Josué
Aꞌti pũrĩ aꞌtiro weero ojanoꞌpã nise niꞌi
Moisé wẽ́rĩ́ca beꞌro Õꞌacʉ̃ Josuére Israe curuacjãrãrẽ sʉꞌori nisetiacjʉre sõrõcʉ niwĩ. Josué cʉ̃ ojáca pũrĩ pʉaro dʉcawatiꞌi. Nimʉꞌtãrõ Israe curuacjãrã na Canaá diꞌta, Õꞌacʉ̃ narẽ oꞌogʉti níca diꞌtare sãjãa, tocjãrã meꞌrã aꞌmewẽjẽ, wapataꞌa, miiwapaꞌque niꞌi. (Capítulos 1–12) Beꞌrocjãrõ na Israe curarinʉcʉ̃ diꞌta dʉcawaaꞌque niꞌi. (Capítulos 13–22) Nitʉoro Josué cʉ̃ ucũtʉoꞌque, cʉ̃ masãrẽ werecasatʉoꞌque, tojo nicã cʉ̃ wẽrĩꞌque niꞌi. (Capítulos 23–24)
1
Õꞌacʉ̃ Josuére Israe curuacjãrã wiogʉ sãjãcã weeꞌque niꞌi
Beꞌro Moisé, Õꞌacʉ̃ dutisere daꞌracoꞌteꞌcʉ wẽ́rĩ́ca beꞌro, Õꞌacʉ̃ Josuére ucũcʉ niwĩ. Josué peꞌe Nun wãmetigʉ macʉ̃, tojo nicã Moisére weetamucoꞌteꞌcʉ nicʉ niwĩ. Õꞌacʉ̃ cʉ̃rẽ aꞌtiro ni ucũcʉ niwĩ:
“Moisé yʉꞌʉ dutisere weeꞌcʉ wẽrĩa waꞌami. Niꞌcãrõacãma mʉꞌʉ peꞌe nipeꞌtirã Israe curuacjãrãrẽ dia Jordã́rẽ sʉꞌori pẽꞌagʉ̃saꞌa majã. Yʉꞌʉ mʉsãrẽ oꞌoatji diꞌtapʉ waꞌarãsaꞌa. Yʉꞌʉ Moisére ‘Aꞌtiro weegʉti’ níꞌcaronojõta mʉsãrẽ weegʉsaꞌa. Yʉꞌʉ nipeꞌtiro mʉsã diꞌta sijatjo ejatuaro oꞌogʉti. Diꞌta aꞌtocãꞌrõ yoaro oꞌogʉti. Yucʉ marĩrõpʉ, téé Líbano diꞌtapʉ nitʉorosaꞌa. Eꞌsaro peꞌe maa yoari maa Éufrates, nipeꞌtiro hitita masã ye diꞌta meꞌrã ninʉꞌcã, téé pajiri maa Mediterráneo nirõpʉ nitʉorosaꞌa. Ne ãpẽrã mʉsã meꞌrã aꞌmewẽjẽrã põtẽosome. Moisé meꞌrã níꞌcaronojõta mejãrõta nigʉ̃saꞌa mʉꞌʉ meꞌrã quẽꞌrãrẽ tja. Ne mʉꞌʉrẽ cõꞌasome. Tojo weegʉ wãcũtutuaya, uiro marĩrõ nisetiya. Na ñecʉ̃sʉmʉarẽ ‘Aꞌti diꞌtare oꞌogʉti’, niwʉ̃. Mʉꞌʉ narẽ sʉꞌori mia, na meꞌrã aꞌti diꞌtare miiwapa etigʉsaꞌa. Tojo weegʉ yʉꞌʉ níꞌcaronojõ wãcũtutuanuꞌcũcãꞌña. Tojo nicã nipeꞌtise Moisé mʉsãrẽ dutise cũuꞌquere weepeꞌocãꞌña. Tojo weegʉ nipeꞌtise mʉꞌʉ weesetise añurõ waꞌarosaꞌa. Yʉꞌʉ dutise cũuꞌquere masãrẽ buꞌenuꞌcũcãꞌña. Ñamirĩnʉcʉ̃, ʉmʉcori quẽꞌrãrẽ wãcũnʉrʉ̃nuꞌcũcãꞌña. Tere weecã, nipeꞌtise mʉꞌʉ weesetise queoro waꞌarosaꞌa. Yʉꞌʉ mʉꞌʉrẽ aꞌtiro dutiapʉ. Ne mʉꞌʉrẽ mejẽcã waꞌacã uiticãꞌña. Wãcũtutua nisetiya. Yʉꞌʉ Õꞌacʉ̃, mʉꞌʉ wiogʉ, mʉꞌʉ meꞌrã ninuꞌcũcʉ̃saꞌa. Mʉꞌʉ noꞌo waꞌaro mʉꞌʉ meꞌrã waꞌagʉsaꞌa”, nicʉ niwĩ Õꞌacʉ̃.
Josué Canaá diꞌtacjãrã meꞌrã cʉ̃ aꞌmewẽjẽatjere apoyuꞌque niꞌi
10 Beꞌro majã Josué Israe curuacjãrã wiorãrẽ aꞌtiro weeduticʉ niwĩ: 11 “Nipeꞌtiro masã cãrĩse uꞌturipʉ waꞌa weetjĩarã, narẽ ‘Baꞌase mʉsã miatjere apoyuya’, nirã waꞌaya. Marĩ iꞌtia nʉmʉ beꞌro dia Jordã́rẽ pẽꞌarãsaꞌa. Õꞌacʉ̃ oꞌoatji diꞌtare ñeꞌerã waꞌarãsaꞌa”, ni werecʉ niwĩ narẽ.
12 Rubén ya curuacjãrã, Gad ya curuacjãrã, tojo nicã deco meꞌrã Manasés ya curuacjãrã peꞌere Josué aꞌtiro ni ucũcʉ niwĩ:
13 —Wãcũña Moisé, Õꞌacʉ̃ ʉaro weecoꞌtegʉ, mʉsãrẽ dutiꞌquere: Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ “Sooato” nígʉ̃, aꞌti diꞌta, mʉsã nirĩ diꞌtare oꞌocʉ niwĩ. 14 Mʉsã nʉmosãnumiarẽ, mʉsã põꞌrãrẽ, mʉsã yarã ecarãrẽ aꞌto dia Jordã́ mujĩpũ mʉjãtiro peꞌe cũucãꞌña yujupʉ. Moisé mʉsãrẽ oꞌóca diꞌta niꞌi. Mʉsã nipeꞌtirã ʉmʉa pũrĩcã aꞌmewẽjẽtutuarã nirãnojõ mʉsã wãmo meꞌrã pẽꞌarãsaꞌa. Mʉsã acawererãrẽ aꞌmewẽjẽtamurã, na dʉporo ʉꞌmʉtãña. 15 Téé Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ soose oꞌoꞌcaronojõta na quẽꞌrãrẽ oꞌocãpʉ, mʉsã narẽ aꞌmewẽjẽtamuduꞌurãsaꞌa. Narẽ Õꞌacʉ̃ oꞌoatji diꞌtare ñeꞌéca beꞌropʉ, aꞌmewẽjẽtamutʉorãsaꞌa. Tojo weetuꞌajaca beꞌropʉ mʉsã ye diꞌta dia aꞌti pãꞌrẽ peꞌe dajatojatirãsaꞌa. Moisé mʉsãrẽ cũuꞌque diꞌtare miiwapa, sãjãqueꞌarãsaꞌa majã, nicʉ niwĩ.
16 Cʉ̃ tojo nicã tʉꞌorã, na peꞌe aꞌtiro ni yʉꞌticãrã niwã:
—Nipeꞌtise mʉꞌʉ dutisere weerãti. Noꞌo mʉꞌʉ waꞌadutiro waꞌarãti. 17 Ʉ̃sã Moisé dutiꞌquere queoro yʉꞌtiꞌcaronojõta mʉꞌʉ quẽꞌrãrẽ yʉꞌtirãti. Ʉ̃sã aꞌte diaꞌcʉ̃rẽ ʉaꞌa. Õꞌacʉ̃ Moisé meꞌrã niwĩ. Mejãrõta cʉ̃ meꞌrã níꞌcaronojõta mʉꞌʉ meꞌrã quẽꞌrãrẽ nicã ʉasãꞌa. 18 Noꞌo mʉꞌʉrẽ yʉꞌrʉnʉꞌcãgʉ̃nojõ, mʉꞌʉ dutiro weetigʉnojõ wẽjẽnoꞌgʉ̃sami. Mʉꞌʉ peꞌe wãcũtutua, nisetiya, nicãrã niwã Josuére.