Aꞌtiro nisĩꞌrĩrõ weeꞌe nise niꞌi
(Glosario)
Ángel Quetiweredutigʉ oꞌonoꞌcʉ nimi, nisĩꞌrĩrõ weeꞌe. Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌtegʉ ʉꞌmʉsecjʉ̃ Õꞌacʉ̃ yere daꞌra, cʉ̃ ye quetire werecoꞌtegʉ nisami. Cʉ̃ marĩ aꞌti turicjãrã weronojõ nitisami.
Apocalipsis Masĩnoꞌña marĩꞌquere bajuyoropʉ ĩꞌoꞌque niꞌi, nisĩꞌrĩrõ weeꞌe. Quẽꞌese weronojõ ĩꞌoꞌque niꞌi.
Arameo Jesú aꞌti nucũcãpʉ nícaterore cʉ̃ níꞌcaropʉre aꞌte ucũsereta ucũyʉꞌrʉnʉꞌcãcãrã niwã.
Areópago Atena wãmetiri macãpʉre ʉꞌmʉarĩ buꞌa ʉ̃tãperipijarore tojo pisucãrã niwã. Topʉ ti macãcjãrã “Aꞌtiro weeroʉaꞌa” nirĩ masã nerẽwʉacãrã niwã. Tojo nicã topʉ nerẽwʉarãta tja Areópago wãmeticãrã niwã.
Arca de la alianza Israe curuacjãrãrẽ Egiptopʉ wijáca beꞌro Õꞌacʉ̃ na ʉ̃rʉ̃gʉ̃ Sinaípʉ nicã, Moisére niꞌcã acaro weeduticʉ niwĩ. Õꞌacʉ̃ “Masã meꞌrã añurõ weegʉti” níꞌquere cʉori acaro nicaro niwʉ̃. Ti acaro poꞌpeapʉre Õꞌacʉ̃ diez dutise ojacũuꞌque ʉ̃tãpjĩrĩ, tojo nicã Aarṍ yagʉ tuacjʉ ñasãwijicjʉ sãñacaro niwʉ̃. Apeye niꞌcãrʉ̃ uru meꞌrã weecarʉ maná poseticjʉ sãñacaro niwʉ̃. Ti acaro uru caseri meꞌrã omabiꞌanoꞌcaro niwʉ̃. Ex 40.3; Jos 6.3-15; Heb 9.4-5.
Artemisa Éfesocjãrã na ẽjõpeogo queose yeeꞌco nico niwõ. Ãpẽrã core Diana pisucãrã niwã.
Asṍ Apetero ti macãrẽ Aso nisama.
Beelzebú Wãtĩa wiogʉre tojo pisucãrã niwã.
Cameyo Waꞌicʉ masã na pesawãꞌcãgʉ̃, apeque oꞌmabosagʉ nisami. Cʉ̃ sẽꞌemarẽ pacase wacupaga paca tuupeosami.
Capernau Apetero ti macãrẽ Cafarnau nisama. Ʉꞌmʉarĩ buꞌa, butiwijiri buꞌa nisĩꞌrĩrõ weecaro niwʉ̃.
Cebada Dʉporocjãrãpʉ pajasecʉorã te meꞌrã pã́ wee, baꞌacãrã niwã.
Clauda nʉcʉ̃rõ Ãpẽrã Cauda nʉcʉ̃rõ nisama.
Coroneta Cõme meꞌrã wéécawʉ puticã ʉpʉtʉ bʉsʉpjʉre tojo nisama.
Cristo Griego ye meꞌrã “Õꞌacʉ̃ beseꞌcʉ cʉ̃ oꞌóꞌcʉ nimi”, nisĩꞌrĩrõ weeꞌe. Hebreo ye meꞌrã “Mesías” nisama.
Epicúreos “Marĩ catiri ʉmʉcore eꞌcatisenojõrẽ weeroʉaꞌa” ni buꞌesere siruturi masã nicãrã niwã.
Estoicos “Marĩ nisetironojõta nicãꞌrõʉaꞌa; mejẽcã weesĩꞌrĩsenojõ, eꞌcatisenojõrẽ, pũrĩsenojõrẽ tojo tʉꞌoñaꞌcãꞌrõʉaꞌa” ni buꞌesere siruturi masã nicãrã niwã.
Fariseo masã Judío masã cururicjãrã wiorãrẽ tojo pisucãrã niwã. Na Moisé dutiꞌquere weepeꞌodutiri masã, na ñecʉ̃sʉmʉa weemʉjãtiꞌquere nemopeori masã nicãrã niwã.
Gadara Apetero toreta tja Gerasa nisama.
Genesare Apetero Galilea wãmetiri ditarareta tojo pisucãrã niwã. Tojo nicã niꞌcã diꞌta, ti ditara majãrõpʉ nirṍrẽ tojo pisucãrã niwã.
Griego Aꞌte ucũsere Jesú nícateropʉre nipeꞌtirocjãrã ucũcãrã niwã. Õꞌacʉ̃ yere ucũrĩ turi (Nuevo Testamento) aꞌte ucũse meꞌrãta ojanoꞌcaro niwʉ̃. Tojo nicã Grecia (Acaya) cjãrãrẽ tojo pisucãrã niwã.
Hebreo masã Abrã “hebreo masʉ̃” pisumʉꞌtãnoꞌcʉ niwĩ. Beꞌro cʉ̃ Isaare põꞌrãtíca beꞌro cʉ̃rẽ, cʉ̃ põꞌrãrẽ, cʉ̃ pãrãmerã nituriarãrẽ mejãrõta “hebreo masã” pisunoꞌcãrã niwã. Na ucũsere “hebreo” pisunoꞌcaro niwʉ̃. Gn 14.13.
Hermes Griego masã na ẽjõpeogʉ queose yeeꞌcʉ nicʉ niwĩ. Romano masã cʉ̃rẽ Mercurio pisucãrã niwã.
Hisopo Yucʉsiti judío masã Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeorã na ñaꞌarõ weeꞌquere acobojose sẽrĩrã yoso páásteri siꞌti nicaro niwʉ̃.
Iglesia Nipeꞌtirã Jesucristore ẽjõpeori curuacjãrãrẽ tojo nisama. Masã wééca wiꞌi mejẽtare tojo nisama.
Isabe Apetero coreta Elisabet nisama.
Israe Ne warore Jacob wãmeticʉ niwĩ. Cʉ̃ Isaa macʉ̃ nicʉ niwĩ. Beꞌro Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌtegʉ meꞌrã aꞌmequẽ́ca beꞌro tojo wãme dʉcayucʉ niwĩ.
Israelita Israe curuacjãrãrẽ, Jacob põꞌrã doce cururicjãrãrẽ tojo nicãrã niwã.
Judío masã Israe curuacjãrã Judea diꞌtapʉ nirã́ “judío masã” pisunoꞌcãrã niwã. Siapeꞌe meꞌrã nipeꞌtirã Israe curuacjãrã tojo pisunoꞌcãrã niwã. Na hebreo yere ucũcãrã niwã.
Legión Ticʉrã niꞌi, nirṍ marĩrõ, pãjãrã waro niꞌi, nisĩꞌrĩrõ weeꞌe.
Levadura Pã́ weerã pãꞌmʉ, bʉcʉato nírã na morẽse niꞌi. Te nipeꞌtise na morẽsepʉre aꞌmesʉꞌapeꞌtia waꞌasaꞌa.
Levita Leví ya curuacjãrã nisĩꞌrĩrõ weeꞌe. Leví wãmetigʉ paꞌi ya curuacjʉ̃rẽ tojo pisucãrã niwã. Ti curuacjãrã ãpẽrã paꞌiare Õꞌacʉ̃ ye cjasere weetamucoꞌterã nicãrã niwã.
Litro Aco niꞌcãgã borewaria ejatuaro posetisere tojo nisama.
Maestros de la ley Moisé ojaꞌquere buꞌeri masã nicãrã niwã. Ne waropʉma narẽ “escriba” pisucãrã niwã. “Escriba” dʉporocjãrã Moisé dutiꞌquere ojaturiari masãrẽ tojo pisucãrã niwã.
Maná Israe curuacjãrãrẽ na yucʉ marĩrõ, masã marĩrõpʉ waꞌacã, Õꞌacʉ̃ cʉ̃ ʉꞌmʉse cjase baꞌase oꞌoꞌque nicaro niwʉ̃. Na Egiptopʉ wijarã Canaápʉ waꞌarã, cuarenta cʉ̃ꞌmarĩ tere baꞌacãrã niwã.
Mateo Apetero cʉ̃rẽ Leví nisama.
Mesías Hebreo ye meꞌrã “Õꞌacʉ̃ beseꞌcʉ cʉ̃ oꞌóꞌcʉ nimi,” nisĩꞌrĩrõ weeꞌe. Griego ye meꞌrã Cristo nisama.
Nardo Ʉꞌmʉtise niꞌcã yucʉsitipʉ tigʉ nʉꞌcõrĩ meꞌrã weeꞌquere tojo nicãrã niwã.
Natanae Apetero cʉ̃rẽ Bartolomé nisama.
Nicolaíta wãmetiri curuacjãrã Jesucristore ẽjõpeorã nimirã ãpẽrãnojõrẽ ẽjõpeo, aꞌmetãrãsenojõrẽ weesetirãrẽ tojo nicãrã niwã.
Niyeru wapaseeri masã Romano masã wiogʉre daꞌratamurĩ masã nicãrã niwã. Na judío masã na acawererãrẽ niyeru wapasee, ape diꞌtacjʉ̃ wiogʉpʉre oꞌocãrã niwã. Apeterore oꞌopeꞌotipã. Tojo weerã judío masã narẽ “Marĩ acawererã nimirãta, ñaꞌarõ weema, yajari masã nima”, nicãrã niwã. Apeterore narẽta tja “publicano” nisama.
Õꞌacʉ̃ wiꞌi Jerusalẽ́ cja wiꞌi, niꞌcã wiꞌi nirĩ wiꞌire tojo pisucãrã niwã. Judío masã nerẽ ñubueri wiꞌi nicaro niwʉ̃. Ti wiꞌipʉ Õꞌacʉ̃rẽ eꞌcatipeorã, waꞌicʉrãrẽ wẽjẽ ʉ̃jʉ̃amorõpeocãrã niwã. Ti wiꞌire “templo” nisama.
Paraíso Ʉꞌmʉse Õꞌacʉ̃ tiropʉre tojo nisama.
Pascua bosenʉmʉ Judío masã ñecʉ̃sʉmʉa Egiptopʉ níꞌcãrãrẽ ape diꞌtapʉ miiwijaꞌquere wãcũsiruturi bosenʉmʉrẽ tojo nisama.
Pentecosté Judío masã na oteꞌque (trigore) ñeꞌerĩ bosenʉmʉ nicaro niwʉ̃. Cincuenta nʉmʉrĩ Pascua bosenʉmʉ waꞌáca beꞌro ti bosenʉmʉrẽ weewʉacãrã niwã.
Priscila Apetero coreta Prisca nisama.
Saduceo masã Ãpẽrãrẽ na buꞌese meꞌrã ẽjõpeocã weerã́ wiori nicãrã niwã. Na judío masã cãꞌcuruacã nicãrã niwã. Na masã wẽ́rĩ́ca beꞌro masãsere, Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌterã nisama nisere ẽjõpeoticãrã niwã.
Sauru Judío masã soowʉari nʉmʉ nicaro niwʉ̃. Ti nʉmʉrẽ Õꞌacʉ̃ diaꞌcʉ̃rẽ ñubuepeoduti, ne daꞌradutiticãrã niwã.
Silvano Apetero ãꞌrĩrẽ Sila pisucãrã niwã.
Sinagogas Judío masã nerẽwʉase wiꞌseri nicaro niwʉ̃. Macãrĩnʉcʉ̃ te wiꞌseripʉ Õꞌacʉ̃rẽ ñubuepeo, masãrẽ buꞌemʉjãcãrã niwã.
Trigo Arusu weronojõ baꞌase nisaꞌa. Te peri meꞌrã harina wãmetisere weesama. Te harina meꞌrã pã́rẽ weesama. Tere peje apeyenojõ cʉorã baꞌacãrã niwã. Pajasecʉorã peꞌe te weronojõ bajuse cebadare baꞌacãrã niwã.
Troa Apeterore ti macãrẽ Troáde nisama.
Wiꞌseriacã weeri bosenʉmʉ Jerusalẽ́pʉre judío masã cʉ̃ꞌmarĩnʉcʉ̃ niꞌcã bosenʉmʉ na otesere ñeꞌéca beꞌro weewʉacãrã niwã. Na ñecʉ̃sʉmʉa Egiptopʉ wijáca beꞌro cuarenta cʉ̃ꞌmarĩ masã marĩrõ, yucʉ marĩrõpʉ na sijaꞌquere wãcũsiruturi bosenʉmʉ nicaro niwʉ̃.
Zeus Griego masã na ẽjõpeogʉ queose yeeꞌcʉ nicʉ niwĩ. Romano masã cʉ̃rẽ Júpiter pisucãrã niwã.