Pʉa pũrĩ beꞌro Juã ojáca pũrĩ niꞌi
Aꞌti pũrĩ aꞌtiro weero ojanoꞌpã nise niꞌi
Juã aꞌti pũrĩrẽ Jesucristore ẽjõpeogʉ Gayo wãmetigʉre ojacʉ niwĩ. Jesucristore ẽjõpeogʉ, mʉꞌʉ ãpẽrãrẽ añurõ weesetiaporo nígʉ̃, cʉ̃rẽ ojacʉ niwĩ. Demetrio wãmetigʉ cʉ̃ queoro weesetiꞌquere ojacʉ niwĩ.
Diótrefes wãmetigʉma cʉ̃ ñaꞌarõ weesere ne tʉꞌsaticʉ niwĩ.
1
Gayo ye queti niꞌi
Yʉꞌʉ Jesucristore ẽjõpeorãrẽ sʉꞌori nirĩ masʉ̃ niꞌi. Gayo yʉꞌʉ meꞌrãcjʉ̃ yʉꞌʉ ʉpʉtʉ maigʉ̃rẽ, mʉꞌʉrẽ ojaꞌa. Mʉꞌʉrẽ diacjʉ̃ta maꞌiꞌi.
Yʉꞌʉ mʉꞌʉrẽ Õꞌacʉ̃rẽ sẽrĩbosagʉ weeꞌe. “Nipeꞌtise mʉꞌʉ ye cjase añurõ waꞌato. Mʉꞌʉ Õꞌacʉ̃rẽ ẽjõpeose añurõ waꞌaronojõta waꞌato. Apeye quẽꞌrã, duti mʉꞌʉrẽ waꞌaticãꞌto”, ni sẽrĩbosaꞌa Õꞌacʉ̃rẽ. Yʉꞌʉ pũrõ eꞌcatiꞌi. Ãpẽrã Jesure ẽjõpeorã mʉꞌʉ ye quetire miiejawã. Mʉꞌʉ añurõ Õꞌacʉ̃ ʉaro weenuꞌcũgʉ̃ weeaporo. Yʉꞌʉ buꞌeꞌcʉ queoro weecã tʉꞌogʉ, eꞌcatiyʉꞌrʉasaꞌa. ¿Deꞌro wee yʉꞌʉ mʉꞌʉrẽ nemorõ eꞌcatimasĩbosaʉ?
Mʉꞌʉ nipeꞌtirã ãpẽrã mʉꞌʉ tiropʉ ejarãrẽ añurõ weesetigʉ weeaporo. Ʉpʉtʉ waro apesecjãrã mʉꞌʉ ĩꞌamasĩtirãrẽ weetamuaporo. Na ʉ̃sã nerẽwʉaropʉ mʉꞌʉ ye cjasere, ãpẽrãrẽ mʉꞌʉ maꞌisere werewã. Mʉꞌʉ tiropʉ ejarãrẽ narẽ tojo weetamunuꞌcũcãꞌña. Mʉꞌʉ tojo weecã, na añurõ Õꞌacʉ̃ ʉaronojõta apesepʉre yʉꞌrʉamasĩrãsama. Na Jesucristore ẽjõpeotirã weetamusere ñeꞌerõ marĩrõ Jesucristo ye quetire werewãꞌcãrã weema. Tojo weerã Jesucristore ẽjõpeorã marĩ peꞌe narẽ weetamurõʉaꞌa. Marĩ narẽ weetamurã, na meꞌrã daꞌrarã weeꞌe.
Diótrefes wãmetigʉ cʉ̃ ñaꞌarõ weeꞌque niꞌi
Yʉꞌʉ mʉsãrẽ niꞌcã pũrĩ ojawʉ. Diótrefes mʉsã wiogʉ nisĩꞌrĩgʉ̃ weeapʉ. Tojo weegʉ ʉ̃sã dutiꞌquere ʉatiapʉ. 10 Yʉꞌʉ mʉsã tiropʉ waꞌagʉ, cʉ̃rẽ mʉsã ĩꞌorõpʉ weregʉti cʉ̃ ʉ̃sãrẽ ucjaꞌquere, ʉ̃sãrẽ nisooꞌquere. Aꞌte diaꞌcʉ̃ nitiaporo. Ãpẽrã Jesucristore ẽjõpeorã topʉ ejacã, narẽ ñeꞌetiapʉ. Ãpẽrã narẽ añurõ ñeꞌesĩꞌrĩrãrẽ ñeꞌedutitiapʉ. Narẽ ñeꞌecãma, na meꞌrã ninemodutitiacjʉ niapʉ.
11 Ñaꞌarã na weesere ĩꞌacũuticãꞌña. Añurõ weerã́ peꞌere ĩꞌacũuña. Añurõ weerã́ Õꞌacʉ̃ yarã nima. Ñaꞌarõ weerã́ Õꞌacʉ̃rẽ masĩtisama.
Demetrio cʉ̃ añurõ weese niꞌi
12 Nipeꞌtirã Demetriore añurõ ucũma. Õꞌacʉ̃ ʉaronojõta queoro weeapʉ. Ʉ̃sã quẽꞌrã cʉ̃rẽ tojota ĩꞌawʉ̃. Mʉsã masĩꞌi. Ʉ̃sã diacjʉ̃ta ucũꞌu.
Juã cʉ̃ añudutise niꞌi
13 Yʉꞌʉ peje waro ucũse cʉomiꞌi, cʉogʉ peꞌe. Aꞌti pũrĩpʉre ojasome. 14 Yʉꞌʉ maata topʉ waꞌacã, marĩ aꞌmerĩ utamurãsaꞌa.
15 Añurõ waꞌato mʉꞌʉrẽ. Aꞌtocjãrã yʉꞌʉ meꞌrãcjãrã mʉꞌʉrẽ añudutima. Nipeꞌtirã topʉ nirã́ marĩ meꞌrãcjãrã añuato.
Tocãꞌrõta ojaꞌa.
Juã