27
Me Piratu'ỳr o môn o bôx.
Mak 15.1; Ruk 23.1; Dju r 18.28
Nhym kam kryràm me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr kunĩmẽ mebê idjaer bêngêt arỳm Jejuo aben ma. O aben man arỳm abenmã 'ã karõn abenmã kum,
—Mrãmri dja me on tu bĩnkumrẽx, ane. Ne kam arỳm uwpren Piratu'ỳr o mõn o bôx. O bôx ne kum kanga. Piratubê bẽnjadjwỳr bajtem. Me kute bĩnmã 'ỳr o mõrkam ne Djuda arỳm omũ. Djuda kute kurê djwỳnhmã kanga djwỳnhja arỳm omũ. Ne kam arỳm amim ngry:k ne. Amim ngryk ne arỳm amim,
—Je tô mỳkam ne ba memã Jeju kanga? ane. Amim ngryko tẽ:n akubyn me rũnh'ỳr kryt jakao ngônhponho pi'ôk kaprĩbê 30o tẽn arỳm me'ỳr o bôx. Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ mebêngêt'ỳr ne o bôx ne arỳm memã kum,
—Axwe kêtkumrẽxkam ne ba me amã kanga ga me arỳm aje bĩnmã. Ba kam arỳm ijaxwe:, ane. Ne memã kum, “Mĩ”, ane.
Nhym me kum,
—Djãm me ba ne ba me o amaro iba? Kati, ga ne ga o me ima, ane.
Nhym kam arỳm Metĩndjwỳnh nhõ kikreti'ỳr tẽn 'ỳr bôx ne kikreti kadjwỳnhbê ngônhponh mẽn arỳm mã tẽ. Mã tẽn kam ta pĩ'ã amimut djên amibĩn arỳm ty.
Nhym kam me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳr ar 'ỳr tẽn ngônhponho atom ne abenmã kum,
—Djãm Metĩndjwỳnh nhõ kikreti nhõ pi'ôk kaprĩo atom djàkam gwaj baje ngônhponh djirmã? Kati. Djuda kute gwaj bamã Jeju kanga nhym me kute bĩn nhym kamrô prõt pãnh ne ngônhponho pi'ôk kaprĩja. Gwaj ren Metĩndjwỳnh nhõ kikretikam pi'ôk kaprĩ djin ren kam Môjdjê kukràdjà kupa'ã amijo tẽ, ane. Ne kam aben man abenmã kum,
—Gwaj ngônhponho ngybôr nhõ pyka by. Me kute kam me bajtem tyk jangjênh kadjy pyka by, ane. Ne kam arỳm ngônhponho pyka by. Kam ne me arỳm pykamã pyka kamrôre jarẽ. Akatija tãmkam ne me kute kum arẽnh rã'ã. 9-10 Amrẽbê: ne me bakukãmãre Djermi memã 'ã ajarẽ. Me kute ngônhponho ngybôr nhõ pyka byr'ã ajarẽ. Djermi Metĩndjwỳnh kukwakam me bakukãmãremã 'ã ajarẽn memã kum,
“Nãm me kam arỳm kryt jakao ngônhponho pi'ôk kaprĩbê 30 by. Mebê idjaer kute me'õ'ã kum,
‘Dja ba me me'õ pãnh amã ã pi'ôk kaprĩo ane’, anhỹr kôt ne me arỳm kubê 30 by.
Ne kam arỳm o ngybôr nhõ pyka by. Bẽnjadjwỳr djwỳnh kute imã arẽnh kôt ne me kuby.”
Nãm ã Djermi me bakukãmãremã ane. Nhym me kam arỳm aben djô'ã arẽ:. Arẽnho mõr tãmtã arỳm 'ỳr o bôx. Tũ:mràm me bakamingrãnyrekam me rũnh arỳm ngônhponho ngybôr nhõ pyka byrkumrẽx. Djermi kute amrẽbê: me bakukãmãremã 'ã ujarẽnh kôt ne me arỳm pyka byrkumrẽx.
Piratu kute we axwe jabej kukjêr.
Mak 15.2; Ruk 23.3; Dju r 18.28
11 Me kute pyka byr djwỳnhràm ne me rũnh arỳm bẽnjadjwỳr Piratu'ỳr Jejuo mõn o bôx. O bôx nhym arỳm kabem dja nhym kum,
—Djãm abê mebê idjaer nhõ bẽnjadjwỳr rax? ane.
Nhym Jeju kum,
—Kôt ne ga aje arẽnhwã, ane.
12 Nhym kam me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ mebêngêtmẽ arĩk Jeju'ã axwe janhô. Nhym tu anhikrê.
13 Nhym Piratu kum,
—Djãm ajaxwe krãre ne me amã arẽ? Djãm aje mar kêt? ane.
14 Nhym kum kabẽn'õ jarẽnh kêtkumrẽx. Nhym bẽnjadjwỳr Piratu te kute marmã kam no tyn omũnho nhỹ. 15 Be, akatija tãmkam ne mebê idjaer krãptĩ: arỳm aben pydji. Me kute aben kajmã'ã Metĩndjwỳnh me kukãmãre nhirôbê mrãnh djà mar kadjy aben pydji. Amex kunĩkôt ne bẽnjadjwỳr raxbê Piratu akati jakam mebê ijê djà kurũm me pỹnh ne meo pôx nhym me mã mrã, mebê ijêjao pôx nhym me mã mrã. Me kute me'õ'ã à'wỳrja ne me kĩnh kadjy bõm kumẽ. 16 Mebê ijê djàkam ne me arỳm me'õ axwe:jabê ijê. Idjibê ne Baraba. 17 Me krãptĩ ne me akati jakam akuprõ nhym Piratu memã kum,
—Mỳj me'õ dja ba me amã kaban ano? Dja ba Baraba kaban ano. Nàr, dja ba Jejumã inhiren ano, me kute kum Kritu jarẽnhjamã inhiren ano, ane. 18 Nãm anhỹr djwỳnhràm amim,
—Jeju'ã me krãptĩkam ne me rũnh 'ã ngryk ne imã kanga, ane. Ne kam arỳm kute Jejumã irer ne kute anor prãm.
19 Piratu arek memã axwe pãnh jarẽnh djàkam nhỹ nhym prõ amũ kum kabẽn janon kum,
—Kwãrĩk wãnh ajmã me'õwão kêt. Axwe kêtkumrẽxkam ajmã o kêt. Akatija tãmkam ne ba ibiptirkam omũn arỳm kam axwe idjumar, ane.
20 Kam ne Piratu kute kum irer ne kute anor prãm ne me krãptĩmã kum,
—Mỳj me'õ dja ba kum inhiren ano? ane. Nhym me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ mebêngêtmẽ me krãptĩmã kum,
—Baraba dja ga me amã kĩnh. Jeju'ã dja ga me kum, “Abĩ, abĩ.” Nãm me ã memã ane.
21 Nhym kam bẽnjadjwỳr Piratu ajte me krãptĩmã kum,
—Ar amãnhkrutja. Nhỹnhja dja ba kum inhiren ano? ane.
Nhym me kum, “Baraba”, ane.
22 Nhym memã kum,
—Mỳj dja ba Jejudjwỳ on? Me kute kum Kritu jarẽnhja mỳj dja ba on? ane.
Nhym me kunĩ kum, “Pĩte'y'ã anhô”, ane.
23 Nhym Piratu memã kum,
—Tô mỳkam? Mã ne kute? Djãm axwe? ane.
Nhym me kàj bê kum, “Pĩte'y'ã anhô”, ane.
24 Nhym Piratu amim,
—Je, jakam ne ba arỳm te meo ane. Nhym me ngry:k ne kangao kumex, ane. Ne kam ta kute we memã amijaxwe kêto amirĩt kadjy arỳm ngô byn me kunĩ nokrekam aminhikra põn memã kum,
—Djãm ije me'õ axwe kêtja kamrô kapĩnkam ba ijaxwe? Kati, me ga ne ga me 'ã imã apnê ba arỳm ije bĩnmã. Me ga ne ga me ajaxwe, ane.
25 Nhym me kunĩ kum,
—Nà. Tãm. Me ba dja ba me ijaxwe. Me ikramẽ ikrakam itàmdjwỳmẽ dja ba me ijaxwe. Me ba ne ba me imã bĩn prãm ne kam aje bĩnmã amã 'ã apnê, ane.
26 Nhym kam arỳm Baraba kaban ano nhym ta arỳm arek ar mekôt ba. Nãm kum iren anon kam memã Jeju jarẽ. Nhym me arỳm mrykà punuo kaprêprê:k ne. Nhym kam me kute pĩte'y'ã nhôr kadjy memã arẽ.
Krãkamngônh kute 'ã bẽno bikẽnh.
Mak 15.16; Dju r 19.2
27 Nhym kam bẽnjadjwỳr Piratu nhõ krãkamngônh kikretimã Jejuo mõn o wadjà. Kumoka'ê nhidjibê Pretorimã o mõn o wadjà. O wadjàn arỳm kadjy me krãkamngônh kàtàm kunĩo akprõ. O akprõ nhym me kunĩ arỳm bôx ne Jeju'ã aben pydji. Me kute aprỳn 'ã bẽno bikẽnh kadjy 'ã aben pydji. 28 Ne kam kubê kubẽkà kaban inôkà ryti kamrêk kute me bẽnjadjwỳr rũnh nhinôkà pyràkja kum adjà. 29 Ne kam mrỳnhĩo kajkep ne ikãnh ne, ne kum kutu. Nãm me me bẽnjadjwỳr rũnh nhõ krãdjê'ã mrỳnhĩ jakren arỳm kum kutu. Ne kam ikra djubôkmã po'ê jadjà nhym kuby. Me bẽnjadjwỳr djàbêr djà'ã ne me po'ê jakren ikramã adjà nhym kubyn o nhỹ. Nhym me parbê ari rôrôk ne kõnkrão krĩn 'ã bẽno ajkẽn apỹnh kum,
—Ga we abê mebê idjaer nhõ bẽnjadjwỳr rax. Gora kribêm atĩn 'iry, anhỹro kumex. 30 Ne kam apỹnh kutôn apỹnh po'ê byn arĩk o krã môre. 31 Ne kam arỳm 'ã bẽno bikẽnhja inomã kumẽn kam arỳm kubê inôkà ryti kamrêk kaban akubyn kum õ kubẽkà djwỳnhja jadjà. Ne kam kute pĩte'y'ã nhôrmã o katon o mõ.
Me kute pĩte'ykam nhôr.
Mak 15.21; Ruk 23.33; Dju r 19.17
32 O mõn arỳm me'õbê Ximão kajpa. Pykabê Xirenikam me kra 'õ. Nhym me krãkamngônh arỳm Jeju nhõ pĩte'y'ã kum àpnênh tỳx nhym arỳm kum ikreio kumỳn o mõ. 33 Krãnhrebê Gogota'ỳr ne me Jejuo mõ. Me bakabẽnkam ne gu me ren krãnhremã me krã'i jarẽ. Nãm me 'ỳr o mõn arỳm 'ỳr o bôx. 34 Ne kam pidjô kangô kadjàmẽ pĩdjỳo akàn arỳm Jejumã kungã. Nhym te kakin kanga. 35 Nhym kam me arỳm pĩte'y'ã kunhô nhym wajêt.
Nhym kam me apỹnh kute õ kubẽkà jamỳnh kadjy kẽn kryre rẽ. Me kute kẽn rẽnhkôt ne me amijo kubẽkà pytà. Amrẽbê: ne ujarẽnh djwỳnh 'ã ajarẽ. Me kute abenmã õ kubẽkà ngrành'ã ajarẽ. Metĩndjwỳnh kukwakam ne 'ã ajarẽn me bakukãmãremã kum,
“Metĩndjwỳnh Kra ne memã kum,
‘Arỳm ne me abenmã ikà ngrà.
Nãm me ikà ja'ã kẽn kryre rẽn arỳm amijo utà.’ Nãm ã memã ane.”
Nãm ã me bakukãmãremã ane nhym me arỳm aben djô'ã arẽnho mõ:n arẽnho mõr tãmtã arỳm 'ỳr o bôx. Tũ:mràm me bakamingrãnyrekam 'ỳr o bôx nhym me arỳm abenmã Jeju kà ngrànhkumrẽx. Metĩndjwỳnh kukwakam ujarẽnh djwỳnh kute me bakukãmãremã 'ã ujarẽnh kôt ne me arỳm abenmã Jeju kà ngrànhkumrẽx.
36 Ne kam arỳm nhỹ, nêje rĩto nhỹ. 37 Ne kam 'ã pi'ôk no'ôk ne. Pi'ôkkam ne memã kum,
—Jeju ne ja. Mebê idjaer nhõ bẽnjadjwỳr rax ne ja, ane. Me kunĩ kute omũnh kadjy ne me Jeju nhimõkri kunhô. Me kute we Jeju jaxwe 'õ pãnh pĩte'y'ã jêtja pumũnh ne kute mar kadjy ne me pi'ôk no'ôk ne imõkri kunhô. 38 Ne kam ar àkĩnhĩ amãnhkrutja Jeju nhikjê'ã pĩte'y'ã ar kunhô. Nhym arỳm ar arij. Jeju õkredjàkôt wajêt nhym aktã ar axweja ijên wajêt. 39 Nhym me 'ãnh mõrja nokà nhàn kum kabẽn punu:re ne kum,
40 —Be, ga: ne ga we aje Metĩndjwỳnh nhõ kikreti ngrành ne aje akubyn ipêxmã. Nhym aje ipêxo adjãm'ã akati amãnhkrut ne ikjêkêt ga we aje ipêx parmã. Goja jakam amiptà. Goja abê Metĩndjwỳnh Kra jabej pĩte'y kurũm rwỳ, ane.
41 Nhym kam me rũnh arĩk 'ã bẽno ajkẽ. Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ Môjdjê kukràdjà mar djwỳnhmẽ mebêngêtmẽ ne me arĩk 'ã bẽno ajkẽn abenmã kum,
42 —Amũbit ne me utà. Ne kam te kute amipytàr prãmje. Goja gê mrãmri mebê idjaer nhõ bẽnjadjwỳr raxkumrẽx jabej on pĩte'y kurũm rwỳ. Gê goja rwỳ gwaj goja rwỳkkôt omũn arỳm tu amim markumrẽx. 43 Tãmwã ne we Metĩndjwỳnh kanàrràm ar ba. Gê Metĩndjwỳnh mrãmri kum kĩnh jabej on utà. Tãmwã ne 'êx ne memã kum, “Ibê Metĩndjwỳnh Kra”, anhỹr ar o ba. Nãm me ã abenmã ane. 44 Nhym ar àkĩnhĩ aktã pĩte'y'ã jêtjadjwỳ kum àkjêro wajêt.
Tyk kadjy ne ja.
Mak 15.33; Ruk 23.44; Dju r 19.28
45 Nhym arỳm kàjkwa nhipôkri myt nhỹ. Nhym kam tu akamàt kô tyk ne. Pyka kunĩkôt ne me'ã akamàt kô tyk ne. Nãm me'ã akamàt kô tykkam myt kyn kyn kyn ky: nhym 3 orakam, amykrykambit arỳm ajte myt no pôt ne. Arỳm ajte myt kato. 46 Myt kato nhym Jeju mebê idjaer kabẽnkam kàj bê kabẽn ne Bãmmã kum,
—Eroi: Eroi: rama xabatani, ane. Nãm ren me bakabẽn kam kum,
—Inhõ Metĩndjwỳ:nh, Inhõ Metĩndjwỳ:nh, mỳkam ne ga arỳm ikanga? ane.
47 Nhym parbê me ku'êja kabẽn man arĩk abenmã kum, “Ẽ, me'õwã ne Erijmã kabẽn”, ane.
48 Nhym kam me'õ prõt ne ngônh puror põnh djà jakrita byn pidjô kangô kadjàmã adjà. Nhym kam kangô ipu nhym pĩ nhidjamã adjàn kàjmã kum kungã, kute kaôr kadjy. 49 Nhym me'õ ar kum,
—Adjỹm, gê goja me bakukãmãrebê Erij 'ỳr bôx ne goja utà, ane.
50 Nhym kam Jeju kàj bê ajte kabẽn ne arỳm ty.
51 Be, nhym arỳm Metĩndjwỳnh nhõ kikreti kadjwỳnhbê kubẽkàtija ta amikadjô. Nãm nhôr djà'ãnh amikrax ne e y: ne kraxmã amimẽ. Nhym pyka arỳm amingrẽk ne. Nhym apỹnh kẽn amikokij. 52 Nhym apỹnh pyka krã amijã kurê. Nhym me tyk krãptĩ, Metĩndjwỳnh nhõ me ja krãptĩ, arỳm ĩ tã akubyn tĩn ne kato 53 ne arỳm Jeju akubyn tĩn nhijukri Djeruxarẽmã mõ, krĩrax tãmmã ne me kute Metĩndjwỳnh nhõ krĩrax mextire jarẽnh ja, kumã ne me mõn me krãptĩmã amijo amirĩt.
54 Pyka amingrẽk nhym mỳjja kwỳ ã amijo ane. Nhym krãkamngônh krãptĩ: kubê 100 nhõ bẽnjadjwỳrmẽ ro'ã Jeju nêje rĩto ku'êja arỳm omũ. Mỳjja pumũn arỳm tĩn prã:m ne abenmã kum,
—Be, mrãmri ne me'õ jabê Metĩndjwỳnh Krakumrẽx, ane.
55 Nhym me niredjwỳ krãptĩ amybỳm omũnho dja. Amrẽbê Jeju pykabê Garrêjakam ar bari ne me nire ja mã kôt ban o djuw mexo ba. Ne Jeju ajbir krĩraxbê Djeruxarẽ'ỳr tẽmkam kôt ajte mõn bôx. 56 Me nire ja nhikô'ã ne Marij Madarena dja. Nhym Marij 'õdjwỳ dja. Kurũm ne Xijagumẽ Jôdje ar apôx. Nhym Djebedêu kute kum ar adjwỳrja nãdjwỳ dja.
Arỳm adjàr kadjy ne ja.
Mak 15.42; Ruk 23.50; Dju r 19.38
57 Nãm Jeju ty nhym kam amykry mex ne. Nhym Jôdje arỳm bôx. Krĩraxbê Armatêkam ne Jôdje abatành djà. Õ nêkrêx rax. Adjwỳnhdjwỳ ne arỳm Jeju kôt ba. 58 Nãm Piratu'ỳr tẽn bôx ne Jeju nhĩ'ã kuma. Nhym Piratu memã kum, “Aje, me kum angã”, ane. 59 Nhym kam Jôdje kadjy kubẽkà mexbê rinhu byn 'ỳr o tẽ. 'Ỳr o tẽn arỳm pĩte'y kurũm o ruw. Ne kam arỳm kubẽkào kupu. 60-61 Nhym wãnh ta õ me tyk nhõ kẽnkreja. Ta kabẽn kôt ne me ajbir kẽnkre kakruw. Nhym arỳm Jeju o mõn kam adjàro dja. Ne adjàr pan kam kẽnpoti jabatànhja ajkwa krekre'ã kudjan kam arỳm mã tẽ. Nhym Marij Madarenamẽ Marij 'õdjwỳmẽ ar kẽnkre kônh omũnho nhỹ.
Kẽnkre nêje ku'ê djwỳnh'ã ujarẽnh.
62 Pi'ôk ràràr nêje akatikam ne me adjà. Akati jakam ne me me tyk djà kêt djà nhõ akati bôx kêtri aminhõ mỳjja kupênho kumex. Nhym kam arỳm pi'ôk ràràr bôx. Me tyk djà kêt djà nhõ akati bôx. Nãm te pi'ôk ràràr nhym me rũnh akati mar kêt ne tu Piratu'ỳr tẽ. Me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmẽ mebê pardjêu Piratu'ỳr tẽn 'ỳr bôx ne Jeju'ã kum,
63 —Bẽnjadjwỳr, me'õ 'êxnhĩja tĩn ne ar bari ne memã kum, “Dja ba ty nhym ijã akatin akatin akati ba kam akubyn itĩn”, ane. Tãm ne bar ma:ro iba. 64 Kam bar amã arẽ. Godja kôt ba djwỳnh ar akamàtkam kẽnkre 'ỳr bôx ne arỳm ĩo akĩn mã o mõ. Ne kam arĩk memã 'êx ne memã kum, “Arỳm ne akubyn tĩn ne”, anhỹro ba. Jeju ta ne amrẽbê me noo biknoro ba. Dja ar ijukri akubyn tĩn jarẽ nhym me abenmã arẽn arỳm abennoo biknor me:x ne. Me 'êx kêt kadjy dja ga anhõ krãkamngônh janon memã kum, “Me 'ỳr mõn kẽnkre kuri dja”, ane nhym ar te kute ĩo àkĩnhmã. Gê 'ã akati amãnhkrut ne ikjêkêt apêxkambit me ajte ate krã ba. Nãm me rũnh ã Piratumã ane.
65 Nhym memã kum,
—Gêtô. 'Ỳr krãkamngônh kwỳo mõ gê me kẽnkre nêje djan rĩt tỳ:xo dja, ane. 66 Nhym kam me arỳm kẽnkre'ỳr meo mõn meo bôx. Ne kam arỳm kẽnkre'ã kẽnpotio yn kam kre nêje krãkamngônh pumjuw nhym me arỳm nêje djan rĩt tỳ:xo dja.