6
Me kum me kunĩ kaprĩ'ã kute memã karõ.
Akmere àpnhĩre ar, godja me'õ arỳm axwe nhym me arỳm kute kôt omũnh jabej. Ar ga aje amim Metĩndjwỳnh Karõ maro abaja dja gar me'õmã aprĩren akubyn Metĩndjwỳnh'ỳr o akẽx. Ne amiman amim,
—Ỹ, watĩre. Nok ba ren akati 'õkam Metĩndjwỳnh maro aknon ren ã kudjwa ijaxweo anhỹr jabej, ane. Dja gar ã amimaro anen ajaxwe nêje amijãno djan arỳm me'õjamã aprĩren akubyn 'ỳr o akẽx jabej.
Ga, me kute jênh pytĩo baja pumũ. Nhym me arỳm 'ỳr bôx ne arỳm kum kaprĩn kôt o kangõ. Ar gadjwỳ dja gar aben maro aba nhym me'õ amikam kaprĩre. Ar amã kaprĩn kum kaprĩ kwỳ ngri. Dja gar ã anen arỳm aje Kritu kukràdjà marn kôt amijo aba mexkumrẽx.
Nhym be, godja ajõ katàt aje amijo aba kêtkam mã amim,
—Djãm ba ijaxwe? Kati. Ijaxwe'õ kêtkumrẽx, 'itỳx, anhỹro aba jabej. Djãm mrãmri ne akabẽn? Kati. Ga ne ga amim ajêx ne aminoo abiknoro aba.
Ar akunĩ apỹnh anhĩ djàri gar mrãmri katàt aje amijo aba jabej ga: amikabi. Ne kam mrãmri katàt aje amijo abakam ga amikam akĩnh. Nhym be, djã ne aje amim,
—Ba ne ba ije katàt amijo ibao tãmwã jakrenh, anhỹro abakam djãm mrãmri akatàt? Kati. Ar aje ã amim anhỹro abakam akatàt kêtkumrẽx. Nhym be, ar akunĩ apỹnh anhĩ djàri dja gar goja mrãmri akatàtkumrẽx jabej katàt amijo aba.
Be, dja Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh djwỳnh ar amã kabẽn jarẽnho ku'ê, ar amikutã kum ar anhõ mỳjja mex kwỳ ngã. Kum angã gê ar akôt o amikĩnh.
Djãm me kute Metĩndjwỳnh'ã abenmã kum,
—Djãm mrãmri dja Metĩndjwỳnh memã axwe pãnh jarẽ? Kati. Kabẽn kajgo. Me àkĩnhĩkam pãnh kêt. Me 'êxnhĩkam pãnh kêt. Me axwe kunĩkam pãnh kêt, anhỹr? Djãm me kute anhỹrkam mrãmri me kabẽnkumrẽx? Kati. Kwãrĩk wãnh amim ajêx ne aminoo abiknor kêt. Ga, mrỳnhĩ 'y, akrô 'y, akaôk 'y, 'ê 'õdjwỳ 'yja pumũ. Djã ne ren me 'y ja kren ren kôt djwỳ mex jamỳ? Kati. Me kute 'y mexbit krekam kute kôt djwỳ mex jamỳnh.
Gwaj badjwỳ. Godja gwaj amidjwỳnhbito kĩnh kadjy bajaxwe jabej, badjàkĩnhĩo baba jabej, bakabẽn punuo baba jabej. Metĩndjwỳnh dja pãnh gwaj bamã mỳjja punu ngã gwaj arỳm bakaprĩ:re. Dja gwaj baje me kute mrỳnhĩ 'y kren arỳm kaprĩ pyràk. Nàr, godja gwaj amim Metĩndjwỳnh Karõ man katàt kôt ar amijo baba, Metĩndjwỳnh Karõ dja arỳm gwaj bamã o pãnh. Pãnh dja gwaj arỳm kôt batĩn ne ar baba rã'ã: rã'ã ne.
Kam dja gar adjukaprĩn katàt aje amijo aba'ã adjukanga kêt. Dja gar ã anen ĩ arỳm amim akĩnh djà byn akĩnhkumrẽx. Kute mrãmri ne me kute bàygogo djê parkam me kĩnh pyràk. 10 Pykakam mekôt ar abari dja gar amã me kunĩ kaprĩ. Dja gar me kute amim Jeju marja kumrẽx aman amã me kaprĩn kam amã me kunĩ kaprĩ.
Metĩndjwỳnh kute meo nykambit kĩnh.
11 Ga, ba inhikrakam ije ar amã pi'ôk no'ôkkam ije no'ôk rũnhja pumũ.
12 Me ar amy kà rênh'ã ar amã àpnênho ba. Dja gar me kabẽn kôt ar amy kà rê nhym amũ me ja arỳm me'ã abenmã kum,
—Be, me Môjdjê kukràdjà'ã no tỳxkumrẽx. Me mexkumrẽx, ane. Ja kadjy ne me ar amy kà rênh'ã ar amã apnê. Ne ren 'ã ar amã àpnênh kêt nhym ren me 'ã kum me kurêo ba. Nhym ren me Kritu pĩte'ykam jêtbit'ã ar amã ajarẽ nhym ren me 'ã kum me kurêo ba. Nhym be, kati. Nãm me ar amy kà rênh'ã ar amã àpnênho ba nhym me arỳm kum me kĩnh. 13 Djãm me arỳm my kà rênhkam kute mrãmri Môjdjê kukràdjà marn kôt amijo bakumrẽx? Kati. Ne kam mỳj kadjy ne me ar amy kà rênh'ã ar amã apnê? Bir, dja me amiwỳr ar ajo akẽx ne 'ã amidjwỳnhbito amran memã kum,
—Be, arỳm ar me bakukràdjà kôt ba mexkumrẽx. Ba ne ba 'ỳr aro akẽx, ane. Ja kadjy ne me ar amy kà rênh'ã ar amã àpnênho ba.
14 Nhym be, djã ne ba ba: amijo idjàmra prãm? Kati. Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu ne ba o idjàmra prãm. Kute gwaj bajaxweo pãnh kadjy ne arỳm pĩte'ykam ty. Tãm ne ba o amra. Pĩte'ykam tykkam Metĩndjwỳnh arỳm imã ijaxwe kêt jarẽ. Kam, me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêt kukràdjàja ba arỳm kanga. Ga, me arỳm tykkam kum mỳjja kĩnh kêtja pumũ. Badjwỳ imã me kukràdjà kĩnh kêt. Me kum Metĩndjwỳnh kĩnh kêt kukràdjàja imã kĩnh kêt. Ba Kritumẽ ro'ã pĩte'ykam arỳm ityk pyràk ne imã me kukràdjà kĩnh kêt.
15 Be, arỳm gwaj baje tu amim Jeju Kritu markam djãm Metĩndjwỳnh kute gwaj bamy kà rênh mar nàr djãm kute gwaj bamy kà tã mar? Kati. Mỳjja ja ne arỳm kum kajgokumrẽx. Nhym be, gwaj arỳm tu amim markumrẽx nhym arỳm gwaj bajo ny ne. Tãm ne Metĩndjwỳnh kute markumrẽx. 16 Me kute ikukràdjà jakôt amijo baja gê Metĩndjwỳnh kum me kaprĩ gê me umar mexkumrẽx. Metĩndjwỳnh nhõ mebê idjaerkumrẽxja gê kum me kaprĩ gê me umar mexkumrẽx.
17 Jakam dja gar aminhijukri amidjan ajõ ajte imã ikaprĩ jadjàr kêt. Kute mrãmri ne me kute Bẽnjadjwỳr djwỳnh Jejuo bikẽnhkam apỹnh kà rã kumex pyràk ne ikà rã kumex. Jejukôt ne ba ikà rã kumex. Kam kwãrĩk wãnh ajte imã ikaprĩ jadjàr kêt.
18 Gê Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju tu kum ar akaprĩ.* Djãm ar ga ne gar adjukaprĩ nhym pãnh arỳm kum ar akaprĩ Kati. Ta ne tu kum ar akaprĩkumrẽx. Tãm ne ja.

*6:18 Djãm ar ga ne gar adjukaprĩ nhym pãnh arỳm kum ar akaprĩ Kati. Ta ne tu kum ar akaprĩkumrẽx.