26
Me kute Jeju bĩn kadjy kute o aben mar.
Mak 14.1; Ruk 22.2; Dju r 11.47
Jeju arkum kabẽn jarẽnh pan kam arỳm kôt ba djwỳnh arkum,
—Arỳm ne Metĩndjwỳnh me bakukãmãre nhirôbê mrãnh djà nhõ akati 'ỳr. Mebê idjaer krãptĩ kute aben kajmã'ã me irôbê mrãnh djà mar kadjy ne me kute aben pydji 'ỳr. Arỳm nêje akati pydji. Tãm ne gar arỳm ama. Kam ba ije amijo inhĩja dja me memã ikanga nhym me arỳm pĩte'y'ã inhôn ibĩ, ane.
Nãm arkum ane nhym wãnh me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr rax nhỹ. Idjibê ne Kajbaj. Õ kikretikam ne nhỹ nhym me rũnh arỳm kam akuprõ. Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmẽ mebêngêtmẽ akuprõ. Nãm me akuprõn abenmã kum,
—Mỳj godja gwaj me krãptĩ kàxã Jejuo tỹm ne bĩn kadjy on? ane. Ne kam abenmã kum,
—Kwãrĩk wãnh gwaj me kute aben pydji djà nhõ akatijakam o batỹm kêt. Ne gwaj ren o ane nhym me krãptĩ ren o ngryk ne ren kangao kumex, ane.
Me'õ nire kute Jeju nhimõk'ã kangô kapĩ.
Mak 14.3; Dju r 12.1
Be, krĩ ngrirebê Betanhakam ne Jeju nhỹ. Kamã ne me'õ ĩ kajêkam tê arỳm mex. Idjibê ne Ximão. Ximão nhũrkwãkam ne Jeju õ kwỳ krẽno nhỹ. Õ kwỳ krẽno nhỹ: nhym me'õ nire arỳm 'ỳr tẽn 'ỳr bôx. Nãm 'ỳr kẽn jakareo ngônh byn o tẽ. Be, ngônhkam ne me kudjỳ djà kangôo ipu. Nãm me prĩne ipêx mex nhym pãnh raxkumrẽx. Nãm ngônho tẽn kam Jeju nhimõk'ã kangô kapĩ.
Nhym kôt ba djwỳnh ar arỳm omũ. Ne kam nokà nhàn abenmã kum,
—Je tô mỳkam ne arỳm me kudjỳ djào ajkẽ? Gwaj ren pi'ôk kaprĩ kadjy ren memã kungã ne ren pãnh pi'ôk kaprĩ rax ne ren kubyn ren me õ mỳjja kêtmã kungrà. Mỳkam ne arỳm o ajkẽ? ane.
10 Nhym Jeju arỳm tu ar kabẽn man arkum,
—Mỳkam ne gar kum kaprĩ jadjà? Djãm kute ijã kapĩnkam punu got? Kati, mexkumrẽx. 11 Be, akati kunĩkôt ne ar abu'ã me õ mỳjja kêt ar ba rã'ã. Nhym djãm arek gwaj baro'ã ar baba rã'ãmã? Kati. 12 Dja ba ty nhym me arỳm ijadjà. Me kute ijadjàr kadjy ne ijã me kudjỳ djà kapĩ. 13 Ba ar amã arẽ gar ama. Dja me kàj bê pyka kunĩkôt mã ijã memã ujarẽnh ny jarẽn mã nijadjwỳ 'ã ajarẽ. Kute ijã me kudjỳ djà kapĩn'ã ajarẽ. Ne kam aben djô'ã nija mar rã'ã ne. Mrãmri ne ba ar amã arẽnhkumrẽx. Nãm ã Jeju arkum ane.
Djuda kute memã kangamã kute memã arẽnh.
Mak 14.10; Ruk 22.3
14 Nhym kam Jejukôt ba djwỳnhbê 12 ja 'õ, idjibê Djuda Ikadji ne me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr'ỳr tẽ. 15 Nãm ar'ỳr tẽn ar'ỳr bôx ne arkum,
—Arỳm ne ba ije ar amã Jeju kangamã. Mỳj dja gar pãnh imã angã? Ba kam arỳm ar amã kanga, ane. Nhym kam ar arỳm kum kryt jakao ngônhponho pi'ôk kaprĩ jarẽ. Nãm ar kute 'ã akrebê 30 ne kum kungã nhym kubyn o tẽ. 16 Ne kam amim,
—Mỳj dja ba ije arkum Jeju kanga kadjy on? Nãm ã amim anhỹro ba.
Ar kute ro'ã ar õ kwỳ krẽno ino rer.
Mak 14.12; Ruk 22.7
17 Nhym kam mebê idjaer kukràdjàkôt me kute djwỳponhbit kur nhõ akati arỳm kutewa nhym kôt ba djwỳnh ar Jeju'ỳr bôx ne kum,
—Metĩndjwỳnh me irôbê mrãnh nhõ akatikam gwaj banhõ kwỳ krẽn kadjy jãm dja bar tẽn akutêp gwaj banhõ kwỳ krẽn djà jadjwỳr mex? ane.
18 Nhym arkum,
—Dja gar krĩraxkam tẽn me'õ 'ỳr bôx ne kum, “Ujarẽnh djwỳnh ne amã, ‘Arỳm ne inhõ akati iwỳr bôx. Dja bar Metĩndjwỳnh me irôbê mrãnh nhõ akatikam me kukràdjà kôt inhõ kwỳ krẽ. Bamẽ ikôt ba djwỳnhmẽ dja bar anhũrkwãkam inhõ kwỳ krẽ’, ane. Dja gar ã kum ane.” Nãm Jeju ã kôt ba djwỳnh arkum ane. 19 Nhym kam ar arỳm Jeju kute arkum 'ã karõ kôt 'ỳr tẽ. Ne me'õ ja'ỳr bôx ne kum Jeju kabẽn jarẽ nhym arkum, “Ô, ane. Nhym kam ar arỳm ũrkwãkam kutêp ar õ kwỳ krẽn djà jadjwỳr mex. Metĩndjwỳnh me irôbê mrãnh nhõ akati kadjy ne ar õ kwỳ krẽn djà jadjwỳr mex. Ne kam akubyn Jeju kutã tẽ. 20 Nhym kam ar'ã para nhym ar me'õ kute arkum ũrkwã jarẽnhja nhũrkwã'ỳr tẽ. Kam ar õ kwỳ krẽnmã 'ỳr tẽn 'ỳr bôx. Ne kam nhỹ. Ar kubê 12ja ne ar Jejumẽ ro'ã nhỹ ne arỳm õ kwỳ krẽno nhỹ. 21 O nhỹ: nhym Jeju arkum,
—Be, ar ajõ dja ga ikurê djwỳnhmã ikanga. Mrãmri ne ba ar amã arẽnhkumrẽx, ane.
22 Nhym kam ar arỳm kaprĩ:ren apỹnh ar ĩ djàri aben totokmã kum,
—Bẽnjadjwỳr djwỳnh, djãm ba? Bẽnjadjwỳr djwỳnh, djãm ba? ane.
23 Nhym arkum,
—Be, kute ikôt ngônhkrãtikam djwỳ jadjàrja tãm dja memã ikanga. 24 Be, me bakukãmãre kute ba ije amijo inhĩ ijã pi'ôk no'ôk, kute Metĩndjwỳnh kukwakam ijã pi'ôk no'ôkkôt ne me arỳm jakam ar ã ijo anhỹro ba. Nhym be, kute ikurê djwỳnhmã ikanga djwỳnhja dja ĩ kute memã ikanga pãnh tokry ra:xi. Ỹ, watĩ:re. Tãmja ne ren rwỳk kêt ne. Nãm ã Jeju arkum ane.
25 Nhym Djuda, kute kurê djwỳnhmã kanga djwỳnhja kum,
—Ujarẽnh djwỳnh, djãm ba dja ba ajo ane? Arkati, ane.
Nhym kum,
—Arỳm ga, “Ba”, ane. Amikôt ne ga arỳm amijarẽnhkumrẽx, ane. 26 Nhym ar àkuro nhỹ: nhym Jeju arỳm djwỳ'õ byn kam o Metĩndjwỳnhmã mextire jarẽ. Kum mextire jarẽn arỳm kôt ba djwỳnh arkum kokij ne apỹnh arkum kungã. Ne kam aminhĩ'ã djwỳ jakren arkum,
—Inhĩ ne ja. Ar abyn krẽ, ane.
27 Ne kam ngônhkrãkam pidjô kangôjadjwỳ byn kam o Metĩndjwỳnhmã mextire jarẽ. Amikamrô'ã ne pidjô kangô jakren arkum,
—Ar akunĩ dja gar o ikõ. 28 Ikamrô ne ja. Me krãptĩ jaxwe pãnh dja ikamrô prõt nhym kam Metĩndjwỳnh memã kabẽn ny jarẽnh mãmdjin me axwe maro aknon me kam ngryk kêt.* Mrãmri ne Jeju kamrôo prõt nhym Metĩndjwỳnh arỳm 'ã memã kum, “Arỳm ne ikra tyn kamrôo prõt ne. Jakam dja me tu amim ikra markumrẽx ba kam arỳm me axwe maro aknon me kam ingryk kôet ne.” Nãm ã Metĩndjwỳnh memã ane. 29 Ba ar amã arẽ gar ama. Ije pidjô kangôo ikõmo krã'yr ne ja. Ibãm kute amim õ me ja kunĩ pytàr ne kute meo bakambit dja ba ajte pidjô kangô nyo ikõ. Gwaj baro'ã o ikõ. Nãm Jeju ã arkum ane.
30 Nhym kam ar ngre. Ngren arỳm o ino re. O ino ren arỳm amũ krãnhbê Oriwêre'ỳr mõ.
Pedru 'êxnhĩ kukãm kute kum arẽnh.
Mak 14.27; Ruk 22.31; Dju r 13.36
31 Ar 'ỳr mõ: nhym Jeju arkum,
—Be, akamàtja tãmkam dja me ijo ajkẽ gar me umaje aprõt ne ajmà. Amrẽbê: ne me bakukãmãre ar aprõt ne abimành'ã ajarẽ. Metĩndjwỳnh kukwakam ne me arẽn memã kum,
“Be, dja ba mrykĩ'ãtomtio ba djwỳnh titik nhym mry umaje prõt ne ajmà”, anen
arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne.
Be, akamàtja tãmkam dja gar me umaje aprõt ne ajmà. Me bakukãmãre kute ar ajã ujarẽnh kôt dja gar aprõt ne ibê ajmà. 32 Ibê ajmà nhym me arỳm ibĩ. Ba ityk ne akubyn itĩnkam dja ba ar akukãm pykabê Garrêjamã tẽ. Nãm ã Jeju arkum ane.
33 Nhym Pedru kum,
—Godja ar kunĩ prõt ne bimành jabej ba dja ba arkôt iprõt kêtkumrẽx, ane.
34 Nhym Jeju kum,
—Kati, mrãmri dja ga arkôt aprõt. Ba amã arẽ ga ama. Akamàtja tãmkam õkrẽn'ãnh kàr kêtri dja ga amijã maje ajêxo amãnhkrut ne ikjêkêt ne memã kum, “Kati, ije me'õwã pumũnh kêtkumrẽx”, ane. Mrãmri ne ba amã ja jarẽnhkumrẽx. Nãm ã Jeju kum ane.
35 Nhym Pedru kum,
—Kati, gê me gu baro'ã gu babĩn jabej ba ije aminêje ajã ijêx prãm kêtkumrẽx, ane. Nhym kam kôt ba djwỳnh ar kunĩ kabẽn kôt kum arẽ.
Pidjôkôkam Bãmmã amijo à'wỳr.
Mak 14.32; Ruk 22.40
36 Ne kam mõ:n kam Jeju kôt pidjôkôbê Djexema'ỳr bôx. Nhym kam kôt ba djwỳnhmã kum,
—Jakam dja gar ikutêp nhỹ. Ba mũm tẽn Metĩndjwỳnhmã amijo a'wỳ, ane. 37 Ne kam Pedrumẽ Djebedêu kra ar amãnhkrut japrôn aro tẽ. Ne kam tokry rax pymaje madjà kreti:n arỳm kaprĩ rax ne. 38 Ne kam arkum,
—Arỳm ne ba ikaprĩ:re. Arỳm ikaprĩ kute ibĩn 'ỳr. Jãnh mãn ar idjêje nhỹ gwaj baro'ã aminêje barĩt o nhỹ, ane.
39 Ne kam amũ tẽ. Tẽmo rãm ne jan tu mỳrbê tỹm. Tỹm ne arỳm Metĩndjwỳnhmã amijo a'uw ne kum,
—Djũnwã, aje itokry, ikaprĩjabê ipytàr prãm jabej ipytà. Nàr kon, kwãrĩk wãnh rã'ã ba tu itokry. Djãm ba ne ba amimarkôt ar amijo iba? Kati, akabẽnkôt ne ba ar amijo iba, ane.
40 Ne kam kàjmã djan kôt ba djwỳnh ar'ỳr akẽx ne tẽn ar'ỳr bôx. Nhym arek ar õto ikwã. Nhym Pedrumã kum,
—Je, kraxje kô 'iry kêt ne gar anhõto anhikwã. Mỳkam ne gar iro'ã aminêje arĩto anhỹr kêt ne? 41 Ar aminêje rĩt ne Metĩndjwỳnhmã amijo a'wỳ. Gêdja me te ar ajaxwe'ã ar amã apnê gar mekôt ajaxwe kêt. Ja kadjy dja gar kum amijo a'wỳ. Be, ar anhõkre kadjwỳnhbê ne gar amã ikabẽnja kĩnh. Nhym be, ar aminêje arĩtbê ne gar arerekren anhõtdjwa ne, ane.
42 Ne kam ajte amũ tẽn Metĩndjwỳnhmã amijo a'uw ne kum,
—Djũnwã, aje itokry, ikaprĩjabê ipytàr prãm kêt jabej kwãrĩk wãnh rã'ã ba tu itokry ne akabẽn man kôt ar amijo iba, ane.
43 Ne kam ajte akubyn ar'ỳr akẽx ne tẽn ar'ỳr bôx. Nhym ar nokà bã mex ne ajte arek õto ikwã. Rerek mex ne arek õto ikwã nhym ar omũ. 44 Ne kam ajte akẽx ne amũ tẽn Metĩndjwỳnhmã amijo a'uw. Õbê kute kum kabẽn jarẽnh jakôt ajte kum tãm jarẽ.
45 Ne kam ajte kôt ba djwỳnh ar 'ỳr akẽx ne ar'ỳr tẽn ar'ỳr bôx ne arkum,
—Je, djãm arek ar anhõto anhikwã rã'ãã, akôkam kôto anhikwã? Aj, arỳm itokry djà iwỳr bôx 'ỳr. Ota, arỳm kute me axwemã ikangamã, ije amijo inhĩja ne kute memã ikangamã. 46 Kàjmã ar dja. Gwaj on me'ỳr. Ota, arỳm kute memã ikanga djwỳnh bôx. Nãm ã Jeju arkum ane.
Me kute Jejuo tỹm.
Mak 14.43; Ruk 22.47; Dju r 18.3
47 Ne kute arkum anhỹro ãm rã'ã nhym Djuda arỳm 'ỳr tẽn 'ỳr bôx. Jeju kôt ba djwỳnhbê 12 'õ ne kubê Djuda. Nãm 'ỳr bôx nhym me krãptĩ me:x ne kôt mõn 'ỳr bôx. Nãm me kàxdjwa kajgomẽ kô jamỳn kôt 'ỳr o mõn o bôx. Me rũnh ne me me ano. Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ mebêngêtmẽ ne me me ano nhym me 'ỳr bôx. 48 Me 'ỳr mõr kêtri ne kute memã kanga djwỳnhbê Djuda memã kum,
—Be, ije me'õ nhine kaôrkôt dja ga me omũn o tỹm ne pa 'amỳ. Nãm ã memã ane. 49 Nãm Jeju'ỳr bôx ne kum,
—Ujarẽnh djwỳnh, djãm amexkumrẽx? anen arỳm ine kaô.
50 Nhym Jeju kum,
—Akmere, mỳj kadjy ne ga iwỳr bôx? ane.
Nhym kam me arỳm 'ỳr mõn o tỹm ne pa 'amỳ. 51 Nhym kam bẽnjadjwỳr nhõ àpênh'õ ne mekôt tẽ. Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr rax nhõ àpênh mekôt tẽ. Nhym Jejumẽ ro'ã ar ku'êja 'õ ne arỳm õ kàxdjwa kajgo kaban o me'õjamã akabên amak ta, bẽnjadjwỳr nhõ àpênhja jamak ta.
52 Nhym Jeju nêje kukràn kum,
—Kwãrĩk wãnh. Akubyn àkam adjà. Ga, me kute kàxdjwa kajgoo pôx ne kute o aben parja pumũ. Ja dja ga amikam ama, ane. Mỳj'ã ne kum kabẽn ja jarẽ? Bir, djãm me kute me par prãm umar mexmã? Kati. Dja kurê djwỳnh ĩ arỳm kubĩ. 'Ã ne Jeju kum,
—Ga, me kute kàxdjwa kajgoo pôx ne kute o aben parja pumũ, ane.
53 Ne kam ajte kum,
—Djã nã gãm ijã amim, “Dja te Bãm 'uw nhym kum õr kêt”, ane? Kati, ba ren me'ã Ibãm 'uw nhym ren imã kadjy mrãnh djwỳnh krãptĩ: jano. Ren imã redjiãobê 12 jano nhym me ren ipytà. Me redjiãobê 12kam me krãkamngônh'ã akre nhym me kubê 72.000. Me krãptĩ:. 54 Ne me ren ipytà ba ren kam me bakukãmãre kute Metĩndjwỳnh kabẽn'ã pi'ôk no'ôk kôt amijo itẽm kêt. Nhym be, kati. Mrãmri ne ba kabẽn kôt amijo itẽmkumrẽx, ane.
55 Nãm ã Jeju kum anen kam me krãptĩjamã kum,
—Je djãm idjàkĩnhĩ ne ga me aje ijo atỹm kadjy iwỳr anhõ kômẽ anhõ kàxdjwa kajgomẽ o mõ? Myt kunĩkôt ne ba Metĩndjwỳnh nhõ kikretikam ikrĩ, memã idjujarẽnho ikrĩ ga me kam kam ijo atỹm kêt ne. 56 Mỳkam ne ga me ijo tỹm? Bir, amrẽbê: ne Metĩndjwỳnh kukwakam kabẽn jarẽnh djwỳnh me bakukãmãremã me ajã ajarẽ. Me aje ijo atỹm'ã ajarẽn arỳm 'ã pi'ôk no'ôk ne. Nhym me arỳm aben djô'ã arẽnho mõ:. Arẽnho mõr tãmtã arỳm iwỳr o bôx. Tũ:mràm me bakamingrãnyrekam arỳm iwỳr o bôx. Ba ar iba: ga me arỳm jakam ã ijo ane. Me kute me bakukãmãremã me ajã ujarẽnh kôt ne ga me arỳm jakam ã ijo atỹmo ane. Nãm ã Jeju me krãptĩmã ane. Nhym kam kôt ba djwỳnh kunĩ mã amijã maje prõt ne.
Me kute we axwe jabej kukjêr.
Mak 14.55; Ruk 22.66; Dju r 18.12
57 Nhym me kute pa 'amỳnh djwỳnhja o mõ:n arỳm Kajbaj'ỳr o bôx. Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr raxbê ne Kajbaj. Nhym Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmẽ mebêngêtmẽ ne me arỳm akuprõ nhym me me'ỳr o bôx. 58 Nhym be, Pedru ne Jeju kôt tẽ, nĩjar kum kre rax ne tẽ. Nhym me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr rax nhõ kikre nhipôkri kênh ngrire nhym Pedru arỳm Jejukôt wadjà. Me kute ajmã Jeju o jabej kute omũnhmã arỳm nhỹ, bẽnjadjwỳr nhõ krãkamngônhmẽ ro'ã nhỹ.
59 Nãm me me'ỳr Jejuo bôx nhym kam me rũnh arỳm me 'êxnhĩ jabej. Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ mebêngêttemẽ me rũnh kunĩ ne me me 'êxnhĩ jabej. Dja me amãnhkrut Jeju'ã 'êx ne memã kum,
—Ba ne ba axwe kôt omũ. Nãm ã ane ba omũ, ane. Dja me ane nhym me arỳm me kabẽn man arỳm we axwe 'õ pãnh kubĩ. Kadjy ne me me 'êxnhĩ jabej. 60 Ne te abejo dja. Me'õ ar amãnhkrut kute axikôt 'ã kabẽnja ne me te abejo dja:. Nhym me 'êxnhĩ krãptĩ kàjmã ku'ên arĩk aben kupa'ãbit axwe jarẽnho kumex. Nhym me te ar amãnhkrut axikôt 'ã kabẽnja jabejo dja: nhym kam ar 'êxnhĩ amãnhkrutja arỳm kàjmã djan axikôt 'ã kabẽn jarẽ. 61 Nãm ar'ã 'êx ne memã kum,
—Tãmwã ne memã kum, “Ba ne ba ije Metĩndjwỳnh nhõ kikreti ngrành ne ije akubyn ipêx kadjy ijitỳxo 'ỳr ibôx mexkumrẽx. Akubyn ije ipêx'ã dja akati amãnhkrut ne ikjêkêtbit apêx ba arỳm ipêx pa.” Nãm Jeju ã memã ane bar arỳm kuma. Nãm ar 'êxnhĩja ã Jeju'ã memã ane. Ar axikôt ã memã arẽnho ane.
62 Nhym me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr raxja arỳm kàjmã djan kum,
—Ga ar kabẽnjama. Djãm aje aminêje akabẽn'õ jarẽnh prãm kêtkumrẽx. On imã amikôt amijarẽ, ane. 63 Nhym Jeju tu anhikrê.
Nhym me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr rax ajte kum,
—Metĩndjwỳnh tĩn ne ar baja ne arỳm gu bapumũnho nhỹ. Kwãrĩk wãnh nokrekam ajêxnhĩ kêt. On me imã amijarẽ. Djãm abê me babê idjaer nhõ Bẽnjadjwỳrbê kumkati, nẽn? Djãm mrãmri abê Kritu? Djãm abê Metĩndjwỳnh Kra? On me imã amijarẽ, ane.
64 Nhym Jeju kum,
—Kôt ne ga imã arẽ. Ba ar amã arẽ gar ama. Gêdja ba ĩ Metĩndjwỳnh pymati djubôk'ãnh nhỹ. Ije amijo inhĩ ne ibẽnjadjwỳr raxkam ubôk'ãnh nhỹ gar arỳm ipumũ. Ne kam ajte kakrãkôt amrẽ kàjkwa kurũm itẽmkôt ipumũ, ane.
65 Nhym kam me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr rax kute memã amingryko amirĩt kadjy arỳm amibê kà kadjô. Amibê kà kadjôn arỳm memã kum,
—Ẽ, arỳm ne Metĩndjwỳnh japrỳ. E kum kwãrĩk wãnh gwaj ijukri axwe kôt omũnh djwỳnh'õ jabej kêt. Gwaj bakunĩ ne gwaj arỳm kute Metĩndjwỳnh japrỳja ma. Ta ne amijo Metĩndjwỳnh rax pytàn arỳm o aprỳ gwaj kôt kuma. Kute gwaj bamã, “Metĩndjwỳnh djubôk'ãnh inhỹrkôt dja gar ipumũ”, anhỹrkôt ne gwaj arỳm kuma. 66 Arỳm ne gar ama. Mỳj dja gwaj nẽ? ane.
Nhym me kupãnhtã 'ã kum,
—Gê me on kubĩ. Gê me on kubĩ, ane.
67-68 Nhym kam me kwỳ nokre kutôn ikra krão tak nhym me kwỳ ikra poo tak ne kum,
—We me inhõ Bẽnjadjwỳrbê kumkati kadjy ne Metĩndjwỳnh ajano, abê Kritu kadjy ajano ga bôx. Aj, goja abê Kritu jabej goja me'õ kute akurwanhjakôt omũ. Goja tu aman me imã arẽ. Nãm me ã Jeju'ã bẽno bikẽnho ane.
Pedru aminêje 'êx.
Mak 14.66; Ruk 22.55; Dju r 18.15
69 Nhym Pedru arỳm me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr rax nhõ kikre nhipôkri kênh ngrirekam nhỹ. Nhỹ: nhym bẽnjadjwỳr nhõ àpênh ni arỳm 'ỳr bôx ne omũn kum,
—Tukwa, gadjwỳ ne ga Jeju kôt ar aba. Pykabê Garrêjakam Jejukôt ar aba, ane.
70 Nhym me kunĩ nhipôkri arĩk aminêje 'êx ne kum,
—Kati, ije akabẽnwã mar kêtkumrẽx, ane.
71 Ne kam kikreti'ỳr àrmã katon kre tã dja. Nhym bẽnjadjwỳr nhõ àpênh ni 'õdjwỳ omũn memã kum,
—Tãmwãdjwỳ ne Jejukôt ar ba, Nadjarekam Jejukôt ar ba, ane.
72 Nhym ajte aminêje 'êx ne memã kum,
—Aje mỳj me'õ jarẽnhwã ije omũnh kêt. Djãm ijêxnhĩ? Kati. Metĩndjwỳnh ne arỳm ijêxnhĩ kêtkôt ima, ane.
73 Nhym kàjbê 'ãtũm nhym kam me'õ 'ỳr tẽn kum,
—Be, mrãmri ne gadjwỳ kôt ar aba. Abê pykabê Garrêja kra'õ. Garrêjakam me kabẽn kôt ne ga akabẽn bar kôt aman arỳm amã ikato, ane.
74 Nhym memã kum,
—Kati, mrãmri ije me'õwã pumũnh kêtkumrẽx, ane. Ne me'õ kute kum anhỹr kêtmã arỳm amikangrôn memã kum,
—Dja ba ijêxnhĩ jabej gê Metĩndjwỳnh pãnh ijo akno. Ta ne arỳm ijêxnhĩ kêt kôt ima, ane. Nãm anhỹr 'iry kêt nhym arỳm õkrẽn'ãnh kà. 75 Nhym kam Pedru õkrẽn'ãnh kàr man akubyn amimaro tẽ. Amimaro tẽn arỳm amũja'ã Jeju kute kum kabẽn jarẽnhja'ỳr amimaro bôx ne amijã kabẽn ma. Kute kum,
—Õkrẽn'ãnh kàr kêtri dja ga aminêje ajêxo amãnhkrut ne ikjê kêt ne memã kum, “Kati, ije tãmwã pumũnh kêt”, anhỹr ja ne arỳm kuma. Nãm maro dja nhym arỳm rerek 'ỳr bôx. Rerek 'ỳr bôx nhym arỳm katon mu:w.

*26:28 Mrãmri ne Jeju kamrôo prõt nhym Metĩndjwỳnh arỳm 'ã memã kum, “Arỳm ne ikra tyn kamrôo prõt ne. Jakam dja me tu amim ikra markumrẽx ba kam arỳm me axwe maro aknon me kam ingryk kôet ne.” Nãm ã Metĩndjwỳnh memã ane.