15
Tu mỳjja krẽn'ã ujarẽnh.
Mak 7.1
Nhym kam mebê pardjêumẽ Môjdjê kukràdjà mar djwỳnh krĩraxbê Djeruxarẽ kurũm mõn Jeju'ỳr bôx. Me õ kwỳ krẽn kadjy ne me aminhikra põnho ba. Me kukãmãkjê kukràdjà kôt me we Metĩndjwỳnhmã mex kadjy ne me kum aminhikra põnho ba. 'Ã ne me Jejumã kabẽn ne kum,
—Mỳkam ne akôt ba djwỳnh ar me kukãmãkjê kukràdjà mar kêt ne kam amikrà ar o ba? Nãm ar kute aminhikra põnh kêt ne tu aku, ane.
Nhym Jeju memã kum,
—Djãm mrãmri Metĩndjwỳnh kukràdjà kôt ne ga me me akukãmãkjê kukràdjàja jarẽ? Kati. Atemã. Ga me atemã akukãmãkjê kukràdjà ja'ã ano tỳx ne Metĩndjwỳnh kukràdjà mar kêt. Ne kam arỳm kam amikrà ar o aba. Ba me amã arẽ gar ama. Metĩndjwỳnh ne me bakukãmãremã 'ã karõn memã kum,
“Me amã abãmmẽ anã jabên ar kabẽn ma”, ane.
Ne ajte memã kum,
“Me'õ arỳm bãm'ã nàr nã'ã, ‘Gê Metĩndjwỳnh o ajkẽ’, anhỹr jabej gê me tu kubĩ”, ane.
Me kum bãmmẽ nã ar abêmã ne Metĩndjwỳnh ã me bakukãmãremã ane. Nhym be, djãm me ga ne ga me amã abãmmẽ anã jabê? Kati. Ga me akukràdjà kôt arĩk memã kum, “Me ajõ godja anã nàr abãm mỳjja'ã ajwỳr jabej. Ne aje kubê anhõ mỳjja nê prãm jabej kum, ‘Be, ba te ije amã õrmã. Aje mỳjja 'ã ijwỳr ba arỳm o Metĩndjwỳnh nhõ mỳjja. Kam ba te ije amã õrmã’, ane. Dja ga me ã kum anen arỳm kubê nê nhym kam arỳm pijàm ne”, ane. Ga me aje ã memã 'ã karõo anhỹrkam arỳm me nãmẽ bãmbê õdjỳ'ã memã adjàpnênho aba. Me kum ar abê kêt'ã memã adjàpnênho aba. Metĩndjwỳnh te memã 'ã karõn memã kum,
“Me amã abãmmẽ anã jabên ar kabẽn ma”, ane.
Nãm te memã ane ga me arỳm Metĩndjwỳnh kabẽn jao me kukràdjà kajgon kupa'ã memã akukràdjà punu ja jarẽn arỳm nãmẽ bãmbê õdjỳ'ã memã adjàpnênho aba. Me ga ne ga me amijo ajêx ne ar amijo Metĩndjwỳnh mar mexo aba. Mrãmri ne me bakukãmãre Idjaij me ajã kabẽn ne. Nãm Metĩndjwỳnh kukwakam me ajã me bakukãmãremã kum,
“Be, me ja ne me arĩk 'êx ne ajkwa kajgokam imã imex jarẽnho ban õkre kadjwỳnhbê jãm ate ibê krãn ba.
Ne arĩk imã irax jarẽnh kajgoo ban 'êx ne me ta kukràdjà'ã memã kum, ‘Metĩndjwỳnh kukràdjà’, anhỹro ba.”
Nãm ã Idjaij me ajã ane ga me akamingrãnyre ajêx ne akukràdjà kajgoo Metĩndjwỳnh kukràdjàn memã arẽnho aba. Mrãmri ne me ajã arẽnhkumrẽx. Nãm Jeju ã mebê pardjêu arkum ane.
10 Ne kam amiwỳr me krãptĩ 'uw ne memã kum,
—Ẽ, dja ga me akunĩ iman ikabẽn markumrẽx. 11 Me kute apỹnh mỳjja'ã memã kum, “Ja dja ga ãm omũ. Dja ga krẽn arỳm ajaxwe”, anhỹro ba. Nhym be, djãm me'õ mỳjja 'õ krẽ nhym Metĩndjwỳnh arỳm kum, “Ja ne ga krẽ. Arỳm ajaxwe”, ane? Kati. Me kabẽn punukam ne memã axwe jarẽ. Me àkĩnhĩkam ne memã arẽ. Me ari prõ, mjên kupa'ã kurẽ bakam ne memã arẽ. Me 'êxnhĩkam ne memã arẽ. Apỹnh axwe 'õkam ne Metĩndjwỳnh memã axwe jarẽ. Nãm ã Jeju memã ane.
12 Kam kôt ba djwỳnh ar 'ỳr bôx ne Jejumã kum,
—Ẽ, mebê pardjêu kute akabẽn markam arỳm ngryk ne, ane.
Nhym me'ã arkum,
13-14 —Ga, me no rã ne me amikukãm rĩt kêtja pumũ. Kam me kute amipry mar kêt. Kam godja me no rã me no rã japrô kute meo ba jabej nhym arỳm amẽ kre'õkam tỹm. Mebê pardjêu ne me kute me uràk. Nãm me 'êx ne memã, “Ba ne ba ije Metĩndjwỳnh mar”, anhỹro ba. Nhym be, kati. Me kute mar kêt. Ne kam te memã Metĩndjwỳnh'ã ujarẽnh ar ba nhym me adjwỳnhdjwỳ kute Metĩndjwỳnh mar kêt. Mebê pardjêu 'êx ne kute memã anhỹro bakam dja Ibãm arỳm memã o pãnh ne me biknor tokry djàkam me kumẽ kute mrãmri ne me kute 'ê kadjàr ne rũm mẽnh pyràk. Kwãrĩk wãnh me rã'ã. Nãm ã Jeju mebê pardjêu'ã ane.
15 Nhym Pedru kum,
—Nã gãm ar imã, “Djãm me mỳjja 'õ krẽ nhym Metĩndjwỳnh kum, ‘Ja ne ga krẽn arỳm ajaxwe’, ane? Kati”, ane. Tãm ne ga arẽ nhym ar ibê bipdjur rã'ã ne. Mỳj'ã ne ga akabẽn jarẽ? Ar imã arẽ bar kuma. Nãm ã Pedru Jejumã ane.
16 Nhym Jeju arkum,
—Djãm ar gadjwỳ ar aje mỳjja mar kêt rã'ã? 17 Mỳjja me kute krẽn ne me tikkambit wangij. Ne kam atykmã arỳm apôx. 18 Nhym be, me ajkwa kurũm me kabẽn punu apôxja ne me kute amim mỳjja'ã karõ djà kurũm apôx. Kam Metĩndjwỳnh arỳm memã axwe jarẽ. 19 Me kute amim mỳjja'ã karõ djàkam amim mỳjja punu'ã karõn arỳm me kurũm apôx.
Nãm me kute me par'ã amim karõ.
Ne kute me prõ puro nàr me mjên puroo àkĩnh ne ro'ã ikwãja'ã amim karõ.
Ne prõ djwỳnh nàr mjên djwỳnh kupa'ã kurẽ'ã amim karõ.
Ne kute mỳjjao àkĩnh'ã amim karõ.
Ne memã 'êx'ã amim karõ.
Ne kute Metĩndjwỳnh japrỳ'ã amim karõ.
20 Me axweja kunĩ ne me kurũm apôx nhym Metĩndjwỳnh arỳm memã axwe jarẽ. Nhym be, me kute aminhikra põnh kêt ne kute õ kwỳ krẽn ja ne Metĩndjwỳnh kute memã axwe jarẽnh kêt. Djãm ar aje ja mar kêt? Nãm ã Jeju kôt ba djwỳnh arkum ane.
Me'õ nire bajtem kute tu amim kamnhĩxkumrẽx'ã ujarẽnh.
Mak 7.24
21 Ne kam Jeju arỳm mebê tẽ. Tẽ:n kam krĩraxbê Xirumẽ Xidõ bu'ã pyka'ỳr bôx. 22 Nhym pykabê Kanaãkam me'õ nire pyka wãkam ar ba. Mebê idjaer ne me wão me bajtem. Me'õ nire kam ar ban arỳm Jeju'ỳr bôx. Ne kam kàj bê kum,
—Bẽnjadjwỳr djwỳnh, Dawi tàmdjwỳ, gop amã ikaprĩ. Me karõ punu ne ari ikrao bikẽnho ba, ane.
23 Nhym tu kubê anhikrên itõ ne. Nhym kôt ba djwỳnh ar 'ỳr bôx ne kum,
—Dja ga amũ ano gê tẽ. Nãm ari gwaj bakôt àmra tẽ, ane.
24 Nhym arkum,
—Djãm me bajtem'ỳr ne Metĩndjwỳnh ijano ba tẽ? Kati. Mebê idjaer'ỳr ne ijano ba tẽ. Mebê idjaer ne me kute mrãmri ne mrykĩ'ãtomti no biknor pyràk ne ate ar ba. Me ate ar ba ja'ỳr ne ijano ba tẽ, ane.
25 Nhym kam arỳm ni bajtemja 'ỳr bôx. 'Ỳr bôx ne arỳm parbê kõnkrão nhỹn ra:x man kum,
—Bẽnjadjwỳr djwỳnh gop ikôt o kangõn ikrao mex, ane.
26 Nhym õ mebê idjaer'ã me prĩre jakren kum,
—Nok ba ren rop kraremã me prĩre nhõ djwỳ rẽ nhym ren kam punure, ane. Djãm mrãmri ne djwỳ'ã ajarẽ? Kati. Kute meo mex djà'ã ne djwỳ jakren kum 'ã ajarẽ. Bir, Jeju ne jakam kute me bajtemo mex prãm kêt. Õ mebê idjaer'ỳr ne Metĩndjwỳnh Jeju jano. Kute õ mebê idjaerbit kumrẽxo mexo bamã. Kam ne nimã kum,
—Nok ba ren rop kraremã me prĩre nhõ djwỳ rẽ nhym ren kam punure, ane.
27 Nhym nija arỳm amim,
—Ijã ne rop krare jarẽ, anen arỳm kum,
—Tukwa, mrãmri Bẽnjadjwỳr djwỳnh. Kôt ne ga arẽ. Nhym be, godja wãnh õ wỳnh nhõ pĩponh krakri djwỳ jaũm rôrôk. Aũmbit dja rop krare kukrẽ. Kam gop badjwỳ ibê rop krare pyràk tu imã ikrao mex, ane.
28 Nhym Jeju kum,
—Me'õ nire, ga ne ga tu amim ikamnhĩx me:xkumrẽx. Akabẽn kôt ne ba arỳm akrao mex, ane. Nhym myt tãmkam kra arỳm mex ne.
Kute mebê 4.000o djuw mex.
Mak 8.1
29 Nhym kam Jeju arỳm pyka ja kurũm tẽn imôtibê Garrêja'ỳr tẽn 'ỳr bôx. Ne kam arỳm krãnh'ã tẽn wabin nhỹ. 30 Nhym me krãptĩ: arỳm 'ỳr bôx. Nãm me 'ỳr me punuo mõn 'ỳr meo bôx. Me mrãnh kêtmẽ me no rãmẽ me kabẽn kêtmẽ apỹnh me kukràdjà punumẽ apỹnh me punu djà 'õdjwỳ krãptĩ:ja ne me 'ỳr meo mõn meo bôx ne Jeju parbê me adju:w nhym arỳm meo mex ne. 31 Jeju meo mex nhym me krãptĩ: arỳm me omũ. Me kabẽn kêt arỳm kabẽn mex. Me apỹnh kukràdjà punu arỳm kukràdjà mex ne. Me mrãnh kêt arỳm mrãnh mex ne. Me no rã arỳm rĩt mex ne. Nhym me arỳm me omũn te kute marmã mekam no tyn kumex. Ne kam arỳm mebê idjaero ba djwỳnhmã rax jarẽ. Metĩndjwỳnhmã rax jarẽnho kume:x.
32 Nhym kam arỳm amiwỳr kôt ba djwỳnh ar ku'uw nhym ar bôx nhym arkum,
—Imã me krãptĩ:ja kaprĩ. Me iro'ã krĩ'ã arỳm akati amãnhkrut ne ikjêkêt apêx. Ne kam arỳm me õ mỳjja kêt. Nok ba ren me kum prãmkam ren amũ me ũrkwãmã me ano nhym ren pry konenh ren me arỳm rerekre nhym ren tyk djà me kupa, ane.
33 Nhym kôt ba djwỳnh ar kum,
—Kapôt kukrit jakam ne gwaj te me krãptĩ:ja kadjy djwỳ kume:x prãmje. Mỳj got gwaj me kadjy nẽ? ane.
34 Nhym Jeju arkum,
—Mỳj ne ar anhõ djwỳ kute? ane. Nhym ar kum,
—Djwỳ kubê 7. Tepprãredjwỳ ngrêre, ane.
35 Nhym kam arỳm me krãptĩmã 'ã karõn kum,
—Pykabê dja ga me nhỹ, ane. Nhym me kam arỳm nhỹ. 36 Nhym kam arỳm djwỳ kubê 7 jamỳn tepprãre jamỳn o Metĩndjwỳnhmã amikĩnh jarẽ. Ne kam kokij ne mã kôt ba djwỳnh arkum kungã nhym ar mã me krãptĩmã adjuw. 37 Nhym kam me kunĩ kwỳ krẽn arỳm ajne. Nhym kam me arỳm aũm karwàn kaxnokaikam kungij. Kungij nhym arỳm kaxnokai ipubê 7 ne 'ã kàtàm. 38 Be, me my kubê 4.000 ne õ kwỳ krẽ nhym me niremẽ me prĩre'ã akre kêt. 39 Nhym kam arỳm amũ me anon kam kà'õkam nhỹ. Ne kam nox ne pykabê Madara'ỳr mõn 'ỳr bôx.