Rut
Aꞌti pũrĩ aꞌtiro weero ojanoꞌpã nise niꞌi
Aꞌti pũrĩ “Rut” Israe curuacjãrãrẽ sʉꞌori nisetiri masã nícũcaterore waꞌaꞌque cjase niꞌi. Titare Israe curuacjãrã ape diꞌtacjãrã meꞌrã aꞌmewẽjẽse yʉꞌrʉacaro niwʉ̃. Aꞌte Rut cjase tojo waꞌari curare Israe curuacjãrã, moabita masã meꞌrã añurõ niseticãrã niwã.
Noemí, co marãpʉ, co põꞌrã ʉmʉa Israe curuacjãrã nicãrã niwã. Judá diꞌtapʉre baꞌase marĩcã ĩꞌarã, Moab diꞌtapʉ waꞌacãrã niwã. Beꞌro co põꞌrã ʉmʉa tocjãrã numia Rut, Orfa wãmetirãrẽ nʉmoticãrã niwã. Na marãpʉsʉmʉa wẽ́rĩ́ca beꞌro Noemí co ya macã Belẽpʉ dajatojaaco niwõ. Rut co mañecõrẽ maꞌigõ, co meꞌrã baꞌpatiwãꞌcãco niwõ. Topʉ eja, co mañecõrẽ weetamuco niwõ. Co Belẽpʉ daꞌra niseticũco niwõ. Beꞌro Õꞌacʉ̃ Noemí acaweregʉ diacjʉ̃, peje cʉogʉ Booz wãmetigʉre Rure marãpʉticã weecʉ niwĩ. Na pãrãmi macʉ̃pʉ wiogʉ Davi nicʉ niwĩ. Beꞌropʉta na pãrãmi nituriagʉpʉ Jesucristo nimi majã.
1
Elimelec niꞌcʉ̃ põꞌrã ye cjase niꞌi
1-2 Israe curuacjãrãrẽ wiorã sʉꞌori nisetiri masã narẽ wejepeocaterore ti diꞌtapʉre acoro pejatiyucã, ʉpʉtʉ ʉjʉaboase nicaro niwʉ̃. Tojo weegʉ titare niꞌcʉ̃ Belẽcjʉ̃ Judá ya curuacjʉ̃ Elimelec wãmetigʉ “Marĩ Moab diꞌtapʉ yoaticã nisetirã waꞌarã”, nicʉ niwĩ. Cʉ̃ nʉmo Noemí, cʉ̃ põꞌrã ʉmʉa Mahlón, Quelión meꞌrã waꞌacʉ niwĩ. Na efrateo masã Belẽcjãrã nicãrã niwã. Moapʉ eta, topʉ niseticãrã niwã.
Topʉ na nirĩ cura Elimelec, Noemí marãpʉ, wẽrĩweꞌo waꞌacʉ niwĩ. Co niꞌcõta co põꞌrã pʉarã meꞌrã tojaco niwõ. Beꞌro na pʉarãpʉta moabita masã numiarẽ nʉmoticãrã niwã. Niꞌcõ Orfa, apego Rut wãmeticãrã niwã. Topʉre diez cʉ̃ꞌmarĩ nisetica beꞌro Mahlón, Quelión na quẽꞌrã wẽrĩa waꞌacãrã niwã. Tojo weego Noemí wapewio, põꞌrãmarĩgõ niꞌcõta tojaco niwõ.
Noemí, Rut na Belẽpʉ waꞌaꞌque niꞌi
Beꞌro Noemí Moapʉ nirĩ curare Õꞌacʉ̃ cʉ̃ yarã masã Israe curuacjãrãrẽ weetamusere tʉꞌoco niwõ. Narẽ weetamugʉ̃, na otese añurõ pĩꞌrĩ dʉcaticã weeꞌquere tʉꞌoco niwõ. Tere tʉꞌoꞌco niyugo, “Apaturi Judá diꞌtapʉ dajatojaagoti tja”, ni wãcũco niwõ. Tojo weego co põꞌrã nʉmosãnumia níꞌcãrã meꞌrã na níꞌcaropʉ wija, Judá tiro waꞌari maꞌapʉ waꞌarã weecãrã niwã.
Maꞌapʉ waꞌago, Noemí na numiarẽ aꞌtiro nico niwõ:
—Mʉsã pacosãnumia tiropʉ dajatojaaya. Mʉsã yʉꞌʉre, yʉꞌʉ põꞌrã ʉmʉarẽ añurõ weeꞌcaronojõta Õꞌacʉ̃ mʉsãrẽ añurõ weeato. Tojo nicã, cʉ̃ mʉsãrẽ tocjãrãrẽ apaturi marãpʉti, eꞌcati nimeꞌrĩcã weeato, nico niwõ.
Tojo nitojanʉꞌcõ, Noemí narẽ weꞌeritigo, miꞌmico niwõ. Na peꞌe ʉpʉtʉ uticãrã niwã. 10 Utirã, aꞌtiro nicãrã niwã:
—Niweꞌe. Ʉ̃sã quẽꞌrã mʉꞌʉ meꞌrãta mʉꞌʉ ya diꞌtapʉ dajatojaarãti, nicãrã niwã.
11 Noemí peꞌe narẽ ninemoco niwõ tja:
—Yʉꞌʉ põꞌrã nʉmosãnumia níꞌcãrã, mʉsã ye wiꞌseripʉ tojaarãsaꞌa. ¿Deꞌro weeajã yʉꞌʉ meꞌrã waꞌasĩꞌrĩti? Yʉꞌʉ mʉsãrẽ nʉorẽdutigo, põꞌrãtinemosome. 12 Waꞌarãsaꞌa. Mʉsã ye wiꞌseripʉ dajatojaaya. Yʉꞌʉ bʉcʉo niꞌi. Apaturi marãpʉtimasĩtisaꞌa. Niꞌcãcã ñami yʉꞌʉ marãpʉti, ʉmʉarẽ põꞌrãticãma, 13 ¿na bʉcʉari curare yoacã coꞌtebosari? ¿Ãpẽrãrẽ nʉorẽtimirã, narẽ coꞌtebosari? Niweꞌe, yʉꞌʉ põꞌrã nʉmosãnumia, aꞌtenojõrẽ tojo weeticãꞌrõʉaꞌa. Õꞌacʉ̃ yʉꞌʉre ʉpʉtʉ piꞌeticã weeami. Mʉsã piꞌeticã ĩꞌagõ, nemorõ ñaꞌarõ tʉꞌoñaꞌbosaꞌa.
14 Tere tʉꞌorã, apaturi pũrõ uticãrã niwã. Beꞌro Orfa co mañecõrẽ weꞌeritigo, core miꞌmico niwõ. Tojo weetoja, dajatojaa waꞌaco niwõ. Rut peꞌe waꞌasĩꞌrĩtigo, co mañecõ meꞌrã tojaco niwõ. 15 Co tojo weecã ĩꞌagõ, Noemí core aꞌtiro nico niwõ:
—Ĩꞌaña. Mʉꞌʉ peꞌsu níꞌco co acawererã tiro, co ẽjõpeorã tiropʉ dajatojaago weemo. Co meꞌrãta mʉꞌʉ quẽꞌrã dajatojaagosaꞌa.
16 Rut peꞌe aꞌtiro ni yʉꞌtico niwõ:
—Yʉꞌʉre “Tojaagosaꞌa”, niticãꞌña. Yʉꞌʉre mʉꞌʉ meꞌrã waꞌadutiya. Mʉꞌʉ noꞌo waꞌaro waꞌagoti. Mʉꞌʉ noꞌo macãrĩtiro mejãrõta macãrĩtigosaꞌa. Mʉꞌʉmasã, yarã masã nirãsama. Mʉꞌʉ wiogʉ Õꞌacʉ̃ yʉꞌʉ wiogʉ nigʉ̃sami. 17 Noꞌo mʉꞌʉ wẽrĩ yaanoꞌrõ, yʉꞌʉ quẽꞌrã wẽrĩgõti. Topʉta yʉꞌʉ quẽꞌrãrẽ yaarãsama. Yʉꞌʉ “Tojo weegoti” níꞌquere weeticãma, Õꞌacʉ̃ yʉꞌʉre buꞌiri daꞌreato. Wẽ́rĩ́gõpʉ mʉꞌʉrẽ cõꞌagõti, nico niwõ Rut.
18 Co tojo baꞌpati yapatisĩꞌrĩcã ĩꞌagõ, Noemí core “Yʉꞌʉ meꞌrã waꞌaticãꞌña” ninemotico niwõ majã.
19 Tojo weerã na pʉarãpʉta waꞌa, téé Belẽpʉ etacãrã niwã. Belẽpʉ sãjãcã, nipeꞌtirã ti macãcjãrã numia ĩꞌamarĩa, aꞌmerĩ sẽrĩtiñaꞌcãrã niwã:
—¿Sico Noemí mejẽta nitiba? nicãrã niwã.
20 Co peꞌe: “Yʉꞌʉre Noemí* 1.20 Noemí “eꞌcatigo” nisĩꞌrĩrõ weeꞌe. pisuticãꞌña majã. Yʉꞌʉre Mara 1.20 Mara “bʉjawetigo, tʉꞌsatigo” nisĩꞌrĩrõ weeꞌe. pisuya majã. Õꞌacʉ̃ tutuayʉꞌrʉnʉꞌcãgʉ̃ yʉꞌʉre ñaꞌarõ tojacã weeami. 21 Aꞌti macãrẽ wijago, peje cʉomiwʉ̃. Niꞌcãrõacãma ne apeyenojõacã moogõ Õꞌacʉ̃ yʉꞌʉre miitojátiami. Õꞌacʉ̃ tutuayʉꞌrʉnʉꞌcãgʉ̃ ‘Buꞌiri cʉomo’ nígʉ̃, yʉꞌʉre piꞌeticã weeami. Tojo weerã yʉꞌʉre Noemí pisuticãꞌña”, nico niwõ.
22 Aꞌtiro wee Noemí Moapʉ níꞌco co macʉ̃ nʉmo níꞌco Rut, moabita masõ meꞌrã dajaco niwõ. Na Belẽpʉ etácaterore masã na oteꞌque cebadare tʉ̃ꞌrẽnʉꞌcãrĩ cura nicaro niwʉ̃.

*1:20 1.20 Noemí “eꞌcatigo” nisĩꞌrĩrõ weeꞌe.

1:20 1.20 Mara “bʉjawetigo, tʉꞌsatigo” nisĩꞌrĩrõ weeꞌe.