18
Jetro Moisére ĩꞌagʉ̃ etaꞌque niꞌi
Jetro Madiã́cjʉ̃ paꞌi, Moisé mañecʉ̃, nipeꞌtise Õꞌacʉ̃ Moisére weeꞌquere tʉꞌocʉ niwĩ. Tojo nicã Õꞌacʉ̃ yarã masã Israe curuacjãrãrẽ weeꞌquere tʉꞌocʉ niwĩ. Apeye quẽꞌrãrẽ Õꞌacʉ̃ na wiogʉ narẽ Egiptopʉ níꞌcãrãrẽ miiwijaꞌquere tʉꞌocʉ niwĩ. Moisé cʉ̃ nʉmo Séforare co pacʉ ya wiꞌipʉ oꞌóyutojacʉ niwĩ. Jetro core, tojo nicã co põꞌrã pʉarãrẽ ñeꞌecʉ niwĩ. Niꞌcʉ̃ Gersón wãmeticʉ niwĩ. Moisé aꞌtiro nitojacʉ niwĩ: “Yʉꞌʉ ãpẽrã ye diꞌtapʉre sijari masʉ̃, aperocjʉ̃ weronojõ tʉꞌoñaꞌa.” 18.3 Ex 2.22 Tojo weegʉ masã maꞌmirẽ Gersón wãme õꞌocʉ niwĩ. Cʉ̃ acabiji peꞌe Eliezer* 18.4 Hebreo ye meꞌrã Eliezer “Õꞌacʉ̃ yʉꞌʉre weetamugʉ̃ nimi” nisĩꞌrĩrõ weeꞌe. wãmeticʉ niwĩ. Moisé aꞌtiro ni ucũyutojacʉ niwĩ: “Õꞌacʉ̃ yʉꞌʉ pacʉ ẽjõpeoꞌcʉ yʉꞌʉre weetamuwĩ. Faraṍ yʉꞌʉre wẽjẽboꞌcʉre yʉꞌrʉweticã weewĩ.” Tojo weegʉ dʉꞌsagʉre tojo wãme õꞌocʉ niwĩ.
Moisé, Israe curuacjãrã meꞌrã masã marĩrõ, yucʉ marĩrõ Õꞌacʉ̃ yagʉ ʉ̃rʉ̃gʉ̃ 18.5 Ĩꞌaña e Ex 3.1 docapʉ ojaꞌquere. pʉꞌtopʉ tojaqueꞌacʉ niwĩ. Topʉ Jetro, cʉ̃ macõ Moisé nʉmo, põꞌrã meꞌrã cʉ̃ tiropʉ waꞌacʉ niwĩ. Moisére aꞌtiro queti oꞌómʉꞌtãcʉ niwĩ:
—Yʉꞌʉ, mʉꞌʉ mañecʉ̃, mʉꞌʉ nʉmo meꞌrã, mʉꞌʉ põꞌrã pʉarã meꞌrã mʉꞌʉ tiropʉ waꞌagʉti, nicʉ niwĩ.
Cʉ̃ etacã, Moisé suꞌti caseri meꞌrã wééca wiꞌi poꞌpeapʉ níꞌcʉ wijaa, cʉ̃ mañecʉ̃rẽ põtẽrĩgʉ̃ waꞌacʉ niwĩ. Cʉ̃rẽ añudutigʉ, paamuꞌrĩqueꞌa, miꞌmicʉ niwĩ. Aꞌmerĩ añudutíca beꞌro cʉ̃ ya wiꞌipʉ narẽ sʉꞌori pijisãjãacʉ niwĩ. Topʉ Moisé Õꞌacʉ̃ faraṍrẽ, Egiptocjãrãrẽ weeꞌquere werepeꞌocʉ niwĩ. Tojo nicã maꞌapʉ aꞌtirã, nipeꞌtise na piꞌetiwãꞌcãtiꞌquere werecʉ niwĩ. “Õꞌacʉ̃, ʉ̃sãrẽ aꞌtiro wee yʉꞌrʉowĩ”, ni werecʉ niwĩ.
Jetro Õꞌacʉ̃ Israe curuacjãrãrẽ maꞌi pajañaꞌgʉ̃, Egiptocjãrã doca níꞌcãrãrẽ yʉꞌrʉweticã weeꞌquere tʉꞌogʉ, eꞌcatiyʉꞌrʉacʉ niwĩ. 10 Aꞌtiro nicʉ niwĩ:
—Õꞌacʉ̃ añuyʉꞌrʉami, ni eꞌcatipeoato. Cʉ̃ta mʉsãrẽ faraṍ, Egiptocjãrã na dutise doca níꞌcãrãrẽ yʉꞌrʉweticã weeapĩ. 11 Egiptocjãrã mʉsãrẽ ñaꞌabutiaro daꞌradutipecã, Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ yʉꞌrʉweticã weeapĩ. Tojo weegʉ niꞌcãrõacã yʉꞌʉ masĩꞌi. Õꞌacʉ̃ nipeꞌtirã ãpẽrã masã na ẽjõpeorãnojõ yʉꞌrʉoro tutuayʉꞌrʉnʉꞌcãmi, nicʉ niwĩ Jetro. 12 Beꞌro Jetro niꞌcʉ̃ waꞌicʉre wẽjẽ, Õꞌacʉ̃rẽ eꞌcatipeogʉ ʉ̃jʉ̃amorõpeocʉ niwĩ. Tojo nicã apeye Õꞌacʉ̃rẽ oꞌosenojõrẽ ʉ̃jʉ̃amorõpeonemocʉ niwĩ. Tojo wééca beꞌro Aarṍ, nipeꞌtirã Israe curuacjãrã wiorã Õꞌacʉ̃ ĩꞌorõpʉ, Moisé mañecʉ̃ meꞌrã baꞌarã waꞌacãrã niwã.
Moisé, aꞌtiro wee nisetiroʉaꞌa nirãrẽ beseꞌque niꞌi
13 Na baꞌáca beꞌro ape nʉmʉ peꞌe Moisé Israe curuacjãrã na ñaꞌarõ ucũ, aꞌpepũrĩsere apogʉ, cʉ̃ dujiwʉaropʉ dujicʉ niwĩ. Tere na nipeꞌtirã cʉ̃ aposere ʉarã, topʉ ninaꞌiacãrã niwã. 14 Cʉ̃ mañecʉ̃ nipeꞌtise Moisé masãrẽ weebosaꞌquere ĩꞌagʉ̃, aꞌtiro nicʉ niwĩ:
—¿Ñeꞌenojõ weegʉ weemiti mʉꞌʉ, ãꞌrã masã meꞌrã? ¿Deꞌro weegʉ mʉꞌʉ seꞌsaro tere weeti? Na peꞌe mʉꞌʉ tiro tojo nuꞌcũnaꞌia waꞌama.
15 Moisé cʉ̃rẽ yʉꞌticʉ niwĩ:
—Na “¿Õꞌacʉ̃ deꞌro ʉati?” ni, yʉꞌʉre sẽrĩtiñaꞌrã aꞌtiama. 16 Na tiropʉre mejẽcã waꞌacã, “¿Ʉ̃sã deꞌronojõ weerãsari?” nírã, “¿Noa peꞌe queoro niti?” nírã, apodutirã, aꞌtopʉre etama. Yʉꞌʉ peꞌe narẽ Õꞌacʉ̃ cʉ̃ dutise cũuꞌquere, cʉ̃ buꞌesere narẽ wereturiaꞌa, nicʉ niwĩ.
17 Tere tʉꞌogʉ, cʉ̃ mañecʉ̃ cʉ̃rẽ aꞌtiro ni werecasacʉ niwĩ:
—Mʉꞌʉ tojo weese añuweꞌe. 18 Mʉꞌʉ tojo weegʉ caributia waꞌagʉsaꞌa. Masã quẽꞌrã mʉꞌʉ meꞌrã nirã́ caributia waꞌarãsama. Tojo weese mʉꞌʉrẽ tutuayʉꞌrʉaꞌa. Mʉꞌʉ niꞌcʉ̃ta tere põtẽotisaꞌa. 19 Yʉꞌʉ mʉꞌʉrẽ “Aꞌtiro weeapa” ni weresere añurõ tʉꞌoapa. Mʉꞌʉ tojo weecã, Õꞌacʉ̃ mʉꞌʉrẽ weetamugʉ̃sami. Mʉꞌʉ peꞌe Õꞌacʉ̃pʉre masã aꞌpepũrĩsere ucũbosagʉ nigʉ̃saꞌa. 20 Õꞌacʉ̃ cʉ̃ dutise cũuꞌquere, cʉ̃ buꞌesere narẽ weregʉsaꞌa. “Aꞌtiro nisetiroʉaꞌa, aꞌte peꞌere weeya” ni, narẽ masĩcã weeya. 21 Israe curuacjãrã waꞌteropʉ ʉmʉa añurõ tʉꞌomasĩrãnojõrẽ, Õꞌacʉ̃rẽ wiopesase meꞌrã tʉꞌoñaꞌrãrẽ, tojo nicã queoro ucũ weesetirãnojõrẽ, “Noꞌo ʉaro weese meꞌrã wapataꞌarãti” ni wãcũtirãnojõrẽ beseya. Narẽ besegʉ, ãpẽrãrẽ mil masãrẽ dutiajãrẽ bese sõrõña. Ãpẽrãrẽ cien masãrẽ dutiajãrẽ beseya. Ãpẽrãrẽ cincuenta masãrẽ dutiajãrẽ beseya. Ãpẽrãrẽ diez masãrẽ dutiajãrẽ beseya. 22 Na nipeꞌtirã Israe curuacjãrãrẽ “Aꞌtiro peꞌe weeya”, ni dutinuꞌcũrãsama. Apeye na apomasĩtise diasase nicãma, mʉꞌʉ tiropʉ aporã aꞌtirãsama. Mejõ niseacãma, na basu aporãsama. Na aꞌtiro weecã, sõꞌowaro mʉꞌʉ piꞌetisome. Na mʉꞌʉrẽ sʉꞌori tere weetamurãsama. 23 Aꞌte yʉꞌʉ werecasaꞌquere queoro wéégʉ, Õꞌacʉ̃ mʉꞌʉrẽ “Aꞌtere tojota weeya” nicã, mʉꞌʉ te daꞌrasere põtẽomasĩgʉ̃saꞌa. Mʉꞌʉ tojo weecã, masã eꞌcatise meꞌrã na ye wiꞌseripʉ dajatojaarãsama, ni werecasacʉ niwĩ Jetro.
24 Moisére cʉ̃ mañecʉ̃ “Tojo weeapa” níꞌcaronojõta tere queoro weecʉ niwĩ. 25 Tojo weegʉ Israe curuacjãrãrẽ “Ãꞌrãta tʉꞌomasĩma”, ni besecʉ niwĩ. Narẽ dutise cṹúgʉ̃, mil masãrẽ, cien masãrẽ, cincuenta masãrẽ, diez masãrẽ dutiajãrẽ besecʉ niwĩ. 26 Na “Tojo peꞌe ʉaꞌa” ni, Israe curuacjãrãrẽ nipeꞌtiropʉ ĩꞌanʉrʉ̃nuꞌcũcãrã niwã. Na apomasĩtise diasasema Moisé tiropʉ aporã waꞌacãrã niwã. Mejõ niseacã peꞌema na basu aꞌmerĩ apocãrã niwã.
27 Beꞌro Moisé cʉ̃ mañecʉ̃ meꞌrã aꞌmerĩ weꞌriticãrã niwã. Tuꞌajanʉꞌcõ, Jetro cʉ̃ ya diꞌtapʉ dajatojaacʉ niwĩ.

18:3 18.3 Ex 2.22

*18:4 18.4 Hebreo ye meꞌrã Eliezer “Õꞌacʉ̃ yʉꞌʉre weetamugʉ̃ nimi” nisĩꞌrĩrõ weeꞌe.

18:5 18.5 Ĩꞌaña e Ex 3.1 docapʉ ojaꞌquere.