40
Õꞌacʉ̃ wiꞌi, waꞌicʉrã caseri meꞌrã wééca wiꞌire aponʉꞌcõꞌque niꞌi
Aꞌte capítulori 25–30; 35–39 Õꞌacʉ̃ wiꞌi waꞌicʉrã caseri meꞌrã wééca wiꞌi cjasere wereꞌe. Aꞌti capítulo cuarenta, Õꞌacʉ̃ “Tojo weeya”, ni weedutiꞌquere wereꞌe.
Moisé masãrẽ Õꞌacʉ̃ dutisere wéréca beꞌro Õꞌacʉ̃ cʉ̃rẽ aꞌtiro nicʉ niwĩ:
“Nimʉꞌtãrĩ mujĩpũ, ninʉꞌcãrĩ nʉmʉ nicã, ya wiꞌi, waꞌicʉrã caseri meꞌrã wééca wiꞌire aponʉꞌcõña. Ti wiꞌipʉ yʉꞌʉ ‘Masã meꞌrã añurõ weegʉti’ níꞌquere cʉori acarore cũuña. Ti acaro poꞌpeapʉ yʉꞌʉ diez dutise ojaꞌque pjĩrĩ sãñasaꞌa. Ti acaro dʉporo ʉsebʉtiri caserore yoo cãꞌmotaꞌaya. Mesare, sĩꞌocjʉ quẽꞌrãrẽ topʉ cũuña. Ti mesapʉre docepaga pã́rẽ añurõ apopeoya.* Te pã́rẽ Õꞌacʉ̃ ĩꞌorõpʉ peocãrã niwã. Israe curarinʉcʉ̃ niꞌcãrẽ pã́ nicaro niwʉ̃. Paꞌia diaꞌcʉ̃ te pã́rẽ baꞌacãrã niwã. Tigʉ sĩꞌocjʉpʉre sĩꞌosepagare sĩꞌonʉꞌcõña. Ʉꞌmʉtise ʉ̃jʉ̃amorõpeoro uru meꞌrã weeꞌcaro ‘Masã meꞌrã añurõ weegʉti’ níꞌque cʉori acaro põtẽorõpʉ peoya. Ti wiꞌi, ya wiꞌi ne sãjãnʉꞌcãrõrẽ niꞌcã casero ʉsebʉtiri caserore yooya. Tuꞌajanʉꞌcõ, ti wiꞌi ne sãjãrõ waꞌicʉrãrẽ ʉ̃jʉ̃amorõpeorore cũuña. To beꞌro bapa pajiri pare ya wiꞌi, tojo nicã waꞌicʉrãrẽ ʉ̃jʉ̃amorõpeoro, aꞌte pʉaro waꞌtero, deco ti pare dʉpoya. Ti pare aco piomuꞌmuoña. Yʉꞌʉ mʉꞌʉrẽ dutiꞌcaronojõta, ti wiꞌi sumutore apoya. Tuꞌajanʉꞌcõ, suꞌtiro casero ʉsebʉtiri caserore topʉ sãjãrõ cãꞌmotaꞌatjore yooya.
”Beꞌro aꞌtiro weeya. Ye waro tojato nígʉ̃, ʉꞌse to waꞌrewʉasenojõrẽ ti wiꞌire waꞌreya. Nipeꞌtise ti wiꞌipʉ nisere waꞌrepeꞌocãꞌña. Tojo weecã, topʉ nise nipeꞌtise ye tojarosaꞌa. Ne ñaꞌase marĩrõ tojarosaꞌa. 10 Tojo nicã, te ʉꞌsereta tja waꞌicʉrãrẽ ʉ̃jʉ̃amorõpeoro buꞌipʉ waꞌreya. Topʉ deꞌro nisere waꞌrepeꞌocãꞌña. Mʉꞌʉ tojo weegʉ tore añurõ, ñaꞌase marĩrõ waro tojacã weegʉsaꞌa. 11 Beꞌro te ʉꞌse meꞌrã bapa pajiri papʉre waꞌreya. Tojo nicã, to pesaro dʉꞌpocãrẽ waꞌregʉsaꞌa. Tere waꞌregʉ, ye waro tojacã weegʉsaꞌa.
12 ”Beꞌro Aarṍrẽ, cʉ̃ põꞌrã ʉmʉarẽ ya wiꞌi sope pʉꞌtopʉ miaña. Topʉ narẽ ʉꞌoya. 13 Aarṍ paꞌi cʉ̃ sãñarõnojõrẽ sãñato. Beꞌro cʉ̃rẽ ‘Yé cjasere daꞌragʉ’ paꞌi sãjãdutigʉ, ʉꞌsere piopeoya. 14 Tuꞌajanʉꞌcõ, cʉ̃ põꞌrãrẽ miiti, narẽ suꞌti yoase paca suꞌaꞌquere sãaña. 15 Na pacʉ Aarṍrẽ weeꞌcaronojõ napʉre ʉꞌsere piopeoya. Mʉꞌʉ tojo weecã, na quẽꞌrã yarã paꞌia, yé cjasere daꞌrarã nirãsama. Mʉꞌʉ narẽ aꞌtiro ʉꞌse piopeose meꞌrã na pãrãmerã nituriarã paꞌia nisere ninuꞌcũcãꞌrãsama. Ne peꞌtisome”, nicʉ niwĩ Õꞌacʉ̃.
16 Õꞌacʉ̃ dutíꞌcaronojõta Moisé nipeꞌtisere weepeꞌocʉ niwĩ. 17 Tojo weerã na niꞌcã cʉ̃ꞌma Egiptopʉre wijáca beꞌro nimʉꞌtãrĩ mujĩpũ, ninʉꞌcãrĩ nʉmʉrẽ Õꞌacʉ̃ wiꞌire aponʉꞌcõcãrã niwã.
*****
Oꞌmecurua Õꞌacʉ̃ wiꞌi buꞌipʉ níꞌque niꞌi
34 Moisé Õꞌacʉ̃ wiꞌire aponʉꞌcõca beꞌro, oꞌmecurua ti wiꞌire tuubiꞌacaro niwʉ̃. Õꞌacʉ̃ cʉ̃ asistese ti wiꞌipʉre niyʉꞌrʉacaro niwʉ̃. 35 Tojo weegʉ Moisé ne sãjãamasĩticʉ niwĩ.
36 Oꞌmecurua ti wiꞌi buꞌipʉ níꞌque mʉjã́áca beꞌro Israe curuacjãrã na ye wiꞌserire pã́ámii, aperopʉ waꞌamʉjãcãrã niwã. 37 Oꞌmecurua mʉjãaticãma, na ye wiꞌserire ne pã́ámiiticãrã niwã. Téé oꞌmecurua mʉjãacãpʉ coꞌtemʉjãcãrã niwã. 38 Israe curuacjãrã noꞌo na waꞌaro nipeꞌtirã ĩꞌorõpʉ Õꞌacʉ̃ ya oꞌmecurua, ʉmʉcore ti wiꞌi buꞌipʉ nimʉjãcaro niwʉ̃. Ñami peꞌema ti curua poꞌpeapʉ pecameꞌe ʉ̃jʉ̃rĩ põꞌrã nicaro niwʉ̃.

*40:4 Te pã́rẽ Õꞌacʉ̃ ĩꞌorõpʉ peocãrã niwã. Israe curarinʉcʉ̃ niꞌcãrẽ pã́ nicaro niwʉ̃. Paꞌia diaꞌcʉ̃ te pã́rẽ baꞌacãrã niwã.