10
Kute ar kubê 12 janor.
Mak 6.7; Ruk 9.1
Nhym kam amiwỳr kôt ba djwỳnh Ar kubê 12 'uw nhym ar bôx. Nhym ar kute kabẽnkôt me karõ punu janor ne kujaêk kadjy arkum amipyma jadjà. Nhym apỹnh me punu djàri. Nhym apỹnh me kanê djàri. Nhym ar kute kabẽnkôt meo mex kadjy arkum tỳx jadjà. Ne kam arỳm ar ano.
Apỹnh kute ar anorbê 12 nhidji jarẽnh kadjy ne ja.
Ximão. Idji 'õdjwỳ ne Pedru.
Ãngre. Kamybê ne Pedru.
Xijagu. Djebedêu ne kudji.
Djuão. Kamybê ne Xijagu.
Piripi.
Batormê.
Tôme.
Matêu. Kubê ne bẽnjadjwỳr bajtemmã pi'ôk kaprĩo atom djwỳnh.
Xijagu 'õdjwỳ. Aupêu ne kudji.
Tadêu.
Ximão 'õdjwỳ. Mekôt ne me kukràdjà'ã no tỳx.
Djuda. Idji nhikjêbê ne Ikadji. Tãmja ne Jeju kurê djwỳnhmã kanga.
Apỹnh kute ar anorbê 12 nhidji ne ja.
Ar ja ne Jeju ar ano. Nãm ar àpênh djà'ã arkum karõn ar ano. Nãm arkum,
—Kwãrĩk wãnh me bajtemmã ar amõr kêt ne kwãrĩk wãnh pykabê Xamarijkam krĩ'õmã ar adjàr kêt. Mebê idjaer ne me no akunon ate ar ba kute mrãmri ne mrykĩ'ãtomti no biknor pyràk. Me ja'ỳr dja gar mõ. Ne me'ỳr bôx ne kàj bê memã kum, “Arỳm kàjkwakam Bẽnjadjwỳr djwỳnh kute pykabê amim õ me utàr ne ar meo ba 'ỳr”, ane. Dja gar me kanêo mex ne ajte me ĩ kajêkam têo mex ne ajte akubyn me tyko tĩn. Ne ajte mekam me karõ punu janon kujate. Ba ne ba tu kajgo ar amã adjàpênh djà'ã karõ gar maro aba. Ikudjwa tu kajgo meo mexo aba. Kwãrĩk wãnh memã pãnh jarẽnh kêt. Kwãrĩk wãnh kẽn karỳr nàr kryt jaka nàr kryt kamrêkbê kobri me kute o õ pi'ôk kaprĩja kwãrĩk wãnh byr ne ar anhõ katõk'y djàkam ir kêt. 10 Kwãrĩk wãnh ar anhõ xakuo amõr kêt. Ar akà krãkà pỹnh ne ar aparkà amãnhkrut ne ar anhõ kô pỹnh dja gar o mõ. Jabit dja gar o mõ. Ar anhõ mỳjja ja'õ'ã kàtàm kwãrĩk wãnh o amõr kêt. Ar adjàpênh pãnh dja me ta ar amã ar anhõ mỳjja ngã. Nãm ã arkum karõo ane.
11 Ne kam ajte arkum,
—Dja gar krĩrax 'õmã wadjàn me'õ mexja jabej. Kum ar akĩnh dja gar abej. Dja ar amã aminhũrkwã jarẽ gar kambit anhikwã. Me kurũm ar akatorkambit ajte anhũrkwã 'õdjwỳ jabej. 12 Dja gar me ũrkwã 'õmã wadjàn memã umar mex jarẽ. 13 Dja me mex ne kum ar akĩnh gar memã umar mex jarẽ nhym me arỳm ar akabẽn kôt mrãmri umar mexkumrẽx. Nàr godja me kum ar akĩnh kêt jabej dja me umar mex kêt ne. 14 Godja me'õ kum ar akĩnh kêt ne kute akabẽn mar prãm kêt jabej aparkà'ã me õ pyka ka'u. Me ũrkwã kurũm nàr me õ krĩrax kurũm ar akator kutã ar aparkà'ã me õ pyka ka'u. Aje me kute akabẽn mar prãm kêtjao amirĩt nhym Metĩndjwỳnh kute omũnh ne amũ 'õkam kute memã pãnh jarẽnh kadjy me õ pyka ka'u. 15 Ba ar amã arẽ gar ama. Amrẽbê: me bakukãmãrekam ne me krĩraxbê Xôtômamẽ Gomorakam axwekumrẽx. Dja ĩ Metĩndjwỳnh kute me axwemã pãnh jarẽnh kadjy akati bôx nhym me arỳm tokry. Dja ajbir krĩrax jakamdjwỳ me axwe pãnh tokry:. Ne tokryo Xôtômakam me jamẽ Gomorakam me ja jakrenh me:x ne. Mrãmri ne ba ar amã arẽnhkumrẽx, ane. Jeju ã arkum 'ã karõo ane.
16 Ne kam ajte arkum,
—Dja ba ar ajano gar arỳm aje mrãmri ne mrykĩ'ãtomti kute rop djàkrê katikôt ar ba pyràk. Amijã ano tỳx kute mrãmri ne kangã amijã no tỳx pyràk. Ne ar ajaxwe kêt kute mrãmri ne tut axwe kêt pyràk. 17 Aminêje rĩt. Mỳkam. Bir, godja me ar ajo rôrôk ne ar ajo mõ. Nhym kam me krãptĩ kute ar akukjêr kadjy arỳm ar ajã akuprõ. Ar ajã akuprõ nhym me arỳm ar akaprêprêk. Mebê idjaer bikprõnh djàkam ar akaprêprêk. Mry kà punuo ar akaprêprêk ne. 18 Imã ar adjàpênhkam dja me ar ajo rôrôk ne ar apa 'amỳn arỳm me bẽnjadjwỳr kabem ar apumjuw. Ne me bẽnjadjwỳr rũnh kabem ar apumjuw gar arỳm ijã memã amijarẽ. Nhym me me bajtem kabem ar apumjuw gar arỳm ijã memã amijarẽ. 19 Godja me ar ajo rôrôk ne ar ajo mõn me kabem ar apumjuw kwãrĩk wãnh ar amikukãm amim, “Mỳj dja ba aminêje memã ikabẽn on”? anhỹr kêt. Mỳkam? Bir, myt tãmkam dja ar amã akabẽn jangij. 20 Djãm ar ga dja gar amikabẽn jarẽ? Kati. Ar Abãm djwỳnh Karõ dja ar amã amikabẽn jarẽ gar arỳm amũ memã arẽ. Nãm Jeju ã arkum 'ã karõo ane.
21 Ne kam ajte arkum,
—Me kamy dja kurê djwỳnhmã kamy kanga nhym me arỳm me kupa. Nhym me bãmdjwỳ dja kurê djwỳnhmã kra kanga. Nhym me kra dja me kum bãmmẽ nã kurê ne memã ar kanga nhym me ar kupa. 22 Imã adjàpênhkôt dja me kunĩ kum ar akurê. Dja gar ikôt ar aba tỳx rã'ã:n ijã adjukanga kêt ne kam 'ã aminhinomã amimẽ ba arỳm ar apytà. 23 Godja me krĩrax 'õkam kum ar akurên ar ajo ajkẽ gar krĩrax 'õdjwỳmã aprõt. Dja gar apỹnh mebê idjaer nhõ krĩraxkam me akreo tẽ:n o atẽm nhinomã mẽnh kêt ba arỳm bôx. Ba ije amijo inhĩ ba arỳm ar awỳr bôx. Nãm Jeju ã arkum 'ã karõo ane.
24 Ne kam ajte arkum,
—Ẽ, djãm ar kute kabẽn mar ar o baja kute raxo ar õ ujarẽnh djwỳnh jakrenh? Kati. Nàr, djãm õ àpênh kute raxo õ bẽnjadjwỳr jakrenh? Kati. 25 Kute kabẽn mar ar o baja kute ar õ ujarẽnh djwỳnh kôt ar amijo bakambit ne mex. Õ àpênh kute õ bẽnjadjwỳr kôt ar amijo bakambit ne mex. Ga, me kum ikurê ne imã me karõ punubê Bedjêbu jarẽnho baja pumũ. Djãm me kum ar akurê kêtmã? Kati. Ar gadjwỳ dja me ar amã mỳjja punu jarẽnh kume:x. Ar aje araxo ijakrenh kêtkam ne ikôt ar amijo abakam dja me ar gadjwỳ ar amã mỳjja punu jarẽnh kume:x.
26 Djã nãm me kadjwỳnhbê axweja bipdjur rã'ãmã? Kati, dja ĩ amirĩt ne. Nhỹnh ne mỳjja bipdjur'õ me kute omũnh kêtmã? Ne nhỹnh ne me kute mỳjja pudjur'õ mar kêtmã? Adjỹm, dja ĩ kunĩ amirĩt ne. Mỳjja pudjur, mỳjjao bipdjurja dja ĩ kunĩ amirĩt ne. 27 Ije akamàtkam ar amã mỳjja jarẽnh dja gar a'uri kàj bê memã arẽ. Ije ar ajamakri ijajkwa momokkam mỳjja jarẽnh dja gar kikre nhimõk po'ã djan kàj bê memã arẽ. 28 Ne kwãrĩk wãnh gar amã me kute ar aparja pyma kêt. Me ja gêdja me ar akrãkàbit par kajgon kam ijukri kute ar akadjwỳnhbê ajmã ar ajo kêt. Kati, ba ar amã arẽ. Me'õ pydji dja ga ar amã uma. Kute me bĩn ne ijukri me biknor tokry djàkam me rẽnh jabit dja ga ar amã uma. Be, ba ar amã arẽ. Metĩndjwỳnhbit dja gar amã uma. 29 Kwênhne amãnhkrut ne pãnh ngrire, pãnh ngônhponh pydji. Nhym kam kwênh pydji pykabê tỹm ne arỳm ty. Djãm Abãm djwỳnh kute mar kêt? Kati. Kute kwênh mar. 30 Ne ar akĩdjwỳ kute mar. Arỳm Abãm djwỳnh kute ar amã abenã ar akĩ'ã akre mar. 31 Kam, djãm ar atĩn prãmmã? Kati. Kwãrĩk wãnh. Te kwênh krãptĩ: nhym kum kwênh kĩnh ngrire. Nhym be, ar gajbit. Metĩndjwỳnh kum ar akĩnhkumrẽx. Tãm dja gar aman atĩn prãm kêt. Nãm Jeju ã arkum karõo ane.
32 Ne kam ajte arkum,
—Kam me'õ kute amijo ipytàr ne me ipôkri memã kum, “Ba ne ba ije amim Jeju mar”, anhỹro baja. Badjwỳ dja ba tãmwã'ã kàjkwakam Ibãmmã kum, “Nà, ba inhõbikwa ne wã”, ane. 33 Nàr, dja me'õ me ipôkri memã kum, “Kati. Ije Jeju mar kêt”, ane. Badjwỳ dja ba tãmwã'ã kàjkwakam Ibãmmã kum, “Kati. Ije tãmwã mar kêt”, ane.
34 Djãm ibôx nhym ikam me umar mexmã? Kati. Dja ba bôx nhym me arỳm imỳr jabej abeno kurê djwỳnh ne aben pa. 35 Amrẽbê: ne me me bakukãmãremã kum,
“Dja me'õ my kum bãm kurê.
Nhym me'õ nire kum nã kurê.
Nhym prõ kum umrengêx kurê.
36 Me'õ nhũrkwãkam dja ta õbikwa kum aben kurê.”
Nãm me ã me bakukãmãremã ane. Jakam dja me imỳr jabej ã abeno ane. Me kute me bakukãmãremã arẽnh kôt dja me ã abeno ane.
37 Godja gar ajõ imã, “Ba akôt apê”, anen amã abãmbit nàr amã anãbit kĩnh ne amã ikĩnh ngrire ba arỳm imã ikôt adjàpênh kĩnh kêt. Godja amã akra mybit nàr amã akra nibit kĩnh ne amã ikĩnh ngrire ba arỳm imã ikôt adjàpênh kĩnh kêt. 38 Dja gar ajõ amã ikôt atokry pyma ne ikôt aje anhõ pĩte'y mỳnh prãm kêt ne ikôt abikamẽnh prãm kêt jabej ba kam imã ikôt adjàpênhja kĩnh kêt. 39 Dja gar ajõ atĩnmã aminên arỳm akuno. Nàr gar ibê aminê kêt nhym me arỳm abĩ. Imã adjàpênhkam arỳm abĩ. Kwãrĩk wãnh rã'ã. Metĩndjwỳnh dja arỳm atĩnkumrẽx kadjy apytà ga arỳm kôt atĩn ne ar aba rã'ã: rã'ã ne. Nãm ã Jeju arkum 'ã karõo ane.
40 Ne kam ajte arkum,
—Dja gar me'ỳr bôx nhym me kum ar akĩnh. Me kum ar akĩnh o arỳm kum badjwỳ ikĩnh. Ne kum ikĩnh o arỳm kum kute ijanor djwỳnhdjwỳ kĩnh. 41 Dja Metĩndjwỳnh kukwakam memã kabẽn jarẽnh djwỳnh me'ỳr bôx nhym me kum kĩnh. Kubê Metĩndjwỳnh kukwakam memã kabẽn jarẽnh djwỳnhkam kum kĩnh. Metĩndjwỳnh dja kam arỳm memã o pãnh ne. Metĩndjwỳnh kute kukwakam ujarẽnh djwỳnhmã àpênho pãnh kôt dja arỳm memã o pãnh. Dja me'õ katàt kute amijo bakumrẽx me'ỳr bôx nhym me kum kĩnh. Me'õ katàt kute amijo bakam me kum kĩnh. Metĩndjwỳnh dja arỳm memã o pãnh ne. Metĩndjwỳnh kute me'õ katàt kute amijo bajamã o pãnh kôt dja memã o pãnh. 42 Dja me'õ ikôt ba djwỳnh rax kêt'õ bôx nhym me kum ngô ngã. Me'õja kute ikôt bakam kum ngô ngã. Ba dja ba mrãmri o pãnh mex. Me kute o djuw mex ngrire jao pãnh mex. Nãm ã Jeju arkum 'ã karõo ane.