3
Pablo “Aꞌtiro nisetiroʉaꞌa” níꞌque niꞌi
Acawererã, niꞌcãrõacãrẽ mʉsã Jesucristo yarã nitjĩarã, eꞌcatiya. Yʉꞌʉ todʉporo níꞌquere apaturi ninemocã, yʉꞌʉre mejẽcã niweꞌe. Yʉꞌʉ ninemocã, añu niꞌi mʉsãrẽ. Ñaꞌarõ weerãrẽ tʉꞌomasĩña. Na Õꞌacʉ̃ yarã niato nírã nipeꞌtirãrẽ õꞌrẽcjʉ yapa caserore yejecõꞌadutima. Marĩ pũrĩcã tojo weetimirã, Jesucristore ẽjõpeotjĩarã, diacjʉ̃ Õꞌacʉ̃ dutisere añurõ weerã́ niꞌi. Aꞌtiro niꞌi. Espíritu Santu weetamuse meꞌrã Õꞌacʉ̃rẽ ñubuepeoꞌo. Tojo nicã Jesucristo marĩpʉre niyucã, pũrõ eꞌcatiꞌi. “Masã weesetise buꞌicjase meꞌrã yʉꞌrʉrãsaꞌa”, niweꞌe. Yʉꞌʉ pũrĩcã “Yʉꞌʉ weesetiꞌque ye buꞌiri yʉꞌrʉgʉsaꞌa”, nímasĩꞌi. Yʉꞌʉ aꞌtere nipeꞌtirã nemorõ nímasĩꞌi, nígʉ̃ peꞌe. Aꞌtiro niꞌi yʉꞌʉre. Ocho nʉmʉrĩ yʉꞌʉ bajuáca beꞌro yʉꞌʉ õꞌrẽcjʉ yapa caserore yejecõꞌacãrã niwã. Yʉꞌʉ Israe curuacjʉ̃ Benjamí ya curuacjʉ̃ niꞌi. Yʉꞌʉ hebreo masʉ̃ niꞌi. Yʉꞌʉ pacʉsʉmʉa quẽꞌrã náta niwã. Yʉꞌʉ Moisé dutiꞌquere ẽjõpeori masʉ̃ niyugʉ, fariseo masʉ̃ niwʉ̃. Yʉꞌʉ tere ʉpʉtʉ waro ẽjõpeoyugʉ, Jesucristore ẽjõpeori curuacjãrãrẽ ñaꞌarõ weewʉ. Moisé dutiꞌquema queoro weewʉ. Ne niꞌcʉ̃ yʉꞌʉre “Queoro weetiwĩ”, nímasĩtisami. Todʉporopʉre “Yʉꞌʉ nisetiꞌquere yʉꞌʉre añuyʉꞌrʉaꞌa”, nimiwʉ̃. Niꞌcãrõacãrẽ “Yʉꞌʉ Jesucristore ẽjõpeogʉ, nipeꞌtise todʉporo cjase wapamarĩꞌi”, ni tʉꞌoñaꞌa. Apeyema, yʉꞌʉ wiogʉ Jesucristore masĩse wapatiyʉꞌrʉaꞌa. Apeyenojõ yʉꞌʉ cʉoboꞌque nemorõ wapatiꞌi. Jesucristore ẽjõpeose buꞌiri nipeꞌtise yʉꞌʉ weesetiꞌquere, nisetiꞌquere marĩ ʉatisere cõꞌarã weronojõ cõꞌawʉ̃. Jesucristo yʉꞌʉ wiogʉre cʉosĩꞌrĩgʉ̃, tojo weewʉ. Aꞌtiro ʉaꞌa. Jesucristore yʉꞌʉ meꞌrã nicã ʉaꞌa. Moisé dutiꞌquere weese meꞌrã Õꞌacʉ̃ yʉꞌʉre “Añugʉ̃ nimi”, nisome. Yʉꞌʉ Jesucristore ẽjõpeose meꞌrã peꞌe Õꞌacʉ̃ yʉꞌʉre añurõ ĩꞌasami. Yʉꞌʉ ẽjõpeose buꞌiri yʉꞌʉre queoro weecã weemi. 10 Yʉꞌʉ aꞌtiro diaꞌcʉ̃ weesĩꞌrĩꞌi. Cristore añurõ masĩsĩꞌrĩꞌi. Õꞌacʉ̃ cʉ̃ tutuaro meꞌrã yʉꞌʉre dʉcayunuꞌcũcã ʉaꞌa. Cʉ̃ tutuase meꞌrã Cristore masõcʉ niwĩ. Cristo cʉ̃ pacʉ yere wéégʉ, piꞌeti, curusapʉ wẽrĩcʉ niwĩ. Yʉꞌʉ quẽꞌrã Õꞌacʉ̃ yere ʉpʉtʉ weesĩꞌrĩꞌi. Jesucristo yere wẽrĩgʉ̃pʉ, weetʉosĩꞌrĩꞌi. 11 Wẽrĩꞌcãrã masãmʉjãarãsama. Yʉꞌʉ quẽꞌrã na weronojõ mejãrõta masãmʉjãasĩꞌrĩsaꞌa.
Marĩ añurõ yʉꞌrʉsĩꞌrĩrã, wãcũtutuaroʉaꞌa nise niꞌi
12 Yʉꞌʉ aꞌte nipeꞌtisere “Jesucristo weronojõ weetuꞌajanʉꞌcõpeꞌotojaꞌa”, nigʉ̃ mejẽta weeꞌe. Nipeꞌtisere queoro weeweꞌe yujupʉ. Tojo weetimicã, Jesucristo yʉꞌʉre cʉ̃ yagʉ sãjãcã weetojacʉ niwĩ. Tojo weegʉ cʉ̃ weronojõ nisĩꞌrĩgʉ̃, tutuaro meꞌrã cʉ̃ yere weeꞌe. 13 Acawererã, “Yʉꞌʉ nipeꞌtisere queoro weetojaꞌa”, niweꞌe. Aꞌtiro peꞌe weeꞌe. Todʉporo yʉꞌʉ weeꞌquere wãcũweꞌe. Beꞌropʉ niatje peꞌere añurõ weetuꞌajasĩꞌrĩgʉ̃, wãcũtutuaꞌa. 14 Añurõ tuꞌajanʉꞌcõsĩꞌrĩꞌi. Õꞌacʉ̃ ʉꞌmʉsepʉ oꞌoatjere ñeꞌesĩꞌrĩgʉ̃, nipeꞌtise cʉ̃ yere tutuaro meꞌrã weeꞌe. Marĩ Jesucristore ẽjõpeorã niyucã, marĩrẽ catise peꞌtitisere oꞌogʉsami.
15 Nipeꞌtirã Jesucristore añurõ ẽjõpeorã yʉꞌʉ níꞌcaronojõta wãcũrõʉaꞌa. Mʉsã mejẽcã wãcũcã, Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ diacjʉ̃ wãcũcã weegʉsami. 16 Marĩ Jesucristore ẽjõpeodʉꞌpocã́tiꞌcaronojõta queoro wãcũ, queoro tuꞌajanʉꞌcõrõʉaꞌa.
17 Acawererã, yʉꞌʉ weesere ĩꞌacũu sirutuya. Ãpẽrãrẽ ʉ̃sã weronojõ weerãrẽ na weese quẽꞌrãrẽ ĩꞌacũuña. 18 Todʉporopʉ pejetiri mʉsãrẽ weretojawʉ. Utise meꞌrã ninemogʉ̃ti tja. Aꞌtiro niꞌi. Pãjãrã na ñaꞌarõ weesetise meꞌrã Jesucristore ĩꞌatuꞌtirã weronojõ nima. Na cʉ̃ curusapʉ wẽrĩꞌquere yabirã weronojõ weema. 19 Beꞌropʉre pecameꞌepʉ yapatirãsama. Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeotima. Na ʉaripejase diaꞌcʉ̃rẽ ẽjõpeoma. Bopoyaronojõ oꞌorã, na weese peꞌere “Añuyʉꞌrʉaꞌa”, niyʉꞌrʉnʉꞌcãma. Aꞌti nucũcã cjase diaꞌcʉ̃rẽ wãcũma. 20 Marĩ pũrĩcã ʉꞌmʉsepʉ waꞌari masã niꞌi. Topʉ marĩ ya macã niꞌi. Marĩ wiogʉ Jesucristo marĩrẽ yʉꞌrʉogʉ ʉꞌmʉsepʉ nimi. Cʉ̃ aꞌti nucũcãpʉ apaturi aꞌtiatjere yucuerã weeꞌe. 21 Cʉ̃ marĩ ya upʉ aꞌti upʉmejãrõrẽ dʉcayugʉsami. Cʉ̃ ya upʉ weronojõ añubutiari upʉ weegʉsami. Cʉ̃ nipeꞌtisere cʉ̃ doca tojacã weegʉsami. Cʉ̃ tojo weemasĩrõnojõta mejãrõta cʉ̃ tutuaro meꞌrã marĩ quẽꞌrãrẽ dʉcayugʉsami.