14
Me kute Djuão mut krã'yr.
Mak 6.14
Nhym kam me amũ Jeju jarẽnho ipôk ne. Nhym kam mebê idjaer nhõ bẽnjadjwỳr raxbê Erodji arỳm me kute Jeju jarẽnhja ma. Ne kam arĩk Jejuo Djuão ne õ àpênhmã kum,
—Ngômã me angjênh djwỳnhbê Djuão arỳm akubyn tĩn ne ar ba. Be, tyk ne akubyn tĩnkam ne arỳm mỳjja pumũnh kêt nhipêxo ba, ane.
3-4 Be, Erodji kute bĩn kêtri ne Djuão Erodjij'ã kum kabẽn ne. Erodji ne Erodjijo prõ. Nãm 'ã kum kabẽn ne kum,
—Metĩndjwỳnh kukràdjà kupa'ã ne ga akamyrebê prõ'ỳr mõ, ane. Nhym kuman arỳm ngryk ne. Ne arỳm 'ỳr me krãkamngônh jano nhym me arỳm o tỹm ne kubê ijê. Nhym kam bit kute me anor nhym me kute bĩnmã. Nhym be, kati. Me krãptĩ: ne me 'ã abenmã kum,
—Djuãobê ne Metĩndjwỳnh kukwakam memã ujarẽnh djwỳnh, ane. Me krãptĩ kute ã anhỹrkam ne Erodji arỳm kum me krãptĩ pyman Djuão bĩn kêt.
Nhym kam Erodji rwỳk djà nhõ akati arỳm bôx. Bôx nhym me arỳm ro'ã àkuro nhỹ. Nhym Erodjij kra arỳm memã to. Memã to nhym Erodji kum kĩnhkumrẽx. Kum kĩnhkam ne kum,
—Mỳj ne ga amã kĩnh? On imã mỳjja'õ jarẽ ba arỳm amã kungã. Amã ikabẽn kajgo kêtkumrẽx. Metĩndjwỳnh ne arỳm ima, ane. Kraja kum tor djwỳnhràm ne nã arỳm Djuão krã'ã kum karõn kum,
—Dja kum akĩnh ga Djuão krã'ã kum apnê, ane. Nhym kam arỳm kum to nhym kum kĩnh. Kum kĩnh ne kum mỳjja jarẽnh mãmdji nhym arỳm kuma. Ne nã kabẽn man arỳm Erodjimã kum,
—Dja ga ngômã me angjênh djwỳnhbê Djuãoja ngônh purortikam krã djàn o bôx ne imã angã, ane. Nhym kam bẽnjadjwỳr rax arỳm kuman kaprĩren amim,
—Je, arỳm ne ba mrãmri kum ikabẽn jarẽnh mãmdji nhym Metĩndjwỳnh arỳm ima. Ba arỳm kam te ije kum, “Kati”, anhỹr prãmje. Ibu'ã me jadjwỳ ne me arỳm mrãmri ikabẽnkumrẽx ma, ane. Ne kam arỳm õ àpênhmã kum, “Me kum angã”, ane. 10 Ne 'ỳr me ano nhym me mebê ijê djà'ỳr mõn arỳm 'ỳr bôx. Ne kam arỳm mut krãta. 11 Mut krãtan ngônh purortikam krã djàn o tẽn arỳm kurerermã kungã. Nhym kumỳn o tẽn arỳm nãmã kungã. 12 Nhym kam Djuãokôt ba djwỳnh ar 'ỳr tẽn 'ỳr bôx. Ne kam Djuão nhĩ mỳn o tẽn arỳm adjà. Ne kam Jeju'ỳr tẽn 'ỳr bôx ne kum arẽ nhym arỳm kuma.
Kute mebê 5.000o djuw mex.
Mak 6.30; Ruk 9.10; Dju r 6.1
13 Nhym kam ate arwãkam ỹr kadjy kàkam nhỹn arỳm nox ne. Nhym kam me arỳm arẽnh ma. Arẽnh man arỳm krĩrax kurũm kôt mõ. Pykakôt ar ibej mõ. Ar ibej mõ:n arỳm akàx nhikjêkam Jeju kutêp akuprõ. 14 Nhym Jeju ar ngôkôt mõn arỳm akàx'ỳr bôx. 'Ỳr bôx ne arỳm kà dji. Nhym kam Jeju arỳm wabin me krãptĩ: pumũ. Me omũn arỳm kum me kaprĩ:. Kum me kaprĩn arỳm me kanêo mexo dja.
15 Meo djan kam arỳm amykry mex ne. Nhym Jeju kôt ba djwỳnh arỳm 'ỳr bôx ne kum,
—Arwãkam ne gwaj ar baba nhym arỳm amykry mex ne. On me krãptĩmã arẽn kum, “Me amũ krĩ kryremã mõn djwỳ jamỳn anhõ kwỳ krẽ”, ane. Dja ga ã memã ane, ane.
16 Nhym arkum,
—Kati. Kwãrĩk wãnh amũ me mõr kêt. Ar ga dja gar memã mỳjja ngã nhym me arỳm kukrẽ, ane.
17 Nhym ar kum,
—Jakam ne djwỳ kubê 5bit ne tep amãnhkrutbit, ane.
18 Nhym arkum, “Amrẽ imã o tẽ”, ane. Nhym kam ar arỳm 'ỳr o bôx. 19 Nhym kam me bõkam ỹrmã memã arẽ. Ne kam arỳm djwỳ kubê 5mẽ tep amãnhkrutja jamỳ. Amỳn kàjmã kàjkwa pumũn djwỳmẽ tepo Metĩndjwỳnhmã amikĩnh jarẽ. Kum amikĩnh jarẽn arỳm djwỳ kokij. Djwỳ kokjêro dja:n mã kôt ba djwỳnh arkum õro dja. Arkum õro dja: nhym ar mã memã õro mrã. 20 Memã õro mrã: nhym kam me kunĩ kukrẽn arỳm ajne. Nhym kam ar arỳm aũm karwànho mrã. O mrãn arỳm kaxnokaikam kungij ne o ipu. O ipun arỳm 'ã akre. Kam kaxnokai ipu kubê 12 ne 'ã kàtàm ne dja. 21 Be, me my kute krẽn 'ã akre kubê 5.000. Ne ijukri me niremẽ me prĩre'ã akre kêt. Be, me kunĩ ne me arỳm õ kwỳ krẽn mex ne arỳm ajne.
Ngô'ã tẽm.
Mak 6.45; Dju r 6.15
22 Nhym kam Jeju kôt ba djwỳnh arkum,
—Aj mã, kàkam nhỹ. Dja gar ikukãm akàx nhikjêmã rê. Ba 'ỳr me ano gê me mã mõ, ane. Nhym ar arỳm kàkam nox ne mõ. 23 Nhym arỳm me krãptĩ'ỳr tẽn memã kum,
—Aje, me on ajmà. Ba on, ane. Ne kam Metĩndjwỳnhmã kabẽn kadjy krãnh'ã tẽn wabi. Nhym kam arỳm akamàt nhym ate krãnhkam nhỹ. 24 Nhym ar kàkam mõrja arỳm imôti nhipôkri mõ. Mõ: nhym kôk ar kutã àbêr tỳx. Àbêr tỳx nhym ngô arỳm ar'ã kà japĩno mõ.
25 Apĩno mõ: nhym arỳm õkrẽn'ãnh kà. Õkrẽn'ãnh kàr pydji nhym Jeju arỳm tu ngô rax'ã arkôt tẽ. 26 Ngô'ã arkôt tẽ nhym kôt ba djwỳnh ar arỳm omũ. Ngô'ã tẽmkôt omũn arỳm madjà kretin abenmã kum,
—Ota amrẽ me karõ'õ gwaj bakôt mõ, anen arỳm umaje amra.
27 Nhym kam arkum,
—E kum, ba ne ba wãm ar akôt tẽ. On ar akĩnh ne ar atĩn prãm kêt, ane.
28 Nhym Pedru kum,
—Djãm mrãmri gakumrẽx? Ga atẽmkumrẽx jabej amiwỳr ijwỳ ba wãm akudjwa ngô'ã awỳr tẽ, ane.
29 Nhym kum, “Amrẽ iwỳr tẽ”, ane.
Nhym Pedru arỳm Jeju'ỳr tẽmmã ngôkam ruw ne arỳm ngô'ã tẽ. 30 Ngô'ã tẽn arỳm ngô pumũ. Kôk djàbêr tỳx kute ngô djàkà tỳxkôt omũn arỳm tĩn prãm. Tĩn prãm ne arỳm àr tẽ. Ngômã àr tẽn arỳm amran kum, “Bẽnjadjwỳr djwỳnh, gop ipytà”, ane.
31 Nhym Jeju on pa 'amỳn kum,
—Aje amim imar rere:kre. Mỳkam ne ga amim, “Djãm mrãmri ne Jeju kute ngô ja mar”, anen amim imar rerekre?
32 Nãm ã kum ane nhym ar arỳm kà'ỳr bôx. Ne kam arỳm wabi. Wabi nhym kôk djàbêr on amikrãtan anhikrê ne. 33 Amikrãta nhym kàkam ar ỹrja arỳm parbê kõnkrão nhỹn rax ma:ro nhỹ. Ne arỳm kum,
—Mrãmri abê Metĩndjwỳnh Krakumrẽx, ane.
34 Ne kam ar arỳm akàx nhikjêmã rên kam arỳm kà dji. Ar pykabê Djene'ã kà dji. 35 Nhym kam me arỳm Jeju nokre pumũn amũ memã arẽ. Nhym kam me arỳm bu'ã pyka kunĩkôt me'ỳr me ano nhym me me'ỳr mõ. Me'ỳr mõn memã arẽ nhym me arỳm kuman Jeju'ỳr me punu kunĩo bôx. 36 Nhym me arỳm kum,
—Ba me akà japkrebit kupên arỳm imex ne, ane. Ne me kunĩ kute kupênhja arỳm prĩne mex ne.