5
Me õ nêkrêx rũnh kute amidjwỳnhbit mar.
Mat 13.22; Ruk 12.15; Xim k 6.6; Ap 18.15
Me rũnhmã ne ba memã kum,
—Ẽ, me anhõ nêkrêx rũnh, ba me amã arẽ. Dja apỹnh me akaprĩ djàri me awỳr bôxkumrẽx. Me akaprĩ ra:x kukãm dja ga me on muwn amra:.
Mỳkam? Bir, dja me anhõ nêkrêx rax arỳm me abê rerekre ne. Te me anhõ kubẽkà mex nhym kàpotire arỳm prĩne me abê apôk ne. Dja prĩne me abê anhõ mỳjja 'ôk ne me abê amijo ajkẽ. Me anhõ kẽn karỳrmẽ anhõ kryt jaka dja prĩne me abê punure. Nhym me kunĩ arỳm me anhõ mỳjja punu pumũn me ajã abenmã kum, “Be, omũ. Djãm tãmwã mex got”? ane. Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm me amã ajaxwe pãnh jarẽ ga me atokry:. Atokry kute mrãmri ne kuwy'ã me xêtkam me tokry pyràk. Be, mỳj kadjy ne ga me amim anhõ nêkrêx rũnho atom nhym kumex? Djãm we me aje amijo rũnhmã? Kati. Me kute aminhinomã amimẽnh djà nhõ akatikam dja Metĩndjwỳnh me amã ajaxwe pãnh jarẽ ga me atokry:.
Ẽ, akubyn amijo tẽn amima. Ga me ajêx ne anhõ àpênhmã kum, “Dja gar inhõ bàygogo djê pa ba kam ar amã o pãnh”, anhỹro aba. Nhym me ê pa, ga me ate kam arỳm memã o pãnh kêt. Tãm dja ga me akubyn amijo tẽn ama. Djãm Metĩndjwỳnh kute me amar kêt got? Kati. Ẽ, me kute me amã ê kajgoja kum amijo akij ne kum, “Dja ga ijo angryk”, ane nhym arỳm me kuma. Metĩndjwỳnh ne me krãptĩ:o ban memã Bẽnjadjwỳr djwỳnh. Uma:kumrẽx ne arỳm me kute kum amijo àkjêrja ma.
Me ga ne ga me prĩne amijo djuw mexo aban abixaêr tỳ:xo aba. Aje mrãmri ne mry nhĩptĩ kute ate krãn àkurbit mar nhym me kute myt tãmkam par pyràk. On dja Metĩndjwỳnh me ajaxweo pãnh ne. Ga me arỳm aje me kute katàt amijo bakumrẽxmã axwe jarẽnh ne aje me par nhym me kute aminêje me abê àptàr kêtkumrẽx. Tãm dja ga me akubyn amijo tẽn ama. Nã bãm ã me nêkrêx rũnh kute Metĩndjwỳnh mar kêtkam memã ane.
Me kute amiwỳr Bẽnjadjwỳr djwỳnh jamãr 'irymã.
Nhym be, akmere, àpnhĩre ar, gwaj baje Metĩndjwỳnh markam me kute gwaj bajo bikẽnhkam, mỳj dja gwaj amim arẽn kuma? Bir, dja gwaj amim,
—Bẽnjadjwỳr djwỳnh dja bôx ba kôt dja, ane. Bẽnjadjwỳr djwỳnh bôx gwaj kôt baku'êja dja gwaj kuma. Ne kam akrànmã amiwỳr amãr 'iryn 'ã badjukanga kêt. Ga, pur kre djwỳnh kute pur kreja pumũ. Ne kam djwỳ mex jamãr 'iry:ja pumũ. Nhym kam kum ngo nhym arỳm na bixadjwỳr mex ne. Nhym kam djwỳ arỳm apôx ne 'y tỳx ne. Dja gar kudjwa akrànmã amiwỳr Bẽnjadjwỳr djwỳnh jamãr 'iry:n 'ã adjukanga kêt. Mỳkam? Bir, arỳm bôx 'ỳr gwaj kôt baku'ê 'ỳr.
Kwãrĩk wãnh abẽn prĩkam abenã akabẽn kêt. Mỳkam? Bir, Metĩndjwỳnh kute pãnh ar amã ajaxwe jarẽnh karõ. Kwãrĩk wãnh abenã anhỹr kêt. Memã axwe pãnh jarẽnh djwỳnh arỳm bôx 'ỳr.
10 Ga, me bakukãmãreja ma. Metĩndjwỳnh kukwakam ujarẽnh djwỳnhja ma. Bẽnjadjwỳr djwỳnh kukwakam ne me memã ujarẽnh ar ba nhym me 'ã ari meo bikẽnho ba nhym me amitokry maro ba. Nãm me te meo anhỹro ba nhym me akrànmã amiwỳr Metĩndjwỳnh jamãr 'iryn 'ã ukanga kêt. Dja gar me kudjwa ã amiwỳr amãr 'iryo ane.
11 Nãm me te meo anhỹro ban te mebê Metĩndjwỳnh kurêo ba nhym me Metĩndjwỳnh'ã ukanga kêtkumrẽx. Me ja ne me kĩnhkumrẽx. Ja ne gar aje arỳm mar. Arỳm ne gar Djo'ã ujarẽnh ma. Me bakukãmãre Djo te amitokry kumex maro ban amim Bẽnjadjwỳr djwỳnh mar'ã ukanga kêtkumrẽx. Ne kam arỳm tokry mar'ã aminhinomã amimẽ nhym Bẽnjadjwỳr djwỳnh arỳm o djuw me:xkumrẽx. Tãm dja gar ama. Ga, Bẽnjadjwỳr djwỳnh kum me kaprĩ:kumrẽxja pumũ.
12 Akmere, àpnhĩre ar, ar aje memã akabẽn jarẽnh nhym me kute amar pydji kadjy djãm aje kam kôt Metĩndjwỳnh nàr õ mỳjja'õ jarẽnhmã? Kati. Kwãrĩk wãnh aje memã akabẽn pydjin arẽnhkôt memã kàjkwa jarẽnh kêt. Kwãrĩk wãnh aje memã akabẽn pydjin arẽnhkôt memã pyka jarẽnh kêt. Memã ar akabẽn pỹnhbit ne arẽ. Aje mrãmri mỳjjao anhỹrmã. Kambit memã kum, “Nà. Dja ba ã o ane”, ane. Nàr, aje mỳjjao anhỹr kêtmã. Kambit memã kum, “Kati. Dja ba o anhỹr kêt”, ane. Jabit memã arẽ. Memã akabẽn pỹnhbit ne arẽ. Kwãrĩk wãnh memã akabẽn jarẽ ne me kute ar amar pydji kadjy kôt memã apỹnh mỳjja jarẽ kêt. Metĩndjwỳnh ren ar amã ar ajaxwe jarẽ.
Me kute aben mar ne Metĩndjwỳnhmã abeno à'wỳr.
13 Dja gar ajõ akaprĩ jabej Metĩndjwỳnhmã amijo a'wỳ. Nàr, ar ajõ akĩnhkumrẽx jabej angrerkam kum amikĩnh jarẽ.
14 Djã ne ar akam me'õ kanê? Gê amiwỳr me kute Jeju nhõ me jao ba djwỳnh 'wỳn amiwỳr aro bôx. Gê ar Metĩndjwỳnhmã o a'wỳn arỳm Bẽnjadjwỳr djwỳnh kukwakam kangôo kungrà. Kangô kute rõnykangô pyràkjao kungrà. 15 Ne Bẽnjadjwỳr djwỳnh kute me'õ kanêjao mexmã tu amim kamnhĩxkumrẽx ne kum o a'wỳ nhym arỳm ar kabẽnkôt o mex ne kum tỳx jadjà. Amrẽbê kute àpênh jaxweo ba jabej dja arỳm axwe maro aknon kam ngryk kêt ne.
16 Dja gar ajaxwe'õkam akaprĩn 'ã abenmã amikôt amijarẽ. Ne kam Metĩndjwỳnhmã abeno a'wỳ nhym arỳm ar ajo mex. Godja gwaj bajaxwe kêt jabej ne kum badjà'wỳr jabej. Ne badjà'wỳr'ã batỳx ne 'ã badjukanga kêt jabej nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm gwaj bakabẽn kôt àpênh rax.
17 Be, djãm Erijbê wajanga? Kati. Erij umar kute mrãmri ne gwaj badjumar pyràk. Ne kam Metĩndjwỳnhmã kàjkwa ngrà'ã à'wỳr tỳxkumrẽx. Nhym arỳm kôt namẽ amexkam kàjkwa ngràbit. Ne ajte namẽ amexkam kàjkwa ngrà ne. Ne ajte namẽ amexkam tãm ne. Ne ajte nakam kàjkwa ngrà ne. 18 Ne kam ajte kum na'ã a'uw nhym kabẽn kôt ajte na axidjuw. Axidjuw nhym kam djwỳ ajte ingrõt. Dja gwaj ã Metĩndjwỳnhmã badjà'wỳro ane nhym ã gwaj bakabẽnkôt àpênh raxo ane.
19 Akmere, àpnhĩre ar, gêdja ar akam me'õ Metĩndjwỳnh kabẽn katàtja bê ate amijo ba jabej. Nhym me'õ akubyn Metĩndjwỳnh'ỳr o akẽx jabej. 20 Mỳj dja kute arỳm 'ỳr o akẽxkam kuma? Bir, me'õ kute akubyn 'ỳr o akẽxja ne axwebê utà nhym Metĩndjwỳnh arỳm me biknor tokry djàbê utàn kam kum apỹnh axwe djàri krãptĩ akno.