8
Me'õ ĩ kajêkam tê'ã ujarẽnh.
Mak 1.40; Ruk 5.12
Nhym kam krãnh'ã arỳm rwỳk tẽ. Nãm rwỳk tẽ:n arỳm ruw. Nhym me krãptĩ: kôt mõ. Nhym kam me'õ ĩ kajêkam têja 'ỳr bôx ne parbê kõnkrão nhỹn kum rax jarẽn kum,
—Bẽnjadjwỳr djwỳnh, ga aje inhĩ kajêkam itêkôt aje ipumũnh ne aje mar. Aje ijo mex prãm jabej ba ren arỳm imex ne, ane. Nhym arỳm 'ỳr ikran kupên kum,
—Ije ajo mex prãm. On amex, ane. Nhym arỳm 'ã ĩ kajêkam têja apêx nhym arỳm mex ne. Kute o ãm tãmkam tẽmbê kà mex ne. Nhym kum,
—Kwãrĩk wãnh ga amijarẽnh kêt. Dja ga tu katàt mã me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh'ỳr tẽn kum amibẽ, kum amikà bẽ. Ne kam kum mry ngã gê akadjy Môjdjê kukràdjà kôt Metĩndjwỳnhmã mry gan kum kungã. Arỳm akà mexkam dja ga kum mrywã ngã gê me kunĩ apumũ, arỳm akà mexkôt apumũ. Nãm ã Jeju me'õmã ane.
Kute amybỳm me'õo mex.
Ruk 7.1
Ne kam arỳm tẽn krĩraxbê Kapanamã wadjà. Nhym krãkamngônh krãptĩ kubê 100 nhõ bẽnjadjwỳr arỳm 'ỳr bôx ne kum õ àpênho no katon kum arẽn kum,
—Bẽnjadjwỳr djwỳnh, inhõ àpênh arỳm akryn tokry rax ne kikrekam arek nõ, ane.
Nhym Jeju kum, “Ba 'ỳrn o mex”, ane.
Nhym krãkamngônh nhõ bẽnjadjwỳr kum,
—Djãm imex got ga inhũrkwãmã tẽ? Kwãrĩk wãnh. Dja ga akabẽnbit jarẽ nhym arỳm inhõ àpênh mex ne. Inhõ bẽnjadjwỳr kute raxo ijakrenhja ne imã kabẽn ba kabẽn man kôt ar amijo iba. Ne kam ba ibê me krãkamngônhre nhõ bẽnjadjwỳrkam ba memã ikabẽn nhym me ikabẽn kôt ar amijo ba. Ba 'õmã kum, “'Ỳr tẽ”, ane nhym arỳm 'ỳr tẽ. Ba kam ajte 'õdjwỳmã kum, “Amrẽ tẽ”, ane nhym arỳm amrẽ tẽ. Ba inhõ àpênhmã kum, “On mỳjja kupê”, ane nhym arỳm kupê. Kam ne ba amã, “Abẽnjadjwỳr djwỳnhkam dja ga akabẽn nhym arỳm akabẽnkôt mex ne”, ane. Krãkamngônh nhõ bẽnjadjwỳrbê ne me bajtem.
10 Nãm Jejumã ane nhym kuman arỳm kam no tyn djan kôt ba djwỳnh arkum,
—Be, me'õ bajtemja kute tu amim imar mexkumrẽx. Mebê idjaerkumrẽx ren kudjwa ã amim imaro ane. Nhym be, kati. Me kute kudjwa ã amim imaro anhỹr kêt. Pydji bajtemkam kute amim imar me:xkumrẽx. Mrãmri ne ba ar amã ja jarẽnhkumrẽx. 11 Ẽ, ba ar amã arẽ gar ama. Kàjkwakam Bẽnjadjwỳr djwỳnh arỳm kute pykakam amim me utàr ne ar meo bakam dja gwaj me bakukãmãremẽ ro'ã banhõ kwỳ krẽ. Abraãomẽ Idjakmẽ Djakomẽ ro'ã banhõ kwỳ krẽn mexo nhỹ. Nhym kam dja me bajtem krãptĩ: ban bôx, myt apôx djàrũm bôx ne myt ngjêx djàrũm bôx. Bôx ne arỳm gwaj baro'ã õ kwỳ krẽno nhỹ. 12 Nhym be, mebê idjaerkumrẽxja dja Metĩndjwỳnh arỳm bõm me kumẽ. Bẽnjadjwỳr djwỳnh bit kute amim me utàr ne ar meo baja, me tãm dja arỳm bõm me kumẽ. Bõm mebê idjaer mẽ nhym me wãnh akamàt kô tykkam ar ba. Wãnh ne me amim ngryk ne tokry djàje amijanên ar àmra ba. Nãm ã Jeju arkum ane.
13 Ne kam me krãkamngônh nhõ bẽnjadjwỳrmã kum,
—Aj mã. Ga ne ga tu amim imarkumrẽx. Kôt dja ba arỳm amã ã o ane, ane. Nhym myt tãmkam arỳm õ àpênh mex ne.
Kute me punu krãptĩo mex.
Mak 1.29; Ruk 4.38
14 Nhym kam Jeju arỳm Pedru nhõ kikrekam bôx nhym Pedru djupãnhdjwỳ kanên nõ. 15 Nhym 'ỳr bôx ne arỳm ikra kupê. Kupê nhym kanê arỳm kum ire. Kum ire nhym arỳm kàjmã djan arỳm mex ne. Ne kam arỳm aro djuw mexo ba.
16 Nhym kam ar'ã para nhym me arỳm 'ỳr me krãptĩo bôx. Me karõ punu kute meo baja tãm ne me'ỳr meo bôx. Nhym mã me'ã kabẽnbit jarẽ nhym mã me karõ punu umaje mõ. Memã iren mã mõ. Jeju arỳm mã me kunĩkam me karõ punu kujate. Ne kam ajte me punudjwỳ kunĩo mex. 17 Amrẽbê: ne ujarẽnh djwỳnhbê Idjaij Jeju'ã ajarẽ. Kute meo mex'ã ajarẽ. Nãm Metĩndjwỳnh kukwakam 'ã ajarẽ. Nãm me bakukãmãremã kum,
“Apỹnh me bapunu djàri, apỹnh me bakanê djàri nhym kute amijã me bamar.
Kute mrãmri ne me kute jênh pytĩo bakam kute amijã mar pyràk. Nãm ã amijã me bamaro ane.”
Nãm ã Idjaij me bakukãmãremã ane. Jeju kute meo mex'ã ne memã arẽ. Nhym kam me aben djô'ã arẽnho mõ:. Arẽnho mõr tãmtã arỳm 'ỳr o bôx. Tũ:mràm, me bakamingrãnyrekam Jeju arỳm kato. Katon kam arỳm abatành ne ar ba. Ne kam arỳm me punuo mexo ba. Metĩndjwỳnh kukwakam Idjaij kute me bakukãmãremã 'ã ujarẽnh kôt Jeju arỳm ã meo mexo bao ane.
Ar'õ bit kute Jeju kôt amijo bikamẽnh.
Ruk 9.57
18 Jeju me punuo mex ne arỳm amibu'ã me krãptĩ: pumũ. Ne kam arỳm arkum,
—Gwaj on akàx nhikjêmã rê, ane.
19 Nhym kam Môjdjê kukràdjà mar djwỳnh'õ 'ỳr bôx ne kum,
—Ẽ, ujarẽnh djwỳnh, ba arek akôt tẽ. Dja ga nhĩ'ãm amrãnh kunĩkôt ba akôt mrã, ane.
20 Nhym kam kum,
—Ẽ, ga, djoti pykakam kreja pumũ. Ne kwênh kỳjrũm aêja pumũ. Mrymẽ kwênhbit ne õt djà kute amim kre pumũnhkôt kam õt djà. Nhym be kati. Ba ne ba inhõ kikre kêt. Inhikwã djà kêt. Ije amijo inhĩ ne me awỳr irwỳk nhỹnh ne ba inhũrkwãja? Kon, gop ga amiman kam ikôt atẽm jabej nàr kon, arek dja, ane.
21 Nhym kam me'õ ja kute Jejukôt bamã ne kum,
—Bẽnjadjwỳr djwỳnh, ba ibãm kumrẽx jadjà. Ne kam arỳm akôt ar iba, ane. Nhym kum,
22 —Kati. Amrẽ on ikôt ar aba. Gê me kute Metĩndjwỳnh mar kêt wãnh me tyk jadjà. Me kute mar kêt ne me kute mrãmri ne me tyk jamakkre kêt pyràk. Gê me wãnh õbikwa tyk jadjà. Nãm ã Jeju kum ane.
Jeju kôkmã bẽn tỳx.
Mak 4.35; Ruk 8.22
23 Ne kam ar kà'ỳr tẽn 'ỳr bôx. Nhym Jeju arỳm kàkam nhỹ nhym kôt ba djwỳnh ar arỳm kôt nhỹ. Nhym kam ar arỳm kà kujaten amũ tẽ. 24 Tẽ: nhym ar aêrbê na 'itỳx ruw nhym kôk 'itỳx wabê. Nhym ngô arỳm aben pumjuw ne kà nhiby ato. Nhym be, Jeju wãnh arek õto nõ. 25 Nhym kam kôt ba djwỳnh ar 'ỳr tẽn arỳm tok ne kum,
—Bẽnjadjwỳr djwỳnh, gop ar ipytà. Arỳm gwaj badjàr 'ỳr, ane.
26 Nhym arkum,
—Nã gãm ar amim imar rere:kre. Mỳkam ne gar atĩn prãm? ane. Ne kam kàjmã djan kôkmã bẽn tỳx. Nhym arỳm tu ngô mên nõ.
27 Nhym ar te kute marmã kam no tyn djan abenmã kum,
—Mỳj got on nhym kôkmẽ ngô raxmẽ tu kabẽn kôt ã amijo ane? ane. Nãm ar ã abenmã ane.
Me karõ punu krãptĩ: kute ar me'õo ba.
Mak 5.1; Ruk 8.26
28 Nhym kam Jeju arỳm ngô nhikjêmã bôx ne wabi. Kam ne pyka nhidjibê Djeradja. Nãm wabi nhym me'õ amãnhkrut ar arỳm kajpa. Me karõ punu ne ari aro ba. Me tykmã kikre kurũm ne ar mõ. Ar àkrê: nhym me te ar umaje ne te ar'ãnh tẽmmã. 29 Nãm ar Jeju kajpan arỳm kàj bê amran aminêje kum,
—Mỳj nã Metĩndjwỳnh Kra? Djãm me inhõ akati kêtri dja ga me imã me itokry jadjà? ane.
30 Nhym nĩjar angrô jamy krãptĩ: àkur mõ. 31 Nhym kam me karõ punu kum amijo a'uw ne kum,
—Aje me ikujaêk prãm jabej ba me angrô jamy krãptĩ:wãmã wadjà, ane.
32 Nhym kum, “Aj mã”, ane. Nhym me arỳm kato. Katon arỳm angrô jamy krãptĩ:mã wadjà. Wadjà nhym arỳm angrô jamy kunĩ prõt ne. Pyka krã'yr'ã aparmã prõt tỳ:x ne arỳm imôtikam nox ne aminhimex ne. 33 Nhym angrô jamy pumũnh djwỳnh ar omũn arỳm krĩraxmã prõt ne. Prõt ne arỳm bôx. Bôx ne arỳm prĩne memã mỳjja kunĩ'ã ajarẽ. Ne ajte me karõ punu kute ar o baja'ã ajarẽ. 34 Nhym krĩraxkam me krãptĩ kute Jeju pumũnhmã 'ỳr mõ. Ne kam arỳm omũn kam anon kum,
—Gop me inhõ pyka kurũm akato, ane.