9
Kute me'õ jakryo mex.
Mak 2.1; Ruk 5.17
Nhym kam Jeju ar arỳm kàkam wadjàn nox ne arỳm akàx nhikjêmã rê. Ne kam wabin krĩraxkam ar ba tũmjamã tẽn bôx. Nhym ar kwỳ kum me'õ jakryo bôx. Ikwã djàkam nõr rã'ã nhym ar kum o bôx. Nhym amim,
—Be, ar ja ne ar tu amim ikamnhĩxkumrẽx, ane. Ne me'õ jakryjamã kum,
—Akmere, on akĩnh. Jakam ne ba arỳm ajaxwe kunĩ maro aknon kam ingryk kêt ne, ane. Djã nãm tẽmbê me'õ jakryo mex got? Kati, nãm amidjêje nên kum jabit jarẽ nhym êje nõ. Jeju ta ne axweo akno.
Nhym wãnh Môjdjê kukràdjà mar djwỳnh kwỳ arỳm amim,
—E kum be, me'õ ja ne ajmãn Metĩndjwỳnh japrỳo djan amijo Metĩndjwỳnho dja. Metĩndjwỳnh pydji ne kute me axweo biknorn mekam ngryk kêt, ane. Nãm me ã õkre kadjwỳnhbê anhỹro kumex nhym arỳm tu me kuman memã kum,
—Mỳkam ne ga me anhõkre kadjwỳnhbê ijo kajgon ijaprỳo akumex? Ẽ, ba me amã mỳjja amãnhkrut jarẽ. Mỳj ne amirĩt, nẽn? Ba ren kum, “Ba arỳm ajaxwe maro aknon akam ingryk kêt”, ane. Nàr kon, “On kàjmã djan tẽ”, ane. Mỳj ne ren amirĩt, nẽn? Nã bãm ren kum, “Ba arỳm ajaxwe maro aknon akam ingryk kêt”, ane nhym amirĩt kêtkumrẽx ne. Tãmbit ne amirĩt kêt.
Nhym be, kàjmã me ku'ê, ije ren me'õmã kum, “Kàjmã djan tẽ”, ane nhym ren arỳm amirĩt. Tãmbit ne amirĩtkumrẽx. Dja ba kum, “Kàjmã djan tẽ”, anen arỳm o mex ga me arỳm omũn arỳm amim, “Be ga, Jeju kute me'õ jakryo mexja pumũ. Be, djãm kute me axweo biknor kêt got? Mrãmri ne Metĩndjwỳnh arỳm amijo ĩ ne pyka jakam amikabẽnkôt ari me axweo biknoro ba”, ane. Me aje amim ja jarẽnh kadjy dja ba me'õ jakryjao mex. Nãm ã Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmã anen arỳm tu me'õ jakryja'ỳr akẽx ne kum,
—On kàjmã djan anhikwã djà mỳn anhũrkwãmã o tẽ, ane. Nhym kam arỳm me aêrbê kàjmã djan ikwã djà mỳn ũrkwãmã o tẽ. Nhym me krãptĩ omũn kam no tyn kumex ne amim,
—Ẽ, arỳm ne djãm mrãmri o mex nhym mrãnh mexja pumũ. Mrãmri ne kabẽnkumrẽx. Djãm kute me axweo biknor kêt got? Mrãmri kute Metĩndjwỳnh kabẽnkôt me axweo biknorkumrẽx. Ga, kute kam me'õo mex nhym mrãnh mexkumrẽxja pumũ. Metĩndjwỳnh mexkumrẽx, ane. Nãm me krãptĩ: ã amim ane.
Kute amikôt Matêu kamẽnh.
Mak 2.13-15; Ruk 5.27-29
Nhym kam Jeju arỳm tẽ. Tẽ: nhym me'õ bẽnjadjwỳr bajtemmã pi'ôk kaprĩo atom djàkam nhỹ. Idjibê ne Matêu. Nhỹ nhym arỳm omũn kum, “Amrẽ mã ikôt ajkamẽ”, ane. Nãm kum ane nhym Matêu arỳm amim kabẽn man kàjmã dja. Kàjmã djan arỳm kôt ajkamẽ.
10 Nhym kam arỳm Matêu nhũrkwãkam tẽn bôx ne arỳm õ kwỳ krẽno nhỹ. Nhym bẽnjadjwỳr bajtemmã pi'ôk kaprĩo atom djwỳnh krãptĩ bôx ne Jejumẽ ro'ã nhỹ. Nhym we me axwedjwỳ ikô'ã nhỹ. Me krãptĩ ne me nhỹ. Jeju kôt ba djwỳnh ne ar Matêumẽ ro'ã nhỹ. 11 Nhym mebê pardjêu arỳm me ja pumũn arỳm Jejukôt ba djwỳnh arkum,
—Je tô, djãm me wã axwe ngri got? Mỳkam ne ar anhõ ujarẽnh djwỳnh me ro'ã õ kwỳ krẽno nhỹ? Bẽnjadjwỳr bajtemmã pi'ôk kaprĩo atom djwỳnhmẽ me axwemẽ ro'ã õ kwỳ krẽno nhỹ, ane.
12-13 Nhym Jeju arỳm ar kabẽn ma. Ar kute,
—Djãm me wã axwe ngri got? anhỹrja Jeju arỳm kuman arkum,
—Djãm me mex'ỳr ne me kane djwỳnh mrã? Kati, me kanê'ỳrbit ne me kane djwỳnh mrã. Badjwỳ ne ba me axwe'ỳr tẽ. Djãm we me amex'ỳr ne ba tẽ? Kati, me axwe'ỳr ne ba tẽ. Me tãm ne ba amiwỳr me ku'uw. Me amikam kaprĩren wãnh axwemã irern iwỳr amijo akẽxmã ne ba amiwỳr me ku'uw. Nhym be, amrẽbê: ne Metĩndjwỳnh me bakukãmãremã kum,
“Djãm me aje imã mry bôr djãm imã kĩnh?
Kati. Me amã me kaprĩ. Ja ne imã kĩnh”, ane.
Mỳj'ã ne Metĩndjwỳnh me bakukãmãremã ja jarẽ? Ja dja gar tẽn ama. Mỳkam? Bir, me axwe ne ba amikôt me ku'uw. Nãm ã Jeju mebê pardjêumã ane.
Me kukràdjà tũm'ã ujarẽnh.
Mak 2.18; Ruk 5.33
14 Nhym kam Djuão. Kubê ngômã me angjênh djwỳnh. Djuãokôt ba djwỳnh ar arỳm Jeju'ỳr bôx ne kum,
—Ar ba ne bar ije Metĩndjwỳnhmã amijajbur kumex. Mebê pardjêudjwỳ ne me kute kum amijajbur kumex. Nhym be, akôt ba djwỳnh ne ar kute kum amijajbur kêt. Mỳkam? ane.
15 Nhym Jeju tu amijã mjên jarẽn amikôt ba djwỳnh ar'ã mjênmẽ ro'ã ar ar ba jarẽn arkum,
—Ga, me kute abenã mjênmẽ prõmẽ rẽnhja pumũ. Djãm ar mjênmẽ ro'ã ar baja kaprĩn mỳr got? Arkati. Ar kĩnhkumrẽx ne ar õ kwỳ krẽn rax. Adjỹm, dja apỹnh akati amrẽ mõrjakam me Ar kubê mjêno tỹm ne mã o mõ. Nhym kam gêdja ar kaprĩren arỳm Metĩndjwỳnhmã amijajburo ba. Nãm ã Jeju Djuãokôt ba djwỳnh arkum ane. Amijã ne mjên jarẽ. Ne amikôt ba djwỳnh'ã ne mjênmẽ ro'ã ar ar baja jarẽn arỳm ã arkum ane. Mỳj'ã ne me kute Ar kubê mjêno tỹmja jarẽ? Bir, ta amijã ne arẽ. Jeju dja meo tỹm ne mã o mõ. Kambit dja kôt ba djwỳnh amijajburo ba.
16 Be, ga, me kute jãm amim Jeju kukràdjà ny mar ne ajte kute jãm amim me kukràdjà tũm marja pumũ. Me kute amẽ kukràdjà maro bakam umar mex kêt. Me kute mrãmri ne kubẽkà ny kubẽkà tũm'ã ir pyràk ne ajte kute pidjô kangô ny mrykào ngônh tũmkam runh pyràk. 'Ã ne Jeju ajte memã kum,
—Ga, me'õ nhõ kubẽkà tũm ne arỳm 'yrja pumũ. Nhym kam arỳm kubẽkà nyn põnh kêt. Djã ne me tũmja'ã kudji? Kati. Mỳkam? Bir, dja me kupõ nhym arỳm nykam ê abenmã wangij. Abenmã wangij ne arỳm tũmja kadjô. Nhym kam arỳm 'yr nyja kute 'yr tũmja jakrenh mex ne. 17 Ga, me'õ nhõ mrykào ngônhja pumũ. Me bakukãmãre ne me õ mrykào ngônh. Ga, mrykào ngônh arỳm tũm ne ngràja pumũ. Djã ne kam uba kangô ny ru? Kati. Mỳkam? Bir, dja nõr 'ãtũm nhym uba kangô arỳm kadjàn ajmrô nhym ngônh arỳm igot tẽn arỳm ajkatõr. Nhym arỳm kangô ajkapĩ nhym ngônh arỳm punu ne. Be, kam mex rã'ã kadjy ne me kute mry kào ngônh ny, kà rerekrekambit kangô ny runh prãm. Nãm ã Jeju arkum ane. Gêdja me amim Jeju kukràdjà nybit maro ban arỳm mar mexkumrẽx. Nhym be, gêdja me amim me kukràdjà tũmdjwỳ mar prãm ne arỳm umar mex kêtkumrẽx. 'Ã ne Jeju memã ajarẽ.
Kute akubyn bẽnjadjwỳr krao tĩn.
Mak 5.21; Ruk 8.40
18 Kute memã ja jarẽnho ãmkam ne me'õ bẽnjadjwỳr 'ỳr bôx ne kute kum rax jarẽnh kadjy tu parbê tỹm. Ne arỳm kum rax jarẽn kum,
—Arỳm godja ikra ni ty. Dja ga ikôt 'ỳr tẽn 'ã anhikra dji gê arỳm tĩn ne, ane. 19 Nhym arỳm kàjmã djan kôt tẽ. Kôt ba djwỳnhdjwỳ ne arkôt tẽ.
20 Tẽ: nhym me'õ nire kôt bôx. Kamrô apôx'ã ne arỳm amexbê 12 apêx. Nãm kôt bôx ne tu Jeju nhibũm kôt 'ã kubẽkà jabu djàbit kupê. 21 Kute o anhỹr djwỳnhràm ne ta arỳm amim,
—Ba gop 'ã kubẽkàbit mãn kupên arỳm imex ne, ane.
22 Nhym kam Jeju arỳm akẽx ne omũn kum,
—Àpnhĩre, on akĩnh. Ga ne ga tu amim ikamnhĩxkumrẽx ne arỳm amex ne, ane. Nhym kam myt tãmkam mex ne.
23 Nhym kam Jeju ar tẽ. Tẽ:n kam arỳm bẽnjadjwỳr nhũrkwã'ỳr bôx ne arỳm wadjà. Nhym wãnh me kwỳ pore kakôro dja nhym me kangao kumex. 24 Nhym memã kum,
—Me on ajmà. Djã nãm kurerer wã ty got? Kati. Nãm õto nõ, ane. Nhym me arỳm 'ã keketo kumex. 25 Ne arỳm kato. Nhym kam arỳm 'ỳr tẽn 'ỳr bôx ne kurerer nhikra 'amỳ. Nhym arỳm tĩn ne kàjmã dja. 26 Nhym kam me arỳm pyka kunĩkôt arẽnho ipôk ne.
Kute me punuo mex.
27 Nhym kam Jeju arỳm amũ tẽ. Tẽ: nhym me'õ no rã ar amãnhkrut arỳm kôt tẽ. Nãm ar kàj bê kum amijo àmra tẽn mã kum,
—Dawi tàmdjwỳ gop amã ar ikaprĩ, ane. 28 Nhym arỳm kikremã wadjà nhym ar no rã arỳm 'ỳr bôx. Nhym ar kukij ne arkum,
—Djã ne gãm ar tu amim imarkumrẽx? Ije ar ajo mex marja djãm mrãmri ar aje tu amim ja markumrẽx? ane.
Nhym ar kum, “Nà, Bẽnjadjwỳr djwỳnh”, ane.
29 Nhym kam arỳm ar no kupê ne arkum,
—Ar aje tu amim imarkumrẽx kôt dja ba ã ar ajo ane, ane. 30 Nhym kam ar arỳm rĩt mex ne. Nhym Jeju nêje arkum 'ã karõn kàj bê arkum,
—Kwãrĩk wãnh me'õmã ijarẽnh kêt, ane. 31 Nhym ate ar katon arỳm pyka kunĩkôt arẽnho ipôk ne.
32 Nhym kam me Jeju'ỳr me'õo bôx. Me karõ punu ne ar me'õo ba nhym ô'ã kabẽn kêt nhym me 'ỳr o bôx. 33 Nhym arỳm me karõ janon kujate nhym arỳm me aêrbê kabẽn mexkumrẽx. Nhym me krãptĩ: kam no tyn kumex ne abenmã kum,
—Mỳj me'õ ne kute me babê idjaerkam mỳjja pumũnh kêt ja'õ pumũnh? Arkati, ane.
34 Nhym be, mebê pardjêu ne me memã kum,
—Me karõ punu nhõ bẽnjadjwỳr kabẽnkôt ne kute me karõ kujaêko ba, ane. Nãm mebê pardjêu ã Jeju'ã memã ane.
Kum me krãptĩ kaprĩ.
Mak 6.34
35 Jeju ne krĩrax kunĩkôt memã ujarẽnh ny jarẽnho tẽ. Krĩraxmẽ krĩ kryre kunĩkôt memã arẽnho tẽ. Me bikprõnh djàkam memã arẽnho tẽ. Bẽnjadjwỳr djwỳnh kute amim me utàr ne ar meo ba'ã ujarẽnh nyja ne kàj bê memã arẽnho tẽ. Ne ajte me punumẽ me kanê kunĩo mexo tẽ.
36 Ne kam me krãptĩ: pumũ. Nãm me omũn arỳm kum me kaprĩ:. Mỳkam? Bir, me katyk ne ate ar bakam. Me kute mrãmri ne kute mrykĩ'ãtomtio djuw mex djwỳnh kêtkam katyk ne ate ar ba pyràk. 37 Ne kam kôt ba djwỳnhmã kum,
—Me kute Metĩndjwỳnh mar prãmja ne me kumex. Nãm me kute mrãmri ne bày arỳm abôr tyk ne kumexja pyràk. Nhym be, Metĩndjwỳnh'ã ujarẽnh djwỳnh ne me ngrêre kute bàykam me àpênh djwỳnh ngrêreja pyràk. 38 Kam dja gar me kadjy Metĩndjwỳnh 'uw gê me'ỳr 'ã ujarẽnh djwỳnh jano gê me memã arẽ nhym me kuman kam arỳm tu amim markumrẽx ne. Kute mrãmri ne me mrãnh ne kute me õ purkam bày pumũnh ne mrãnh ne bôx ne kute kadjy me õ pur djwỳnhmã arẽnh nhym me kute amũ kadjy memã arẽnh nhym me ban kute memã ê ja pyràk. Dja gar ã me kadjy Metĩndjwỳnh 'wỳro ane.