25
Me prĩtirebê 10'ã ujarẽnh.
Ne kam ajte arkum,
—Kàjkwakam Bẽnjadjwỳr djwỳnh dja akubyn bôx ne amim me utàn ar meo ba. 'Ã dja ba me prĩtirebê 10 jakren 'ã ar amã ajarẽ. Be, mjên kumrẽx ne arỳm prõ nhũrkwã'ỳr tẽn 'ỳr bôx ne arỳm aminhũrkwã'ỳr kute prõo bôxmã. Me kute abenã ar mẽnhmã ne aminhũrkwã'ỳr kute prõo bôxmã. Nhym nĩjar me prĩtirebê 10 arkam ama. Ar ro'ã kĩnh kadjy arkam ama. Arkam ama:n kam arỳm kute ar kajpar kadjy arỳm katon ar'ỳr ngônhpôko mõ. Ar prĩtirebê 5 ne ar no rerekre nhym Ar kubê 5 ne ar no mexkumrẽx. Ar no rerekreja ngônhpôkkambit kangôo mõn ngônhpôk kangô 'õdjwỳo mõr kêt. Nhym be, ar amak mexja ne ar ngônhpôko mõn ajte ngônh 'õdjwỳkam ajte kangô 'õdjwỳo mõ. Ar amũ mjênmẽ prõ ar'ỳr ngônhpôko mõ:. Nhym mjên ar amikrà nhym prĩtireja ar arỳm õtdjwan dja:n arỳm nõn kam arỳm ngõr.
Nhym akamàt kô ipôkri nhym me'õ arỳm ar aêrbê mjên aro aki:j ne arkum, “Ẽ, arỳm ne prõo bôx. Amrẽ ar aprõt ne ar kajpa”, ane.
Nhym kam ar prĩtire kunĩ krã katon arỳm ngônhpôko mex. Nhym no rerekre arja arỳm amak mex ar jamã kum, “Ar imã ar anhõ kuwy kangô kwỳ ru. Arỳm ar inhõ ngônhpôk àtyk mõ”, ane.
Nhym ar arkum, “Kati. Ngrire. Ba ren ar ar amã kangô kwỳ ru nhym ren kangô gwaj banhõ ngônhpôk'ỳr ren bôx kêt. Ar ngônhpôk kangô nhõr djwỳnh'ỳr mõn amim kwỳ kõpra”, ane.
10 Nhym kam ar no rerekre arỳm kõpra djà'ỳr mõ. 'Ỳr mõrràm nhym arỳm mjênmẽ prõ ar bôx. Nhym kam ar prĩtire, ar õ ngônhpôk kangôja arỳm mjênmẽ arkôt wadjà. Me kute prõ'ã mẽnh djàkam kikremã wadjà. Mjênmẽ prõmẽ ro'ã ar õ kwỳ krẽn kĩnh kadjy ne ar prĩtire ar kôt kikremã wadjà. Nhym kam me arỳm ar pãnh kikre'ã ijê.
11 Nhym kam ajmã nhym ar prĩtire no rerekreja bôx. Ar arỳm kuwy kangô kõpra djàkam tẽn kangô kõpran arỳm akubyn bôx. Ne kam mjênmẽ prõ nhõ kikre'ỳr bôx ne kum, “Bẽnjadjwỳr, bẽnjadjwỳr, gop ar imã kikre'ã ta”, ane.
12 Nhym arkum, “Kati. Ije ar amar kêt. Mrãmri ne ba ar amã arẽnhkumrẽx.” Nãm ã bẽnjadjwỳr arkum ane. Tãm ne ja. Nãm ã Jeju kôt ba djwỳnh arkum ane.
13 Ne kam 'ã ajte arkum,
—Dja ba ije mjênwã bôx pyràk. Kam dja gar ijabej ajkam ama. Ba ije amijo inhĩja ar aje ibôx'ã akati nàr myt mar kêt. Nãm ã Jeju arkum ane.
Pi'ôk kaprĩbê tarẽtu nhõr'ã ujarẽnh.
Ruk 19.11
14 Ne kam ajte arkum,
—Kàjkwakam Bẽnjadjwỳr djwỳnh dja akubyn bôx ne arỳm amim me utàn ar meo ba. 'Ã dja ba me'õ jakren 'ã ar amã ajarẽ. Me'õja ne anhỹr bê pyka 'õmã tẽmmã, ne amiwỳr õ àpênh ar ku'uw. Nhym kam ar bôx nhym arỳm arkum õ mỳjja ngã. 15 Apỹnh ar kum àpênh mexkôt ne arkum õ mỳjja ngã. Ar kute kutêp kum kàjmã 'ã kamẽnhmã ne arkum kungã. Õ àpênh no mexjamã ne pi'ôk kaprĩ rax ngã. Pi'ôk kaprĩbê tarẽtubê 5 ne kum kungã. Ne kam ajte kàjbê no mexjamã pi'ôk kaprĩo amãnhkrut ne kungã. Ne kam ajte no rerekre jamã pydjin kungã. Ne kam arỳm mã pyka 'õmã tẽ. 16 Nhym kam kute pi'ôk kaprĩbê 5 byrja arỳm o nêkrêx kumex by. Ne kam pi'ôk kaprĩ pãnh arỳm memã õro dja. Memã õro dja: nhym me pãnh kum pi'ôk kaprĩ rax nhõro dja. Nhym amỳn arỳm 'ã akre. 'Ã akre:n arỳm 'ã akrebê 5 ne kuby ne kam ijukri 'ã akre: ne o 5 ne kuby. 17 Nhym kam kute pi'ôk kaprĩo amãnhkrut byrja ã o anen o nêkrêx kumex by. Ne kam pi'ôk kaprĩ pãnh arỳm memã õro dja. Memã õro dja: nhym me pãnh ajte kum pi'ôk kaprĩ rax nhõro dja. Nhym amỳn arỳm 'ã akre. 'Ã akre:n arỳm 'ã akreo pi'ôk kaprĩo amãnhkrut ne kuby ne kam ijukri 'ã akre: ne kam o amãnhkrut ne kuby. 18 Nhym be, kute pi'ôk kaprĩ pydji byrja ne mã o tẽn kam kum kren tu kam adjà. Nãm kàjmã kum 'ã akre bikamẽnh kêt.
19 Nhym kam ajmã:kam ar àpênh nhõ bẽnjadjwỳrja bôx ne amiwỳr ar ku'uw nhym ar 'ỳr bôx. Kute akubyn õ pi'ôk kaprĩ jamỳnh ne 'ã akre kadjy amiwỳr aro bôx. 20 Nhym kute pi'ôk kaprĩbê 5 byrja ne kum o bôx ne kum ajte ijukri 5 ne o bôx ne kum kungãn kum, “Bẽnjadjwỳr, ije amã omũnh kadjy ne ga imã 5 ne angã. Ota, ba arỳm kàjmã amã 'ã akre kamẽ nhym arỳm kubê 10. Mĩ, anhõ pi'ôk kaprĩbê 10”, ane.
21 Nhym õ bẽnjadjwỳr kum, “Mexkumrẽx. Ga ne ga adjàpênh mexkumrẽx. Akabẽnkumrẽx. Nã bãm amã mỳjja ngrire ngã ga prĩne ikutêp imã o djuw mex ne 'ã adjukanga kêt. Pãnh gêdja ba amã inhõ mỳjja rax jarẽ. Ga kam amũ idjô'ã ar o aba. On dja ga ikôt akĩnhkumrẽx”, ane.
22 Nhym kam kute pi'ôk kaprĩ amãnhkrut byrja ne ajte 'ỳr bôx ne kum, “Bẽnjadjwỳr, ije amã omũnh kadjy aje imã o amãnhkrut ne õrja ne ba arỳm kàjmã amã 'ã akre kamẽ nhym arỳm kubê 4. Mĩ, anhõ pi'ôk kaprĩbê 4”, ane.
23 Nhym õ bẽnjadjwỳr kum, “Mexkumrẽx. Ga ne ga adjàpênh mexkumrẽx. Akabẽnkumrẽx. Nã bãm amã mỳjja ngrire ngã ga prĩne ikutêp imã o djuw mex ne 'ã adjukanga kêt. Pãnh gêdja ba amã inhõ mỳjja rax jarẽ. Ga kam amũ idjô'ã ar o aba. On dja ga ikôt akĩnhkumrẽx”, ane.
24 Nhym kam kute pi'ôk kaprĩ pydji byrja ne 'ỳr bôx ne kum, “Bẽnjadjwỳr, nã gãm ajamakkre kêt. Nã gãm adjàkre kêtkam ar mebê djwỳo atomo aba. Ne aje amim mỳjja kunĩ jadjwỳr kêtkam ar mebê jãm o amijakren o atomo aba. 25 Ba kam ije amã kupênh prãm kêtkam prĩne kum kren kam adjà nhym nõ. Imã apymakam. Mĩ, anhõ pi'ôk kaprĩ”, ane.
26 Nhym kam õ bẽnjadjwỳr kum, “Ga ne ga ajaxwekumrẽx. Amã djukangakumrẽx. Djã nã bãm idjàkre kêtkam ar mebê djwỳo atomo iba ne ije amim mỳjja kunĩ jadjwỳr kêtkam ar mebê jãm o amijakren o atomo iba? 27 Bir be, ga kam we ga aje amim ipumũnhkôt ren inhõ pi'ôk kaprĩ jao tẽn ren me kute pi'ôk kaprĩ marmã angã nhym ren abenã rôrôk tẽn rax ba ren arỳm 'ỳr bôx ne arỳm ren kuby.” Nãm õ bẽnjadjwỳr ã kum ane.
28 Ne kam memã kum, “Aj, amũ me ajõ kubê pi'ôk kaprĩwã byn o tẽn kute imã pi'ôk kaprĩo àptàr nhym kubê 10wãmã angã”, ane. 29 Mỳkam? Bir, arỳm me õ mỳjja gêdja Metĩndjwỳnh iby memã kungã nhym kam arỳm me õ mỳjja kumex. Nhym be, me õ mỳjja kêt, kute memã õr nhym me kute kum o djuw mex kêtjabê gêdja Metĩndjwỳnh mỳjja ngrireja kunĩ by.
Ẽ, ba ar amã arẽ gar ama. Me kute tu amim imarkumrẽx jamã dja Ibãm ijo amirĩto tẽ gê me amim imar rax. Nhym be, me ajkwaobit kute amim imarjabê dja Ibãm ijo apdju. Dja prĩne inêje me no nhityn mebê ijo apdju.
30 Be, nhym kam bẽnjadjwỳr memã kum, “Aje, me bõm inhõ àpênh punuwã mẽ gê wãnh akamàt kô tykkam ar me ikô'ã ba. Wãnh ne me tokry djàje amijanên ar àmra ba. Nãm ã bẽnjadjwỳr memã ane nhym me arỳm bõm kumẽ. Tãm ne ja.” Nãm ã Jeju arkum ane.
Mrykĩ'ãtomtimẽ mokaàk'ã ujarẽnh.
Mat 13.36, 22.13; Ap 20.11
31 Ne kam ajte arkum,
—Ba ije amijo inhĩ dja ba prĩne imex ne ipyma:n arỳm akubyn bôx. Ne amikôt Metĩndjwỳnh kadjy mrãnh djwỳnh kunĩo bôx. Ne kam kàjkwakam imexo ime:xkumrẽx ne ipyma:kumrẽx ne arỳm ikrĩ djà raxkam nhỹ. 32 Nhym kam apỹnh me ba djà kunĩkôt dja me ikabem akuprõ ba arỳm meo ajkij. Kute mryo ba djwỳnh kute õ mryo bikjêr pyràk. Kute aben bê mrykĩ'ãtomtimẽ mokaàko bikjêr pyràk. Dja ba arỳm ã aben bê meo ibikjêro ane. 33 Ne inhõ me mex kute mrykĩ'ãtomti pyràk ja dja ba amidjubôk'ãnh me umjuw. Ne me axwe kute mokaàk pyràk ja dja ba amidjuge'ãnh me umjuw.
34 Ne kam ba Ibẽnjadjwỳr rax idjubôk'ãnh me mex ku'êjamã kum, “Amrẽ me iwỳr mõn ikôt aku'ê. Ba ibê me anhõ Bẽnjadjwỳr djwỳnh dja ba arỳm me ajo ibakumrẽx. Amrẽbê: mỳjja kunĩ kator djà kraxkam ne Ibãm arỳm amijo me apytàn me ajo djuw mex. Ije amim me apytàr ne ije me ajo iba kadjy amijo me apytà. 35 Mỳj ne ga me nẽ ba kam arỳm amikôt me apumjuw? Bir, arỳm imã prãm ga me imã mỳjja'õ ngã ba kukrẽ. Arỳm imã kôr ga me imã mỳjja 'õ ngã ba o ikõ. Nãm me ijo me bajtem ga me arỳm imã anhũrkwã jarẽ ba kam inhikwã. 36 Arỳm ikà kêt ga me arỳm imã kubẽkà ngã ba adjà. Arỳm ikanê ga me arỳm ikane. Arỳm me ibê ijê ga me arỳm iwỳr bôx ba ikĩnh. Kam ne ba arỳm amikôt me apumjuw”, ane. Akubyn ibôxkam dja ba ã idjubôk'ãnh me katàt kute amijo bajamã ane.
37 Nhym kam dja me imã, “Bẽnjadjwỳr djwỳnh, nhỹnh ne ga amã prãm ba me apumũn amã mỳjja ngã ga krẽ? Nhỹnh ne ga amã kôr ba me amã mỳjja'õ ngã ga o ikõ? 38 Nhỹnh ne me kute ajo me bajtem ba me apumũn amã inhũrkwã jarẽ ga kam anhikwã? Nhỹnh ne ga akà kêt ba me amã kubẽkà ngã ga adjà? 39 Nhỹnh ne akanê ba me apumũ? Nhym nhỹnh ne me abê ijê ba me awỳr bôx ga akĩnh”? ane.
40 Kam, ba Ibẽnjadjwỳr rax dja ba memã kum, “Ije meo ikamy'õ nhym me kum kurê. Nhym arỳm õ mỳjja kêt. Ga me kam arỳm o djuw mex. Aje o djuw mex o aje ba ijo djuw mex pyràk. Mrãmri aje o djuw mexkam aje ba ijo djuw mex mexkumrẽx”, ane. Dja ba ã akubyn ibôxkam me mexmã ane.
41 Kam dja ba idjuge'ãnh me axwe ku'êjamã kum, “Me apunu:re. Me rũm imã akàx. Kuwy pôk rã'ã: rã'ãjamã me mõ. Ije Xatanajmẽ kadjy mrãnh djwỳnh kadjy kuwy nhipêxjamã me mõ. 42 Mỳj ne ga me nẽ ba me amã, ‘Me rũm imã akàx’? ane. Bir, imã prãm ga me aje imã mỳjja nhõr kêt. Imã kôr ga me aje imã ngô'õ nhõr kêt. 43 Me kute ijo me bajtem ga me aje imã anhũrkwã jarẽnh kêt. Ikà kêt ga me aje imã kubẽkà nhõr kêt. Ikanê ga me iwỳr abôx kêt nhym me ibê ijê ga me iwỳr abôx kêt. Ga me ã ane ba kam me amã, ‘Me rũm imã akàx’, ane.” Dja ba ã idjuge'ãnh me axwe ku'êjamã ane.
44 Me axwewãdjwỳ dja me imã, “Bẽnjadjwỳr djwỳnh, nhỹnh ne ga amã prãm nàr amã kôr nàr me ajo me bajtem nàr akà kêt nàr akanê nàr me abê ijê ba me ajo djuw mex kêt”? ane.
45 Kam dja ba memã kum, “Bir, ikamy 'õ me kum kurê nhym õ mỳjja kêt ga me aje o djuw mex kêt. Aje o djuw mex kêt o ne aje ba ijo djuw mex kêt pyràk”, ane. Mrãmri, ba me amã ja jarẽnhkumrẽx. Dja ba ã akubyn ibôxkam me axwemã ane.
46 Kam dja me arỳm mã mõn tokry rã'ã: rã'ã ne. Nhym be, me katàt kute amijo baja dja me Metĩndjwỳnhkôt tĩn ne ar ba rã'ã: rã'ã ne. Nãm ã Jeju memã ane.