Paur kute Epexukam me jamã pi'ôk no'ôk ne ja.
Paur ne krĩraxbê Epexukam me jamã pi'ôk no'ôk ne. Nãm me Paurbê ijê nhym mebê ijê djàkam ãmkam ne memã pi'ôk no'ôk ne. Kute meo tỳx ne meo kĩnhmã ne memã pi'ôk no'ôk ne. Ne memã Metĩndjwỳnh kute mỳjja kunĩ'ã karõo amirĩt ne. Metĩndjwỳnh kute pyka nhipêx kêtri ne gwaj bajã amim karõ ne kam jakam arỳm Jejukôt gwaj bapytàro tẽn kam amũ 'õkam dja bajaxwe kunĩo apêx. Be, pykabê ar babari dja Xatanajmẽ õ me karõ punumẽ gwaj bawỳr prõt. Be, gwaj baje Jeju mar kunĩ dja gwaj tu Xatanajmã baku'ê tỳx ne amijo aptàn o apa. Kam ne Paur apỹnh memã 'ã karõ, me kute katàt amijo ba'ã memã karõ.
Metĩndjwỳnh ne Kritukôt mỳjja kunĩ o ba. Ne Kritukôt mỳjja kunĩ 'y ne o ban kam ajte kôt gwaj bapytà. Ne kôt gwaj bajo kĩnh. Be, Kritu ne gwaj baje Jeju mar kunĩmã bẽnjadjwỳr. Kute gwaj bajo djuw mexo baja pumũ. Nãm ã Paur memã o amirĩto ane.
1
Ba ne ba ibê Paur. Metĩndjwỳnh ne Jeju Kritumã ijã karõ nhym arỳm ijano ba memã 'ã idjujarẽnh ar iba.
Krĩraxbê Epexukam Jeju kute ar ajo õ me ja ne ba pi'ôk kôt ar amã ikabẽn. Gar aje arek Kritu Jeju kôt ar amijo aban 'ã adjukanga kêtja ba pi'ôk no'ôkkam ar amã ikabẽn.
Metĩndjwỳnhbê ne me Babãm. Ne Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê ne Jeju Kritu. Gê ar tu kum ar akaprĩn* Djãm ar ga ne gar adjukaprĩ nhym ar pãnh arỳm kum ar akaprĩ Kati. Ar ta ne ar tu kum ar akaprĩkumrẽx. ar ajo ba gar adjumar mex rã'ã ne.
Mỳjja kunĩ kêtri Metĩndjwỳnh kute amijo me utàr.
Rô 8.29; Tex k 1.4; A Tex 2.13; Ped k 1.2
Be, Metĩndjwỳnh ne ukaprĩ:kumrẽx. Kute Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Krituo ba nhym kute o Bãm. Metĩndjwỳnh ta ne gwaj bajo djuw mex. Gwaj tu amim Kritu markumrẽx nhym prĩne kàjkwakam õ mỳjja kunĩo gwaj bajo djuw mex. Ga, kute amijo gwaj bapytàrja pumũ. Mỳjja kunĩmẽ me kunĩ kator kêtri ne amijo gwaj bapytàn amim,
—Be, me wã dja me tu amim Kritu markumrẽx ba arỳm meo inhõkumrẽx nhym me arỳm imã axwe kêtkumrẽx. Nãm ã kum gwaj bajabêkam gwaj bajã amim ane. Amrẽbê me kunĩ kêtri, mỳjja kunĩ kêtri ne ta kum gwaj bakĩnhkumrẽx ne amijo gwaj bapytà. Ne kam tu amim gwaj bajã karõkumrẽx ne amim,
—Me wã dja me tu amim Jeju Kritu markumrẽx ba arỳm meo ikrakumrẽx, ane. Metĩndjwỳnh tu kum gwaj bakaprĩ:kumrẽx. Nãm kum Kra jabêkumrẽx, ne Krakôt kum gwaj badjwỳ kaprĩ:kumrẽx. Dja gwaj kam bakunĩ: kum,
—E kum, djãm adjukaprĩ ngri: got? Adjukaprĩ ra:xi. Amexti:re. Me imã akĩnhkumrẽx, anhỹro baba. Gwaj baje ã kum anhỹro baba kadjy ne arỳm amijo gwaj bapytà.
Nãm Krakôt kum gwaj bakaprĩ:kumrẽx. Kra ne amikamrôo gwaj bajaxweo pãnh. Nhym kam arỳm gwaj bajaxwe maro aknon bakam ngryk kêt ne. Nãm ukaprĩ:kumrẽxkôt ã gwaj bajaxweo ane. Kute prĩne mỳjja kunĩ mar. Kute amikukãm mỳjja kunĩmẽ me kunĩ'ã amim karõ. Ne kam gwaj badjwỳ, kute amim gwaj bajã karõ kôt arỳm kum gwaj bakaprĩ:kumrẽx.
Ta ne amrẽbê: kute mỳjja kunĩ markôt arỳm amim kabẽn'ã karõ. Ta ne kum kabẽn kĩnh ne arỳm amim kabẽn'ã karõ ne kam memã arẽnh kêt 'ãtũm. Ne kam ajte ta arỳm jakam gwaj bamã kabẽnja jarẽ. 10 Nãm jakam gwaj bamã,
—Dja ĩ me kunĩ kute aminhinomã amimẽnh djà nhõ akati bôx ba kam Kritu'ã me kunĩmẽ mỳjja kunĩo akuprõ. Kàjkwakam mỳjja nàr pykakam mỳjja dja ba Kritu'ã kunĩo akuprõ nhym arỳm kunĩo ba, ane. Amrẽbê kute kabẽn jarẽnh kêt ja ne jakam arỳm gwaj bamã arẽ.
11 Amrẽbê mỳjja kunĩ kêtri, me kêtri ne amijo me ibê idjaer pytà. Nãm tu me ijã amim karõkumrẽx ne amim,
—Be, me wã dja ba memã amak bô nhym me arỳm tu amim Kritu markumrẽx ba kam arỳm meo aminhõ. Nãm ã me ijã amim ane. Ta ne kute amim mỳjja kunĩmẽ me kunĩ'ã karõ. Kute amim 'ã karõ kôt ne mrãmri kute o apôxkumrẽx ne kute o bakumrẽx. Djãm me ibê idjaerbit ne amijo me ipytà? Kati. Mỳjja kunĩ:. Kute amim mỳjja kunĩ'ã karõ kôt arỳm mrãmri kute o apôx ne o bakumrẽx.
12 Mỳj kadjy ne amijo me ibê idjaer pytà? Bir, ba me ikumrẽx ne ba me tu amim Kritu markumrẽx ne kôt ar amijo iba. Me kunĩ dja me me ijã abenmã kum,
—Ga, me kute Kritukôt katàt ar amijo baja pumũ. Kritu mexti:rekumrẽx. Me bamã kĩnhkumrẽx, anhỹro ba. Ja kadjy ne amijo me ipytà. 13 Me ibê idjaer kumrẽx ne ba me tu amim markumrẽx. Nhym kam me arỳm me abajtemmã Kritu'ã ujarẽnh ny katàtkumrẽxja jarẽ ga me aman tu amim markumrẽx. Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm me ajaxwebê me apytàn kam me amã Karõ jano.
Amrẽbê Kritu kute me bamã Karõ jarẽnhja ne me amã ano nhym arỳm me ajo ba. Ga, me kute mỳjja'ã aminhidji janhôr nhym arỳm amirĩtkumrẽxja pumũ. Me badjwỳ Metĩndjwỳnh arỳm me bamã Karõ jano nhym arỳm me bajo ba. Me bajo ba gu me arỳm amim,
—Mrãmri ne Metĩndjwỳnh arỳm ijo krakumrẽx. Ga, arỳm kute imã Karõ janor nhym kute ijo bakumrẽxja pumũ, ane. Karõ ne me bajo ba gu me ã amim ane. Kam, gu me baje mrãmri ja markumrẽx. Arỳm Metĩndjwỳnh kute me bajo kraja ne gu me baje mrãmri markumrẽx.
14 Ga, me kute memã mỳjja rũnh nhõrmãn kam kukãm kute memã mỳjja kryre nhõrja pumũ. Me amim kryre jamỳn arỳm amiwỳr rũnhja kamnhĩxkumrẽx.
Me badjwỳ Metĩndjwỳnh arỳm me bamã Karõ jano nhym arỳm me bajo ba gu me arỳm amim,
—Ga, Metĩndjwỳnh arỳm kute imã Karõ janorja pumũ. Ga, kute ijo baja pumũ. Mrãmri dja ba kàjkwakam kôt itĩn ne ar iba rã'ã: rã'ã ne, ane. Karõ ne me bajo ba gu me ã amim anen kam arỳm baje mrãmri ja markumrẽx. Mrãmri kàjkwakam Metĩndjwỳnhkôt batĩn ne ar baba rã'ã: rã'ãja baje mrãmri markumrẽx ne amiwỳr kamnhĩxkumrẽx. Dja gu me Metĩndjwỳnh kôt batĩnmãja maro baba: nhym Kritu arỳm bôx ne amikôt me bajo mõ. Metĩndjwỳnh kute amijo me bapytàrjao mõ. Dja amikôt me bajo mõ nhym me kunĩ arỳm abenmã kum,
—Metĩndjwỳnh me:xkumrẽx. Me bamã kĩnhkumrẽx, ane.
Kute Metĩndjwỳnhmã meo à'wỳr.
Kor 1.9; Pir 1.9; Tex k 5.23; Idja 13.20
15-16 Kam ne ba mã Metĩndjwỳnhmã ar akam amikĩnh jarẽnho iba. Ar ga ne gar arỳm tu amim Bẽnjadjwỳr djwỳnh Jeju markumrẽx ne kam amã Jeju nhõ me ja kunĩ jabê:. Nhym kam me arỳm imã ar ajarẽ ba ar aman mã Metĩndjwỳnhmã ar akam amikĩnh jarẽnho iban kam mã kum ar ajo a'uwn kum,
17 —Metĩndjwỳnh, ga ne ga Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Krituo aba. Djũnwã, amexti:re. Dja ga Akarõo aro aba gê ar arỳm ô'ã katàt akabẽn markumrẽx nhym arỳm arkum Akrao amirĩtkumrẽx gê ar mar mexkumrẽx. 18 Anhõ me ja dja me arỳm kàjkwakam anhõ mỳjja mexti:rekumrẽxo aminhõ. Mỳjja ja kadjy ne ga amiwỳr ar 'wỳr ne aro aba. Dja ga arkum anhõ mỳjjao amirĩt gê ar prĩne mexti:rekôt kuman amiwỳr kamnhĩxkumrẽx. 19 Me kute tu amim amarkumrẽxja dja ga memã tỳx jadjà. Aje memã tỳx jadjàr kadjy ajitỳ:xi. Me kadjy ajitỳxo abê kumkati. Mỳj ne ga aje meo tỳx kadjy ajitỳxkam kute? Tãm dja ga arkum o amirĩt, gê ar prĩne kuma. Anhõ mỳjja ja dja ga arkum o amirĩt gê ar kuma. Nã bãm ã ar akadjy Metĩndjwỳnh 'wỳro ane.
Metĩndjwỳnh ne 'itỳ:xi. 20 Ga, Kritu arỳm tykkam Metĩndjwỳnh 'itỳxo kam àpênhja pumũ. 'Itỳxo kam àpênho kute akubyn o tĩnja pumũ. Nãm ajte kàjkwa djwỳnhkam o wabin aminhikô'ã ỹr. Raxo kute me rũnh jakrenh mex kadjy amidjubôk'ãnh ỹr.
21 Kỳjrũm, me rũnh kunĩ nhiby ỹr. Nhym arỳm rax ne tỳxo me akrenh me:x ne. Nhym pa:rbê memã ỹr djwỳnh kunĩmẽ me rũnh kunĩmẽ me 'itỳx kunĩmẽ me bẽnjadjwỳr kunĩmẽ ne me kum ngri:re. Jakam me bakam me rũnh kunĩ ne me kum ngri:re, nàr amrẽ pyka ny mõrkam me rũnh kunĩ ne me kum ngri:re. Me kunĩ ne me kum ngri:ren kajgo:.
22 Pa:rbê me kunĩ kum kajgo me:xi. Metĩndjwỳnh arỳm me rũnh kunĩ kadjy Jeju'ã ra:x mẽ. Ne õ me kute amim Jeju marja kunĩ kadjy 'ã rax mẽ nhym arỳm meo ba. Kute meo bakam arỳm kute me krã pyràk.
23 Ga, me bakrãja pumũ. Me bakrãkam ne gu me badjumar nhym kam kukwakam amũ me banhĩ amingrẽk ne ar me bajo ba. Me bakrãkam gu me badjumar ne arỳm me banhikrao badjàpênh nàr me baparkam bamrãnh. Me bakrã amũ me bakukràdjà kunĩ ngrẽk ne me bajo ba. Kritudjwỳ kute me bakrã pyràk ne me bakunĩo ba, me babê õ me ja kute ta ĩ pyràkjao ba, me bangrẽk ne me bajo ba, me baje amim mar kunĩjao tuknĩn ar bajo ba. Ta ne kute amiraxo pykamẽ kàjkwamẽ mỳjja kunĩo tuknĩn ar o ba kute me badjwỳ me bajo ba.

*1:2 Djãm ar ga ne gar adjukaprĩ nhym ar pãnh arỳm kum ar akaprĩ Kati. Ar ta ne ar tu kum ar akaprĩkumrẽx.