3
Õꞌacʉ̃ Moisére pijiꞌque niꞌi
Moisé cʉ̃ mañecʉ̃ Jetro* 3.1 Jetrore apeterore Reuel pisucãrã niwã. Ex 2.18 Apeterore Hobab pisucãrã niwã. Jue 4.11 yarã ovejare coꞌtecũcʉ niwĩ. Jetro Madiã́cjʉ̃ paꞌi nicʉ niwĩ. Niꞌcã nʉmʉ Moisé Jetro yarã ovejare masã marĩrõpʉ yʉꞌrʉa, téé Õꞌacʉ̃ yagʉ 3.1 “Õꞌacʉ̃ yagʉ ʉ̃rʉ̃gʉ̃” nírõ, “Õꞌacʉ̃ tigʉpʉ nimi” nisĩꞌrĩrõ weeꞌe. ʉ̃rʉ̃gʉ̃ Horeb 3.1 Ʉ̃rʉ̃gʉ̃ Horeb apeterore Sinaí wãmeticaro niwʉ̃. wãmeticjʉpʉ miacʉ niwĩ. Topʉ niꞌcʉ̃ zarza wãmetiri siti ʉ̃jʉ̃rĩ põꞌrã decopʉ Õꞌacʉ̃ cʉ̃ basuta nimigʉ̃ cʉ̃rẽ werecoꞌtegʉ weronojõ upʉsãjãnʉꞌcã,§ 3.2 Ĩꞌaña Gn 16.7 docapʉ ojaꞌquere. cʉ̃rẽ bajuacʉ niwĩ. Ti pecameꞌe ʉ̃jʉ̃caro niwʉ̃, ʉ̃jʉ̃rõ peꞌe. Mejõ ʉ̃jʉ̃peꞌtidijaticaro niwʉ̃. Tere pũrõ ĩꞌagʉ̃, Moisé aꞌtiro wãcũcʉ niwĩ: “¿Ñeꞌenojõ niti tojo waꞌase? ¿Deꞌro weero ti zarza ʉ̃jʉ̃peꞌtiweti? nígʉ̃, ĩꞌagʉ̃ waꞌagʉti,” ni wãcũcʉ niwĩ.
Õꞌacʉ̃ Moisére ti meꞌerẽ ĩꞌawãꞌcãticã ĩꞌacʉ niwĩ. Ti zarza siti decopʉ nígʉ̃, cʉ̃rẽ pisucʉ niwĩ:
—¡Moisé! nicʉ niwĩ.
—Aꞌtopʉ niꞌi, ni yʉꞌticʉ niwĩ Moisé.
Tojo nitoja, Õꞌacʉ̃ cʉ̃rẽ nicʉ niwĩ:
—Pʉꞌtoacãpʉ aꞌtiticãꞌña. Mʉꞌʉ ye sapatu caserire tuweeya. Mʉꞌʉ ʉꞌtacũurõ añurõ yʉꞌʉ nirṍ waro niꞌi. Yʉꞌʉ mʉꞌʉ ñecʉ̃sʉmʉa Abrahã, Isaa, Jacob ẽjõpeoꞌcʉ Õꞌacʉ̃ niꞌi, nicʉ niwĩ.
Moisé Õꞌacʉ̃rẽ ĩꞌaui nicʉ niwĩ. Tojo weegʉ cʉ̃ diapoare moꞌacʉ niwĩ.
Beꞌro Õꞌacʉ̃ ninemocʉ niwĩ tja:
—Yarã masã Israe curuacjãrã na Egiptopʉ piꞌetisere añurõ ĩꞌapʉ. Narẽ sʉꞌori daꞌrase dutiri masã daꞌradutipesere caributirã caricũcã tʉꞌoapʉ. Na piꞌetisere añurõ masĩꞌi. Tojo weegʉ narẽ yʉꞌrʉogʉ, dijatiapʉ. Egiptocjãrã doca nirãrẽ miiwĩorẽgʉ̃ti. Ti diꞌtapʉ nirãrẽ miiwija, añurĩ diꞌta, pajiri diꞌtapʉ miagʉ̃ti. Cabra õpẽco, mumiaco pajiro aco oꞌmabʉroro weronojõ nirĩ diꞌta niꞌi. Cananeo masã, hitita masã, amorreo masã, ferezeo masã, heveo masã, jebuseo masã na nirĩ diꞌta niꞌi. Israe curuacjãrã narẽ daꞌradutipesere “Caributia waꞌasaꞌa” ni caricũsere tʉꞌoapʉ. Tojo nicã, Egiptocjãrã narẽ ñaꞌarõ weepecã ĩꞌapʉ. 10 Tojo weegʉ waꞌabaqueꞌoya. Yarã masã Israe curuacjãrãrẽ Egiptopʉre miiwĩrõdutigʉ, faraṍ tiropʉ mʉꞌʉrẽ oꞌógʉtigʉ weeꞌe.
11 Cʉ̃ tojo nicã tʉꞌogʉ, Moisé Õꞌacʉ̃rẽ nicʉ niwĩ:
—Yʉꞌʉ mejõ nigʉ̃ niꞌi. Tojo weegʉ ¿deꞌro weegʉ yʉꞌʉ faraṍ tiropʉ waꞌa, Israe curuacjãrã Egiptopʉ nirãrẽ miiwĩrõbosari? nicʉ niwĩ.
12 Õꞌacʉ̃ cʉ̃rẽ aꞌtiro ni yʉꞌticʉ niwĩ:
—Yʉꞌʉ mʉꞌʉ meꞌrã nigʉ̃saꞌa. Yarã masã Egiptopʉ nirãrẽ miiwĩrṍca beꞌro mʉsã nipeꞌtirã aꞌtigʉ ʉ̃rʉ̃gʉ̃pʉ yʉꞌʉre eꞌcatipeorãsaꞌa. Tojo waꞌacã, “Diacjʉ̃ta Õꞌacʉ̃ yʉꞌʉre oꞌoámi”, ni masĩgʉ̃saꞌa.
13 Moisé peꞌe Õꞌacʉ̃rẽ aꞌtiro ni yʉꞌtinemocʉ niwĩ:
—Yʉꞌʉ Egiptopʉ waꞌa, Israe curuacjãrãrẽ “Õꞌacʉ̃, marĩ ñecʉ̃sʉmʉa Abrahã, Isaa, Jacob wiogʉ mʉsã tiropʉ yʉꞌʉre oꞌoámi” ni werecã, na yʉꞌʉre “¿Deꞌro wãmetiti cʉ̃?” ni sẽrĩtiñaꞌbosama. To pũrĩcãrẽ, ¿narẽ deꞌro ni yʉꞌtibosari?
14 Õꞌacʉ̃ cʉ̃rẽ yʉꞌticʉ niwĩ:
—Yʉꞌʉta niꞌi niwʉagʉta. Israe curuacjãrãrẽ weregʉ, “Yʉꞌʉta niꞌi” nigʉ̃́ mʉsã tiropʉ yʉꞌʉre oꞌoámi, niña.
15 Apeye Õꞌacʉ̃ Moisére nicʉ niwĩ tja:
—Israe curuacjãrãrẽ aꞌtiro ni wereya: “Õꞌacʉ̃, mʉsã ñecʉ̃sʉmʉa Abrahã, Isaa, Jacob wiogʉta mʉsã tiropʉ yʉꞌʉre oꞌoámi”, ni wereya. Aꞌte yʉꞌʉ wãme ninuꞌcũcãꞌrõsaꞌa. Nipeꞌtirã beꞌrocjãrãpʉ aꞌti wãmerẽ yʉꞌʉre pisunuꞌcũcãꞌrãsama. 16 Egiptopʉ waꞌa weetjĩagʉ̃, Israe curuacjãrã wiorãrẽ neocũu, aꞌtiro niña: “Õꞌacʉ̃, mʉsã ñecʉ̃sʉmʉa Abrahã, Isaa, Jacob wiogʉ, yʉꞌʉre bajuami. Mʉsã ye cjasere aꞌtiro niami: ‘Narẽ añurõ ĩꞌanʉrʉ̃apʉ. Egiptocjãrã narẽ ñaꞌarõ weepesere ĩꞌapʉ’, niami. 17 Apeye yʉꞌʉre ninemoami: ‘Egiptocjãrã narẽ ñaꞌarõ weepesere yʉꞌrʉweticã weegʉsaꞌa,’ niami. Tojo wee mʉsãrẽ ti diꞌtapʉ miiwija, cananeo masã, hitita masã, amorreo masã, ferezeo masã, heveo masã, jebuseo masã nirĩ diꞌtapʉ miagʉ̃sami. Ti diꞌta añurĩ diꞌta cabra õpẽco, mumiaco aco oꞌmabʉroro weronojõ nirĩ diꞌta nisaꞌa”, ni weredutiami, nicʉ niwĩ. 18 Mʉꞌʉ wiorãrẽ tojo werecã, mʉꞌʉrẽ yʉꞌtirãsama. Tojo weegʉ Egiptocjʉ̃ wiogʉ tiropʉ na meꞌrã waꞌaya. Cʉ̃rẽ aꞌtiro ni wereya: “Õꞌacʉ̃, hebreo masã wiogʉ, ʉ̃sãrẽ põtẽrĩgʉ̃ ejami. Tojo weegʉ iꞌtia nʉmʉ waꞌaro ʉ̃sãrẽ yucʉ marĩrõ, masã marĩrõpʉ duꞌuoꞌoya. Topʉ Õꞌacʉ̃ ʉ̃sã wiogʉre waꞌicʉrãrẽ wẽjẽ ʉ̃jʉ̃amorõpeorã waꞌarãti”, niña. 19 Mʉsã tojo nimicã, yʉꞌʉ tutuaro meꞌrã cʉ̃rẽ weeĩꞌoticã, Egiptocjʉ̃ wiogʉ mʉsãrẽ duꞌuwĩrõsome. 20 Tojo weegʉ yʉꞌʉ tutuasere ĩꞌogʉ̃, peje ĩꞌa ʉcʉase meꞌrã Egiptocjãrãrẽ buꞌiri daꞌregʉti. Tojo wééca beꞌro faraṍ mʉsãrẽ duꞌuwĩrõgʉ̃sami. 21 Apeyema, yʉꞌʉ Egiptocjãrã mʉsãrẽ añurõ wãcũcã weegʉti. Tojo weerã apeyenojõ marĩrã waꞌasome. 22 Nipeꞌtirã Israe curuacjãrã numia Egiptocjãrã numia na ye wiꞌseri pʉꞌto nirãrẽ, tojo nicã ãpẽrã numia na ya wiꞌipʉ nirãrẽ uru meꞌrã weeꞌque, plata meꞌrã weeꞌque, tojo nicã suꞌti sẽrĩrãsama. Te suꞌti na põꞌrã sãñatje nirõsaꞌa. Tojo wee Egiptocjãrã cʉose añusere miapeꞌocãꞌrãsama, nicʉ niwĩ Õꞌacʉ̃.

*3:1 3.1 Jetrore apeterore Reuel pisucãrã niwã. Ex 2.18 Apeterore Hobab pisucãrã niwã. Jue 4.11

3:1 3.1 “Õꞌacʉ̃ yagʉ ʉ̃rʉ̃gʉ̃” nírõ, “Õꞌacʉ̃ tigʉpʉ nimi” nisĩꞌrĩrõ weeꞌe.

3:1 3.1 Ʉ̃rʉ̃gʉ̃ Horeb apeterore Sinaí wãmeticaro niwʉ̃.

§3:2 3.2 Ĩꞌaña Gn 16.7 docapʉ ojaꞌquere.