2
Metĩndjwỳnh kute akubyn Krituo tĩnkôt õ me jadjwỳo tĩn.
Kô k 6.11; Xit 3.3
Nhym be, ar ga ne gar amrẽbê ajamakkre kêt kute me tyk amakkre kêt pyràk ne ar aba. Gar Metĩndjwỳnh kabẽnkam amikrào aban mekôt ajaxwe. Me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêtja kukràdjà kôt ne gar amijo aba. Gwaj banhiby me karõ punu nhõ bẽnjadjwỳr kukràdjà kôtdjwỳ ne gar amijo aba. Me karõ nhõ bẽnjadjwỳrja tãm ne jakam me amakkre kêt prãmjao ba. Amrẽbê gwaj bakunĩdjwỳ ne gwaj mekôt amidjwỳnhbito kĩnho baban arỳm bajaxwe:. Djãm me'õ ne gwaj bajo axwe gwaj bajaxwe? Kati. Gwaj ba ne gwaj bamã bajaxwe prãm ne amim 'ã karõn arỳm kôt bajaxwe. Amrẽbê gwaj bajaxwekam ne Metĩndjwỳnh gwaj bakam ngryk ne. Me axwe kunĩmẽ gwaj bakam ngry:k ne.
Djãm gwaj bakam ngryk rã'ãmã? Kati. Metĩndjwỳnh kum gwaj bakaprĩ:kumrẽx ne kum gwaj bajabê:. Gwaj bajaxwekam ne gwaj bajamakkre kêt kute mrãmri ne me tyk amakkre kêt pyràk. Gwaj kam tu amim Kritu markumrẽx ne kam mrãmri ne baje me tyk ne akubyn tĩn pyràk. Metĩndjwỳnh ne jakam Kritumẽ ro'ã akubyn gwaj badjwỳ gwaj bajo tĩn ne. Ta ne tu kum ar akaprĩn arỳm ar apytà.
Metĩndjwỳnh ne jakam Kritumẽ ro'ã akubyn gwaj badjwỳ gwaj bajo tĩn. Gwaj kam arỳm bajamak mex ne ar baba nyo ar baba. Kritumẽ ro'ã ar baban ar baba rã'ã: rã'ã ne kute mrãmri ne jakam on kàjkwakam Kritumẽ ro'ã ar baba pyràk. Mỳj kadjy ne gwaj Kritumẽ ro'ã ar baba? Bir, Metĩndjwỳnh gwaj bakam ukaprĩkumrẽx. Kute me kunĩmã gwaj bakam ukaprĩo amirĩt kadjy ne gwaj Kritumẽ ro'ã ar baba. Gwaj tu amim Kritu Jeju markumrẽx nhym kam gwaj bakam õdjànhkumrẽx. Ukaprĩ:kumrẽx kôt ne gwaj bakam õdjànhkumrẽx. Amrẽ amex mõr jakam ne amũ nĩ:jkamdjwỳ dja memã gwaj bakam ukaprĩjao amirĩt rã'ã: rã'ã rã'ã.
Be, Metĩndjwỳnh ta ne kum ar akaprĩ. Ar ga ne gar amex kêtkumrẽx, nhym ta kum ar akaprĩn ar amã Kritu jano nhym ty. Gar kam tu amim markumrẽx, nhym arỳm kôt amim apytà. Djãm ar amex ne ar adjukaprĩ gar ga: amipytà? Kati. Metĩndjwỳnh ta ne kum ar akaprĩn ar amã Kritu janon kam ta amim ar apytà. Djãm we kute ar amã,
—Be, ga ne ga amex ne adjukaprĩkumrẽx, anhỹr, ne kam we kôt kute amim ar apytàr? Arkati. Nãm ren ã ar ajõmã ane, gar ren arĩk ga amimexo adjàmra ar aba.
10 Nhym be, kati. Metĩndjwỳnh ta ne gwaj bajo mex gwaj kam arỳm badjukaprĩ. Kritu Jeju tyn arỳm akubyn tĩn nhym kôt arỳm gwaj bajo ny. Metĩndjwỳnh ta ne gwaj bajo ny gwaj aminhijukri amidjan kam arỳm bamã me kaprĩo baba. Ar adjukaprĩ ja ne Metĩndjwỳnh amim 'ã karõ. Gwaj bakêtri amim 'ã karõ. Ne kam tũmràm arỳm gwaj bajo ny gwaj arỳm kôt bamã me kaprĩo baba.
Mebê idjaermẽ me bajtem arỳm Kritu kôt abeno õbikwa.
11 Be, amrẽbê ne ba me imã me akurêo iba. Ga me abajtemkam ne ba me ibê idjaerkam imã me akurêo iba. Ba me me ajã memã kum,
—Me wã ne me my nhinhu kà rênh kêt. Metĩndjwỳnh kum me kĩnh kêt. Me ba ne ba me imy kà rênh. Nhym Metĩndjwỳnh kum me ikĩnhkumrẽx, ane. Djãm mrãmri me kute me imy kà rênhkam arỳm me imex? Kati. Me imy kàbit rênh.
12 Me abajtemkam ne ga me amrẽbê aje Kritu mar kêtkumrẽx ne ate amijo aba. Ba me ibê idjaer ne ba me ari me ajo kubajtemo iba. Metĩndjwỳnh ne amrẽbê: kute me ipytàr'ã me imã,
—Me kute tu amim ikra markumrẽx dja ba amim me utà, ane. Ne kam 'ã me imã apỹnh mỳjja jarẽnh mãmdji ba me maro iba. Djãm me abajtemmã ne Metĩndjwỳnh mỳjja ja jarẽ? Kati. Kute me amã arẽnh kêt ga me aje mar kêt. Kam ne ga me Metĩndjwỳnhkôt atĩn kadjy kêt ne aje amiwỳr atĩn kamnhĩx kêt ne aje mekôt Metĩndjwỳnh mar kêt. Ne kam ate kubê amijo aba. Tãm dja ga me nhỹn ama ne mar rã'ã ne.
13 Metĩndjwỳnh bê ne ga me amrẽbê ate ar amijo aba. Nhym be, jakam ne arỳm Kritu Jeju kamrô me bakadjy prõt ne nhym me bapãnh ty. Ga me kam kôt ar amijo aba nhym arỳm ar me ajo ba.
14 Ta ne me bamã,
—Me abeno anhõbikwa, ane. Nãm ã me bamã ane, gu me arỳm abeno banhõbikwa. Me abajtemmẽ me ibê idjaermẽ ne gu me bamã aben kurê. Me bamã aben kurêja ne kute mrãmri ne gu me baje aben nêje ka'ê pyràk. Gu me kam Jeju kabẽnkôt arỳm abeno banhõbikwa nhym kute mrãmri ne aben nêje ka'ê ngrành pyràk.
15 Môjdjê kute Metĩndjwỳnh kukwakam mebê idjaermã 'ã karõkam kukràdjàja ne Kritu arỳm o kajgo. Pĩte'y'ã tyko arỳm o kajgon arỳm ajte mar kêt. Mỳj kadjy ne o kajgo? Bir, nãm o kajgon arỳm amiwỳr me bajo akẽx. Amiwỳr me bajo akẽx gu me arỳm abeno banhõbikwa. Ga, kute me bajo nyja pumũ. Gu me arỳm baje mrãmri banhĩ tipdji pyràk. Ja kadjy ne Môjdjê kukràdjào kajgo. 16 Kritu pĩte'y'ã tyko ne me bajo aben pydjin kam Metĩndjwỳnh'ỳr me bajo akẽx ne. Gu me kam arỳm o banhõbikwan kam bamã aben kurê kêt.
17 Kritu arỳm me abajtem'ỳr bôx. Metĩndjwỳnh bê amijo akre raxkam arỳm me awỳr bôx. Me awỳr bôx ne arỳm kàj bê me amã kabẽn jarẽ. Me aje Metĩndjwỳnho anhõbikwa kadjy ne me amã kabẽn jarẽ. Ajte me aje me ijo anhõbikwa kadjy ne me amã kabẽn jarẽ. Ne, me ibê idjaer ije Metĩndjwỳnh kôt amijo ibakam Kritu arỳm me iwỳr bôx ne kàj bê me imã kabẽn jarẽ. Me ije Metĩndjwỳnho inhõbikwa kadjy ne me imã kabẽn jarẽ. Ne me ije ajte me ajo inhõbikwa kadjy me imã kabẽn jarẽ.
18 Djãm apỹnh me Babãm'ỳr me bapry? Kati. Arỳm ne me Babãm'ỳr me bapry pydji. Metĩndjwỳnh Karõ pydji. Me ibê idjaermẽ me abajtemmẽ ne gu me Karõ pydji kôt me Babãm'ỳr bôx.
19 Kam ne ga me arỳm abajtem kêt ne me akàtàm kêt. Metĩndjwỳnh ne arỳm me ajo õ me ja ne me ajo õbikwa. Me ibê õ me tũmmẽ ro'ã me ajo õbikwa.
20 Gu me kam arỳm baro'ã babê Metĩndjwỳnh nhõ kẽno kikreti pyràk. Kritu ne ar ijano bar me awỳr bôx ne me amã arẽ. Ar ba ne bar Metĩndjwỳnh kukwakam me amã arẽ, ga me kabẽn ma. Ar ba ne bar ije mrãmri ne kikreti kadjy pyka mã: par krax ku'ê pyràk. Jeju Kritu kute mrãmri ne kikre par krax kadjy kum kajpar djà djwỳnh pyràk.
21 Kum kajpar djà djwỳnh kônh ne me prĩne kẽn jadjwỳr mexo mõ:. Kônh ne me aben nhitepã adjwỳr mexo mõ. Ne kam aben nhiby kẽn jadjwỳr mexo mõ: nhym Metĩndjwỳnh nhõ kikreti arỳm abatành mõ. Metĩndjwỳnh Karõdjwỳ ã me bajo anen Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu kôt me bapymjỳr mexo mõ. Metĩndjwỳnh me ibê idjaero õbikwan kam me abajtemo õbikwa gu me arỳm Jeju kôt djan arỳm batypdjin dja. Batypydjin djan arỳm Metĩndjwỳnhmã bamexkumrẽx ne.
22 Djãm me ibê idjaerbit ne me ijo õbikwa? Kati. Me abajtemdjwỳ. Gu me kam arỳm baro'ã babê Metĩndjwỳnh nhõ kẽno kikreti pyràk. Metĩndjwỳnh ne me bamã Karõ jano. Kute me bamẽ amijo kajkep kadjy ne me bamã ano.