6
Wĩꞌmarã, maꞌmapjia, Jesucristore ẽjõpeorã mʉsã pacʉsʉmʉa dutisere añurõ yʉꞌtiya. Tojo weese añu niꞌi. 2-3 Dʉporopʉ Õꞌacʉ̃ Moisére cʉ̃ dutisere cũucʉ niwĩ. Niꞌcãrõ dutisere aꞌtiro nicʉ niwĩ: “Mʉsã aꞌtere yʉꞌticã, añurõ weegʉti”, nicʉ niwĩ. Aꞌtiro nicaro niwʉ̃: “Mʉsã pacʉ, mʉsã pacore ẽjõpeoya. Mʉsã tojo wéérã, eꞌcatirãsaꞌa. Aꞌti nucũcãpʉre yoacã catirãsaꞌa”, nicʉ niwĩ.
Pacʉsʉmʉa, mʉsã põꞌrãrẽ naꞌirõ tuꞌtiticãꞌña. Na uacã weeticãꞌña. Aꞌtiro peꞌe weeya. Queoro weesere buꞌemasõña. Na ñaꞌarõ weecã, “Tojo weeticãꞌña”, niña. Narẽ marĩ wiogʉre ẽjõpeocã, cʉ̃ ʉaronojõta weecã weeya.
Daꞌracoꞌteri masã, mʉsã wiorã na dutisere yʉꞌtiya. Jesucristore daꞌracoꞌterã weronojõ añurõ weesooro marĩrõ wiopesase meꞌrã narẽ ẽjõpeoya.
Na ĩꞌorõpʉre añurõ daꞌraya. Na ĩꞌatiropʉ quẽꞌrãrẽ mejãrõta weeya. Mʉsã wiorã ĩꞌorõpʉ diaꞌcʉ̃ añurõ daꞌrarã, nisoorã weebosaꞌa. Mʉsã wiorã “Añurõ daꞌrami”, ni wãcũdutirã weebosaꞌa. Tojo weeticãꞌña. Jesucristore daꞌracoꞌterã weronojõ Õꞌacʉ̃ ʉaronojõ añurõ tʉꞌsase meꞌrã daꞌraya. Eꞌcatise meꞌrã Jesucristore daꞌrabosarã weronojõ tʉꞌoñaꞌña. Masã diaꞌcʉ̃rẽ daꞌrabosarã weronojõ tʉꞌoñaꞌticãꞌña. Mʉsã masĩtojaꞌa, marĩ wiogʉ marĩnʉcʉ̃rẽ wapayegʉsami. Daꞌracoꞌteri masã, daꞌracoꞌtetirãrẽ mejãrõta marĩ añuse weeꞌcaro ejatuaro wapayegʉsami. Tojo weerã añurõ daꞌraya.
Dutiri masã, mʉsã quẽꞌrã mejãrõta mʉsãrẽ daꞌracoꞌterãrẽ añurõ weeya. Narẽ ñaꞌarõ tuunʉrʉ̃ticãꞌña. Wãcũña, mʉsã quẽꞌrã na weronojõ ʉꞌmʉsepʉre niꞌcʉ̃ wiogʉ cʉoꞌo. Cʉ̃ pũrĩcã nipeꞌtirã masãrẽ ne dʉcawaaro marĩrõ niꞌcãrõnojõ ĩꞌasami.
Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeorã aꞌtiro weeroʉaꞌa nise niꞌi
10 Niꞌcãrõacãma aꞌtiro ojagʉti. Acawererã, mʉsã marĩ wiogʉ meꞌrã niꞌi. Tojo weerã cʉ̃ tutuayʉꞌrʉse meꞌrã wãcũtutuaya. 11 Wãtĩ mʉsãrẽ nisoomeꞌrĩcã, Õꞌacʉ̃ weetamuse meꞌrã cãꞌmotaꞌaya. Aꞌtiro weronojõ niꞌi. Niꞌcʉ̃ surara aꞌmewẽjẽrõpʉ waꞌagʉ, cʉ̃ upʉre cãꞌmotaꞌagʉ cõmesapeare, cõmesuꞌtirore sãñasami. Tojo weronojõ Õꞌacʉ̃ marĩrẽ tutuarã nidutigʉ oꞌosere cʉoya. Tere cʉorã, wãtĩ ñaꞌarõ weesere cãꞌmotaꞌamasĩrãsaꞌa. 12 Marĩ Õꞌacʉ̃ ʉaro weesĩꞌrĩrã, aꞌmequẽrã weronojõ niꞌi. Masã meꞌrã aꞌmequẽrõ weronojõ niweꞌe. Wãtĩa wiorã tutuarã meꞌrã aꞌmequẽꞌe. Wãtĩa aꞌti ʉmʉco cjase ñaꞌarõ weesere dutirã nima. Na pãjãrã bajutirã masãrẽ wãcũsepʉ ñaꞌarõ weedutirã niquẽsãsama. 13 Tojo weerã nipeꞌtise Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ tutuarã nidutigʉ oꞌosere cʉoya. Tere cʉorã, nipeꞌtisetirinʉcʉ̃ wãtĩ mʉsãrẽ ñaꞌarõ weeduticã, tutuarãsaꞌa. Mʉsã aꞌtiro wééca beꞌro wãcũtutuarã waro nirãsaꞌa. Tojo weerã surara aꞌmewẽjẽrõpʉ waꞌagʉ, nipeꞌtise cõmesuꞌtire wejesãñaꞌcaro weronojõ weerãsaꞌa. 14 Surara cʉ̃ yaro suꞌtiro buꞌi ejeritusami. Beꞌro cʉ̃ cutirore cãꞌmotaꞌagʉ cõmesuꞌtirore sãñasami. Aꞌte weronojõ mʉsã Õꞌacʉ̃ oꞌose meꞌrã tutuarã niña. Surara ejerituꞌcaro weronojõ Õꞌacʉ̃ ye ucũse diacjʉ̃ cjasere añurõ tʉꞌonʉrʉ̃ña. Surara cʉ̃ cutirore cãꞌmotaꞌasami. Cʉ̃ cãꞌmotaꞌaro weronojõ mʉsã quẽꞌrã aꞌtiro weeya. Wãtĩ ñaꞌarõ weesere cãꞌmotaꞌajã, Õꞌacʉ̃ weetamuse meꞌrã añurõ weeya. 15 Surara aꞌmewẽjẽgʉ̃ waꞌase dʉporo cʉ̃ dʉꞌpocãrĩrẽ cãꞌmotaꞌato nígʉ̃ sapature sãñasami. Cʉ̃ weronojõ mʉsã quẽꞌrã Jesucristo ye quetire wererãti nírã, wãcũyuya. Aꞌte queti aꞌtiro niꞌi. Jesucristo wẽrĩse meꞌrã Õꞌacʉ̃ masãrẽ yʉꞌrʉocʉ niwĩ. 16 Apeye quẽꞌrãrẽ upʉre cãꞌmotaꞌari paꞌmarẽ cʉosami. Cʉ̃ meꞌrã aꞌmewẽjẽrã, na bʉesepagʉ pecameꞌe meꞌrã cʉosere ti paꞌma meꞌrã cãꞌmotaꞌacjʉ tojo weesami. Aꞌte weronojõ wãtĩ mʉsãrẽ ñaꞌarõ weesĩꞌrĩsere cãꞌmotaꞌarã Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeoya. Aꞌtiro niña: “Yʉꞌʉre añurõ yʉꞌrʉweticã weegʉsami”, ni ẽjõpeoya. 17 Surara cʉ̃ dʉpoare cãꞌmotaꞌasĩꞌrĩgʉ̃ cõmesapeare pesasami. Cʉ̃ weronojõ wãtĩ mʉsã wãcũsere dojorẽsĩꞌrĩcã, “Õꞌacʉ̃ yʉꞌrʉonoꞌcãrã niꞌi”, niña. Apeye quẽꞌrãrẽ surara aꞌmewẽjẽsĩꞌrĩgʉ̃ pajiri pjĩ diꞌpjĩjore miasami. Cʉ̃ weronojõ mʉsã quẽꞌrã Espíritu Santu oꞌóca pjĩrẽ cʉoya. Ti pjĩ Õꞌacʉ̃ ucũse nisĩꞌrĩrõ weeꞌe. Cʉ̃ ucũse meꞌrã wãtĩrẽ cãꞌmotaꞌamasĩꞌi. Tojo nicã nipeꞌtise ñaꞌasere cõꞌamasĩꞌi. 18 Nipeꞌtise ñaꞌasere, wãtĩarẽ cãꞌmotaꞌarã Õꞌacʉ̃rẽ sẽrĩnuꞌcũcãꞌña. Espíritu Santu weetamuse meꞌrã sẽrĩña. Tʉꞌomasĩse meꞌrã sẽrĩduꞌutirãta, nipeꞌtirã cʉ̃ yarãrẽ sẽrĩbosanuꞌcũcãꞌña. 19 Yʉꞌʉ quẽꞌrãrẽ sẽrĩbosaya. Yʉꞌʉ Õꞌacʉ̃ yere weresetirinʉcʉ̃ cʉ̃ ucũsere yʉꞌʉre oꞌoato. “Uiro marĩrõ Jesucristo ye quetire masã masĩnoꞌña marĩꞌquere wereta basiocã weeato”, ni sẽrĩbosaya. 20 Õꞌacʉ̃ yʉꞌʉre aꞌte quetire weredutigʉ oꞌówĩ. Yʉꞌʉ cʉ̃rẽ dʉcayugʉ weronojõ niꞌi. Aꞌte quetire werese buꞌiri niꞌcãrõacãrẽ yʉꞌʉ buꞌiri daꞌreri wiꞌipʉ niꞌi. Topʉ nimigʉ̃, yʉꞌʉre aꞌte quetire uiro marĩrõ wereato nírã, sẽrĩbosaya.
Pablo añudutitʉoꞌque niꞌi
21 Tíquico marĩ acaweregʉ weronojõ nimi. Cʉ̃ yʉꞌʉ maꞌigʉ̃ nipeꞌtise yé quetire mʉsãrẽ weregʉ waꞌagʉsami. Cʉ̃ marĩ wiogʉ ye cjasere weetamugʉ̃ nimi. 22 Tojo weegʉ ʉ̃sã ye quetire weredutigʉ cʉ̃rẽ mʉsã tiropʉ oꞌóꞌo. Tojo oꞌócã, wãcũtutuarãsama nígʉ̃, tojo weeꞌe.
23 Õꞌacʉ̃ marĩ pacʉ, tojo nicã marĩ wiogʉ Jesucristo aꞌtiro weeato. Nipeꞌtirã mʉsã Jesucristore ẽjõpeorãrẽ ejerisãjãcã weeato. Ẽjõpeo, aꞌmerĩ maꞌinemocã weeato. 24 Õꞌacʉ̃ nipeꞌtirã Jesucristore maꞌinuꞌcũrãrẽ añurõ weeato.
Tocãꞌrõta ojaꞌa.
Pablo