2
Josué Jericópʉ ĩꞌaduꞌtiri masãrẽ oꞌóꞌque niꞌi
Beꞌro Josué pʉarã ʉmʉarẽ yaꞌyioropʉ Canaá diꞌtare, Jericópʉre ĩꞌaduꞌtirã waꞌaduticʉ niwĩ. Tojo weerã na Sitĩpʉ níꞌcãrã Jericópʉ waꞌacãrã niwã. Ti ñamirẽ na niꞌcõ ʉmʉarẽ aꞌmetãrãwapataꞌari masõ Rahab wãmetigo ya wiꞌipʉ sãjãa, tojacãꞌcãrã niwã. Jericócjʉ̃ wiogʉ “Niꞌcãcã ñami Israe curuacjãrã marĩ ya diꞌtare ĩꞌaduꞌtirã aꞌtiapãrã” nisere tʉꞌobocacãꞌcʉ niwĩ. Tojo weegʉ cʉ̃ yarã surarare co ya wiꞌipʉ oꞌócʉ niwĩ. Ti wiꞌipʉ waꞌa weetjĩarã, core aꞌtiro nicãrã niwã: “Na ʉmʉa mʉꞌʉ ya wiꞌipʉ nirãrẽ cõꞌawĩrõña. Na ĩꞌaduꞌtiri masã nima”, nicãrã niwã.
Rahab peꞌe narẽ nʉotojaco niwõ. Na sẽrĩtiñaꞌcã, wiogʉ oꞌóꞌcãrãrẽ aꞌtiro yʉꞌtico niwõ:
—Diacjʉ̃ta niꞌi. Mʉsã nírõnojõta aꞌti wiꞌita nimiama. Na “Tocjãrã nima” nisere masĩtiasʉ.
Mujĩpũ sãjãrĩ cura, aꞌti macã cja sopere biꞌatji dʉporoacã waꞌama. Diapeꞌe waꞌarã waꞌapã. Quero waꞌabaqueꞌoya. Apetero weerã narẽ ẽmʉejábosaꞌa, nico niwõ.
Co ya wiꞌi buꞌi opa sira nirõpʉ ñocãpũrĩ põꞌrã sĩꞌoꞌque weronojõ nise docapʉ narẽ nʉocũuco niwõ.
Co tojo nicã tʉorã, surara maata ti wiꞌipʉ wijaa, dia Jordã́ tiropʉ ĩꞌaduꞌtiri masãrẽ aꞌmarã waꞌamicãrã niwã. Na waꞌáca beꞌro maata ti macã cja sopere biꞌanoꞌcaro niwʉ̃. Israe curuacjãrã cãrĩse dʉporo Rahab narẽ nʉoꞌcaropʉ mʉjãa, narẽ nico niwõ:
—Yʉꞌʉ masĩꞌi. Õꞌacʉ̃ mʉsã Israe curuacjãrãrẽ aꞌti diꞌtare oꞌotojacʉ niwĩ. Cʉ̃ aꞌti diꞌtacjãrãrẽ mʉsãrẽ uicã weecʉ niwĩ. Tojo weerã ʉ̃sã nipeꞌtirã uibutiasaꞌa. 10 Ʉ̃sã tʉꞌowʉ Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ Egiptopʉ níꞌcãrãrẽ miiwijaꞌquere. Maa sõꞌarĩ maarẽ acore mʉsãrẽ pẽꞌato nígʉ̃, dʉcawaanʉꞌcõ, boposãjãcã weecʉ niwĩ. Tojo nicã, pʉarã amorreo masã wiorã maa Jordã́ aꞌti pãꞌrẽ peꞌe nirã́ Og, tojo nicã Sehṍrẽ wẽjẽpeꞌocãrã niwʉ̃. 11 Tojo weerã ʉ̃sã pũrõ uise meꞌrã mʉsãrẽ ĩꞌaꞌa. Õꞌacʉ̃, mʉsã wiogʉ nipeꞌtiro ʉꞌmʉsepʉ, aꞌti nucũcãpʉre wiogʉ nimi. 12 Tojo weego mʉsãrẽ sẽrĩꞌi. Õꞌacʉ̃ wãme meꞌrã “Mʉꞌʉ acawererãrẽ añurõ weerãti”, niña. Yʉꞌʉ mʉsãrẽ añurõ weetamuꞌcaronojõta weeya. “Diacjʉ̃ta tojo weerãti” nírã, 13 yʉꞌʉ pacʉsʉmʉarẽ, yʉꞌʉ maꞌmisʉmʉarẽ, yʉꞌʉ acawererã numiarẽ yʉꞌrʉweticã weeya, nico niwõ.
14 Na core aꞌtiro ni yʉꞌticãrã niwã:
—Mʉꞌʉ nírõnojõta weerãti. Weeticãma, Õꞌacʉ̃ ʉ̃sãrẽ wẽjẽato. Mʉꞌʉ peꞌe marĩ niꞌcãrõacã ucũsere ne ãpẽrãrẽ wereticãꞌña. Tojo nicã, Õꞌacʉ̃ aꞌti diꞌtare oꞌocãpʉta, ʉ̃sã mʉꞌʉrẽ añurõ wiopesase meꞌrã, añurõ pajañaꞌa, weetamurãsaꞌa, nicãrã niwã.
15 Rahab ya wiꞌi, ti macã yeecãꞌmotaꞌaca tʉꞌrʉpʉ wãꞌñacaro niwʉ̃. Tojo weego narẽ ventana sopepʉ pũnʉꞌmo da meꞌrã duꞌudijoco niwõ. 16 Tojo weetoja, narẽ nico niwõ:
—Mʉsãrẽ aꞌmarĩ masã bocari nírã, ʉ̃rʉ̃gʉ̃pʉ waꞌaya. Noꞌo iꞌtia nʉmʉnojõ tojayá. Téé mʉsãrẽ aꞌmarĩ masã macãpʉ dajatojatica beꞌropʉ mʉsã acawererã tiro tojááya, nico niwõ.
17 Co tojo nicã tʉꞌorã, aꞌtiro ni yʉꞌticãrã niwã:
—Mʉꞌʉ ʉ̃sãrẽ “Yʉꞌʉre tojo weeapa” níꞌcaronojõta weerãsaꞌa. 18 Ʉ̃sã aꞌti diꞌtare sãjã́ácãrẽ, sõꞌarĩ da pũnʉꞌmo da mʉꞌʉ ʉ̃sãrẽ duꞌudijoca dare ventana sopepʉ yoodijoya tja. Mʉꞌʉ ya wiꞌipʉ mʉꞌʉ pacʉ, mʉꞌʉ paco, mʉꞌʉ maꞌmisʉmʉa, nipeꞌtirã mʉꞌʉ acawererãrẽ neocũuña. 19 Noꞌo niꞌcʉ̃ cʉ̃ ʉaro wijaamaꞌagʉ̃nojõ cʉ̃ basu cʉ̃rẽ wẽjẽsere buꞌiritigʉsami. Ʉ̃sã buꞌiri moorãsaꞌa. Niꞌcʉ̃ ʉ̃sãnojõ mʉꞌʉ ya wiꞌipʉ nirãrẽ mejẽcã weecã pũrĩcãrẽ, ʉ̃sãta buꞌiritirãsaꞌa. 20 Mʉꞌʉ ãpẽrãrẽ werecãma, marĩ ucũꞌque wapamarĩrõsaꞌa, nicãrã niwã Rahare.
21 —Jaʉ. Mʉsã nírõnojõta tojota weegosaꞌa, ni yʉꞌtico niwõ.
Beꞌro tojo nitojanʉꞌcõ, waꞌa waꞌacãrã niwã. Na waꞌáca beꞌro co na weedutiꞌcaronojõta weeco niwõ. Pũnʉꞌmo da, sõꞌarĩ dare ventana sopepʉ dʉꞌteõꞌodijoco niwõ.
22 Beꞌro na pʉarã Israe curuacjãrã ĩꞌaduꞌtiri masã ʉ̃rʉ̃gʉ̃pʉ duꞌticãrã niwã. Topʉre iꞌtia nʉmʉ tojacãrã niwã. Narẽ aꞌmarã, surara peꞌe nipeꞌtiropʉ aꞌmacũmí, ne bocaticãrã niwã. Tojo weerã Jericópʉ dajatojaa waꞌacãrã niwã. 23 Beꞌro ĩꞌaduꞌtiri masã ʉ̃rʉ̃pagʉpʉ níꞌcãrã dijaa, maarẽ pẽꞌaa, téé Josué tiropʉ dajacãrã niwã tja. Topʉ daja, cʉ̃rẽ nipeꞌtise narẽ waꞌaꞌquere werecãrã niwã. 24 Aꞌtiro ni werecãrã niwã: “Õꞌacʉ̃ marĩrẽ ‘Nipeꞌtise ti diꞌtare oꞌogʉti’, nitojami. Na masã ti diꞌtapʉ nirã́ marĩrẽ pũrõ uibutiarã weeama”, ni quetiwerecãrã niwã.