2
Me nêje Metĩndjwỳnhmã kabẽn djwỳnh'ã ujarẽnh.
Xim k 2.5; Idja 4.14, 9.11
Akmere, àpnhĩre ar, mỳkam ne ba ar amã ikabẽn ja'ã pi'ôk no'ôk ne? Bir, ar ajaxwe kêt kadjy. Godja gwaj bajõ arỳm bajaxwe jabej. Mỳj dja gwaj amim arẽn kuma? Bir, dja gwaj amim,
—Kàjkwakam ne me'õ dja. Jeju Kritu ne dja. Axwe kêtkumrẽx. Ta dja inêje Metĩndjwỳnhmã kabẽno dja. Ta dja inêje kum kabẽn nhym arỳm ijaxwe maro aknon ikam ngryk kêt, ane. Dja gwaj ã bajõ bajaxwe jabej amim ane. Jejubê ne gwaj bakam ngryko apêx djwỳnh. Metĩndjwỳnh ne gwaj bajaxwekam ngryk nhym Jeju kute gwaj bajaxweo pãnh kadjy arỳm ty. Ne kam tyk jakam arỳm gwaj bajaxweo pãnh nhym kam arỳm gwaj bakam ngryk kêt. Djãm gwaj bajbit? Kati. Me kunĩ. Apỹnh pykakam me ba djàri me kunĩ jaxwe nhym Jejubê mekam ngryko apêx djwỳnh.
Djãm mrãmri ne gwaj baje amim Jeju markumrẽx? Mỳj dja gwaj ja mar on? Bir, dja gwaj me kute katàt amijo ba'ã kute memã karõkôt kabẽnja markumrẽx ne kôt ar amijo baba. Ne kam arỳm amim,
—Be ga, ije kabẽn markumrẽx ne kôt amijo ibaja pumũ. Mrãmri ije amim Jeju markumrẽx, ane. Gwaj kam arỳm ja ma. Gwaj baje amim Jeju markumrẽxja ma. Jeju ne me kute katàt amijo ba'ã memã karõn memã arẽ. Godja gwaj kabẽn mar kêt ne kôt amijo baba kêt jabej ne memã kum, “Ba ije amim Jeju mar”, anhỹr jabej. Ne kam bajêx ne bakabẽn katàt kêt.
Nàr, godja gwaj kabẽn man kôt amijo baba jabej arỳm mrãmri bamã Metĩndjwỳnh jabêkumrẽx. Ne bamã abêo amũ amikamẽnho mõn kam arỳm amim,
—Mrãmri ne Metĩndjwỳnh kute amikôt ijo bakumrẽx. Ga, imã abêkumrẽxja pumũ, ane. Gwaj kam arỳm ja markumrẽx. Metĩndjwỳnh kute amikôt gwaj bajo baja markumrẽx. Me kute,
—Ba ne ba ije Jeju 'amỳnh tỳx ne 'ã idjukanga kêt, anhỹrja ren katàt amijo ba kute ta katàt amijo ba pyràk.
Me kum kamy jabêmã.
Dju r 13.34, 15.12; Dju k 3.14
Akmere, àpnhĩre ar, imã ar ajabê. Ije ar amã katàt aje amijo aba'ã karõkam djã ne ba me kabẽn ny'õ jarẽ? Kati. Me kabẽn tũm ne ba arẽ. Ar aje Jeju kôt amijo abikamẽnh krax djàkam me kute ar amã kabẽn jarẽnh ja ne ba ar amã arẽ. Ne kam ajte pi'ôk jakam katàt aje amijo aba'ã ar amã karõ. Kute mrãmri ne ikabẽn ny pyràk ne ba ar amã arẽ. Jeju kumrẽx kute kabẽn ja mar tỳx ne kôt ar amijo ba. Gar arỳm kudjwa kôt ar amijo aba. Nhym kam kabẽn ar amã kute mrãmri ne ny pyràk. Gar kôt ar amijo aba nhym kam me arỳm Jeju mex man ar gadjwỳ ar amex ma. Ne kam ar ajã amim, “Mrãmri ne ar kabẽnkumrẽx”, ane. Mỳkam? Bir, gar arỳm me kukràdjà punu kanga. Me kukràdjà punu kute akamàt kô tyk pyràk arỳm kanga. Ne kam arỳm Metĩndjwỳnh kukràdjà ny ma. Kukràdjà ny kôt gar katàt ar amijo aba kute mrãmri ne irãkam me katàt baja pyràk. Nhym kam me arỳm ar ama.
Dja me'õ memã kum,
—Ba ne ba Metĩndjwỳnh kabẽnkôt katàt ar amijo iba kute mrãmri ne me irãkam katàt baja pyràk, ane. Ne atekam kum kamy kurê. Gwaj baje Jeju kabẽnkôt o bakamyja kurê. Djãm mrãmri ne katàt kute amijo bakumrẽx? Kati. Axwen kute amijo ba punu rã'ã kute mrãmri ne me akamàt kô tykkam ba punu pyràk.
10 Nhym be, me'õ kum kamy jabêja ne mrãmri Metĩndjwỳnh kabẽnkôt katàt kute amijo bakumrẽx. Katàt kute amijo ba kute mrãmri ne me irãkam katàt ba nhym mỳjja'õ kute me par tok kêt pyràk.
11 Nhym be, me kum kamy kurêja ne arỳm amim 'êx ne aminoo aknon kute katàt kute amijo baja mar kêtkumrẽx. Kute mrãmri ne me'õ akamàt kô tykkam no biknor ne kute amipry mar kêt pyràk. Mỳkam ne kute katàt kute amijo baja mar kêt? Bir ga, me akamàt kô tykkam baja te rĩtmãja pumũ. Nhym nokam akamàt kô tykbit. Me kum kamy kurêdjwỳ ne me amakkre kêt ne kam kute katàt kute amijo baja mar kêt.
12 Ar aprĩre, akmere, àpnhĩre ar, mỳkam ne ba ã ar amã ikabẽn jarẽnho ane? Bir, gar ajaxwe nhym Jeju arỳm ar ajaxwe pãnh ty. Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm Jeju man arỳm ar ajaxwe maro aknon ar akam ngryk kêt ne. Kam ne ba pi'ôkkam ã ar amã arẽnho ane.
13 Ar akra krãptĩ, ar amã ne ba pi'ôk no'ôkkam ikabẽn jarẽ. Mỳkam? Bir, Kritu ne mỳjja kunĩ kêtri ar ba. Ar aje Kritu markam ne ba ar amã ikabẽn jarẽ.
Ar ajabatành nymã ne ba pi'ôk no'ôkkam ikabẽn jarẽ. Mỳkam? Bir, Xatanaj ar ajaxwemã te kute amiwỳr ar ajo akẽxmã gar arỳm mar kêt ne arỳm o apa. Kam ne ba ar amã arẽ.
Ar aprĩre, ar amã ne ba pi'ôk no'ôkkam ikabẽn jarẽ. Mỳkam? Bir, ar aje me Babãm djwỳnh markam ne ba ar amã arẽ.
14 Ar akra krãptĩ, ba ne ba pi'ôk no'ôkkam ar amã ikabẽn jarẽ. Mỳkam? Bir, Kritu mỳjja kunĩ kêtri ar baja ar aje markam ne ba ar amã arẽ.
Ar ajabatành ny, ba ne ba pi'ôk no'ôkkam ar amã ikabẽn jarẽ. Mỳkam? Bir, Xatanaj ar ajaxwemã te kute amiwỳr ar ajo akẽxmã gar arỳm kubê atỳx ne Metĩndjwỳnh kabẽn mar tỳx ne 'amỳnh tỳx. Ne kam 'ã adjukanga kêt ne arỳm Xatanajo apa. Kam ne ba ar amã ikabẽn jarẽ.
Me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja kukràdjà punu'ã ujarẽnh.
15 Me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja kukràdjà punu, me õ mỳjja punudjwỳ, kwãrĩk wãnh ar amã kĩnh kêt. Me kum me kukràdjà punu kĩnhja kum Metĩndjwỳnh jabê kêtkumrẽx. 16 Mỳkam ne me kum abê kêt? Bir, djãm me Babãm djwỳnh kute memã kukràdjà punu jarẽnh? Kati. Me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja ne me kute memã kukràdjà punu jarẽnh. Me axwe kadjy ne me kute memã arẽnh ne memã kum,
—Dja ga amidjwỳnhbito kĩnh, anhỹro ba. Me axwe kadjy ne me ajte memã kum,
—Dja ga amim mỳjja pumũnh tỳx, anhỹro ba. Me axwe kadjy ne me ajte memã kum,
—Dja ga amibẽn amijo adjàmra, anhỹro ba. Me kukràdjà punu ja ne me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja memã arẽnho ba.
17 Dja me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêt kukràdjà punuja ĩ apêx ne me kum mỳjja punu kĩnhdjwỳ ĩ apêx. Nhym be, me kute Metĩndjwỳnh kabẽn mar ne kôt kute amijo ba rã'ãja ne me Metĩndjwỳnh kôt tĩn ne ar ba rã'ã: rã'ã ne. Kam kwãrĩk wãnh ar amã me kukràdjà punu kĩnh kêt.
Kritu kurê djwỳnh'ã ujarẽnh.
18 Be, arỳm ijabatành mexkam ba ar amã ikabẽn jarẽ. Dja gar amim ikabẽnja ma. Arỳm akati bôx 'ỳr. Arỳm mỳjja kunĩ kute pykakôt amingrành nhym me kunĩ kute aminhinomã amimẽnh 'ỳr. Dja akati bôx nhym Kritu kurê djwỳnh rax arỳm amirĩt gwaj arỳm omũ. Kritu kurê djwỳnh rax ja ne me arỳm ar amã 'ã ajarẽ. Nhym kute amirĩt kukãm arỳm ajbir jakam kurê djwỳnh kumex ne amirĩt ne. Kumex amirĩt nhym me arỳm gwaj bamã me arẽ gwaj kam kôt amim,
—Mrãmri arỳm gwaj bawỳr õ akati bôx 'ỳr. Ga, kukãm kurê djwỳnh kumex arỳm amirĩtja pumũ, ane. Gwaj kam arỳm ja markumrẽx. Ne amiwỳr akatija markumrẽx. Ne amiwỳr me kunĩ kute aminhinomã amimẽnh nhõ akatija markumrẽx.
19 Amrẽbê ne Kritu kurê djwỳnhja gwaj baje amim Jeju marjamẽ ro'ã krĩ. Nhym be, arỳm ne me Kritu bê amijo akẽx ne ate ar ban gwaj baro'ã krĩ kanga. Gwaj kam arỳm memã bakaton abenmã kum,
—Be, Kritu kurê djwỳnh ne wã, ane. Gwaj baro'ã me krĩkam djãm mrãmri me kute gwaj bakôt amim Jeju markumrẽx? Kati. Me ren markumrẽx ne ren Jeju bê amijo akẽx kêt ne ren kator kêt. Nhym be, kati. Me kute Jeju mar kêt'ã kute amijo amirĩt kadjy ne me arỳm kato.
20 Be, Kritu kurê djwỳnh dja ar amã 'êx ba. Dja me te ar amã 'êx gar me mar prãm kêtkumrẽx. Mỳkam ne ar aje me mar kêt? Bir, Kritu mextire ne axwe kêtkumrẽx ne arỳm ar amã Karõ jano nhym arỳm ar ajo ba. Kute ar ajo bakam ar aje me kabẽn katàt kunĩ mar ne aje Kritu kurê djwỳnhja mar prãm kêt. 21 Djãm ar aje me kabẽn katàt mar kêtkam ne ba ar amã pi'ôk ja no'ôk ne? Kati. Ar aje me kabẽn katàt markam ne ba ar amã no'ôk ne. Be, me kute memã 'êx bakam ne me kute me kabẽn katàtkôt arẽnh kêtkumrẽx. Ja ne gar arỳm aje mar.
22 Nhym mỳj me'õ ne 'êxnhĩkumrẽx? Bir, me 'êxnhĩ ne me memã kum,
—Djãm Jeju'ã ne Metĩndjwỳnh kute me banhõ Bẽnjadjwỳrbê kumkati mẽnh got? Djãm Jejubê Kritu got? Kati. Atemã. Nãm me ã memã anhỹro ba. Me ja ne me 'êxnhĩkumrẽx. Me kute Bãm japrỳn Kra japrỳ. Me ja ne me kubê Kritu kurê djwỳnhkumrẽx. 23 Me kute Kra mar kêtja ne me kute Bãm mar kêtkumrẽx. Me kute tu amim Kra markumrẽxja ne me kute tu amim Bãmdjwỳ markumrẽx.
24 Me kute amrẽbê ar amã kukràdjà jarẽnh dja gar 'amỳnh tỳx ne tu amim markumrẽx ne 'ã adjukanga kêt. Ar aje Jejukôt amijo abikamẽnh krax djàkam me kute ar amã kukràdjà jarẽnhja dja gar 'ã adjukanga kêt. Godja gar 'ã adjukanga kêt jabej ne kam Kramẽ Bãmdjwỳ 'ã adjukanga kêt. 25 Nhym kam Bãm gwaj bamã,
—Dja gar ikôt atĩn ne ar aba rã'ã: rã'ã ne, ane. Mrãmri ne gwaj bamã ja jarẽnhkumrẽx. Kabẽn pydjin arẽ.
26 Be, Kritu kurê djwỳnh kute Metĩndjwỳnhbê gwaj bajo akẽx prãm. Mekôt bajaxwemã kubê gwaj bajo akẽx prãm. Me'ã ne ba ije ar amã pi'ôk no'ôkja. 27 Dja me te: kute ar ajo akẽxmã ar ajo ane. Mỳkam? Bir, Metĩndjwỳnh kute ar amã Karõ janor nhym kute ar ajamỳnh tỳx ne ar ajo bakam. Karõ kute ar ajo bakam djãm atemã me'õ kute ar amã, “Ota, me'õ 'êxnhĩ ”, anhỹrmã? Kati. Karõja ta dja ar amã me 'êxnhĩ jarẽ. Ta ne kute ar amã mỳjja kunĩ, me kukràdjà kunĩ jarẽnh ne katàt kute ar amã arẽnhkumrẽx. 'Êxnhĩ kêtkumrẽx. Amrẽbê kute ar amã kukràdjà jarẽnh kôt dja gar mã Kritu 'amỳnh tỳxkumrẽx ne tu amim markumrẽx ne 'ã adjukanga kêt. Nhym kam me te: ar amã 'êx ne kute ar ajo akẽxmã.
Metĩndjwỳnh kra ar'ã ujarẽnh.
28 Be, arỳm ijabatành mexkam ne ba ar amã ikabẽn jarẽ. Dja gar amim ikabẽnja ma. Dja gar amim Kritu 'amỳnh tỳx ne 'ã adjukanga kêt. Gwaj amim 'amỳnh tỳx ne 'ã badjukanga kêt nhym arỳm gwaj bamã amijo amirĩt. Gwaj bamã amijo amirĩt gwaj kam arỳm bamã uma kêt ne bapijàm kêt ne dja.
29 Gar arỳm aje Jeju katàt kute amijo baja mar. Me katàt kute amijo baja kunĩdjwỳ Metĩndjwỳnh arỳm meo kra nhym me umar djà ny. Jadjwỳ gar arỳm aje mar.