Pablo Filipocjãrãrẽ ojáca pũrĩ niꞌi
Aꞌti pũrĩ aꞌtiro weero ojanoꞌpã nise niꞌi
Pablo Filipo wãmetiri macã Macedonia diꞌtapʉ nirĩ macãcjãrãrẽ ojacʉ niwĩ.
Todʉporopʉre ti macãpʉta Jesucristo ye quetire were, cʉ̃rẽ ẽjõpeori curuacjãrã sãjãcã weecʉ niwĩ. Buꞌiri daꞌreri wiꞌipʉ nígʉ̃, ojacʉ niwĩ.
Ti macãcjãrã Jesucristore ẽjõpeorã cʉ̃rẽ niyeru weetamuꞌquere wãcũgʉ̃, narẽ eꞌcatise oꞌocʉ niwĩ. Na te niyerure Epafrodito meꞌrã oꞌocãrã niwã. Cʉ̃ papera miarĩ masʉ̃ nicʉ niwĩ. Beꞌro Pablo tiropʉ dutitia waꞌacʉ niwĩ. Tojo waꞌacã, Pablo cʉ̃rẽ coꞌte, beꞌro Filipopʉ oꞌótõrõcʉ niwĩ tja.
Pablo ti macãcjãrãrẽ ojagʉ, ne cãꞌrõ mejẽcã ucũmaꞌaticʉ niwĩ. Eꞌcatisere, na añurõ ẽjõpeose peꞌere ucũyʉꞌrʉnʉꞌcãcʉ niwĩ. “Mejõ nirã́ niꞌi nisere wãcũña”, nicʉ niwĩ. Tojo nicã Jesucristore ẽjõpeorã queoro weeya nisere ojacʉ niwĩ.
1
Pablo Jesucristore ẽjõpeori curuacjãrãrẽ ojaꞌque niꞌi
Yʉꞌʉ Pablo, tojo nicã Timoteo Jesucristore daꞌracoꞌterã niꞌi. Ʉ̃sã nipeꞌtirã mʉsãrẽ Jesucristore ẽjõpeorã Filipopʉ nirãrẽ ojaꞌa. Tojo nicã Jesucristore ẽjõpeori curuacjãrã sʉꞌori wejepeorã quẽꞌrãrẽ ojaꞌa. Narẽ weetamucoꞌterã quẽꞌrãrẽ ojaꞌa.
Õꞌacʉ̃ marĩ pacʉ, Jesucristo marĩ wiogʉ mʉsãrẽ añurõ weeato. Mʉsãrẽ ejerisãjãcã weeato.
Jesucristore ẽjõpeorãrẽ Pablo sẽrĩbosase niꞌi
Yʉꞌʉ mʉsãrẽ wãcũsetirinʉcʉ̃ yʉꞌʉ wiogʉ Õꞌacʉ̃rẽ eꞌcatise oꞌoꞌo. Mʉsã añurõ weese buꞌiri tojo weeꞌe. 4-5 Ne waropʉ mʉsã Jesucristo ye quetire tʉꞌorã, yʉꞌʉre weetamunʉꞌcãwʉ̃. Aꞌtiro nicã quẽꞌrãrẽ tojota weenuꞌcũꞌu. Tojo weegʉ mʉsã nipeꞌtirã ye niatjere Õꞌacʉ̃rẽ eꞌcatise meꞌrã sẽrĩbosanuꞌcũꞌu. Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ añurõ weesere yʉꞌʉ masĩyʉꞌrʉcápuꞌticãꞌa. Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ añurõ dʉcayunʉꞌcãcʉ niwĩ. Aꞌtiro nicã quẽꞌrãrẽ dʉcayugʉ weemi. Téé Jesucristo aꞌtiri curapʉ tojo dʉcayuyapatigʉsami. Yʉꞌʉ aꞌtiro wãcũꞌu: “Õꞌacʉ̃ narẽ tojo dʉcayunuꞌcũgʉ̃sami”, niꞌi. Yʉꞌʉ tojo wãcũse añu niꞌi. Mʉsãrẽ maꞌígʉ̃, tojo bʉsʉꞌʉ. Aꞌtiro niꞌi. Niꞌcãrõacãrẽ yʉꞌʉ buꞌiri daꞌreri wiꞌipʉ nicã, mʉsã yʉꞌʉre buꞌipejatamuꞌu. Wiorãrẽ “Jesucristo masãrẽ yʉꞌrʉomi nise queti diacjʉ̃ niꞌi” werecã quẽꞌrãrẽ, buꞌipejatamuꞌu. Tojo weerã Õꞌacʉ̃ yʉꞌʉre weetamusere mʉsã quẽꞌrã buꞌipejatamuꞌu. Õꞌacʉ̃ yʉꞌʉ mʉsãrẽ ʉpʉtʉ maꞌisere masĩmi. Yʉꞌʉ mʉsãrẽ maꞌígʉ̃, Jesucristo cʉ̃ pajañaꞌse meꞌrã maꞌiꞌi. Mʉsãrẽ “Nemorõ aꞌmerĩ maꞌinemoato”, ni sẽrĩbosaꞌa. “Nipeꞌtisere añurõ masĩse meꞌrã tʉꞌocasanʉꞌcõpeꞌoato”, niꞌi. 10 Tojo weerã mʉsã “Aꞌtiro weeroʉaꞌa”, nímasĩrãsaꞌa. Ñaꞌarõ weesere moorãsaꞌa. Jesucristo aꞌticã, buꞌiri marĩrã bocaejanoꞌrãsaꞌa. Añuse diaꞌcʉ̃ wéérã bocaejanoꞌrãsaꞌa. 11 Jesucristota mʉsãrẽ nipeꞌtisere añurõ weecã weegʉsami. Mʉsã tojo weecã ĩꞌarã, masã Õꞌacʉ̃rẽ aꞌtiro wãcũrãsama. “Añuyʉꞌrʉami, añuse weemi”, nirãsama.
Jesucristo nipeꞌtise yʉꞌrʉoro niyʉꞌrʉnʉꞌcãmi nise niꞌi
12 Yʉꞌʉ buꞌiri daꞌreri wiꞌipʉ nimicã, Jesucristo masãrẽ yʉꞌrʉomi nise queti nemorõ seꞌsa waꞌasaꞌa. Acawererã, mʉsãrẽ tere masĩcã ʉaꞌa. 13 Yʉꞌʉ buꞌiri daꞌreri wiꞌipʉ nígʉ̃, surarare Jesucristo masãrẽ yʉꞌrʉomi nisere wereꞌe. Tojo weerã nipeꞌtirã surara, wiogʉ ya wiꞌipʉ coꞌterã aꞌtiro nima: “Cʉ̃ Jesucristore sirutuse wapa, buꞌiri daꞌreri wiꞌipʉ nimi”, nima. Ãpẽrã quẽꞌrã masĩpeꞌticãꞌma. 14 Yʉꞌʉ buꞌiri daꞌreri wiꞌipʉ niyucã, pãjãrã marĩ acawererã wãcũtutuama. Te ye buꞌiri na marĩ wiogʉre ẽjõpeonemorã, uiro marĩrõ Õꞌacʉ̃ ye quetire werema.
15-17 Ãpẽrã peꞌe yʉꞌʉre ʉorã, Jesucristo yere werema. Na buꞌese peꞌere sirutudutirã tojo weema. Na, na ye cjasere wãcũrã weema. Queoro wãcũtimirã, Jesucristo yere werema. Yʉꞌʉ buꞌiri daꞌreri wiꞌipʉ nicã, cʉ̃rẽ bʉjawetise doquepejato nírã tojo weema.
Ãpẽrã peꞌe Jesucristo ye quetire añurõ weesĩꞌrĩse meꞌrã werema. Yʉꞌʉre maꞌírã, tojo weema. Na aꞌtiro masĩma. “Cʉ̃ Jesucristo ye quetire queoro ucũse buꞌiri cʉ̃ buꞌiri daꞌreri wiꞌipʉ nimi”, nima. 18 Ãpẽrã yʉꞌʉre ñaꞌarõ weesĩꞌrĩcã, añurõsaꞌa. Noꞌo yʉꞌʉre maꞌírã, maꞌitirã, Jesucristo yere wererã weema. Na tojo weesere tʉꞌogʉ, eꞌcatiꞌi.
Tojo eꞌcatinuꞌcũgʉ̃saꞌa. 19 Aꞌtiro niꞌi. Mʉsã sẽrĩse meꞌrã, tojo nicã Espíritu Santu Jesucristo oꞌoꞌcʉ yʉꞌʉre weetamuse meꞌrã nipeꞌtise yʉꞌʉre waꞌase añurõ yapatirosaꞌa. Aꞌtere masĩꞌi. 20 Yʉꞌʉ Jesucristo yere weretigʉ, bopoyabosaꞌa. Aꞌtiro peꞌe ʉasaꞌa. Uiro marĩrõ wãcũtutuase meꞌrã cʉ̃ yere werenuꞌcũsĩꞌrĩsaꞌa. Niꞌcãrõacã quẽꞌrãrẽ yʉꞌʉ weenuꞌcũrõnojõta weesĩꞌrĩsaꞌa. Tojo weegʉ yʉꞌʉ buꞌiri daꞌreri wiꞌipʉ níꞌcʉ wijaacã, o yʉꞌʉre wẽjẽcã, aꞌtiro waꞌacã ʉasaꞌa. Nipeꞌtise yʉꞌʉ weese meꞌrã Jesucristore masã nemorõ masĩcã ʉasaꞌa. Cʉ̃ añubutiasere siape meꞌrã masĩnemocã ʉasaꞌa. 21 Nipeꞌtiro yʉꞌʉ catiro põtẽorõ Jesucristo ʉaro weesĩꞌrĩsaꞌa. Yʉꞌʉ peꞌema cʉ̃ ãpẽrã, apeyenojõ yʉꞌrʉoro niyʉꞌrʉnʉꞌcãmi. Yʉꞌʉ wẽrĩgʉ̃, cʉ̃ meꞌrã nigʉ̃saꞌa. Cʉ̃ meꞌrã nicã, añuyʉꞌrʉaꞌa. 22 Yʉꞌʉ catigʉ, marĩ wiogʉ ye cjasere daꞌramasĩꞌi. Tojo weegʉ yʉꞌʉ wẽrĩcã, o caticã, añu nibosari nímasĩtisaꞌa. 23 Aꞌte pʉaro besecã, diasa niꞌi. Wẽrĩgʉ̃, Jesucristo meꞌrã nibosaꞌa. Tojo weegʉ “Wẽrĩcã, añubosaꞌa”, ni tʉꞌoñaꞌa. 24 “Yʉꞌʉ catigʉ peꞌe, mʉsãrẽ nemorõ weetamubosaꞌa”, ni tʉꞌoñaꞌsaꞌa. 25 Tojo weegʉ yʉꞌʉ masĩꞌi, mʉsã meꞌrã nínigʉ̃ti yujupʉ. Mʉsãrẽ nemorõ weetamugʉ̃ti nígʉ̃, tojo weegʉti. Tojo nicã mʉsã ẽjõpeose meꞌrã nemorõ eꞌcatiato nígʉ̃ tojo weegʉti. 26 Tojo weerã apaturi yʉꞌʉ mʉsã tiropʉ nicã, Jesucristo yʉꞌʉre coꞌtese wapa, nemorõ cʉ̃rẽ eꞌcatise oꞌorãsaꞌa.
27 Nipeꞌtise mʉsã weesetisere Jesucristo ye queti nírõnojõta weeya. Mʉsã tojo weecã, mʉsã tiro nígʉ̃, o yoaropʉ nígʉ̃, mʉsã añurõ weesere tʉꞌogʉti. Mʉsãrẽ niꞌcãrõnojõ añurõ ẽjõpeonuꞌcũcã ʉasaꞌa. Tojo nicã wãcũtutuase meꞌrã niꞌcãrõnojõ Jesucristo ye quetire wereturiacã ʉasaꞌa. 28 Jesucristo ye quetire ʉatirã mʉsãrẽ ñaꞌarõ weecã, uiticãꞌña. Tojo weerã na pecameꞌepʉ waꞌatjere masĩrãsama. Mʉsã peꞌe quẽꞌrã uitirã, mʉsãrẽ yʉꞌrʉonoꞌatjere ĩꞌorãsaꞌa. Õꞌacʉ̃ta mʉsãrẽ yʉꞌrʉo, uiro marĩrõ niseticã weemi. 29 Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ maꞌígʉ̃, Cristore ẽjõpeodutiwĩ. Jesucristore ẽjõpeoꞌque buꞌiri mʉsãrẽ ñaꞌarõ weerãsama. Te quẽꞌrãrẽ Õꞌacʉ̃ cũuwĩ. 30 Jesucristore ẽjõpeose buꞌiri marĩ niꞌcãrõnojõ piꞌetiꞌi. Todʉporopʉ mʉsã ya macãpʉ yʉꞌʉre tãrã, buꞌiri daꞌreri wiꞌipʉ cũucã ĩꞌawʉ̃. Niꞌcãrõacã quẽꞌrãrẽ mejãrõta yʉꞌʉre ñaꞌarõ weesere tʉꞌosaꞌa.