2
Me kum me õ mỳjja kêtja kĩnh'ã kute memã karõ.
Akmere, àpnhĩre ar, Bẽnjadjwỳr djwỳnh Jeju Kritu mexo umati: ga me tu amim markumrẽxo aba. Djãm kam ar amã me rũnhbit kĩnhmã? Nhym me õ mỳjja kêtja djãm ar amã me kĩnh kêtmã? Kati. Dja gar amã me kunĩ kĩnho aben pyràk. Nhym be, djãm mrãmri arỳm ar amã me kunĩ kĩnho aben pyràk? Kati. Nã gãm ar amã me rũnh, me umabit kĩnh. Ne kam amã me õ mỳjja kêtja kĩnh kêt.
Gar abikprõnh djàkam akuprõ nhym me'õ rax bôx. Kute õ kẽn karỳro ikrakam ràx jangjênh, aben nhiby angjênh. Kute õ kubẽkà mex jangjênh. Kute prĩne o amijo mex ne arỳm bôx gar omũ. Nhym kam me'õ nhõ mỳjja kêtja bôx. Õ kubẽkà apỹnh bikadjônhja bôx. Ar amã me'õ nhõ kubẽkà mex ja pyman kum,
—Ota, me krĩ djà mex. Jakam dja ga nhỹ, ane. Ne kam me'õ nhõ mỳjja kêtjamã kum,
—Wãnh dja ga dja nàr iparbê dja ga pykakam nhỹ, ane. Djã nã gãm ar amã me kĩnho aben pyràk? Kati. Nã gãm arĩk amim me'ã karõ punun amijo me utàr punu.
Akmere, àpnhĩre ar, imã ar ajabêkam ne ba ar amã ikabẽn jarẽ. Dja gar amim ikabẽn ja ma. Mỳj xêja ne Metĩndjwỳnh amijo me utà? Djãm me rũnhbit, me umabit? Kati. Pykakam me kute me'ã, “Me bikẽnh”, anhỹrja, me õ mỳjja kêt ja ne Metĩndjwỳnh amijo me utà. Nhym kam me arỳm tu amim mar tỳxkumrẽx nhym kam kute amikôt meo bamã memã arẽ. Me kum abêjamã ne arẽ. Nãm te amijo me õ mỳjja kêtja pytà gar amã me kĩnh kêt nhym kam me arỳm pijàm ne. Bir, mỳj xêja ne ar ajo bikẽnho ban ar apa 'amỳn me axwe pãnh jarẽnh djà'ỳr ar ajo mrã? Djãm me õ mỳjja kêtja ne me 'ỳr ar ajo mrã? Kati. Me rũnh ne me 'ỳr ar ajo mrã.
Metĩndjwỳnh kute ar ajo ba ar, dja gar ikabẽnja ma. Mỳj xêja ne Metĩndjwỳnh japrỳo ba? Djãm me õ mỳjja kêt ja? Kati. Me rũnh ne me aprỳo ba. Metĩndjwỳnh ne mexti:rekumrẽx nhym me aprỳo ba.
Metĩndjwỳnh ne arỳm me bakukãmãremã 'ã karõn memã kum,
“Me amã amibu'ã me ja jabê. Kute mrãmri ne ga me amã amijabêja pyràk dja ga me ã amã amibu'ã me ja jabêo ane.”
Nãm ã me bakukãmãremã ane nhym me arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Kabẽn kukràdjà ja ne mexo kute kukràdjà kunĩ jakrenh. Dja gar kabẽn ja mar tỳx ne amã amibu'ã me kunĩ jabê. Ne kam arỳm amexkumrẽx. Godja gar amã me õ mỳjja kêtja kĩnh kêt ne amã me rũnhbit kĩnh jabej. Djãm kam amã abu'ã me kunĩ jabêkumrẽx? Djãm Metĩndjwỳnh kukràdjàja kôt amã me abêkumrẽx? Kati. Gar kam amikràn arỳm ajaxwe.
10 Be, Metĩndjwỳnh me kute katàt amijo ba'ã kute memã karõkôt apỹnh kukràdjà. Dja gar kam kukràdjà kunĩ mar tỳx ne kôt ar amijo aba. Ne kam kukràdjà pydjibit mar kêt ne kôt amijo aba kêt. Djãm kam ajaxwe ngri got? Kati. Aje ja pydjibit mar kêtkam ajaxwe rax kute mrãmri ne aje kukràdjà kunĩ mar kêtkam ajaxwe rax pyràk.
11 Ga, Metĩndjwỳnh kute me bakukãmãremã kum,
“Kwãrĩk wãnh abenbê prõ, mjêno adjàkĩnh kêt”, anhỹrja ma.
Ne ajte kute me bakukãmãremã kum,
“Kwãrĩk wãnh me par kêt”, anhỹrja ma.
Godja ga kukràdjà kôt mebê prõ'ỳr amrãnh kêt ne kam me'õnh bĩn arỳm o ajaxwe. Te mebê prõ'ỳr amrãnh kêt ne arỳm ajaxwe. Aje me'õnh bĩnkam ga kukràdjà mar kêt ne arỳm kam ajaxwe.
12 Metĩndjwỳnh ne pi'ôkkam prĩne me kute katàt amijo ba'ã memã karõ mex. Nhym kam me kwỳ arỳm kute markumrẽx nhym Metĩndjwỳnh arỳm memã tỳx jangij. Nhym kam arỳm katàt kabẽn kôt ar amijo ban umar mex ne ta arek mekôt ar ba. Dja gwaj kabẽn ja man kôt ar amijo baba. Gêdja ĩ Metĩndjwỳnh gwaj bakukjêro nhỹn gwaj bamã,
—Djã ne ga ikabẽn ja markumrẽx ne kôt ar amijo aba? ane gwaj amikôt kum amijarẽ. Godja gwaj kukràdjà kôt amijo baba kêt nhym arỳm gwaj bamã axwe jarẽ. Kute ren gwaj bamã axwe jarẽnh karõ dja gwaj kukràdjà kôt amijo baba mex.
13 Nàr, dja gwaj bajõ bamã me kaprĩ kêt nhym Metĩndjwỳnh arỳm amipãnh kum gwaj bakaprĩ kêt ne tu katàt gwaj bamã bajaxwe pãnh jarẽnhkumrẽx. Nàr, dja gwaj badjukaprĩkumrẽx ne kam arỳm bamã Metĩndjwỳnh pyma kêt ne arỳm bakĩnhkumrẽx.
Djãm me kum me kaprĩ kêtja Metĩndjwỳnh kute me utàr?
14 Akmere, àpnhĩre ar, dja gwaj bamã me kaprĩ kêt ne atekam ajte memã kum,
—Ba ne ba tu amim Metĩndjwỳnh markumrẽx, anhỹro baba. Djãm kam Metĩndjwỳnh kute amim gwaj bapytàr ne kute ar gwaj bajo bamã? Djãm gwaj bajajkwa kajgokam bakabẽnbit ne kam bamã me kaprĩ kêt nhym arỳm kute amim gwaj bapytàr ne kute ar gwaj bajo bamã? Kati.
15 Godja gwaj baje me'õo bakamy nàr o bakanikwỳnh, õ kubẽkà kêt ne kum prãm. 16 Gwaj kam kum mỳjja'õ nhõr kêt ne kum,
—Gora gê Metĩndjwỳnh ajo djuw mex ga adjumar mex ne amã kry kêt ne ajajne, ane. Djãm ja ne mex? Kati. Gwaj baje kum mỳjja'õ nhõr kêtkam ne kajgo.
17 Mỳj ne gwaj baje kam mar? Bir, dja gwaj bamã me kaprĩ kêt ne kam memã kum,
—Ba ne ba tu amim Metĩndjwỳnh markumrẽx, ane. Djãm mrãmri bakabẽn? Kati. Ga, me arỳm tykkam kute amingrẽk kêt ne kajgoja pumũ. Gwaj badjwỳ bamã me kaprĩ kêtkam bakajgo.
18 Godja me'õ amã,
—Ẽ, ga ne ga we aje Metĩndjwỳnh mar. Ba ne ba imã me kaprĩn ije memã mỳjja nhõro iba. Goja gu baje tu amim Metĩndjwỳnh markumrẽx jabej aben kabi. Ga amã me kaprĩ kêtkam dja ba te apumũn amim, “Kon. Kute Metĩndjwỳnh mar kêt pyràk”, ane. Bajbit dja ba imã me kaprĩn memã mỳjja nhõro iba ga arỳm ipumũn ijã amim, “Be, djãm mrãmri tu kute amim Metĩndjwỳnh markumrẽx. Ga, ukaprĩn kute memã mỳjja nhõrja pumũ”, ane. Ga kam arỳm ipumũ. Ba tu ije amim Metĩndjwỳnh markumrẽxja pumũ. Dja ã me'õ amã ane.
19 Be, ga ne ga we aje Metĩndjwỳnh rax markam memã kum,
—Metĩndjwỳnh pydjibit. 'Õdjwỳ kêtkumrẽx, anhỹro aba. Be, mrãmri. Djãm gajbit aje Metĩndjwỳnh rax mar? Kati. Xatanaj nhõ me karõ punudjwỳ kute Metĩndjwỳnh rax mar ne kam ajte kum me kaprĩ kêto ba. Ne kute rax markam abenmã kum,
—Metĩndjwỳnh pydjibit. 'Õdjwỳ kêtkumrẽx, anhỹro ba. Ne kam tu umaje terte:t.
20 Kê, ano kêt, mỳkam ne ba te ar amã,
—Dja ga memã kum, “Ba ne ba tu amim Metĩndjwỳnh markumrẽx”, anhỹro aban amã me kaprĩ kêt ga mrãmri akajgokumrẽx. Ga, me arỳm tykkam kute amingrẽk kêt ne kajgo nõrja pumũ. Gadjwỳ ne ga ã akajgoo ane. Mỳkam ne ba te ar amã ja jarẽ gar imar kêt?
21 Dja gar me bakukãmãre Abraão man kôt ije ar amã arẽnhja ma. Djãm Abraão kute amim Metĩndjwỳnh mar kajgo? Kati. Nãm tu amim markumrẽx ne kam kabẽn kôt amijo tẽ. Nãm kabẽn kôt Metĩndjwỳnh nhõ kikam kra Idjak djin bit kute bĩn 'ỳr. Nhym Metĩndjwỳnh Abraão pumũn arỳm amim,
—Mrãmri ne Abraão imã axwe kêt ne mex, ane.
22 Ga, Abraão kute tu amim markumrẽx ne kam kute kabẽn kôt amijo tẽmja pumũ. Nãm kabẽn kôt amijo tẽn kam arỳm tu amim Metĩndjwỳnh mar mexkumrẽx ne. 23 Kam ne me aben djô'ã Abraão jarẽ:n arẽnho mõr tãmtã nhym kam arỳm Môjdjê katon arỳm abatành ne. Ne kam arỳm me bakukãmãremã kum,
“Abraão ne tu amim Metĩndjwỳnh markumrẽx nhym arỳm kum axwe kêt jarẽ nhym arỳm kum mex”, ane.
Ne kam pi'ôkkam no'ôk ne. Be, mrãmri ne kôt arẽnhkumrẽx. Nãm arẽ nhym me aben djô'ã abenmã kum,
—Mrãmri ne Metĩndjwỳnh Abraãoo õbikwakumrẽx, ane.
24 Ga, me kute tu amim markumrẽx ne kam kute kabẽnkôt amijo bakam Metĩndjwỳnh arỳm kute memã axwe kêt jarẽnhja pumũ. Djãm me kute mar kajgokam Metĩndjwỳnh kute memã axwe kêt jarẽnh? Kati.
25 Me'õ nire kuprỳ Rabedjwỳ. Djãm Rabe kute Metĩndjwỳnh mar kajgo? Kati. Nãm tu amim markumrẽx ne kabẽn kôt amijo tẽ. Nhym kam arỳm kum axwe kêt jarẽ. Nhym Djodjuwe kute ar anorjadjwỳ Rabe kum ar kaprĩn arỳm arkum aminhũrkwã jarẽ. Arkum arẽn arỳm ar kurê djwỳnhbê arkum atemã pry 'õ jarẽ. Nhym kam ar umar mex ne akubyn 'ã mõn bôx. Nãm ã Rabe kum ar kaprĩo ane nhym Metĩndjwỳnh arỳm kum axwe kêt jarẽ.
26 Be, tãm ne ja. Me tyk arỳm karõ biknorkam kute amingrẽk kêtkumrẽx ne arỳm kajgo. Gwaj badjwỳ. Gwaj baje Metĩndjwỳnh kabẽn mar kajgon kôt amijo baba kêtkam ne kam baje memã kum,
—Ba ne ba tu amim Metĩndjwỳnh markumrẽx, anhỹrkam arỳm bakajgo. Bakajgo kute mrãmri ne me tyk kajgo pyràk.