13
Kute memã 'ã karõo ino rer.
Kor 1.10; Tex k 4.1; Ped k 2.11
Gora ar abeno akamyn mã amã aben jabê rã'ã. Gora ar me bajtemwã man anhũrkwãmã amiwỳr meo wangjê ne mekam adjukaprĩ. Nãm me kwỳ ã anen aminhũrkwãmã kadjy mrãnh djwỳnh kwỳo wangij ne o djuw mex. Kute kraxkôt mar kêt ne tu o djuw mex. Ẽ, gora ar mekbê ijê djàkam ar ku'êja ma. Dja gar gadjwỳ aje ar ro'ã mekbê ijê djàkam aku'ê mãn pràbê ar ô'ã atokryn akà djàn akaprĩn ar aba. Kwãrĩk wãnh gar ate akrã kêt. Dja gar ã arkôt ane. Me kute prĩne aro bikẽnh nhym ar tokryjadjwỳ gora ar ar ama. Dja gar ar ô'ã akà djàn atokry ne. Be, tãm ne ja. Gêdja ba ajte ar amã mỳjja 'õdjwỳ jarẽ.
Me abenwỳr bakam ne mrãmri mỳjja mexkumrẽx. Dja gar aprõ'ỳr aban kam aprõ djwỳ:nh'ỳrbit mrã. Nhym me niredjwỳ mjên djwỳnhbit ma. Me kwỳ ne me me prõ prokam no kêt ne. Nhym bep ar ga. Ar ga dja gar akunĩ me prõ prokam apijàm ne aprõ pỹnh ne. Kwãrĩk wãnh ga ar krô'ã aprõ kêt, gê me nija krô'ã mjên kêt. Me prõ prãm, me mjên prãmja dja Metĩndjwỳnh memã pãnh jarẽ. Me kute me'õbê prõ nàr mjêno àkĩnh jamãdjwỳ pãnh jarẽ.
Kwãrĩk wãnh gar pi'ôk kaprĩ prãmebit ar aba kêt. Dja te ar anhõ mỳjja ngrire gar tu o amikĩnh. Mỳkam? Bir, Metĩndjwỳnh ta dja ar ajo djuw mex. Arỳm ne ar amã,
“Dja ba me akurũm itẽm kêtkumrẽx.
Dja ba me akanga kêtkumrẽx.
Dja ba me ajo iba rã'ã rã'ã ne”, ane.
Ga Metĩndjwỳnh kute ar gwaj bajo ba rã'ãja pumũ. Bir be, kam dja gwaj batỳx ne banhõkre kadjwỳnhbê amim,
“Metĩndjwỳnh ta ne kute ijo ba djwỳnh.
Kam dja ba itĩn prãm kêt.
Mã ne me kute ijomã”? ane.
Dja gwaj ã amim ane.
Ẽ, gora ar kute ar ajo ba djwỳnh ma, ar kute ar amã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnhja dja gar ama. Ar kute kôt amijo ba mex rã'ãn ar ty. Ga ar kute amikajmã'ã Jeju mar ne 'ã ngrà tỳx ja pumũ. Ar ta ne ar arỳm ty. Ar ja dja gar amikam ar aman kam ar'ã amijakren ar aba. Nà, nãm ar amikajmã'ã Jeju ma. Jeju Kritu pydji. Atemã kêt. Amrẽbê tãmỹ ne ajbir ajte tãm ne. Tãm gêdja rã'ã rã'ã rã'ã ne. Kwãrĩk wãnh me kute apỹnh mỳjja'ã ujarẽnh nyo ar anoo biknor ar o baja kwãrĩk wãnh o ar anoo biknor kêt. Metĩndjwỳnh ta ne ukaprĩkôt gwaj bajo tỳx gwaj katàt mrã. Kam ne mexkumrẽx. Bep ate ne me ta kukràdjàkôt mekbê me àkur djà pyma. Kam ne punure. Nãm me te o anen arĩk ar ba.
10 Ate ne me bakukràdjà ny. Kritu ta ne Bãmmã me bakadjy amingã nhym me kubĩ. Nhym me bajaxwe pãnh ty. Nhym bep me kute kukràdjà tũm ar o ba rã'ãja, me Metĩndjwỳnh nhõ kikrekam àpênh ja kute Jeju me bamã tykja mar kêtkumrẽx, ne Jeju nhõ kukràdjà nyja mar kêtkumrẽx. Nhym Metĩndjwỳnh kute me ja jaxweo biknor kêt ne kute meo kra kêtkumrẽx.
11 Kukràdjà tũmkôt ne me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr rax mry pan kamrôo atom ne o tẽ. Metĩndjwỳnh nhõ kikre kadjwỳnhbê kumoka'êmã o tẽn o wadjà. Me axwe pãnh ne kum kungã. Metĩndjwỳnh kute omũnh ne me axwekam ngryk kêt kadjy. Nhym bep mry nhĩja ne me atykmã kum angij nhym prĩne xêr. 12 Kôt ne Jeju atykmã tokryn ã tyk ane. Ta kamrôo kute prĩne me bajo mex kadjy. 13 Kam dja gwaj atykmã jêt djàja'ỳr tẽ. Kôt gwaj batokry nhym me kute kôt gwaj bajaprỳ gwaj kudjwa bapijàmmã.
14 Djãm pyka jakam ne gwaj banhõ pyka? Kati, nhym bep amrẽ mõr rĩnã ne gwaj kam ama nhym rã'ã rã'ã rã'ãmã. Kam dja me gwaj bajaprỳ gwaj ate bakrã. Kwãrĩk wãnh rã'ã. Mrãmri dja tu ã ane. Kỳjrũm ne gwaj banhõ pykakumrẽx, gwaj banhõ krĩrax djwỳnh. 15 Bir be, gwaj banhõ pyka gwaj bamã nõr nĩjkam amakbê mã Metĩndjwỳnhmã mex jarẽnh rã'ã ne. Gwaj baje amikajmã'ã Jeju markam dja gwaj ã Metĩndjwỳnhmã anhỹr ar baba rã'ã ne. Gwaj baje Metĩndjwỳnho aminhõn baje idji jarẽnh ar o babaja dja gwaj õ ane. Kam dja Metĩndjwỳnh gwaj bakam kĩnhkumrẽx nhym kam mrãmri kute amrẽbê mete Metĩndjwỳnhmã mry par ne kum õr nhym mekam kĩnhkumrẽx ja pyràk.
16 Gora ar abenkam adjukaprĩn aben man ar abeno aban anhõdjànhkôt abenmã mỳjja ngã. Gora ar mã aman 'ãno dja. Gêdja gar ane nhym arỳm ar akam kĩnh. Kute amrẽbê mete mry par ne kum õr nhym mekam kĩnh ja pyràk.
17 Ar kute Metĩndjwỳnhkôt ar ajo ba djwỳnhja gop ar kabẽnkôt amijo aba. Dja ar ar amã mỳjja'õ jarẽ gar tu abẽn kêt ne akrànmã kôt aba. Nãm ar prĩne Metĩndjwỳnh kabẽno ar ajo djuw mex ne ar ajã ukanga kêtkumrẽx. Mỳkam dja gar arkôt amijo aba? Bir, Metĩndjwỳnh kute ar kukjêr nhym ar kute kum amikôt amijarẽnhmã. Kam dja gar arkôt amijo aba nhym kam ar kĩnhkumrẽx ne. Ar kĩnhkumrẽx ne amikôt kum amijarẽ. Dja gar ã aro anhỹr kêt nhym kam ar kum amijarẽnhkam kaprĩre ne. Gar gadjwỳ axwe amikam adjumar. Be, tãm ne ja.
18 Gop ar Metĩndjwỳnhmã ar ijarẽnh rã'ã. Ar ije amikam ijaxwe 'õ mar kêt ne ije kôt amijo iba prãmã, Jeju kute imã kukràdjà jarẽnh kunĩkôt ije amijo iba prãm kam gêdja gar kum ar ijarẽnh 'ãno dja. 19 Gora ar on kum ar ijo a'wỳ. Dja gar kum ar ijo a'wỳ bar amikrà kêt ne on arỳm wãm ar awỳr bôx.
20-21 Gê Metĩndjwỳnh ar amã mex jangjê ga kam ar apỹnh mỳjja mex djàri kunĩo amiptàn ar o aba. Metĩndjwỳnh kute memã umar mex jarẽnh djwỳnh ta gêdja ar amã o ane. Gar kam kabẽnkôt akabẽn ne kôt ar amijo aba. Kute ar ajã amim karõkôt ar amijo aba. Metĩndjwỳnh gêdja ar angrẽk gar kôt amijo aba mextire. Nhym kam ar akam kĩnhkumrẽx. Jeju Kritu ta gêdja ar ajo tỳx gar kôt amijo aba. Tãm ne kubê me bapumũnh djwỳnhbê kumkati. Metĩndjwỳnh ne me tyk kurũm akubyn Bẽnjadjwỳr Jejuo tĩn ne o kato. Nhym kam kubê me bapumũnh djwỳnhbê kumkatikam prĩne me bapumũnh 'ãno dja. Mrãmri ne kute mrykĩ'ãtomti pumũnh djwỳnh kute prĩne amim o djuw mexkôt kute omũnh ja pyràk. Nãm ã me bajo mrykĩ'ãtomtin prĩne me bajo djuw mexo ãmo ane. Mỳjkôt ne kubê me bapumũnh djwỳnhbê kumkati ne raxo kute me omũnh djwỳnh kunĩ jakrenh? Bir, kute Metĩndjwỳnhmã aminhõr nhym me kute bĩn nhym kamrô bikapĩnkôt. Be, kamrô bikapĩnkôt ne ajte me bamã kukràdjà ny jarẽnh mãmdji ne o kato. Jeju nhõ kukràdjà nyja dja rã'ã rã'ã rã'ã ne. Ẽ, gora gê me Kritumã kum kubê kumkatiti:, umati, mexo tuknĩ jarẽnh rã'ã rã'ã rã'ã ne. Tãm ne ja.
22 Ẽ, akmere ar, àpnhĩre ar, gora ar pi'ôk no'ôkkam ikabẽn ja ma. Tu akrànmã maro tẽn inomã amẽ. Ije pi'ôk no'ôko ar amã tỳx jangjênh kadjy ne ba ar amã pi'ôk no'ôk ne. Ije ar amã pi'ôk no'ôk krãnne.
23 Ẽ, ba ar amã arẽ gar ama. Nãm me gwaj bakamy Ximoxi mekbê ijê djàrũm kaba nhym amrẽ tẽmmã. Gêdja on bôx jabej bar iro'ã wãm tẽn bôx ne ar apumũ.
24 Nã bãm ar akunĩo ama ne. Gora ar ar kute ar ajo ba djwỳnhwãmã ar ijarẽ. Ne Metĩndjwỳnh nhõ me mextire wãmãdjwỳ ar ijarẽ. Nhym pykabê Itarijkam me kute Jejukôt abeno kamyja ne me ar ajo ama:n ar amã amijarẽ.
25 Gê Metĩndjwỳnh ukaprĩkôt ar akunĩo djuw mex. Tãm ne ja.