4
Jesucristo meꞌrã eꞌcatinuꞌcũdutise niꞌi
Jesucristo marĩrẽ cʉ̃ ya upʉ añubutiari upʉre weronojõ weegʉsami. Tojo weerã acawererã yʉꞌʉ mairã, Jesucristore ne ẽjõpeoduꞌuticãꞌña. Mʉsãrẽ pũrõ maꞌiꞌi. Pũrõ ĩꞌasĩꞌrĩꞌi. Mʉsã yʉꞌʉre eꞌcaticã weeꞌe. Mʉsã queoro weese meꞌrã yʉꞌʉ buꞌeꞌquere ĩꞌoꞌo.
Apeyema, mʉsãnumia Evodia, Síntique, marĩ wiogʉre ẽjõpeoyurã, aꞌmerĩ mʉsã basu peꞌsutiticãꞌña. Niꞌcãrõnojõ wãcũña. Sícigo, mʉꞌʉ yʉꞌʉ meꞌrã weretamugʉ̃ waro niꞌi. Na numiarẽ niꞌcãrõnojõ wãcũcã weeya. Õꞌacʉ̃ masãrẽ yʉꞌrʉomi nise quetire werecã, na numia yʉꞌʉre weretamuwã. Na meꞌrã Clemente quẽꞌrã niwĩ. Tojo nicã ãpẽrã na meꞌrã yʉꞌʉre weretamuwã. Na Õꞌacʉ̃ ya pũrĩ catinuꞌcũse nirĩ pũrĩpʉ ojaõꞌonoꞌcãrã nitojasama.
Mʉsã Jesucristo yarã nitjĩarã, cʉ̃ meꞌrã eꞌcatinuꞌcũcãꞌña. Apaturi ninemogʉ̃ti. Eꞌcatiduꞌuticãꞌña. Mʉsã ãpẽrãrẽ pajañaꞌsere nipeꞌtirã masĩato. Marĩ wiogʉ aꞌtiatjo cãꞌrõacã dʉꞌsaꞌa.
Noꞌo deꞌro waꞌasere wãcũqueꞌtiticãꞌña. Aꞌtiro peꞌe weeya. Nipeꞌtise mʉsãrẽ noꞌo waꞌasere Õꞌacʉ̃rẽ sẽrĩña. Cʉ̃rẽ sẽrĩrã, eꞌcatise oꞌoya. Mʉsã tojo weecã, Õꞌacʉ̃ ejerisãjãcã weegʉsami. Cʉ̃ tojo weese añubutiase niꞌi. Masã na tʉꞌopõtẽotise niꞌi. Mʉsã Jesucristo yarã niyucã, mʉsãrẽ añurõ ejeripõꞌrãticã weegʉsami. Tojo nicã mʉsã wãcũsepʉre añurõ tʉꞌoñaꞌnuꞌcũcã weegʉsami.
Añuse diaꞌcʉ̃rẽ wãcũnʉrʉ̃dutise niꞌi
Acawererã, yʉꞌʉ aꞌtiro ojatʉogʉti. Nipeꞌtise diacjʉ̃ nisere wãcũña. Nipeꞌtise aꞌteta wiopesaꞌa nisere wãcũña. Queorota nitʉꞌsaꞌa nisere wãcũña. Añuse warore wãcũña. Añuse tʉꞌsasere wãcũña. Masã añurõ ucũnoꞌsere wãcũña. Nipeꞌtise añusere, eꞌcatipeosenojõrẽ wãcũña.
Yʉꞌʉ mʉsãrẽ buꞌegʉ ucũcã tʉꞌoꞌquere “Aꞌtiro weeroʉaꞌa” níꞌquere weeya. Yʉꞌʉ deꞌro weecã ĩꞌaꞌquere weeya. Tojo weecã, Õꞌacʉ̃ ejerisãjãsere oꞌogʉ mʉsã meꞌrã nigʉ̃sami.
Filipocjãrã Pablore niyeru weetamuꞌque niꞌi
10 Mʉsã yʉꞌʉre apaturi weetamusere ĩꞌagʉ̃, yʉꞌʉ marĩ wiogʉ meꞌrã pũrõ eꞌcatiꞌi. “Mʉsã yʉꞌʉre wãcũtiwʉ”, nigʉ̃ mejẽta weeꞌe. Mʉsãrẽ yʉꞌʉre weetamuta basiotiwʉ. 11 “Apeyenojõ yʉꞌʉre dʉꞌsaꞌa”, nigʉ̃ mejẽta weeꞌe. Noꞌo yʉꞌʉ cʉose meꞌrã eꞌcatimasĩꞌi. 12 Yʉꞌʉ pajasecʉogʉ eꞌcatise meꞌrã nímasĩꞌi. Peje cʉogʉ quẽꞌrã nímasĩꞌi. Yʉꞌʉre noꞌo deꞌro waꞌacã, eꞌcatise meꞌrã nímasĩꞌi. Yʉꞌʉ yapigʉ, yapitigʉ quẽꞌrã, eꞌcatimasĩꞌi. Peje cʉoyʉꞌrʉmajãgʉ̃, eꞌcatimasĩꞌi. Móógʉ̃ quẽꞌrã, eꞌcatimasĩꞌi. 13 Jesucristo yʉꞌʉre tutuase oꞌogʉ meꞌrã nipeꞌtisere nʉꞌcãmasĩꞌi. 14 Tojo nimicã, yʉꞌʉ piꞌetiri cura yʉꞌʉre weetamurã, añurõ weewʉ.
15 Mʉsã Filipocjãrã aꞌtiro masĩꞌi. Yʉꞌʉ Macedonia diꞌta mʉsã tiropʉ niwʉ̃. Topʉ nígʉ̃, mʉsãrẽ Jesucristo yere werenʉꞌcãwʉ̃. Beꞌro apesepʉ wijawãꞌcãwʉ̃. Filipopʉ níꞌcʉ wijacã, mʉsã diaꞌcʉ̃ yʉꞌʉre weetamurã niyeru oꞌowʉ. Jesucristo ye quetire tʉꞌoꞌque wapa eꞌcatirã, tojo weewʉ. 16 Yʉꞌʉ Macedoniapʉ níꞌcʉ wijase dʉporo Tesalónicapʉ nínicã, mʉsã pejetiri yʉꞌʉre niyeru oꞌowʉ. 17 Yʉꞌʉ mʉsãrẽ apeyenojõ oꞌoro diaꞌcʉ̃ ʉagʉ mejẽta weeꞌe. Aꞌtiro ʉaꞌa. Õꞌacʉ̃ ĩꞌorõpʉre ãpẽrãrẽ apeyenojõ oꞌoꞌque meꞌrã mʉsã nemorõ cʉocã ʉaꞌa. Mʉsã oꞌocã, Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ añurõ weegʉsami. 18 Nipeꞌtise Epafrodito meꞌrã mʉsã oꞌoꞌquere ñeꞌetojawʉ. Tere ñeꞌegʉ̃, yʉꞌʉ ʉase nemorõ cʉoꞌo. Mʉsã oꞌoꞌque Õꞌacʉ̃rẽ oꞌose weronojõ niꞌi. Cʉ̃ tojo weesere tʉꞌsami. 19 Õꞌacʉ̃ yʉꞌʉ wiogʉ nipeꞌtise mʉsãrẽ dʉꞌsasenojõrẽ oꞌogʉsami. Cʉ̃ Jesucristo meꞌrã peje waro añubutiase cʉoyʉꞌrʉnʉꞌcãmi. Cʉ̃ cʉosenojõrẽ mʉsãrẽ oꞌogʉsami. 20 Marĩ pacʉ Õꞌacʉ̃rẽ eꞌcatipeonuꞌcũrã. Tojota weerã.
Pablo añudutitʉoꞌque niꞌi
21 Nipeꞌtirã Jesucristore ẽjõpeorã añuato. Marĩ acawererã yʉꞌʉ meꞌrã nirã́ mʉsãrẽ añudutima. 22 Nipeꞌtirã aꞌtocjãrã Jesucristo yarã romano masã wiogʉ ya wiꞌipʉ nirã́ quẽꞌrã añudutima.
23 Marĩ wiogʉ Jesucristo mʉsãrẽ añurõ weeato.
Tocãꞌrõta ojaꞌa.
Pablo.