Xijagu kute memã pi'ôk no'ôk ne ja.
Jeju kamy'õbê ne Xijagu. Nãm ar aben djàkam nõ nhym Jeju kumrẽx kato nhym tũmràm Xijagudjwỳ Marij kurũm kato. Kute amim Jeju mar kêt ne kam tũmràm arỳm tu amim mar kumrẽx. Birãm Jeju akubyn tĩnkôt ne tu amim kuma. Ne kam Jeju nhõ me jao ba. Ne kam mebê idjaer kute amim Jeju marjamã pi'ôk no'ôk ne. Nãm prĩne memã 'ã karõ ne memã kum,
—Djã nã gãm ar amim Jeju man kam tu arĩk ar abamã? Kati, dja gar amim Jeju man kam adjàpênh mexo memã amijo amirĩt ne. Pidjô ne rôrôk ne bàrio amirĩt ne. Pidjô mex ne bàri mexo amirĩt nhym be mỳjja punu ne bàri punuo amirĩt. Dja gar ja man adjàpênh mexo memã amijo amirĩt ne.
Kwãrĩk wãnh me kute abenã kabẽn, me kute amimexo àmra, me prõ prãm, me kum nêkrêxbit kĩnh, kwãrĩk wãnh memã wãm nõ. Dja gar mekam adjukaprĩo aben pyràk. Kwãrĩk wãnh ar amã me ja kurên amã me ja jabê ne meo aba kêt. Ar ga ar aje Jeju markam dja gar apỹnh adjàpênh mexo memã amijo amirĩt. Ne Jejumã amingã nhym arỳm ar ajo tỳx gar kam apỹnh adjàpênh mex ar o aba. Nãm ã Xijagu memã ane.
1
Ba ibê Xijagu. Ibê Metĩndjwỳnh nhõ àpênh ne ibê Bẽnjadjwỳr djwỳnhbê Jeju Kritu nhõ àpênh. Apỹnh me aba djàri abenã akrekam me aba djàbê 12. Me abê idjaer aje amim Jeju mar. Apỹnh me õ pyka'ỳr me abimànhwã, me amã ne ba ikabẽn mextire jarẽn 'ã pi'ôk no'ôk ne. Dja gar inhõ pi'ôkja jarẽn amijã ikabẽnja ma.
Apỹnh me kaprĩ djàri kute meo ba.
Ruk 6.22; Kor 1.11; Idja 12.3; Xij 5.7
Akmere, àpnhĩre ar, godja te apỹnh ar akaprĩ djàri ar ajo ba, ar akanê, nàr ar anhõ mỳjja kêt, nàr ar abê anhõbikwa'õ tyk, nàr me kute ar ajo bikẽnho ba, godja te apỹnh ar akaprĩ djàri ar ajo ba. Dja gar kam amim,
—Kati. Kwãrĩk wãnh ba kam ikaprĩ kêt. Dja ba kam ikĩnhkumrẽx, ane. Mỳkam dja gar kam akĩnh? Bir, dja apỹnh ar akaprĩ djàri ar ajo ba gar arỳm amim Metĩndjwỳnh mar tỳxo aban 'ã adjukanga kêt. 'Ã adjukanga kêt ne arỳm amim mar tỳxo amũ amikamẽn arỳm amim mar tỳ:x ne. Ne kam arỳm prĩne kum amexkumrẽx ne akajgo kêtkumrẽx. Ja ne gar arỳm aje mar. Kam dja gar akaprĩkam akĩnh.
Ne ar ajamak mexdjwỳ. Godja gar ajõ ajamak mex kêt jabej ajamak bônho Metĩndjwỳnhmã a'uw. Djãm kute 'ã ar amã àkjêrmã? Kati. Dja gar tu kum amijo a'uw. Metĩndjwỳnh ne kute me kunĩmã amak bônho ba. Kum amijo a'uw nhym arỳm ar amã ajamak bô. Dja õdjành ne arỳm ar amã ajamak bô gar arỳm kôt ajamak mextirekumrẽx.
Dja gar amijo a'uw ne arỳm tu amim kamnhĩxkumrẽx. Kute ar amã õr kadjy tu amim kamnhĩxkumrẽx nhym arỳm ar amã kungã. Kwãrĩk wãnh amim,
—Kon, dja imã õr jabej. Nàr kon, dja imã õr kêt jabej, anhỹr kêt. Mỳkam? Bir, aje tu amim kamnhĩxkumrẽx kêtkam. Me kute tu amim kamnhĩxkumrẽx kêtkam ne me kute mrãmri ne ngô pyràk. Me kute kôk djàbêrkam ngô djàkà ari: amijadjwỳr pyràk, kute ari: amijapĩn pyràk. Djãm me kute tu amim kamnhĩxkumrẽx kêtkam Bẽnjadjwỳr djwỳnh kute memã mỳjja 'õ nhõrmã got? Arkati. Me kute jãm Metĩndjwỳnh kôt amikabẽn jadjwỳr ne ajte jãm mỳjja punu kôt amikabẽn jadjwỳr ari: amikabẽn jadjuw. Ne kam arĩk ba rã'ã. Kwãrĩk wãnh me kudjwa amim Metĩndjwỳnh kamnhĩx rerekre kêt. Dja gar tu amim kamnhĩx tỳxkumrẽx.
Be, Jeju kukwakam gwaj baje me'õo bakamy'õja dja kajgo jabej djãm Metĩndjwỳnh nokrekam ne kajgo? Kati. Nokrekam rax. Gê amiraxja man arỳm kĩnhkumrẽx.
10 Nhym be, ar 'õ nhõ nêkrêx rax jabej. Djãm Metĩndjwỳnh nokrekam rax? Kati. Metĩndjwỳnh nokrekam kajgo mexi. Gê te kute amikajgo markam amikam kĩnh. Me õ nêkrêx rũnh kute rũnh pyràk. Dja me mrãnhbê kêt ne. Ga, bõ rã mex tãmkam mjôn rôrôkja pumũ. Dja ã me õ nêkrêx rũnh mrãnhbê kêto ane. 11 Bõ'ã arngro tỳx apôx ne kôk kangro wabê nhym totokbê bõ arỳm ngrà nhym rã arỳm rôrôk ne. Nhym kam me arỳm kum kĩnh kêt ne. Me õ nêkrêx rũnhdjwỳ dja me õ mỳjja krãptĩ jabej katikôt arỳm ã amijaêrbê kêto ane.
12 Dja te apỹnh ar akaprĩ djàri ar ajo ba, akanê, nàr anhõ mỳjja kêt, nàr ar abê anhõbikwa'õ tyk, nàr me ar ajo bikẽnho ba. Godja te apỹnh ar akaprĩ djàri ar ajo ba gar amim Jeju mar tỳx rã'ã ne 'ã adjukanga kêt. Kam dja gar akĩnhkumrẽx. Ne kam inomã akaprĩ mẽ nhym Metĩndjwỳnh arỳm ar amã akĩnh djà ngã. Amrẽbê ne me kum abêkumrẽx jamã kum,
—Dja te ar akaprĩ djà kumex ar awỳr bôx gar imar tỳx rã'ãn kam arỳm ikôt atĩn ne ar aba rã'ã: rã'ã ne, ane. Ga, me kute memã me bẽnjadjwỳr krãdjê nhõrkam me kĩnhja pumũ. Ar gadjwỳ dja gar amim Jeju mar tỳx rã'ã. Te ar akaprĩ djà ar ajo ba gar mar tỳx rã'ã nhym kam arỳm ar amã akĩnh djà ngã gar kôt atĩn ne ar aba rã'ã: rã'ã ne.
13 Ne kam godja me ar ajaxwe'ã ar amã àpnênh jabej, kwãrĩk wãnh gar arĩk amim,
—Metĩndjwỳnh ne ijaxwe'ã imã àpnênho dja ba kam kôt ijaxwe, anhỹr kêt. Djãm me kute axwe'ã Metĩndjwỳnhmã àpnênh prãm? Kati. Me te kute o anhỹr prãmje. Metĩndjwỳnhdjwỳ kute gwaj bajaxwe'ã bamã àpnênh prãm kêtkumrẽx. 14 Gwaj ba ne gwaj bamã bajaxwe prãmkam bajaxwe'ã amim apnên amim, “Ba 'ỳr on kam ajmã ikute jabej”, ane. 15 Bamã bajaxwe prãm tẽ:n arỳm ajmã bakuten arỳm bajaxwekumrẽx. Bajaxwe tẽ:n kam arỳm bajaxwe rax ne. Bajaxwe rax ne kam arỳm ty.
16 Akmere, àpnhĩre ar, kwãrĩk wãnh me ar anoo biknor kêt. Imã ar ajabêkam ne ba ar amã ikabẽn ja jarẽ. 17 Metĩndjwỳnh ne mex ry typdjin kute axweo amikapêr kàr kêtkumrẽx. Ga, kute kàjkwakam mỳjja nhirã kunĩ nhipêx nhym mexkumrẽxja pumũ. Nhym kam amrẽ kute gwaj bamã mỳjja kunĩ nhõrjadjwỳ mexbit. Kute gwaj bamã bakĩnh djà kunĩ nhõrja prĩne mexbit. Metĩndjwỳnh mex ry typdji.
18 Ta kute amijo gwaj bapytàr kôt ne arỳm gwaj bajo kra. Kute gwaj bamã kabẽn katàtkumrẽx jarẽnh kôt arỳm kute gwaj bajo kra. Kute mrãmri ne me kute bàygogo ja kumrẽx djê pyràk Metĩndjwỳnh gwaj bakumrẽx gwaj bajo kra, õ me ja kunĩ kukãm gwaj bajo kra. Ne kam arỳm gwaj bamã amak bô gwaj arỳm badjumar djà ny.
Me kute Metĩndjwỳnh kabẽn mar kajgo nêje kute me akre.
19 Akmere, àpnhĩre ar, imã ar ajabêkam ne ba ar amã ikabẽn jarẽ. Dja gar ikabẽn 'ãno djan ama. Dja me amã amijarẽnh prãm ar ga dja gar aje me mar prãm. Ne amijã akabẽn nên angryk tô. 20 Mỳkam? Bir, djãm gwaj bangrykkam katàt ar amijo baba? Kati. Metĩndjwỳnhmã katàt baje amijo baba kêtkumrẽx.
21 Kam, dja gar wãnh aje mỳjja punuo aba prãm kunĩja kanga. Ar ajaxwe kunĩja dja gar kanga. Godja me ar amã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽ, kabẽn kute ar apytàrja jarẽ nhym ar amã wadjà gar akabôt katin tu amim markumrẽxo aba. 22 Kute memã me mex'ã karõkam kabẽn djãm ar aje mar kajgomãbit? Kati. Dja gar tu amim markumrẽx ne mrãmri katàt kôt amijo abakumrẽx. Ar aje mar kajgoo abakam gar amim ajêx ne aminoo abiknoro aba.
23-24 Be ga, me kute ixekam amikarõ pumũnh ne apôx ne mã mrãnhja pumũ. Ne kam mõrbê amikarõo biknorja pumũ. Ar ajõ aje kabẽn mar kajgokam ar aje me uràk. Ar aje kabẽnkôt amijo aba kêtkam tẽmbê kabẽno akno. 25 Nhym be, me kwỳ arỳm kabẽn pumũ. Metĩndjwỳnh ne pi'ôkkam prĩne katàt me kute amijo ba'ã memã karõ mex nhym me kute kabẽn kôt amijo bakam me ta ne me ar ban umar mex. Me kwỳ kabẽn ja pumũnho ban 'ã ukanga kêt ne tu markumrẽx ne o biknor kêt. Nhym kam Metĩndjwỳnh arỳm memã tỳx jangijn o djuw mex nhym me umar mexkumrẽx.
26 Ga, me kute mry'ãkrĩo mrãnhmã kute krãdjê djào õto pynênhja pumũ. Me kute amijã kabẽn nê ne me kute mrãmri ne mry'ãkrĩ nhõto pynênh ne kute o mrãnh mex pyràk. Nãm me mrãmri kute amim Jeju markumrẽx. Nhym be, me kute amijã kabẽn'ã ma kêt ne tu kabẽn ba. Djãm me kute amim Jeju markumrẽx? Kati. Me ta ne me amim 'êx ne ta aminoo akno.
27 Gwaj baje mrãmri Metĩndjwỳnh, me Babãm djwỳnh markumrẽxkam mỳj ne gwaj kam bakute? Bir, gwaj kam me 'uwtĩmẽ me bixangrio djuw mexo baba. Me õ mỳjja kêtkam meo djuw mexo baba. Gwaj ajte Metĩndjwỳnhmã amijangri tỳx ne me kum kĩnh kêtja jaxwe kôt bajaxwe kêt.