Djuão kute memã pi'ôk kumrẽx no'ôk ne ja.
Jejukôt ba djwỳnhbê Djuão ne me kute Jeju marmã pi'ôk no'ôk ne. Arỳm kubêngê:tte ne arkum pi'ôk no'ôk ne kum ar abên kam kum,
—Ikra ar, akmere ar, àpnhĩre ar, Metĩndjwỳnh ne amijo ĩ ne me bawỳr ruw. Kubê ne Jeju. Arỳm gwaj baje Jeju markam Bãmdjwỳ ma. Metĩndjwỳnh kumrẽx ne kum gwaj bajabê gwaj kam amipãnh bamã abê ne kam bamã kradjwỳ jabê, baje abeno bakamykam bamã aben jabê ne kam Metĩndjwỳnh kabẽn kôt ar amijo baba, bamã abêkam. Nhym Metĩndjwỳnh arỳm Jeju kôt gwaj bajaxwe kunĩ maro akno. Kam dja gwaj kum amijarẽ nhym arỳm gwaj bamar krãta. Nãm ã Djuão kute arkum 'ã karõo ane.
1
Kabẽn kute mỳjja kunĩmã tĩn jangjênhja'ã ujarẽnh.
Dju k 5.11; Ap 1.18
Be, amrẽbê ne me'õ nhidjibê Kabẽn, kute mỳjja kunĩmã tĩn jangjênhja, mỳjja kunĩ kêtri Kabẽnja. Kabẽnja ar imã kabẽn jarẽ bar kabẽnkôt kuman inoo omũ. Ne arỳm prĩne omũnh mex ne ar inhikrao kupê. Tãm ne bar memã 'ã idjujarẽnh ar iba. Tãmja, kute mỳjja kunĩmã tĩn jangjênhja ne pykakam bôx ne amijo amirĩt bar arỳm omũn kam 'ã ar amã amijarẽ. Metĩndjwỳnhkôt me tĩn rã'ã: rã'ã kadjy ne me'õja kute memã tĩn jangjênh. Ja ne bar ar amã arẽ. Ta ne me Babãm djwỳnhmẽ ro'ã ar ban kam arỳm pykakam ar imã amijo amirĩt. Bar ije omũnh ne mar kôt ar amã arẽ. Gwaj ba baje abeno banhõbikwa kadjy ar amã arẽ. Gwaj baje abeno banhõbikwakam mrãmri ne baje me Babãm djwỳnhmẽ Kra Jeju Kritu aro banhõbikwa. Mỳj kadjy ne ba ja'ã ar amã pi'ôk no'ôk ne? Bir, dja gar omũn aman arỳm mrãmri akĩnho akĩnhkumrẽx. Ja kadjy ne ba 'ã ar amã pi'ôk no'ôk ne.
Me kute katàt amijo ba.
Dju r 8.12; Ep 5.8; Tex k 5.5
Ga, akamàt kô tykkam me kute mỳjja pumũnh kêt ne mrãnh punuja pumũ. Nhym me memã pry kurwỳ nhym me arỳm irãkam katàt ba. Me axwedjwỳ ne me mrãnh punu nhym me arỳm memã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽ. Nhym kam me arỳm amim kuman kabẽnkôt katàt amijo ba kute mrãmri ne me irãkam katàt baja pyràk. Metĩndjwỳnhdjwỳ djãm mrãnh punun axwe? Arkati. Katàt amijo ban axwe kêtkumrẽx. Tãm ne Metĩndjwỳnh ar imã arẽ bar arỳm kuman arỳm ar amã arẽ.
Gwaj badjwỳ godja gwaj memã kum, “Metĩndjwỳnh ne ijo õbikwan ijo ba”, ane. Ne atekam akamàt kô tykkam bamrãnh punumãn pràbê amim Metĩndjwỳnh kabẽn mar kêt ne bamrãnh punun bajaxwe. Djãm kam mrãmri bakabẽnkumrẽx? Kati. Nã gwãm amijo bajêx ne katàt bakabẽn kêtkumrẽx. Metĩndjwỳnh kute gwaj bajo õbikwa kêt ne kute gwaj bajo ba kêt.
Metĩndjwỳnh ne katàt ar amijo ban axwe kêtkumrẽx. Nãm kute mrãmri ne me irãkam katàt ba pyràk. Dja gwaj kudjwa kabẽn kôt katàt amijo baban bamã bajaxwe prãm kêt ne kam arỳm mrãmri bajêx kêt. Nhym kam Metĩndjwỳnh mrãmri gwaj bajo õbikwakumrẽx ne kute gwaj bajo bakumrẽx. Ne kam arỳm prĩne gwaj bajo mex. Kra Jeju Kritu kamrôkôt gwaj bajo mex.* Dja jãm gwaj bajaxwe man jãm bajaxwe pãnh kamrô prõtja man kam prĩne gwaj bajo mex. Kute mrãmri ne me kute mỳjja punu põnh nhym arỳm prĩne mex pyràk. Dja ã gwaj bajo mexo ane.
Me kute amijaxwe kôt Metĩndjwỳnhmã amijarẽnh.
Godja gwaj baje amim,
—Djãm ijaxwe? Kati. Ijaxwe kêtkumrẽx, anhỹr jabej, ne kam arĩk amim bajêx ne bakabẽn katàt kêtkumrẽx. Nàr godja gwaj tu bajaxwe kôt kum amijarẽ nhym Metĩndjwỳnh arỳm gwaj bajaxwe maro aknon gwaj bakam ngryk kêt ne prĩne gwaj bajo mex. Mrãmri ne kabẽn kajgo kêt ne katàt kute amijo bakumrẽx. Kam dja prĩne gwaj bajo mex gwaj arỳm kum bajaxwe kêt. 10 Djãm gwaj ba ne gwaj bajaxwe kêt? Kati. Metĩndjwỳnh ne arỳm memã kum, “Me kunĩ kupãnhtã axwe”, ane. Kam, godja gwaj baje memã kum, “Kati, ijaxwe'õ kêt”, anhỹr jabej ne arỳm Metĩndjwỳnho kute me'õ 'êxnhĩ pyràk. Ne arỳm baje amim, “Metĩndjwỳnh 'êxnhĩ”, anhỹr pyràk. Ne kam baje Metĩndjwỳnh kabẽn mar kêtkumrẽx.

*1:7 Dja jãm gwaj bajaxwe man jãm bajaxwe pãnh kamrô prõtja man kam prĩne gwaj bajo mex.