16
Kute kàjkwa kurũm mỳjja'õ nhipêx'ã me kum à'wỳr.
Mat 12.39; Mak 8.11
Nhym mebê pardjêumẽ mebê xadjudjêumẽ Jeju'ỳr bôx ne mrãmri kubê Metĩndjwỳnh Krakumrẽx jabej kum,
—Goja kàjkwa kurũm mỳjja pumũnh kêt'õ nhipêx bar omũn kôt ama, ane.
Nhym memã kum,
—Arỳm myt djàrmã nhym myt ngjêx djàkam kàjkwa kamrêk. Ga me kam 'ã abenmã kum, “Dja kryràm kàjkwa mex”, ane. Nàr, arỳm myt katormã nhym myt apôx djàkam kàjkwa kamrêk ne kakrã kumex ga me kam 'ã abenmã kum, “Akati jakam dja na kumex”, ane. Me ga ne ga me amijo ajêx ne amijo Metĩndjwỳnh mar mex. Aje kàjkwa mex mar nàr aje kàjkwa punu mar. Mỳkam ne ba me akam ar ibari mỳjja pumũnh kêt kwỳ nhipêx ne me amã mỳjjao amirĩto iba ga me ja mar kêt ne? Ga me omũnh kajgon amim, “Je tô mỳj'ã”? anhỹr kajgon mar kêtkumrẽx. Me ga akamingrãnyre ne ga me ajaxwen mỳjjakôt ari Metĩndjwỳnhbê amijo akẽxo aba. Ga, me kwỳ kute kum prõ djwỳnh kĩnh ngriren kute mebê prõo àkĩnho baja pumũ. Me gadjwỳ ne ga me amã Metĩndjwỳnh kĩnh ngriren ari kubê amijo akẽxo aba. Ne kam me aje omũnh kadjy ije me amã mỳjja pumũnh kêt nhipêx jabej. Djãm kam ije me amã ipêxmã? Kati. Ije me amã ipêx me aje omũnh prãm kêtkumrẽx. Dja ba ĩ amijo Metĩndjwỳnh kukwakam ujarẽnh djwỳnhbê Djônaj pyràk. Dja ga me jabit pumũ, ane. Tyk ne akubyn tĩn'ã ne ã Jeju memã ane. Ne kam arỳm mebê akẽx ne mã tẽ.
Djwỳ nhigot djà'ã ujarẽnh.
Mak 8.14
Ne kam ar imôti'ã rên akàx nhikjêmã bôx. Nhym kôt ba djwỳnh ar djwỳo amak kêt katin arỳm Jejumã arẽ. Nhym arỳm me kukràdjà kajgo kôt ar amijo ba kêt kadjy arkum kabẽn ne arkum,
—Ga, me kute djwỳ nhigot djà djwỳ djômkam kapĩnja pumũ. Nhym arỳm djwỳ tỳx me:x ne. Ar gadjwỳ dja gar me kukràdjà man kôt ar amijo aban arỳm ajaxwe mex ne. Mebê pardjêu kukràdjà nàr mebê xadjudjêu kukràdjà dja gar aman kôt ar amijo aban arỳm ajaxwe me:x ne. Ar amijã ano tỳx ne me kukràdjà mar kêt ne kôt ar amijo aba kêt. Nãm ã Jeju nêje ar kukrào ane.
Nhym kam ar ari 'ã aben kukij ne arĩk abenmã kum,
—Gwaj baje djwỳ byr kêtkam ne ã gwaj bamã ane, ane.
Nhym Jeju arỳm ar kabẽn man arkum,
—Ar aje amim imar ngri:re. Mỳkam ne gar aben kukij ne abenmã kum, “Gwaj baje djwỳ byr kêtkam ne ã gwaj bamã ane”, ane? Djãm ar aje mỳjja mar kêt rã'ã? Mỳj'ã ikabẽn kute amijakreja djãm aje mar kêt rã'ã? Ar akubyn amijo tẽn ije djwỳ kubê 5o mebê 5.000o djuw mex'ỳr amijo bôx. Mỳj ne ar aje djwỳ janhy karwànhkam kaxnokai ipu kuten 'ã kàtàm ne? 10 Ar akubyn amijo tẽn ije djwỳ kubê 7o mebê 4.000o djuw mex'ỳr amijo bôx. Mỳj ne gar aje djwỳ janhy karwànhkam kaxnokai ipu kute? Ga, djwỳ kume:xo ije meo djuw mexja pumũ. Djãm arỳm ne gar o ajamak kêt kati? 11 Djãm djwỳ'ã ne ba ar amã arẽ? Djãm 'ã ne ba ar amã, “Ari amijã ano tỳx. Kwãrĩk wãnh mebê pardjêu kukràdjà, nàr mebê xadjudjêu kukràdjà, kute djwỳ nhigot djà pyràk kwãrĩk wãnh kôt ar amijo aba kêt”, ane? Kati. Djwỳ'ã ije ar amã ja jarẽnh kêt. Mỳkam ne gar aje ja mar kêt? Nãm ã Jeju arkum ane. 12 Nhym kam ar arỳm kuma. Kute Ar kubê me kukràdjà pyma. Kute Ar kubê mebê pardjêumẽ mebê xadjudjêu kukràdjà pyma. 'Ã ne djwỳ nhigot djà amijakre. Tãm ne ar arỳm jakam kuma.
Pedru kute Jejumã Bẽnjadjwỳrbê kumkati jarẽnh.
Mak 8.27; Ruk 9.18
13 Be, Piripi nhõ krĩraxbê Xedjare bu'ã ne apỹnh me õ krĩ djàri. 'Ỳr ne Jejumẽ kôt ba djwỳnh ar mõ. Ar 'ỳr mõrkôt nhym Jeju arkum,
—Ẽ, ar imã ijã me ujarẽnh jarẽ ba kuma, ane.
14 Nhym ar arỳm kum,
—Nãm me kwỳ ajã, “Ngômã me angjênh djwỳnhbê Djuão. Ta ne akubyn tĩn ne ar ba”, ane. Nhym me kwỳ ajã, “Me bakukãmãre Erij. Metĩndjwỳnh kukwakam ujarẽnh djwỳnh raxbê Erij”, ane. Nhym me kwỳ ajã, “Me bakukãmãre Djermi. Metĩndjwỳnh kukwakam ujarẽnh djwỳnhbê Djermi”, ane. Nhym me kwỳ ajã, “Me bakukãmãrekam Metĩndjwỳnh kukwakam ujarẽnh djwỳnh ar 'õ.” Nãm me ã abenmã ajã ane. Nãm ã ar Jejumã ane.
15 Nhym ajte arkum,
—Ne ar gadjwỳ mã ne gar imar on? Mỳj'ã ne gar ijakre? ane.
16 Nhym Pedru kum,
—Abê me inhõ Bẽnjadjwỳrbê kumkatibê Kritu. Abê Metĩndjwỳnh tĩn ne ar baja Kra, ane.
17 Nhym Jeju Pedrumã kum,
—Ximão, Djônaj kra. Djãm pykakam me'õ ar ba ne amã ijarẽ ga ima? Kati. Kàjkwakam Ibãm ne amã ijo amirĩt ga ima. Kam ne ga akĩ:nhkumrẽx ne. 18 Ga ne ga imã, “Abê me inhõ Bẽnjadjwỳrbê kumkatibê Kritu. Kadjy ne Metĩndjwỳnh ajano ga bôx. Ga abê Metĩndjwỳnh tĩn ne ar baja kra”, ane. Ba amã arẽ ga ama. Ga abê Pedru. Mrãmri, kẽn'ã ne anhidji amijakre. Akabẽn mex jakôt ne ga arỳm atỳx ne aje kẽn pyràk. Dja me akudjwa ã amim imaro ane ba arỳm amim me utà nhym me arỳm akudjwa tỳx kute kẽn tỳx pyràk. Me kute amim imar kunĩja dja me tỳ:x nhym arỳm Xatanaj nhõ me àpênh te kute meo àpanhmã ne te kute me biknor tokry djàkam meo biknormã. 19 Dja ga aje mrãmri ne me'õ kute bẽnjadjwỳr nhõ kikrekam o kajkep djào ba pyràk. Me'õ kikre'ã kuta nhym me arỳm wadjà nàr kikre'ã ijê tỳx ne arỳm mebê aptà nhym me àr kêtkumrẽx. Aje me'õja pyràk. Dja me amim imar kêt ga arỳm mebê aptà. Nhym kam kàjkwakam Ibãmdjwỳ arỳm akôt amikabẽn djin arỳm mebê aptàn amim me utàr kêt ne ar meo ba kêt. Nàr, dja me amim ima ga memã kum, “Ajrã. Kôt ar aba”, ane nhym kàjkwakam Ibãmdjwỳ arỳm akôt amikabẽn djin memã kum, “Ajrã. Ikôt ar aba”, anen arỳm amim me utàn ar meo ba. Nãm ã Jeju Pedrumã ane. 20 Ne kam amijã kôt ba djwỳnh arkum karõ. Metĩndjwỳnh ne arỳm mebê idjaer kadjy Jeju'ã Bẽnjadjwỳrbê kumkati mẽ. 'Ã ne me kum Kritu jarẽ. Nãm amijã arkum karõn arkum,
—Kwãrĩk wãnh me'õmã kum, “Jejubê ne Kritu. Kubê ne me banhõ Bẽnjadjwỳrbê kumkati”, anhỹr kêt. Nãm ã Jeju arkum ane.
Amikukãm amityk'ã ujarẽnh.
Mak 8.31; Ruk 9.22
21 Ne kam ja nhijukri arỳm kôt ba djwỳnh arkum,
—Krĩraxbê Djeruxarẽkam itokry kumexmã ne Metĩndjwỳnh ijano ba arỳm 'ỳr itẽmmã. Dja ba kam bôx nhym mebêngêtmẽ me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmẽ ijo bikẽnh kumex nhym me arỳm ibĩ. Nhym ijã akatin akatin akati ba akubyn itĩn ne, ane.
22 Nhym kam Pedru arỳm Ar kubê Jejuo tẽn ar kàxã nêje kum bẽn tỳxmo krax ne kum,
—Bẽnjadjwỳr djwỳnh, gop gê Metĩndjwỳnh kum akaprĩ. Djãm ga dja me abĩ? Arkati, ane.
23 Nhym Jeju akẽx ne Pedrumã kum,
—Arỳm akabẽn kute Xatanaj kabẽn pyràk. Amũ imã akre rax ne dja. Aje Metĩndjwỳnh bê ijo akẽx prãm pyràk. Metĩndjwỳnhkôt adjumar kêt. Me kum ikĩnh kêtja kôt ne ga adjumar djà dji, ane.
24 Nhym kam Jeju kôt ba djwỳnh arkum,
—Gêdja gar ajõ mã ikôt abikamẽnh prãm jabej kwãrĩk wãnh amidjwỳnhbit mar kêt. Dja ga amim, “Djãm ba ije amijo ikĩnhmã? Kati”, ane. Dja ba ityk kadjy inhõ pĩte'y mỳn itokry:. Dja ga ijã amijakren aje anhõ pĩte'y mỳnh mãn pràbê amã atokry pyma kêt ne amã ijabê rã'ã ne mã ikôt ajkamẽ. 25 Me kute amidjwỳnhbit mar ne me kum tokry pyma, me tãm gêdja me tyn kam ijukri me biknor tokry djàkam tẽ. Nhym be, me kum ijabêkumrẽx ne kute amidjwỳnhbit mar kêt nhym me kute me bĩn jabej me tãm gêdja me amiptàn ar tĩn ne ba rã'ã: rã'ã ne. 26 Ne ren me'õ pykabê mỳjja mexja kunĩ, nêkrêx kunĩja ren ari o atom ne o ban kam ren ty. Je, mã dja kam nẽ? Kati, nãm ren ty nhym ren õ nêkrêxja ren wãnh kumex. Nhym mỳj pãnh ne ne ren Metĩndjwỳnhmã arẽ nhym ren akubyn o tĩn nhym ren kum amijo pãnh? Arkati. Dja te kum pãnh jarẽ nhym akubyn o tĩn prãm kêtkumrẽx.
27 Ba ije amijo inhĩ ne me'ỳr irwỳk dja ba Ibãm jadjênhmẽ umao ipyma:n me'ỳr bôx. Kadjy mrãnh djwỳnh pyma:mẽ ro'ã me'ỳr bôx. Ne kam me ĩ pỹnhkôt me kunĩmã o pãnh ne. Me axwe kôt nàr me kute katàt amijo ba kôt memã o pãnh ne. 28 Ba ar amã arẽ. Ije amijo inhĩ ne ar awỳr ibôx. Ibãm dja ijã bẽnjadjwỳr rax mẽ. Dja ba bôx ne ipymao ar apytàn ar ar ajo iba. Dja gar adjãmja akwỳ atĩnri iraxkôt ipumũ, ar akadjy ibẽnjadjwỳr rax ne ipymakôt ipumũ. Mrãmri ne ba ikabẽnja. Nãm ã Jeju arkum ane.