. “¿Ñeꞌenojõ peꞌe Õꞌacʉ̃ ʉase niti?” ni wãcũña. 18 Queꞌaticãꞌña. Tojo weese yapatidijase niꞌi. Eꞌcatisĩꞌrĩrã, Espíritu Santure cʉoyʉꞌrʉmajã niña. 19 Õꞌacʉ̃ ye basasere, Salmo wãmetiri pũrĩpʉ ojaꞌquenojõrẽ aꞌmerĩ wereya. Marĩ wiogʉre ʉpʉtʉ eꞌcatipeose meꞌrã basapeoya. 20 Marĩ wiogʉ Jesucristore ẽjõpeorã, nipeꞌtisere Õꞌacʉ̃ marĩ pacʉre eꞌcatise oꞌonuꞌcũcãꞌña.
Niꞌcã wiꞌicjãrã Jesucristore ẽjõpeorãrẽ dutise niꞌi
21 Cristore mʉsã ẽjõpeose buꞌiri wiopesase meꞌrã aꞌmerĩ ĩꞌaña.
22 Marãpʉtirãnumia, marĩ wiogʉre yʉꞌti ẽjõpeoronojõta mʉsã marãpʉsʉmʉarẽ yʉꞌti ẽjõpeoya. 23 Aꞌtiro niꞌi. Cristo cʉ̃rẽ ẽjõpeori curuacjãrã dʉpoá nimi. Tojo weronojõ marãpʉtigore co marãpʉ co wiogʉ weronojõ nimi. Apeye quẽꞌrãrẽ Cristota cʉ̃ ya curuacjãrãrẽ yʉꞌrʉogʉ nimi. Marĩ cʉ̃ ya upʉcjãrã niꞌi. 24 Marĩ cʉ̃ ya curuacjãrã cʉ̃ dutise doca niꞌi. Aꞌte weronojõ marãpʉtirãnumia quẽꞌrã nipeꞌtise na marãpʉsʉmʉa dutise doca nirõʉaꞌa.
25 Cristo cʉ̃ ya curuacjãrãrẽ maꞌígʉ̃, marĩ ye niatjere wẽrĩbosacʉ niwĩ. Cʉ̃ maꞌiꞌcaronojõta, nʉmotirã, mʉsã nʉmosãnumiarẽ maꞌiña. 26 Jesucristo cʉ̃ ya curuacjãrãrẽ cʉ̃ yarã nidutigʉ tojo wẽrĩbosacʉ niwĩ. Cʉ̃ ye quetire ẽjõpeocã, marĩ ñaꞌarõ weeꞌquere cõꞌa dʉcayucã weemi. Aco meꞌrã ũꞌirĩtisere coero weronojõ weemi. 27 Cʉ̃, cʉ̃ ya curuacjãrãrẽ añubutiarã cʉogʉti nígʉ̃, tojo weemi. Deꞌro nise ñaꞌase moorã, buꞌiri marĩrã waꞌacã weemi. 28 Jesucristo cʉ̃ ya curuacjãrãrẽ maꞌiꞌcaronojõta, mʉsã nʉmotirã, mʉsã nʉmosãnumiarẽ maꞌirõʉaꞌa. Mʉsã basu maꞌirõnojõta maꞌiña. Noꞌo cʉ̃ nʉmorẽ maigʉ̃nojõ cʉ̃ basu maꞌigʉ̃ weemi. 29 Aꞌtiro niꞌi. Ne niꞌcʉ̃ cʉ̃ upʉre maꞌiticã weetimi. Aꞌtiro peꞌe weemi. Añurõ baꞌa, cʉ̃ upʉre coꞌtemi. Cristo cʉ̃ ya curuacjãrãrẽ tojota weemi. Marĩrẽ maꞌígʉ̃, añurõ coꞌtemi. 30 Marĩ cʉ̃rẽ ẽjõpeori curuacjãrã cʉ̃ ya upʉ niꞌi. 31 Õꞌacʉ̃ ye queti ojáca pũrĩpʉ aꞌtiro ojanoꞌwʉ̃:
Tojo weegʉ nʉmotigʉ cʉ̃ pacʉsʉmʉa meꞌrã níꞌcʉ narẽ wijagʉsami.
Wija, cʉ̃ nʉmo meꞌrã nigʉ̃sami.
Õꞌacʉ̃ ĩꞌorõpʉre na pʉarã niꞌcã upʉ nirãsama, ni ojanoꞌwʉ̃.
32 Te tʉꞌota basiotise paca niꞌi. Tojo nimicã, yʉꞌʉ peꞌe Cristo, tojo nicã cʉ̃rẽ ẽjõpeori curuacjãrãrẽ na niꞌcã upʉ nima nisere ucũꞌu. 33 Tojo nimigʉ̃, aꞌte quẽꞌrãrẽ nigʉ̃ti. Nʉmotirãnʉcʉ̃ mʉsã basu maꞌirõnojõta mʉsã nʉmosãnumiarẽ maꞌiña. Numia quẽꞌrã, mʉsã marãpʉsʉmʉarẽ añurõ yʉꞌti ẽjõpeoya.