Juda cʉ̃ ojáca pũrĩ niꞌi
Aꞌti pũrĩ aꞌtiro weero ojanoꞌpã nise niꞌi
Aꞌti pũrĩrẽ Juda, Santiago Jesucristore ẽjõpeorãrẽ sʉꞌori wejepeogʉ acabiji nicʉ niwĩ.
Queoro buꞌese Jesucristo ye queti na tʉꞌoꞌquere duꞌusĩꞌrĩcã tʉꞌogʉ ojacʉ niwĩ. Tojo nicã nisoose meꞌrã buꞌerãrẽ tʉꞌomasĩdutigʉ, Jesucristore ẽjõpeonuꞌcũdutigʉ ojacʉ niwĩ.
1
Juda Õꞌacʉ̃ yarãrẽ ojase niꞌi
Yʉꞌʉ Juda Jesucristore daꞌrawãꞌñacoꞌtegʉ Santiago acabiji mʉsãrẽ añudutiꞌi. Marĩ pacʉ Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ cʉ̃ põꞌrã niato nígʉ̃ besecʉ niwĩ. Cʉ̃ mʉsãrẽ maꞌimi. Jesucristo mʉsãrẽ ẽjõpeonuꞌcũcãꞌto nígʉ̃ coꞌtemi. Aꞌti pũrĩrẽ mʉsãrẽ ojaꞌa. Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ pajañaꞌse, ejerisãjãse, maꞌise cʉoyʉꞌrʉmajãcã weeato.
Nisoose meꞌrã buꞌese cjase niꞌi
3-4 Yʉꞌʉ mairã, Õꞌacʉ̃ marĩ Jesucristo yʉꞌrʉonoꞌcãrãrẽ añurõ weesere mʉsãrẽ pũrõ ojasĩꞌrĩmiwʉ̃. Tojo weesĩꞌrĩꞌcʉ nimigʉ̃, niꞌcãrõacãrẽ “Aꞌte peꞌere ojacã añutʉꞌsaꞌa” ni wãcũꞌu majã. Ãpẽrã nisoose meꞌrã buꞌecã, ẽjõpeoticãꞌña. Õꞌacʉ̃ Jesucristore ẽjõpeodutigʉ cũuꞌque peꞌere wãcũtutua, ẽjõpeonuꞌcũcãꞌña. Cʉ̃ tere niꞌcãti meꞌrãta marĩ cʉ̃ yarãrẽ oꞌodojacʉ niwĩ. Nisoori masã meꞌrĩse meꞌrã mʉsã meꞌrã aꞌmesʉꞌacãrã niwã. Na Õꞌacʉ̃rẽ mooma. Aꞌtiro nisama: “Õꞌacʉ̃ marĩ ñaꞌarõ weeꞌquere acobojoyucã, noꞌo ʉaro marĩ upʉ ʉaripejasenojõrẽ weemasĩꞌi”, nisama. Õꞌacʉ̃ maꞌígʉ̃ weese peꞌere dojorẽsama. Jesucristo marĩ wiogʉ niꞌcʉ̃ nigʉ̃rẽ ʉatisama. Cʉ̃rẽ “Õꞌacʉ̃ macʉ̃ mejẽta nimi”, nisama. Dʉporopʉ Õꞌacʉ̃ ye queti ojáca pũrĩpʉ na tojo weerãrẽ “Buꞌiri daꞌrenoꞌrãsama”, nitojanoꞌcaro niwʉ̃. Tojo weerã wãcũtutuaya. Nisoori masã dutisere weeticãꞌña. Narẽ aꞌtiro niña: “Õꞌacʉ̃ marĩrẽ ẽjõpeodutise diaꞌcʉ̃ queoro niꞌi. Mʉsã buꞌese pũrĩcã diacjʉ̃ niweꞌe”, niña narẽ.
Mʉsã masĩꞌquepʉre apaturi wãcũdutigʉ mʉsãrẽ weregʉti. Õꞌacʉ̃ cʉ̃rẽ yʉꞌrʉnʉꞌcãrãrẽ buꞌiri daꞌresami. Dʉporopʉ Õꞌacʉ̃ ʉ̃sã ñecʉ̃sʉmʉa Israe curuacjãrãrẽ yʉꞌrʉocʉ niwĩ. Na Egiptopʉ piꞌetiꞌcãrãrẽ aperopʉ miiwijacʉ niwĩ. Beꞌro cʉ̃ tojo weecã ĩꞌamirã, ãpẽrã cʉ̃rẽ ẽjõpeoticãrã niwã. Tojo weegʉ narẽ buꞌiri daꞌre bajuriobutiacʉ niwĩ. Apeye quẽꞌrãrẽ wãcũña. Dʉporopʉ ãpẽrã ʉꞌmʉsecjãrã Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌterã nimiꞌcãrã cʉ̃rẽ yʉꞌrʉnʉꞌcãcãrã niwã. Õꞌacʉ̃ narẽ dutise cũumiꞌquere yʉꞌrʉnʉꞌcãrã, añurõpʉ nimiꞌcãrã cõꞌowijaacãrã niwã. Tojo weegʉ Õꞌacʉ̃ cʉ̃rẽ werecoꞌterã nimiꞌcãrãrẽ naꞌitĩꞌarõpʉ cõme dari meꞌrã dʉꞌtecũucõꞌacʉ niwĩ. Cʉ̃ nipeꞌtirãrẽ beseatji nʉmʉ nicã, narẽ buꞌiri daꞌrebutiagʉsami. Narẽ piꞌetinuꞌcũdutigʉ pecameꞌepʉ cõꞌabajuriogʉsami. Sodoma, Gomorra, tojo nicã te pʉꞌto cjase macãrĩ na ñaꞌarõ weeꞌque quẽꞌrãrẽ wãcũña. Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌterã nimiꞌcãrã weronojõ te macãrĩcjãrã quẽꞌrã ñaꞌarõ weecãrã niwã. Na nʉmosãnumia nitirãrẽ aꞌmetãrãcãrã niwã. Apeye quẽꞌrãrẽ ʉmʉa seꞌsaro numia meꞌrã weewʉasenojõrẽ weecãrã niwã. Numia quẽꞌrã tojota weecãrã niwã. Na ñaꞌarõ weeꞌque wapa Õꞌacʉ̃ buꞌiri daꞌregʉ, narẽ ʉ̃jʉ̃acõꞌacʉ niwĩ. Nipeꞌtirã ñaꞌarã na weronojõta pecameꞌe peꞌtitiri meꞌepʉ buꞌiri daꞌrenoꞌrãsama nisere masĩyudutigʉ narẽ tojo weecʉ niwĩ.
Aꞌtiro nicã quẽꞌrãrẽ mʉsã waꞌteropʉ nirã́ na nisoori masã todʉporocjãrãpʉ weronojõ ñaꞌarõ weema. Tʉꞌomasĩtirã weronojõ na ñaꞌarõ weesĩꞌrĩsere noꞌo ʉaro weesama. Tere wéérã, na basu na upʉre dojorẽsama. Tojo nicã Õꞌacʉ̃ dutisere yʉꞌrʉnʉꞌcãsama. Ape turicjãrã ʉꞌmʉsepʉ nirã́ tutuarãrẽ bujicãꞌsama. Ʉꞌmʉsecjãrã Õꞌacʉ̃rẽ werecoꞌterã wiogʉ Miguemarĩcã tojo bujicãꞌticʉ niwĩ. Dʉporopʉ Moisé wẽ́rĩ́ca beꞌro Migue wãtĩ meꞌrã Moisé ya upʉre dʉꞌsasocãrã niwã. Migue cʉ̃ basu wãtĩrẽ ne cãꞌrõ tuꞌti bujicãꞌticʉ niwĩ. Aꞌtiro peꞌe nicʉ niwĩ: “Õꞌacʉ̃ yʉꞌʉ wiogʉ mʉꞌʉrẽ tuꞌtiato”, nicʉ niwĩ. 10 Nisoori masã pũrĩcã na tʉꞌomasĩtisere noꞌo ʉaro ucũmaꞌasama. Aꞌti turi cjase na noꞌo weerobajuro weese diaꞌcʉ̃rẽ masĩsama. Waꞌicʉrã tʉꞌomasĩtirã weronojõ nima. Na tʉꞌoñaꞌrõbajuro tʉꞌoñaꞌsama. Te meꞌrã na buꞌiri daꞌre bajurionoꞌrãsama.
11 Ñaꞌarõ waꞌarosaꞌa narẽ. Dʉporocjʉ̃pʉ Caĩ́ cʉ̃ acabiji Abere ʉogʉ cʉ̃rẽ wẽjẽꞌcaro weronojõ ñaꞌarõ weema. Tojo nicã Balaã wãmetigʉ weeꞌcaro weronojõ weema. Cʉ̃ niyeru ʉayʉꞌrʉagʉ, Õꞌacʉ̃ dutisere yʉꞌrʉnʉꞌcãcʉ niwĩ. Apĩ Coré wãmetigʉ weeꞌcaro weronojõ weema. Cʉ̃, wiorã Õꞌacʉ̃ cũuꞌcãrãrẽ yʉꞌrʉnʉꞌcãcʉ niwĩ. Cʉ̃ tojo weeꞌque buꞌiri Õꞌacʉ̃ cʉ̃rẽ buꞌiri daꞌregʉ, wẽrĩcã weecʉ niwĩ. Na nisoori masãrẽ Caĩ́, Balaã, Coreré buꞌiri daꞌreꞌcaronojõta Õꞌacʉ̃ narẽ buꞌiri daꞌregʉsami. 12 Nisoori masã, mʉsã Jesucristore ẽjõpeorã nerẽ baꞌari curare bopoyoro weerã weesama. Mʉsã meꞌrã sĩꞌrĩ, baꞌatamurã, na ye cjase diaꞌcʉ̃rẽ wãcũrã, ñaꞌarõ weesama. Narẽ wiopesase marĩsaꞌa. Ãpẽrãrẽ wãcũtimirã, na basu baꞌa yapisĩꞌrĩsama. Aco pejatimirõ, acocurari wĩꞌrõ wẽecã, tuuwãꞌcãrõ weronojõ nisama. Te curari aco pejatiro weronojõ masãrẽ añuse ĩꞌotisama. Yucʉdʉca dʉcatiri cura apeyepagʉ dʉca marĩsepagʉ weronojõ nicoꞌtesama. Na Õꞌacʉ̃ yere buꞌemirã, queoro weetirã, dʉca marĩrã weronojõ nisama. Na, masã dʉca marĩcjʉre paacõꞌanoꞌcʉ weronojõ nisama. Narẽ ne cãꞌrõ añurõ weese marĩsaꞌa. 13 Pãꞌcõrĩ maa pajiri maa cjase ñaꞌase saꞌpori sumutopʉ paaqueõꞌoꞌque weronojõ nima. Na ucũmeꞌrĩmirã, ñaꞌase bopoyase diaꞌcʉ̃rẽ weenuꞌcũsama. Ñocõa bʉrʉbajudutidijarã weronojõ nima. Diacjʉ̃ca maꞌa cjasere duꞌurã, naꞌitĩꞌarõpʉ buꞌiri daꞌre bajurionoꞌrãsama.
14 Dʉporocjʉ̃pʉ Enoc wãmetigʉ Õꞌacʉ̃ cʉ̃rẽ masĩse oꞌoro meꞌrã na nisoori masãrẽ buꞌiri daꞌreatjere weremʉꞌtãcʉ niwĩ. Marĩ ñecʉ̃ Adã́ pãrãmi nituriagʉpʉ nicʉ niwĩ Enoc. Seis turiri beꞌrocjʉ̃ nicʉ niwĩ. Cʉ̃, beꞌropʉ waꞌatjere aꞌtiro nicʉ niwĩ: “Marĩ wiogʉ pãjãrã ʉꞌmʉsecjãrã cʉ̃rẽ werecoꞌterã meꞌrã aꞌtigʉsami. 15 Nipeꞌtirã masãrẽ besegʉ aꞌtigʉsami. Ñaꞌarã na ñaꞌarõ weeꞌquere besepeꞌocʉ̃sami. Tojo nicã dicʉse ñaꞌarã cʉ̃rẽ ñaꞌarõ ucũꞌquere besegʉsami. Na tojo weeꞌque wapa, buꞌiri daꞌregʉsami”, ni ojayucʉ niwĩ Enoc. 16 Nisoori masã nipeꞌtisere tʉꞌsatisama; “Ñaꞌa niꞌi”, nisama. Na ʉaro diaꞌcʉ̃rẽ weesĩꞌrĩsama. Masĩrã waro weronojõ ucũmaꞌasama. Na yere ʉasãrã, ãpẽrãrẽ añurõ ucũtaꞌsasama.
Jesucristore ẽjõpeorãrẽ werecasaꞌque niꞌi
17 Yʉꞌʉ mairã, marĩ wiogʉ Jesucristo besecṹúꞌcãrã mʉsãrẽ todʉporopʉ níꞌquere wãcũña. 18 Mʉsãrẽ aꞌtiro nicãrã niwã: “Aꞌti ʉmʉco peꞌtiati dʉporo masã noꞌo ʉaro Õꞌacʉ̃ yere bujicãꞌrãsama. Õꞌacʉ̃rẽ ʉatirã, na ñaꞌarõ ʉaripejasere weerãsama”, nicãrã niwã. 19 Jesucristore ẽjõpeorãrẽ dʉcawaticã weesama. Na ñaꞌase ʉaripejase diaꞌcʉ̃rẽ weesama. Espíritu Santure mooma.
20 Mʉsã pũrĩcã yʉꞌʉ mairã, Jesucristore nemorõ ẽjõpeo, wãcũtutuawãꞌcãña. Mʉsã ẽjõpeose diacjʉ̃ nise niꞌi. Õꞌacʉ̃rẽ sẽrĩrã, Espíritu Santu mʉsãrẽ masĩse oꞌose meꞌrã sẽrĩña. 21 Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ maꞌisere wãcũnuꞌcũcãꞌña. Acobojoticãꞌña. Marĩ wiogʉ Jesucristo marĩrẽ pajañaꞌgʉ̃, cʉ̃ meꞌrã catinuꞌcũsere oꞌogʉsami. Cʉ̃ oꞌoatjere eꞌcatise meꞌrã coꞌteyuya.
22 Ãpẽrã Jesucristo yere “¿Diacjʉ̃ta nisariba?” nirãrẽ pajañaꞌña. Narẽ añurõ ẽjõpeocã weeya. 23 Ãpẽrã nisoori masã buꞌesere siruturãrẽ diacjʉ̃nʉꞌcõña. Wiꞌi ʉ̃jʉ̃rĩ wiꞌi poꞌpeapʉ nirãrẽ wejewijaarã weronojõ narẽ pecameꞌepʉ waꞌaboꞌcãrãrẽ yʉꞌrʉcã weeya. Ãpẽrã ñaꞌase weepoyʉꞌrʉaꞌcãrãrẽ weetamusĩꞌrĩrã, pajañaꞌña. Mʉsãpʉ na ñaꞌarõ weesere pẽꞌrĩpejari nírã, ne cãꞌrõ na tojo weesere ʉaticãꞌña.
Õꞌacʉ̃rẽ eꞌcatitʉose niꞌi
24-25 Õꞌacʉ̃ tutuayʉꞌrʉgʉ marĩ ñaꞌarõ weeri nígʉ̃, cãꞌmotaꞌamasĩsami. Tojo nicã cʉ̃ tutuase meꞌrã cʉ̃ tiro, cʉ̃ asisteropʉ marĩrẽ buꞌiri marĩrã nidutigʉ miamasĩsami. Topʉre eꞌcatiyʉꞌrʉarãsaꞌa. Õꞌacʉ̃ niꞌcʉ̃ nigʉ̃́ marĩ wiogʉ Jesucristo wẽrĩse meꞌrã marĩ pecameꞌepʉ waꞌaboꞌcãrãrẽ yʉꞌrʉocʉ niwĩ. Cʉ̃rẽ nipeꞌtirã “Añuyʉꞌrʉami, nipeꞌtirã buꞌipʉ wiogʉ nimi”, wiopesase meꞌrã ni ẽjõpeoato. “Nipeꞌtirã aꞌti turicjãrãrẽ dutigʉ wiogʉ waro nimi”, niato. “Ne waropʉ, aꞌtiro nicã, beꞌropʉ quẽꞌrãrẽ mejãrõta nimi”, ninuꞌcũato. Tojota nirõʉaꞌa.
Tocãꞌrõta ojaꞌa.
Juda