Nimʉꞌtãrĩ pũrĩ beꞌro Juã ojáca pũrĩ niꞌi
Aꞌti pũrĩ aꞌtiro weero ojanoꞌpã nise niꞌi
Juã Jesucristore ẽjõpeorãrẽ sʉꞌori nigʉ̃́ weronojõ Õꞌacʉ̃ yarã cʉ̃ beseꞌcãrãrẽ ojacʉ niwĩ. Queoro weesetisere, aꞌmerĩ maꞌisetisere ojacʉ niwĩ. Nisoose meꞌrã buꞌeri masãrẽ tʉꞌomasĩdutigʉ ojacʉ niwĩ.
1
Aꞌmerĩ maꞌidutise niꞌi
Yʉꞌʉ Jesucristore ẽjõpeorãrẽ sʉꞌori nirĩ masʉ̃ niꞌi. Yʉꞌʉ mʉꞌʉrẽ Õꞌacʉ̃ beseꞌcore ojaꞌa. Mʉꞌʉ põꞌrã quẽꞌrãrẽ ojaꞌa. Yʉꞌʉ mʉsãrẽ diacjʉ̃ta maꞌiꞌi. Yʉꞌʉ seꞌsaro mʉsãrẽ maꞌigʉ̃ weeweꞌe. Nipeꞌtirã diacjʉ̃ cjase Jesucristo ye quetire tʉꞌoꞌcãrã mʉsãrẽ maꞌima. Cʉ̃ ye quetire ʉ̃sã ye ejeripõꞌrãrĩpʉ cʉoꞌo. Tojo weerã mʉsãrẽ pũrõ maꞌiꞌi. Te quetire cʉonuꞌcũcãꞌrãsaꞌa. Marĩ pacʉ Õꞌacʉ̃, tojo nicã cʉ̃ macʉ̃ Jesucristo marĩ wiogʉ mʉsãrẽ aꞌtiro weeato. Añurõ wee, mʉsãrẽ pajañaꞌa, ejerisãjãcã weeato. Tere wéégʉ, diacjʉ̃ nise maꞌise meꞌrã weeato.
Niꞌcãrẽrã mʉꞌʉ põꞌrãrẽ bocaejawʉ. Narẽ diacjʉ̃ Õꞌacʉ̃ dutiꞌcaronojõta weecã ĩꞌawʉ̃. Tere ĩꞌagʉ̃, pũrõ eꞌcatiwʉ. Niꞌcãrõacã mʉꞌʉrẽ nigʉ̃ti. Marĩ aꞌmerĩ maꞌirõʉaꞌa. Aꞌte apeye maꞌma dutise mejẽta niꞌi. Maata marĩ cʉoꞌque niꞌi. Marĩ aꞌmerĩ maꞌírã, Õꞌacʉ̃ dutisere weerã weeꞌe. Cʉ̃ marĩrẽ aꞌmerĩ maꞌiduticʉ niwĩ. Aꞌte mʉsã tʉꞌotojaꞌquepʉ niꞌi.
Nisoori masãrẽ ẽjõpeoticãꞌña nise niꞌi
Aꞌti turipʉre pãjãrã weremaasoosijari masã nima. Na, “Jesucristo masʉ̃ marĩ weronojõ upʉtigʉ aꞌticʉ niwĩ” nisere ẽjõpeotima. Náta Jesucristore ĩꞌatuꞌtiri masã nima. Mʉsã tʉꞌomasĩña. Na weresere ẽjõpeoticãꞌña. Mʉsã tere ẽjõpeorã, Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ oꞌoboꞌquere bajuriorã weebosaꞌa. Na weresere tʉꞌotirã peꞌe, Õꞌacʉ̃ nipeꞌtise mʉsãrẽ oꞌoatjere bocarãsaꞌa. Cʉ̃ mʉsãrẽ añurõ weese wapa oꞌogʉsami.
Jesucristo buꞌeꞌque diaꞌcʉ̃rẽ buꞌetigʉ, noꞌo cʉ̃ ʉaro, yʉꞌrʉoro weremorẽsuꞌugʉnojõ Õꞌacʉ̃rẽ moomi. Jesucristo cʉ̃ buꞌeꞌque seꞌsarore weregʉ Õꞌacʉ̃ meꞌrã añurõ nisami. Tojo nicã cʉ̃ macʉ̃ meꞌrã añurõ nicãꞌmi. 10 Ãpẽrã Jesucristo ye quetire mejẽcã buꞌeri masã mʉsã ya wiꞌipʉ etacã, narẽ sõrõticãꞌña. Narẽ utamurã, “Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ añurõ weeato”, niticãꞌña. 11 Mʉsã narẽ tojo nírã, na meꞌrãcjãrã waꞌarã weebosaꞌa. Mʉsã na ñaꞌarõ weesere buꞌipejarã weebosaꞌa.
Juã cʉ̃ ojatʉoꞌque niꞌi
12 Yʉꞌʉ peje waro nisĩꞌrĩse cʉomiꞌi, cʉogʉ peꞌe. Aꞌti pũrĩpʉre ojasome. Yʉꞌʉ basuta topʉ waꞌa, mʉsã meꞌrã ucũgʉ̃ti. Marĩ tojo wéérã, eꞌcatirãsaꞌa.
13 Mʉꞌʉ acabijo põꞌrã mʉꞌʉrẽ añudutima. Co quẽꞌrã Õꞌacʉ̃ beseꞌco nimo.
Tocãꞌrõta ojaꞌa.
Juã