28
Akubyn tĩn kadjy ne ja.
Mak 16.1; Ruk 24.1; Dju r 20.1
Nhym me tyk djà kêt djà nhõ akati arỳm apêx nhym arỳm pi'ôk kamrêkkam akati tẽ. Nhym kam Marij Madarenamẽ Marij 'õdjwỳ ar arỳm kute kẽnkre pumũnhmã 'ỳr tẽ.
'Ỳr tẽ: nhym arỳm pyka amingrẽk tỳ:x ne. Bẽnjadjwỳr djwỳnh kadjy mrãnh djwỳnh 'õ ne kàjkwa kurũm ruw nhym kam pyka amingrẽk tỳ:x ne. Nhym kadjy mrãnh djwỳnh arỳm kẽnkre'ỳr tẽn 'ỳr bôx. Bôx ne arỳm ajkwa krekre'ã jãm kẽnpoti dja. Jãm kudjan arỳm 'ã nhỹ. Nãm nokre jadjê:nh kute mrãmri ne na jadjênhkam pôk tỳxja pyràk. Nhym õ kubẽkàja jaka: kute mrãmri ne kakũm arngrokam akaja pyràk. Nhym kre nêje ku'ê djwỳnhja arỳm omũ. Omũn arỳm umaje terte:t ne arỳm rôrôk ne. Ne kam arỳm wãnh kute me tyk pyràk ne ikwã.
Nhym ar nire kẽnkre'ỳr tẽn bôx nhym kadjy mrãnh djwỳnhja arkum,
—Kwãrĩk wãnh ar atĩn prãm kêt. Jeju ne gar abej. Arỳm ne ba ar ama. Me kute pĩte'y'ã nhôr ne bĩnja ne gar abej tẽ. Jakam ne arỳm nõr kêt. Nãm akubyn tĩn ne kato, kute ar amã arẽnh kôt. Amrẽ ar tẽn nõr djà kaprỳja pumũ. Dja gar omũn kam amikrà kêt ne tẽn kôt ba djwỳnhmã arẽ. Dja gar arkum, “Arỳm ne akubyn tĩn ne ar akukãm pykabê Garrêja'ỳr tẽmmã. Dja gar kam tẽn arỳm omũ” ane. Dja gar ã arkum ane. Ba ne ba arỳm ar amã arẽ gar arỳm ama. Nãm ã kadjy mrãnh djwỳnh arkum ane.
Nhym ar nire kabẽn man arỳm amikrà kêt ne mã kẽnkre kurũm prõt ne. Tĩn prãmmẽ kĩnhmẽ akàn prõt ne. Ar kute kôt ba djwỳnh arkum arẽnhmã prõt ne. Prõ:t nhym ar aêrbê Jeju ar kajpan arkum, “Àpnhĩre ar”, ane. Nhym ar arỳm 'ỳr bôx ne paro tỹm ne kum rax jarẽnho nõ. 10 Nhym Jeju arkum,
—Kwãrĩk wãnh ar atĩn prãm kêt. Tẽn ikamy arkum ikabẽn jarẽn arkum, “Ar Garrêja'ỳr mõ. Dja gar kam bôx ne arỳm omũ”, ane. Dja gar ã arkum ane. Nãm ã Jeju arkum ane. Nhym ar nire arỳm ar'ỳr mõ.
Kẽnkre nêje ku'ê djwỳnh 'ã ujarẽnh.
11 Ar'ỳr mõ nhym wãnh kre nêje ku'ê djwỳnh kwỳja arỳm kàjmã djan amũ krĩraxmã mõn bôx. Bôx ne arỳm me kadjy Metĩndjwỳnh mar djwỳnh nhõ bẽnjadjwỳrmã prĩne amijarẽn arkum,
—E kum, pyka ne amingrẽk nhym kadjy mrãnh djwỳnh arỳm ruw ne kẽnkre'ỳr tẽ. 'Ỳr tẽn arỳm ajkwa krekre'ã jãm kẽnpoti djan 'ã nhỹ. Nokre adjê:nh ne nhỹ. Bar omũn itĩn prã:m, ane. 12 Nhym ar arỳm kuman mebêngêt'ỳr tẽn 'ỳr bôx ne mekmẽ akuprõ. Ne kam arỳm o aben ma. O aben mar pan kam arỳm krãkamngônh'ỳr bôx ne arkum,
13 —Kwãrĩk wãnh memã wã jarẽnh kêt. Dja gar memã ajêx ne memã kum, “Akamàtkam ar inhõt tykkam arỳm kôt ba djwỳnh ar bôx. Bôx ne arỳm Jejuo akĩn mã nhĩ'ãm o mõ”, ane. Dja gar ã memã ajêxo ane bar pãnh arỳm ar amã pi'ôk kaprĩ kumex ngã. 14 Nhym godja me kàtàm arỳm ar anhõ bẽnjadjwỳr Piratumã ar ajarẽnh jabej ne kum, “Nãm anhõ krãkamngônh kre nêje rĩt'ã ngõr nhym kôt ba djwỳnh ar arỳm Jejuo akĩ”, anhỹr jabej. Nhym ar akam ngryk jabej. Ar ba dja bar arỳm ar anêje kum ikabẽn ne ar apytà. Mĩ, pi'ôk kaprĩ. Dja gar ã memã ajêxo ane. Nãm ã me rũnh krãkamngônh arkum ane. 15 Nhym kam ar arỳm amim pi'ôk kaprĩ jamỳn ã memã 'êxo bao ane. Ar kute arkum 'ã karõ kôt ã memã 'êxo bao ane. Nhym kam mebê idjaer arỳm arẽnho kumex ne arẽnho ipôk ne. Ne akati jakam kute we ar kute Jejuo àkĩnhja jarẽnh rã'ã ne.
Ar àpênh djà'ã arkum karõ.
Mak 16.14; Ruk 24.46; Dju r 20.19; Kar 1.6
16 Nhym kam kôt ba djwỳnh Ar kubê 11ja amũ pykabê Garrêja'ỳr mõn bôx. Jeju kute arkum krãnh jarẽnhja'ỳr ne ar bôx. 17 Ne kam arỳm Jeju pumũn parbê kõnkrão nhỹn kum rax jarẽn kum,
—Mrãmri ne ga arỳm akubyn atĩn ne, ane. Nhym be, ar kwỳ ne ar abenmã kum,
—Djãm mrãmri Jejukumrẽx ne dja? Djãm mrãmri akubyn tĩn ne? Kon ne, ane. 18 Nhym Jeju arỳm ar'ỳr bôx ne arkum,
—Kàjkwamẽ pykamẽ kam mỳjja kunĩ ne ba ije o iba kadjy arỳm ibẽnjadjwỳr rax. 19 Kam dja gar mõn me kunĩmã arẽ. Apỹnh me ba djà kunĩkôt memã arẽ gê me ikabẽn man kôt ar amijo ba. Dja me ikabẽn man kôt ar amijo ba gar Metĩndjwỳnhmã ngômã me angij. Dja gar memã kum, “Arỳm ne ga tu amim Bãm markumrẽx ne ajte tu amim Kra markumrẽx ne ajte tu amim Metĩndjwỳnh Karõ markumrẽx. Ba kam arỳm ar kukwakam ngômã ajadjà”, ane. Dja gar ã memã anen arỳm ngômã me angij. 20 Ije ar amã katàt ar amijo aba'ã karõkam ikabẽn kunĩja memã arẽ gê me ikabẽn kunĩ man kôt ar amijo ba. Dja ba kam akati kunĩkôt ar amẽ amijo ikajkep rã'ã: rã'ã ne nhym pykakam me kute aminhinomã amimẽnh djà nhõ akati arỳm bôx. Nãm ã Jeju arkum ane. Tãm ne ja.