Beꞌropʉ waꞌatjere Jesucristo Juãrẽ wéréca pũrĩ niꞌi
Aꞌti pũrĩ aꞌtiro weero ojanoꞌpã nise niꞌi
Aꞌti pũrĩrẽ Juã sõꞌoníꞌque pũrĩrẽ ojaꞌcʉta ojacʉ niwĩ. Cʉ̃ buꞌiri daꞌrero Patmos wãmetiri nʉcʉ̃rõpʉ nígʉ̃, ojacʉ niwĩ.
Aꞌti pũrĩ Õꞌacʉ̃ cʉ̃ ʉaꞌcaronojõta beꞌropʉre aꞌtiro weegʉsami nisere wereri pũrĩ niꞌi.
Juã quẽꞌegʉ̃ weronojõ cʉ̃ ĩꞌaꞌquere ojacʉ niwĩ.
Cʉ̃ siete Jesucristore ẽjõpeose cururicjãrã Asiapʉ nirãrẽ ojacʉ niwĩ.
1
Jesucristo Juãrẽ quẽꞌese weronojõ ĩꞌoꞌque niꞌi
Aꞌti pũrĩ beꞌropʉ waꞌatjere Jesucristo wereri pũrĩ niꞌi. Õꞌacʉ̃ Jesucristore “Cãꞌrõacã beꞌro aꞌtiro waꞌarosaꞌa”, ni ĩꞌocʉ niwĩ. Cʉ̃ Jesucristore ẽjõpeorãrẽ tere masĩdutigʉ tojo werecʉ niwĩ. Beꞌro Jesucristo yʉꞌʉ Juã wãmetigʉre tere wereturiawĩ. Cʉ̃ Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌtegʉ ʉꞌmʉsecjʉ̃ meꞌrã tojo weewĩ. Yʉꞌʉta Jesucristore daꞌrawãꞌñacoꞌtegʉ niꞌi. Yʉꞌʉ ĩꞌaꞌque nipeꞌtisere weregʉti. Yʉꞌʉ tʉꞌoꞌque quẽꞌrãrẽ weregʉti. Õꞌacʉ̃ ucũꞌquere Jesucristo yʉꞌʉre añurõ werewĩ.
Aꞌti pũrĩ ojaꞌcaronojõ waꞌatjo cãꞌrõ dʉꞌsaꞌa. Noꞌo aꞌti pũrĩrẽ Jesucristore ẽjõpeorãrẽ buꞌegʉnojõ eꞌcatise bocagʉsami. Tojo nicã aꞌti pũrĩ Õꞌacʉ̃ oꞌoꞌquere buꞌecã tʉꞌorã peꞌe quẽꞌrã eꞌcatise bocarãsama. Noꞌo na aꞌti pũrĩpʉ ojaꞌquere diacjʉ̃ weerãnojõ eꞌcatise bocarãsama.
Juã Jesucristore ẽjõpeose cururicjãrãrẽ ojaꞌque niꞌi
Yʉꞌʉ mʉsã Asiapʉ nirã́ siete Jesucristore ẽjõpeose cururicjãrãrẽ ojaꞌa. Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ añurõ weeato. Mʉsãrẽ añurõ ejerisãjãcã weeato. Õꞌacʉ̃ ne waropʉta níꞌcʉ nimi. Aꞌtiro nicã quẽꞌrãrẽ ninuꞌcũcãꞌmi. Beꞌropʉ quẽꞌrãrẽ apaturi aꞌtigʉsami. Õꞌacʉ̃ wiogʉ dujiri cũmurõ pʉꞌto siete Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌterã bajutirã nuꞌcũma. Na topʉ nuꞌcũrã Espíritu Santure nipeꞌtise tutuase cʉogʉ nimi, nisĩꞌrĩrã weema. Na quẽꞌrã mʉsãrẽ añurõ weeato. Tojo nicã Jesucristo mʉsãrẽ añurõ weeato. Cʉ̃ Õꞌacʉ̃ ye cjasere queoro weregʉ nimi. Cʉ̃́ta nipeꞌtirã wẽrĩꞌcãrã dʉporo masãmʉꞌtãꞌcʉ nimi. Cʉ̃ nipeꞌtirã aꞌti diꞌtacjãrã wiorãrẽ dutimi. Marĩrẽ maꞌimi. Cʉ̃ wẽrĩgʉ̃, cʉ̃ ye dí meꞌrã marĩ ñaꞌarõ weeꞌquere yʉꞌrʉowĩ. Cʉ̃ wẽrĩse meꞌrã marĩ wiorã waꞌapã. Tojo nicã Õꞌacʉ̃ yere daꞌrari masã sãjãpã. Cʉ̃ pacʉ dutisere daꞌrato nígʉ̃ marĩrẽ tojo weecʉ niwĩ. Cʉ̃rẽ añurõ eꞌcatipeorã. Tojo tutuagʉ ninuꞌcũgʉ̃sami. Tojota niato.
Mʉsã tʉꞌoya. Õꞌacʉ̃ beseꞌcʉ Cristo oꞌmecururipʉ dijatigʉsami. Cʉ̃ aꞌticã, nipeꞌtirã ĩꞌarãsama. Tojo nicã cʉ̃rẽ wẽjẽꞌcãrãpʉta ĩꞌasãjãrãsama. Nipeꞌtirã aꞌti diꞌtacjãrã cʉ̃ aꞌticã ĩꞌarã, utirãsama. Tojota waꞌarosaꞌa.
Marĩ wiogʉ Õꞌacʉ̃ tutuayʉꞌrʉnʉꞌcãgʉ̃ aꞌtiro nimi: “Yʉꞌʉta nimʉꞌtãgʉ̃, nitʉogʉpʉ niꞌi.” Õꞌacʉ̃ ne waropʉta níꞌcʉ nimi. Aꞌtiro nicã quẽꞌrãrẽ ninuꞌcũmi. Beꞌropʉ quẽꞌrãrẽ apaturi aꞌtigʉsami.
Juã Jesucristore quẽꞌese weronojõ ĩꞌaꞌque niꞌi
Yʉꞌʉ Juã mʉsã acaweregʉ weronojõ niꞌi. Mʉsã weronojõta yʉꞌʉ quẽꞌrã piꞌetiꞌi. Marĩ niꞌcãrõnojõ Õꞌacʉ̃ põꞌrã niꞌi. Tojo nicã ñaꞌarõ waꞌacã, Jesucristo marĩrẽ wãcũtutuasere oꞌomi. Yʉꞌʉ Patmos wãmetiri nʉcʉ̃rõpʉ buꞌiri daꞌreri wiꞌipʉ niwʉ̃. Õꞌacʉ̃ ye queti, Jesucristo ucũꞌquere werese ye buꞌiri topʉ niwʉ̃. 10 Aꞌtiro waꞌawʉ yʉꞌʉre. Niꞌcã soorinʉmʉ Espíritu Santu tutuaro meꞌrã quẽꞌese weronojõ ĩꞌowĩ. Wãcũña marĩrõ yʉꞌʉ sẽꞌema peꞌe tutuaro ucũcã tʉꞌowʉ. Cʉ̃ ucũse coroneta putiro weronojõ bʉsʉwʉ. 11 Cʉ̃ yʉꞌʉre aꞌtiro niwĩ:
—Yʉꞌʉta nimʉꞌtãgʉ̃, nitʉogʉpʉ niꞌi. Nipeꞌtise mʉꞌʉ ĩꞌasere niꞌcã pũrĩpʉ ojaya. Mʉꞌʉ ojaꞌquere Asiapʉ nirã́ siete cururi Jesucristore ẽjõpeose cururicjãrãrẽ oꞌóya. Na aꞌticʉrã nima: Éfesocjãrã, Esmirnacjãrã, Pérgamocjãrã, Tiatiracjãrã, Sardicjãrã, Filadelfiacjãrã, tojo nicã Laodiceacjãrãrẽ oꞌóya, niwĩ.
12 Cʉ̃ tojo ucũcã tʉꞌogʉ, yʉꞌʉ ¿noa niti? nígʉ̃, majãmiĩꞌawʉ̃. Sietepagʉ sĩꞌose uru meꞌrã weeꞌquepagʉre ĩꞌawʉ̃. 13 Tepagʉ waꞌteropʉ niꞌcʉ̃ masʉ̃rẽ ĩꞌawʉ̃. Cʉ̃ suꞌtiro yoarojore sãñawĩ. Cʉ̃ cutiropʉ uru meꞌrã wééca dare dʉꞌtewĩ.
14 Cʉ̃ poari añurõ butise poari niwʉ̃. Cʉ̃ caperi peꞌe pecameꞌe ʉ̃jʉ̃rĩ põꞌrã weronojõ asiwʉ. 15 Cʉ̃ dʉꞌpocãrĩ cõme asipaꞌacjʉ pecameꞌepʉ ʉ̃jʉ̃rõ weronojõ niwʉ̃. Cʉ̃ ucũse peje maarĩ puꞌeeja oꞌmabʉrose weronojõ bʉsʉwʉ. 16 Cʉ̃ diacjʉ̃camocãpʉ siete ñocõarẽ cʉowĩ. Cʉ̃ ʉseropʉ niꞌcã pjĩ wiori pjĩrẽ cʉowĩ. Ti pjĩ pʉ́aperi osoyojaca pjĩ niwʉ̃. Cʉ̃ diapoa ʉmʉcocjʉ̃ mujĩpũ ʉpʉtʉ asistero weronojõ niwʉ̃.
17 Cʉ̃rẽ ĩꞌaʉcʉagʉ, wẽrĩgʉ̃ weronojõ cʉ̃ dʉꞌpocãrĩ tiro bʉꞌrʉqueꞌacãti. Yʉꞌʉ tojo waꞌacã ĩꞌagʉ̃, cʉ̃ diacjʉ̃camocã meꞌrã ñapeo, yʉꞌʉre niwĩ:
—Uiticãꞌña. Yʉꞌʉta nimʉꞌtãgʉ̃, nitʉogʉpʉ niꞌi. 18 Catinuꞌcũgʉ̃ niꞌi. Todʉporopʉre wẽrĩwʉ̃. Niꞌcãrõacãrẽ catinuꞌcũcãꞌa. Yʉꞌʉ masãrẽ wẽrĩdutimasĩꞌi. Pecameꞌepʉ waꞌadutimasĩꞌi. Ãpẽrã quẽꞌrãrẽ “Pecameꞌepʉ waꞌasome”, nímasĩꞌi. 19 Mʉꞌʉ ĩꞌaꞌquere, niꞌcãrõacã nisere ojaya. Beꞌropʉ mʉꞌʉ ĩꞌatje quẽꞌrãrẽ ojaya. 20 Apeyere masã todʉporopʉ masĩnoꞌña marĩꞌquere weregʉti. Ãꞌrã siete ñocõa aꞌtiro nisĩꞌrĩrã weema. Na yʉꞌʉre ẽjõpeose cururicjãrã wiorã sʉꞌori nirã́ nima. Siete sĩꞌose uru meꞌrã weeꞌquepagʉ quẽꞌrã aꞌtiro nisĩꞌrĩrõ weeꞌe. Te ticʉsepagʉ yʉꞌʉre ẽjõpeose cururicjãrã nima, nisĩꞌrĩrõ weeꞌe, niwĩ.