Pedru kute memã pi'ôk kumrẽx no'ôk ne ja.
Jejukôt ba djwỳnhbê Pedru ne mebê idjaer kute amim Jeju marjamã pi'ôk no'ôk ne. Ar ja ne ar apỹnh pykakôt ajmà nhym me Jejukôt aro ajkẽ ne. Nhym kam Pedru kute aro tỳx ne o kĩnhmã arkum pi'ôk no'ôk ne. Ne arkum,
—Mrãmri ne gwaj pykajabê babari Jejukôt batokry. Te batokry gwaj Jeju'ã bangrà tỳx. Arỳm gwaj bakutêp gwaj bakĩnh djà dji. Gwaj Jeju'ã amijakren kudjwa te batokryn tu amikajmãtã Jeju kamnhĩx ne bakĩnh. Nãm ã Pedru arkum ane.
1
Ibê Pedru. Jeju Kritu ne ijano ba memã 'ã idjujarẽnh ar iba. Ba ne ba pi'ôk no'ôkkam ar amã ikabẽn jarẽ. Amrẽbê gar apỹnh me õ pykakôt aben bê abingrànhja nhym me kute ar ajo me bajtemo baja ba ar amã ikabẽn. Pykabê Põtukam, Garaxakam Kapadôkam, Adjijkam, Bixinijkam, ar aben bê abingrànhja, ba ar amã ikabẽn jarẽ.
Metĩndjwỳnh, me Babãm djwỳnh arỳm amijo ar apytà. Amrẽbê: mỳjja kunĩ kator kêtri amijo ar apytà. Kute prĩne amikukãm mỳjja kunĩ markam amijo ar apytà. Karõ ne ar ajo mexo ba gar arỳm kôt amextiren ajmã akute kêt ne ar aba. Ne kam katàt Jeju Kritu kabẽn man kôt ar amijo aba. Amrẽbê: ne me bakukãmãre mry kamrôo me kaprêk nhym Metĩndjwỳnh arỳm me axwe maro aknon mekam ngryk kêt ne. Jakamdjwỳ arỳm Kritu pĩte'ykam ty nhym kamrô prõt. Kam ne Metĩndjwỳnh arỳm ar ajaxwe maro aknon ar akam ngryk kêt.
Gê tu kum ar akaprĩ:kumrẽx* Djãm ar ga ne gar adjukaprĩ nhym pãnh arỳm kum ar akaprĩ Kati. Ta ne tu kum ar akaprĩkumrẽx. gar adjumar mexo amũ amikamẽn arỳm adjumar mexkumrẽx ne.
Mỳj ne me kute amiwỳr kamnhĩxmã?
Rô 8.29; Ep 1.4; A Xim 1.9; Ped k 2.9
Ba Metĩndjwỳnhmã mextire jarẽ. Metĩndjwỳnh ne ra:xkumrẽx. Kubê Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu Bãm. Ta ne ukaprĩ ra:xi. Ukaprĩ raxkôt ne arỳm gwaj bamã amak bô. Ga, me nã kurũm apôxkam me umar djà nyja pumũ. Metĩndjwỳnhdjwỳ ne gwaj bajamak bô gwaj arỳm badjumar djà nyn kam bamã katàt amijo baba prã:m ne bamã Metĩndjwỳnh kĩ:nhkumrẽx. Jeju Kritu tyk ne akubyn tĩnkam ne arỳm gwaj bamã bajamak bô gwaj arỳm badjumar djà ny. Kute gwaj bamã bajamak bônhkam gwaj tu 'ỳr babôxmã kamnhĩxkumrẽx. Dja gwaj 'ỳr bôx ne kôt ar baba rã'ã: rã'ã ne. Nhym kam arỳm gwaj bamã mỳjja mexti:re ngã, gwaj bamã mỳjja kume:x ngã. Djãm mỳjja rerekmã? Kati. Djãm punumã? Kati. Mỳjja mex rã'ã: rã'ã ne. Kàjkwa djwỳnhkam ne arỳm ar amã kudji.
'Itỳxo Metĩndjwỳnh kute mã amim ar apytàr mex ne ar ajo ba. Gar tu amim markumrẽx nhym kute mã 'itỳxo ar apytàr mex ne ar ajo ba. Dja mã amim ar ajo ba: nhym me kute aminhinomã amimẽnh djà nhõ akati arỳm bôx. Bôx nhym arỳm prĩne amimex kôt ar ajo mexkumrẽx.
Jakam godja gar apỹnh mỳjjakam akaprĩ jabej. Me kum ar akurê nàr akanê nàr anhõbikwa'õ abê tyk nàr mỳjja 'õdjwỳkam akaprĩ jabej. On dja akaprĩ kêt ne. Dja te akaprĩn akĩnhti:re. Mỳkam? Bir, dja gar Metĩndjwỳnhkôt amexti:rekumrẽx. Ja ne gar amiwỳr kam ama. Kam ne gar akĩnhti:re. Akaprĩ japôkmã akĩnhti:re.
Ga, kẽn karỳrkam punu kunĩ kator kadjy me kute kuwykam adjwỳrja pumũ. Nhym kam arỳm mexkumrẽx. Ar gadjwỳ dja me kum ar akurê nàr akanê nàr anhõbikwa'õ abê tyk nàr mỳjja 'õdjwỳkam akaprĩ jabej. Kam dja gar amim Metĩndjwỳnh man amim maro amũ amikamẽn arỳm mar rax ne. Aje Metĩndjwỳnh mar raxkam akĩnhkumrẽx. Kam akĩnho kẽn karỳrkam me kĩnhja jakrenh me:x ne. Kẽn karỳr dja on akuno. Nhym be, ar ga dja gar tu amim Jeju Kritu mar raxkumrẽx nhym akubyn bôx ne apumũn ar ajã amim,
—Be, inhõ me wã mex djô'ã ne me mã imex jarẽn irax jarẽ ba kam arỳm ikĩnhkumrẽx, ane. Dja ã ar amex djô'ã ane.
Ar ga ne gar omũnh kêt. Te aje omũnh kêt ne amã abê:kumrẽx. Te jakam aje omũnh kêt ne aje tu amim markumrẽxkam arỳm akĩ:nhkumrẽx ne te: aje akĩnh'ã memã amijarẽnh mex prãmje. Metĩndjwỳnh kute ar apytàrmã gar tu amim Kritu markumrẽx nhym arỳm ar apytà gar kam arỳm akĩ:nhkumrẽx.
10 Djãm amrẽbê: ne Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh kute gwaj bapytàr mar? Mỳjjao Metĩndjwỳnh kute gwaj bapytàrmã djãm me kute mar? Kati. Nãm me memã kum,
—Metĩndjwỳnh ta dja ĩ tu kum me kaprĩkumrẽx, anhỹro ba. Jabit ne me arẽ. Ne kam te: kute amikukãm gwaj bapytàr mar mex prãmje. Nãm me te: kute marmã prĩne pi'ôkkôt abenã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽn abenmã kum,
11 —Je tô, mỳj xêja ne Metĩndjwỳnh ta tu mekam ukaprĩkumrẽx? Mỳj dja me utàr on? Nhỹnh amex jakam dja ã meo ane? Nãm me ã amim ane. Nhym Kritu Karõ me kadjwỳnhbê amijo kajkep ne memã Kritu'ã ajarẽ. Nãm memã kum,
—Dja tokryn kam ĩ arỳm raxkumrẽx. Nãm ã Karõ memã ane nhym me te: kute amikukãm gwaj bapytàr mar mex prãmje. Mỳjjao kute gwaj bapytàr ja te kute mar mex prãmje.
12 Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm memã kum,
—Djãm me ajã ne ba ikabẽn ja jarẽ ga me te: aje mar mexmã? Kati. Tũ:mràm me akamingrãnyre'ã ne ba ikabẽn jarẽ, ane. Metĩndjwỳnh memã ane nhym kam 'ãtũmkam ujarẽnh djwỳnh ar arỳm kàj bê ar amã Kritu'ã ujarẽnh ny jarẽ. Kute kàjkwa kurũm memã Metĩndjwỳnh Karõ janorkôt me ar amã arẽ gar gajbit arỳm ama. Kadjy mrãnh djwỳnhdjwỳ te kute mar prãmje gar gajbit arỳm ama.
Me mexti:ren axwe kêt ne ar ba'ã kute memã karõ.
Ep 4.1; Kor 1.10; Tex k 2.10; Xit 2.14
13 Ar aje markam dja gar ano tỳx ne ajamak mex ne ajaxwe kêt kadjy amijãno djan mrãmri akĩnh djàkam amakkumrẽx. Kwãrĩk wãnh kam amak katẽri 'ã adjukanga kêt. Dja Jeju Kritu bôx ne arỳm memã amijo amirĩt ne arỳm ar amã akĩnh djà nhõrkumrẽx. 14 Ga, me prĩre kute nã kabẽn mar ne kôt kute amijo baja pumũ. Ar gadjwỳ dja gar Metĩndjwỳnh kabẽn man kôt ar amijo aba. Amrẽbê ne gar ajamakkre kêt ne amã mỳjja punu kĩnh. Kwãrĩk wãnh akubyn amã kĩnh kêt. 15 Metĩndjwỳnh ne mexti:ren axwe kêtkumrẽx. Ar ga dja gar Metĩndjwỳnhkôt amextiren ajaxwe kêt ne ar aba. Amrãnh kunĩkôt ajmã akute kêt ne ar aba. Metĩndjwỳnh ta ne amiwỳr ar ajuw ne ar ajo ba. 16 Amrẽbê: ne me bakukãmãremã kum,
“Ba ne ba imexti:ren ijaxwe kêtkumrẽx ne ar iba.
Dja gar ikudjwa amextiren ajaxwe kêt ne ar aba.”
Nãm ã me bakukãmãremã ane nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk. Kam dja gar amexti:ren ajaxwe kêt ne ar aba.
17 Kàjkwakam me Babãm djwỳnhmã ne gar amijo a'uw. Ta ne kute me kunĩ axwe markam kute memã axwe pãnh jarẽnh. Me kute axwekôt amijo badjàri 'ãnh dja memã pãnh jarẽnho tẽ. Dja katàt me kunĩmã pãnh jarẽ. Ar gadjwỳ kute ar amã ajaxwe pãnh jarẽnh karõ amijãno djan ar aba. Ga, me me bajtem nhõ pykakam ar bakam amijãno ãm ne katàt kute amijo baja pumũ. Ar gadjwỳ pykakam ar abari amã Metĩndjwỳnh pyman amijãno dja. Ajaxwe kêt kadjy amijãno djan katàt ar amijo aba.
18 Amrẽbê ne gar te ajaxwe kêtmã ar akukãmãkjê kukràdjà kôt amijo aba kajgo:n ajaxwe rã'ã. Nhym kam Kritu arỳm ar ajaxweo pãnh nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm tu ar amã axwe kêt jarẽ gar kum ajaxwe kêt. Djãm kryt jakao nàr kẽn karỳro ne ar ajaxweo pãnh? Kati.
19 Metĩndjwỳnh ne kum kra kĩ:nh. Nãm te kum kĩnh ne arỳm pykamã ano nhym arỳm amikamrôo ar ajaxweo pãnh. Ga, me bakukãmãre kute mrykĩ'ãtomti par ne kute Metĩndjwỳnhmã bôrja pumũ. Mry punu kêt ne prĩne kà mex ne me kupa. Kritudjwỳ ajmã kute kêt ne axwe kêtkumrẽx ne arỳm ar ajaxweo pãnh. Pĩte'ykam ne kamrô prõt ne arỳm tyn kam arỳm o ar ajaxweo pãnh. Kam dja gar amijãno djan katàt ar amijo aba.
20 Mrãmri ne Metĩndjwỳnh amim Kritu'ã karõkumrẽx. Amim tyk'ã karõkumrẽx. Pykamẽ kàjkwamẽ mỳjja kunĩ kêtri ne amim 'ã karõkumrẽx. Ne kam 'ãtũmkam arỳm ar akadjy Krituo amirĩt ne. Mỳjja kunĩ kute aminhinomã amimẽnh djà nhõ akati jakam arỳm o amirĩt ne. 21 Nãm ar akadjy o amirĩt gar aje kôt tu amim Metĩndjwỳnh markumrẽx. Nãm o amirĩt nhym ty nhym akubyn o tĩn ne amiraxo o rax nhym arỳm ra:x ne uma:kumrẽx. Mỳj kadjy? Bir, gar aje tu amim Metĩndjwỳnh markumrẽx ne aje amiwỳr kôt atĩn kamnhĩxmã. Ja kadjy ne akubyn Krituo tĩn nhym arỳm ra:xkumrẽx.
22 Jakam ne gar arỳm kabẽn katàt man kôt ar amijo aban arỳm ajmã akute kêt ne ar aban arỳm mrãmri amã me abê katàtkumrẽx. Jeju kukwakam me bakamyja amã me abê katàtkumrẽx. Kam, dja gar ã anen amim ajaxwe'õ'ã karõ kêtkumrẽx ne arỳm ar amã aben jabê:.
23 Ga, te bàygogo 'y mex ne punu prãmja pumũ. Nhym me bàygogo 'y mex kre nhym arỳm ingrõtja pumũ. Ar gadjwỳ ne me ar amã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽ, Metĩndjwỳnh kabẽn kute mỳjja 'y pyràk ne me ar amã arẽ. Nhym me kute ar amã arẽnhja ne kute me àkre pyràk. Djãm Metĩndjwỳnh kabẽn punu prãm? Kati. Mex rã'ã: rã'ã. Tãm ne me ar amã arẽ gar aman arỳm tu amim Metĩndjwỳnh markumrẽx. Nã gãm ar mỳjja nhingrõt mãn pràbê tu amim markumrẽx. Nhym kam arỳm ar amã ajamak bô gar arỳm adjumar djà ny kute mrãmri ne me prĩre bixadjwỳr nykam umar djà ny pyràk. Ne kam arỳm amã Metĩndjwỳnh kĩ:nh ne aje mar prã:m ne aje katàt amijo aba prã:m ne. Metĩndjwỳnh ne amikabẽn pỹnh ne arẽ. Djãm kute atemã kabẽn 'õ jarẽnhmã ne kute o kabẽn tũm japanh ne o biknormã? Arkati. Kute amikabẽno biknor kêtkumrẽx. 24 Ikabẽnja kôt ne me amrẽbê: me bakukãmãremã kabẽn jarẽn memã kum,
“Ga, bõja pumũ. Bõ tĩn 'ikrãnne ne arỳm mjô. Me badjwỳ ne gu me bakunĩ batĩn ne ar baba 'ikrãnne.
Ga, pidjôrã mexkumrẽxja pumũ. Pidjôrã mex 'ikrãnne ne arỳm rôrôk ne. Me badjwỳ ne gu me bamex 'ikrãnne.
25 Nhym be, Metĩndjwỳnh ne amikabẽn pỹnh ne arẽ. Djãm kute iby atemã kabẽn 'õ jarẽnh ne kute o kabẽn tũm japanh ne o biknormã? Arkati. Kute mar tỳx rã'ã: rã'ã ne.” Kute amikabẽn jarẽnh ne o biknor kêtkumrẽx. Kute apỹnh mỳjja jarẽnh kôt dja mỳjja kunĩ apôx mexkumrẽx.
Nãm me ã me bakukãmãremã ane. Kam ne gwaj kabẽn mar pỹnh. Amrẽbê ne me kàj bê ar amã Kritu'ã ujarẽnh ny jarẽ. Kabẽn pydjin arẽ gar mar pydji.

*1:2 Djãm ar ga ne gar adjukaprĩ nhym pãnh arỳm kum ar akaprĩ Kati. Ta ne tu kum ar akaprĩkumrẽx.

1:25 Kute amikabẽn jarẽnh ne o biknor kêtkumrẽx. Kute apỹnh mỳjja jarẽnh kôt dja mỳjja kunĩ apôx mexkumrẽx.