2
Me kute ar amã Kritu'ã ujarẽnh ny jarẽnh ar aje mar pydjikam
on wãnh me kàxã akabẽn punu kanga.
Aje memã ajêxkôt me noo abiknor on wãnh kanga.
On wãnh ajêx ne aje amijo Jeju mar mexja kanga.
Me'õ nhõ mỳjja'ã angryk on wãnh kanga.
Akabẽn punu kunĩ on wãnh kanga.
Metĩndjwỳnh kabẽn kute me kà kangô pyràk dja ga amã kĩnh. Aje me prĩre rwỳk ny pyràk kute kum kà djành pyràk ã amã kabẽn kĩnho ane. Ne kabẽn maro tẽ:n maro amũ amikamẽn mar ra:x ne. Aje arỳm amim Bẽnjadjwỳr djwỳnh mex kakinhkam dja ga ã amã kabẽn kĩnho ane.
Kute Kritu'ã kẽn jakre.
Kritu ne kute kẽn pyràk. Nhym be, kẽn ne tĩn ne ar ba kêt. Nhym be, Kritubit ne tĩn ne ar ba. Kute kẽn pyràk gar arỳm 'ỳr bôx. Nhym me kwỳ arỳm kanga. Nhym be, Metĩndjwỳnh ta arỳm amijo utà. Kute o me utàr kadjy arỳm amijo utà. Kum kĩ:nhkumrẽx kute mrãmri ne me kum kẽn pãnh rax kĩnh pyràk.
Ar gadjwỳ ne gar aje apỹnh kẽn pyràk. Nhym be, kẽn ne tĩn ne ar ba kêt. Ar gajbit ne gar atĩn ne ar aba. Aje apỹnh kẽn pyràk. Ga, me bakukãmãre kute kẽno Metĩndjwỳnh nhõ kikreti nhipêxja pumũ. Ar gadjwỳ ne Metĩndjwỳnh arỳm ar ajo kran ar amã Karõ jano nhym kam arỳm ar akam nhỹn ar ajo ba. Gar kam arỳm abeno anhõbikwa mexo mõ. Nãm ar ajo kute mrãmri ne kẽno kikreti nhipêxo mõr pyràk. Ne kam ajte amim ar apumjuw, kute ar ajo me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnhmã ne ar apumjuw. Ga, me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh kute Metĩndjwỳnh nhõ kikretikam kum mry bôr nhym kum kĩnhja pumũ.
Ar gadjwỳ Karõ kute ar ajo bakam ne gar kum apỹnh kĩnh djà nhõro aba nhym kum kĩnh. Ar aje tu amim Jeju Kritu markam ne kum kĩnh. Be, nhym kam Metĩndjwỳnh kẽn'ã Kritu jakre. Kẽn pãnh raxja, me kum kĩnhja'ã ne akren me bakukãmãremã kum,
“Ota ba krĩraxbê Xijãokam kẽno kikremo kajpa nhym dja. Kẽn mexkumrẽx, kẽn pãnh rax ne ba amijo utàn kudja.
Me kute tu amim kẽnja markumrẽx dja me pijàm kadjy kêtkumrẽx.”
Nãm Metĩndjwỳnh ã Kritu'ã me bakukãmãremã ane nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Ar ga ne gar arỳm tu amim Kritu markumrẽx ne arỳm amã kĩ:nh. Amã kĩnh kute mrãmri ne me kum kẽn pãnh rax kĩ:nh pyràk.
Nhym be, me amakkre kêtja ne me kute amim Kritu mar kêt ne kanga. Nhym be, Metĩndjwỳnh ta arỳm kàjmã kum rax kamẽ nhym arỳm ra:x. Kritu'ã ne amrẽbê me bakukãmãre memã ajarẽ. Nãm me memã kum,
“E kum kẽn ja ne me kute kikreo ãm djwỳnhja kute kikremã armã te omũn kam bõm kumẽ.
Kẽn ja ne arỳm kute kikremo kajpar, kum kajpar tỳxi”, ane.
Be ga, me bakukãmãre kute amrẽbê: memã anhỹr kôt me arỳm kute Kritu kangaja pumũ. Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm kàjmã kum rax kamẽ nhym arỳm ra:x ne. Nãm me memã kum,
“Kẽn ne kute me par tok nhym kam me rôrôk prãmkumrẽx”, ane.
Me amakkre kêt ne me kute me rôrôkja pyràk. Nãm me kute amim Kritu mar kêt ne kam arỳm me biknor tokry djàkam akuno. Metĩndjwỳnh kute amrẽbê: me'ã amim karõ kôt dja me arỳm akuno.
Nhym be, ar ga ne Metĩndjwỳnh arỳm amijo ar apytà. Ar ga ne gar aje mrãmri ne me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh rũnh pyràk. Nhym Bẽnjadjwỳr djwỳnh ne ar ajo ba. Ar abê Metĩndjwỳnh nhõ me wỳnhkumrẽx nhym arỳm amim ar ajo ba. Ar gajbit ne amim ar ajo ba. Amrẽbê ne gar ajaxwe: ne aje mrãmri ne me akamàt kô tykkam rôrôk baja pyràk. Gar ari ajaxweo aba nhym Metĩndjwỳnh arỳm amiwỳr ar ajuw ne ar ajo ba. Jakam ar aje mrãmri ne me irãkam katàt ba pyràk ne katàt Metĩndjwỳnh kôt ar amijo aba. Ne kam arỳm memã ra:xmẽ mextire 'ã adjujarẽnh ar aba. 10 Amrẽbê ne gar ate me kajgo kôt ar aba. Nhym Metĩndjwỳnh arỳm jakam ar ajo kran amikôt ar ajo ba. Amrẽbê ne kum ar akaprĩ kêt. Ne kam arỳm jakam kum ar akaprĩ.
11 Ga, me me bajtem nhõ pykakam ar baja pumũ. Djãm me kute amikukràdjà kangan me bajtem kukràdjà marn kôt amijo ba prãm? Kati. Ar gadjwỳ ne gar me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja mẽ ro'ã ar aba. Me kum amidjwỳnhbito kĩnh prãmkam axwe:. Me axwe kôt ar ajaxwe pyma:. Djãm ar aje Metĩndjwỳnh kukràdjà kangan me axwe kukràdjà 'amỳnh ne kôt ajaxwemã? Kati. Kwãrĩk wãnh. Dja gar Metĩndjwỳnhmã amijangri tỳx.
12 Me kute Metĩndjwỳnh mar kêtjamẽ ro'ã ar abakam dja gar katàt ar amijo aba. Nhym kam me ar apumũn arỳm ar ajã 'êx jabej ne arĩk ar ajã kute,
—Ga, me axweja pumũ, anhỹr jabej. Kwãrĩk wãnh rã'ã. Ar ga dja gar memã katàt ar amijo aban adjukaprĩ. Katàt ar amijo aba: nhym kam Kritu arỳm bôx. Bôx nhym me arỳm amiman Metĩndjwỳnhmã kum,
—Mrãmri amexkumrẽx. Me kute amim amarja katàt ar amijo ban ukaprĩ. Ba kam gadjwỳ amex ma. Mrãmri amexkumrẽx, ane. Dja me ar akatàt pumũn arỳm ã Metĩndjwỳnhmã ane.
Me kute me bẽnjadjwỳr kabẽn marmã.
Rô 13.1; Xit 3.1
13 Ba ar amã arẽ gar ama. Dja gar pykakam me bẽnjadjwỳr kabẽn kunĩ ma. Mỳkam? Bir, gar arỳm kàjkwakam anhõ Bẽnjadjwỳr djwỳnh kabẽn maro aba. Ta ne arỳm ar amã me'ã karõn ar amã,
—Pykakam ar anhõ bẽnjadjwỳr kabẽn ma, ane. Kute ar amã anhỹrkam ar aje pykakam anhõ bẽnjadjwỳrdjwỳ kabẽn marmã. Bẽnjadjwỳr raxo kute me bẽnjadjwỳr kunĩ jakrenhja dja gar kabẽn ma. 14 Nàr me bẽnjadjwỳr kute atãri ar amã ỹr ja dja gar kabẽn ma.
Metĩndjwỳnh ta ne ar amã me bẽnjadjwỳr jano. Ta ne ar amã aje me kabẽn marmã arẽ. Mỳj kadjy ne ar amã me arẽ? Bir, dja me bẽnjadjwỳr me axweo bikẽnho ba. Nàr, dja me katàt kute amijo bajamã mex jarẽnho ba. Me kute ã meo anhỹr kadjy ne ar amã me bẽnjadjwỳr jarẽ. Kam, dja gar me bẽnjadjwỳr kabẽn man katàt ar amijo aba. 15 Katàt ar amijo aba nhym kam me kwỳ ar ajã kabẽn kajgo kumex jarẽ. Me bẽn kati dja me ã ar ajã ane. Kwãrĩk wãnh rã'ã. Ar ga dja gar arek katàt ar amijo aban 'ã adjukanga kêt. Nhym kam amũ me krãptĩ arỳm ar amexkôt ar apumũn arỳm me kabẽn kajgoja mar kêt. Nhym kam me arỳm anhikrên arek dja. Dja gar aje katàt amijo abao ã me kabẽn kajgoja nhityo ane. Metĩndjwỳnh kute ar amã 'ã karõ kôt dja gar ã ane.
16 Amrẽbê ne gar te ajaxwe kêtmã ne ajaxwe rã'ã. Jakam ne Kritu arỳm ar ajaxwebê ar apytàn arỳm ar amã tỳx jangij. Ar ajaxwebê ar atỳxkam ar ga ne gar arek mekôt ar aban adjumar mex. Arek mekôt ar abakam kwãrĩk wãnh arĩk ar aba kêt. Ga, me kwỳ kute,
—Ba ne ba arek mekôt ar iban idjumar mex, anhỹrja pumũ. Nãm me anen kam arĩk ar ban axwe:. Ne kam me kute mrãmri ne me kute kubẽkà mex jangjênh ne kadjwỳnhbê punu rã'ã pyràk. Kwãrĩk wãnh ã amijo anhỹr kêt. Ar ga dja gar abê Metĩndjwỳnh nhõ àpênhkumrẽx ne kum adjàpênh tỳx ne katàt kabẽn man kôt ar amijo aba.
17 Me kunĩ ar aje kàjmã memã rax kamẽnh kadjy dja gar amima. Jeju kukwakam ar aje meo akamyja ar amã me abê. Amã Metĩndjwỳnh rax pyman bẽnjadjwỳr raxja kàjmã kum rax kamẽ.
18 Me kute ar ajõ ar apa 'amỳnh gar memã adjàpênh kajgo ar aba ar, ar amã ne ba ikabẽn jarẽ. Dja gar akrànmã pykakam ar ajo ba djwỳnhmã adjàpênh katàt ne rax ma. Djãm ar ajo ba djwỳnh mex ne kabôt katikambit dja gar kabẽn kôt kum adjàpênh katàt? Kati. Àkrê prãmkamdjwỳ kum adjàpênh katàt.
19 Mỳj dja gar nẽn kam arỳm Metĩndjwỳnho kĩnh nhym ar amã mex jarẽ? Bir, dja gar katàt Metĩndjwỳnh kabẽn man kôt ar amijo aba. Nhym kôt me arỳm ar ajo ajkẽ gar kôt arỳm atokry ne akaprĩ ma. Kam dja gar Metĩndjwỳnho kĩnh nhym arỳm ar amã mex jarẽ.
20 Godja gar ajaxwe nhym me pãnh ar ajo bikẽnh jabej gar kam akrànmã amitokry mar jabej. Djãm kam gar arỳm Metĩndjwỳnho kĩnh nhym kute ar amã mex jarẽnhmã? Kati. Nhym be, godja gar katàt ar amijo aba nhym me arỳm kôt ar ajo bikẽnh jabej gar kam akrànmã atokry mar jabej. Katàt ar aje amijo abakambit dja gar arỳm Metĩndjwỳnho kĩnh nhym ar amã amex jarẽ. 21 Katàt ar aje amijo abakôt me kute ar ajo bikẽnh gar kôt atokry. Ja kadjy ne Metĩndjwỳnh amiwỳr ar ajuw ne ar ajo ba. Ga, Kritudjwỳ gwaj bakadjy tokryja pumũ. Gwaj baje kudjwa katàt amijo baban kôt batokry kadjy ne gwaj bakadjy tokry.
22 “Djã nãm Kritu axwe? Kati. Djã nãm memã 'êx ne me noo akno? Kati.”* Amrẽbê ne Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnhbê Idjaij ja jarẽ nhym kam Pedru kôt arẽ.
23 Me kum àkjêrkam djã nãm amipãnh memã akij? Kati. Tokrykam djã nãm me kangrô? Kati. Nãm Metĩndjwỳnhmã amijarẽ. Kute katàt memã axwe pãnh jarẽnh djwỳnhkumrẽx jamã ne amijarẽ. 24 Kritu ta ne pĩte'ykam gwaj bajaxweo pãnh. Mỳj kadjy ne gwaj bajaxweo pãnh? Bir, gwaj bamã bajaxwe prãm kêt kadjy.
Ga, me tyk kum axwe prãm kêtja pumũ. Gwaj badjwỳ arỳm batykmãn pràbê bamã bajaxwe prãm kêt ne ar baban baje kabẽn marn kôt baje amijo baba prãm. Ja kadjy ne arỳm gwaj bajaxweo pãnh. Mry kà punuo ne me prĩne ôm nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm kôt gwaj bajo mex gwaj kam ã bamã bajaxwe prãm kêto ane. 25 Ga, mryo ba djwỳnh kêtkam mrykĩ'ãtomti arỳm no biknor ne ate ar baja pumũ. Ar gadjwỳ ne gar ate ar aba. Nhym be, jakam gar arỳm ajo ba djwỳnh Jeju'ỳr amijo akẽx ne kôt ar amijo aba nhym arỳm ar apytàro ba.

*2:22 Amrẽbê ne Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnhbê Idjaij ja jarẽ nhym kam Pedru kôt arẽ.