2
Jesucristo weeꞌcaronojõ weedutise niꞌi
1-2 Jesucristo mʉsãrẽ wãcũtutua eꞌcaticã weemi. Cʉ̃ mʉsãrẽ maꞌígʉ̃, weetamumi. Espíritu Santu mʉsã meꞌrã nimi. Tojo weerã mʉsã maꞌisere, pajañaꞌsere cʉorã, aꞌtiro weeya. Añurõ niꞌcãrõ meꞌrã nisetiya. Niꞌcãrõnojõ aꞌmerĩ maꞌiña. Espíritu Santu meꞌrã niꞌcãrõta wãcũsetirã niña. Tojo weese meꞌrã yʉꞌʉre eꞌcatinemocã weerãsaꞌa. Mʉsã ye diaꞌcʉ̃rẽ ʉasãticãꞌña. “Ãpẽrã yʉꞌrʉoro niꞌi”, niticãꞌña. Ãpẽrã peꞌere “Añuyʉꞌrʉnʉꞌcãma”, ni tʉꞌoñaꞌña. Mʉsã ye cjase diaꞌcʉ̃rẽ “Añurõ waꞌato”, ni wãcũticãꞌña. Ãpẽrã ye quẽꞌrãrẽ “Añurõ waꞌato”, ni wãcũña.
Mʉsã Jesucristo wãcũsetiꞌcaronojõta wãcũsetiya. Cʉ̃ “Ãpẽrã yʉꞌrʉoro añugʉ̃ niꞌi”, niticʉ niwĩ. Cʉ̃ Õꞌacʉ̃ nisetisere cʉomigʉ̃, “Yʉꞌʉ aꞌti nucũcãpʉ aꞌtigʉ, Õꞌacʉ̃rẽ niꞌcãrõwijisere ne duꞌusome”, niticʉ niwĩ. Aꞌtiro peꞌe weecʉ niwĩ. Cʉ̃ ʉaro meꞌrã cʉ̃ wiogʉ nisere duꞌucʉ niwĩ. Duꞌu, aꞌti nucũcãpʉ aꞌtigʉ, apĩrẽ daꞌracoꞌtegʉ weronojõ waꞌacʉ niwĩ. Aꞌti upʉ meꞌrã bajuacʉ niwĩ. Tojo weegʉ masʉ̃ weronojõ bajugʉ, mejõ nigʉ̃ waꞌacʉ niwĩ. Masã “Cʉ̃rẽ curusapʉ paabiꞌpeya” nicã, cʉ̃ pacʉre yʉꞌtigʉ, yʉꞌrʉnʉꞌcãticʉ niwĩ. Cʉ̃ curusapʉ ñaꞌarõ wẽrĩmigʉ̃, cʉ̃ pacʉre yʉꞌrʉnʉꞌcãticʉ niwĩ. Cʉ̃, cʉ̃ pacʉre yʉꞌtise buꞌiri Õꞌacʉ̃ nipeꞌtirã buꞌipʉ sõrõcʉ niwĩ. Cʉ̃ wãmerẽ ãpẽrã wãme yʉꞌrʉoro añurõ wãcũdutigʉ, tojo weecʉ niwĩ. 10 Tojo weerã nipeꞌtirã ʉꞌmʉsepʉ nirã́, aꞌti nucũcãpʉ nirã́, wẽrĩꞌcãrã Jesú wãmerẽ tʉꞌorã, ejaqueꞌapeꞌtirãsama. 11 Nipeꞌtirã “Jesucristo marĩ wiogʉ nimi”, nirãsama. Na Õꞌacʉ̃rẽ, “Añuyʉꞌrʉami”, nirãsama.
Jesucristore ẽjõpeorã ñaꞌarõ weerãrẽ añuse queose ĩꞌorãsama nise niꞌi
12 Acawererã, yʉꞌʉ mʉsãrẽ maꞌiꞌi. Todʉporopʉ yʉꞌʉ mʉsã meꞌrã nícaterore yʉꞌʉ dutiꞌquere yʉꞌtiwʉ. Niꞌcãrõacãrẽ yʉꞌʉ yoaropʉ niꞌi. Tjãsaꞌa majã. Totá nemorõ yʉꞌtiya. Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ yʉꞌrʉocʉ niwĩ. Tere wiopesase meꞌrã wãcũña. Tere wãcũrã, “Ãpẽrã yʉꞌrʉoro niꞌi”, nirõ marĩrõ nisetiya. Añurõ niyapatiya. Ñaꞌarõ weeri nírã, tojo weeya. 13 Aꞌtiro niꞌi. Mʉsãrẽ Õꞌacʉ̃ añurõ weesĩꞌrĩcã weesami. Cʉ̃ ʉaronojõ mʉsãrẽ añurõ tuꞌajanʉꞌcõcã weesami.
14 Noꞌo nipeꞌtisere wéérã tʉꞌsatimirã, ũrũsãse meꞌrã weeticãꞌña. 15 Tojo weerã Õꞌacʉ̃ põꞌrã ñaꞌase marĩrã, buꞌiri moorã nirãsaꞌa. Mʉsã aꞌti turicjãrã nisoori masã ñaꞌarõ weesetirã waꞌteropʉ niꞌi. Mʉsã añurõ wéérã, narẽ añurõ, queoro weesere ĩꞌorãsaꞌa. 16 Añuse catise peꞌtitise quetire wererãsaꞌa. Mʉsã añurõ weese meꞌrã yʉꞌʉ mʉsã tiropʉ buꞌesijaꞌquere aꞌtiro nigʉ̃ti. Jesucristo apaturi aꞌticã, yʉꞌʉ mejõ waro narẽ buꞌetipã nígʉ̃, eꞌcatigʉti. 17 Masã mʉsãrẽ ñaꞌarõ weemicã, mʉsã Jesucristore ẽjõpeonuꞌcũꞌu. Mʉsã ẽjõpeose Õꞌacʉ̃rẽ añuse oꞌose weronojõ niꞌi. Yʉꞌʉ Jesucristo yere werese wapa yʉꞌʉre wẽjẽcã, Õꞌacʉ̃rẽ añuse oꞌonemorõ weronojõ nirõsaꞌa. Tojo waꞌacã, yʉꞌʉ eꞌcatigʉsaꞌa. Mʉsã quẽꞌrãrẽ eꞌcaticã weegʉsaꞌa. 18 Mʉsã yʉꞌʉre eꞌcatitamurãsaꞌa.
Timoteo, Epafrodito ye cjase niꞌi
19 Marĩ wiogʉ Jesú ʉacã, maata Timoteore mʉsã tiropʉ oꞌógʉti. Mʉsã ye quetire tʉꞌogʉ, eꞌcatigʉti nígʉ̃, tojo weegʉti. 20 Timoteo diaꞌcʉ̃ yʉꞌʉ weronojõ wãcũmi. Cʉ̃ yʉꞌʉ weronojõ mʉsãrẽ añurõ waꞌacã ʉagʉ, ʉpʉtʉ wãcũqueꞌtimi. 21 Ãpẽrã na ye diaꞌcʉ̃rẽ añurõ waꞌacã ʉasãsama. Jesucristo ye peꞌere tojo wãcũtisama. 22 Mʉsã pũrĩcã Timoteo queoro weesere masĩtojasaꞌa. Cʉ̃ yʉꞌʉ meꞌrã niꞌcʉ̃ cʉ̃ pacʉ meꞌrã daꞌragʉ weronojõ Jesucristo ye quetire weretamugʉ̃ weemi. 23 Tojo weegʉ yé cjasere añurõ masĩ́ca beꞌro cʉ̃rẽ mʉsã tiropʉ oꞌógʉti. 24 Cʉ̃rẽ oꞌósĩꞌrĩmigʉ̃, yʉꞌʉ quẽꞌrã Jesucristo marĩ wiogʉ oꞌócã, maata mʉsã tiropʉ waꞌagʉsaꞌa.
25 “Apetero weegʉ Timoteo meꞌrã apĩ marĩ acaweregʉ Epafroditore oꞌóroʉasato”, ni wãcũꞌu. Epafrodito yʉꞌʉ meꞌrã tutuaro Jesucristo yere weretamumi. Mʉsã basu yʉꞌʉre weetamudutirã cʉ̃rẽ oꞌócãrã niwʉ̃. 26 Cʉ̃ mʉsãrẽ pũrõ ĩꞌasĩꞌrĩmi. Cʉ̃ dutitise quetire mʉsã masĩcã tʉꞌogʉ, pũrõ bʉjawetiwĩ. Tojo weegʉ cʉ̃rẽ oꞌógʉti. 27 Diacjʉ̃ta niꞌi, pũrõ waro waꞌawĩ. Wẽrĩse pʉꞌto niwĩ. Cʉ̃ pũrõ dutitimicã, Õꞌacʉ̃ cʉ̃rẽ pajañaꞌwĩ. Cʉ̃ seꞌsarore tojo weetiwĩ. Yʉꞌʉ quẽꞌrãrẽ pajañaꞌwĩ. Epafrodito wẽrĩcãma, yʉꞌʉ nemorõ waro bʉjawetiyʉꞌrʉabopã. Tojo waꞌacã ʉatigʉ, Õꞌacʉ̃ cʉ̃rẽ yʉꞌrʉowĩ. 28 Mʉsã cʉ̃rẽ ĩꞌarã, eꞌcatiato tja nígʉ̃ oꞌóꞌo. Mʉsã eꞌcatise quetire tʉꞌogʉ, yʉꞌʉ quẽꞌrã eꞌcatigʉsaꞌa. 29 Eꞌcatise meꞌrã cʉ̃rẽ ñeꞌeña. Jesucristore ẽjõpeogʉ marĩ acaweregʉ nimi. Nipeꞌtirã cʉ̃ weronojõ nirãrẽ añurõ weeya. 30 Epafrodito Jesucristo yere daꞌracoꞌtetjĩagʉ̃, wẽrĩa waꞌamiwĩ. Mʉsã yʉꞌʉre weetamuta basiotisere weetamusĩꞌrĩgʉ̃, tojo waꞌawĩ. Tojo weerã cʉ̃rẽ añurõ ñeꞌeña.