Paur kute Piremõmã pi'ôk no'ôk ne ja.
Paur ne kamybê Piremõmã pi'ôk no'ôk ne. Jejukôt ne ar abeno kamy. Nhym Piremõ nhõ kubẽ kra 'õ, me pardja 'õ kum àpênh kajgo ar baja arỳm mã kubê tẽ. Birãm kubê pi'ôk kaprĩreo akĩn mã kubê o tẽ. Ne kam pyka 'õkam bôx. Pyka 'õkam Paur memã Metĩndjwỳnh'ã ujarẽnh ar bakam bôx nhym kam Paur Jeju'ã ujarẽnho ku'ê. Mekbê ijê djàkam ãm rã'ãkam ne 'ã ujarẽnho ku'ê. Nhym kubẽ kraja kuman kam tu amim Jeju markumrẽx, tu amim kamnhĩxkumrẽx ne. Nhym kam Paur arỳm o kra. Kum abêkumrẽx ne, ne kam te kute nêmãn ajte Piremõmã ano. 'Ã pi'ôk no'ôk ne Piremõmã ano nhym Xikiku õ pi'ôk no'ôko tẽ. Nhym kam kum,
—Kwãrĩk wãnh, ga kam angryk kêt. Tu amã abê. Jejukôt dja gar tu abeno akamy ne amã aben jabê, ane. Nãm ã Paur Piremõmã pi'ôk no'ôko ane. Tãm ne ja.
1
1-2 Piremõ, amã ne ba pi'ôk no'ôk ne. Ba, ibê Paur ne ba amã pi'ôk no'ôk ne. Gu bakamy Ximoximẽ ne bar amã pi'ôk no'ôk ne. Piremõ, ga ne ga ar ikôt Metĩndjwỳnhmã adjàpênh ar aba bar imã akĩnhkumrẽx ne amã pi'ôk no'ôk ne. Gamẽ gwaj bakanikwỳnh Apijmẽ Akipu gwaj bakôt àpênhjamẽ ar aje amim Jeju mar ne kôt anhũrkwãkam aben pydjijamẽ, ar amã ne bar pi'ôk no'ôk ne. Ba, ibê Paur, Jeju Kritu'ã idjujarẽnh ibakam me kute ibê ijêja, ba ne ba ar amã pi'ôk no'ôk ne.
Gê Metĩndjwỳnh ajo djuw mex, Metĩndjwỳnhbê me Babãmmẽ krabê Bẽnjadjwỳr Jeju Kritu ar ukaprĩkôt ajo djuw mex ne ar ajo ba ne amã umar mex jarẽ ga adjumar mex ne ar aba.
Paur kute Metĩndjwỳnhmã amikĩnh jarẽnh.
Mrãmri ne ba akam ikĩnhkumrẽx ne kam ije inhõ Metĩndjwỳnhmã amijarẽnh katã kum ajarẽnh rã'ã. Nã bãm kum,
—Ota ba Piremõkam ikĩnhkumrẽx, ane. Nã bãm ã kum akam ikĩnh jarẽnho anen kôt kum mextire jarẽ. Mỳkam ne ba akam ikĩnh ne? Bir, amã me abêkam, amã Metĩndjwỳnh nhõ me ja kunĩ jabêkam ne ba akam ikĩnhkumrẽx ne. Ne ajte aje tu amim Jeju kamnhĩxkumrẽx, tãm ne me iwỳr arẽnho bôx. Kam ne ba akam ikĩnhkumrẽx ne. Be, nã bãm Metĩndjwỳnhmã ajarẽ ne kum,
—Arỳm ne Piremõ amikajmã'ã Jeju ma. Kam dja ga kum õdjànhmẽ kum me abê jarẽ gê memã õdjành ne kum me abê, ane. Nã bãm ã Metĩndjwỳnhmã ajarẽnho ane.
Nà, akmere, dja me akabẽn mex man anhõdjành pumũn arỳm akôt Kritu ma, Kritu nhõdjànhmẽ ukaprĩ ma. Nãm ukaprĩkôt apỹnh mỳjja mex djàrio me bakĩnh ne arỳm gadjwỳ ajo kĩnh ne, gê me gop apumũn kam arỳm akôt Kritumã kato.
Nà, nãm me imã ajarẽ ba kam ikĩ:nhkumrẽx ne kam ajte itỳ:xkumrẽx ne. Amã me abêkam, amã me kute Jejukôt abeno kamy jabêkam ne ba ikĩnhkumrẽx ne kam itỳxkumrẽx. Ga, akmere, nã gãm Metĩndjwỳnh nhõ me mexja prĩne meo djuw mex ne meo kĩnh ne. Ba kuman kam ikĩnhkumrẽx ne.
Ônemu nêje kum kabẽn.
8-10 Amã me abêkam ne ba mỳjja'ã ama. Ba ikrabê Ônemu'ã ama. Me kute ibê ijê rã'ãkam ne Ônemu iwỳr bôx ba kam o ikra. Nã bãm kum Jeju jarẽ nhym tu amim markumrẽx ba kam o ikra.
Ibê Kritu nhõ àpênhkam ren amã ibẽn tỳx ne. Ne ren amã,
—Kwãrĩk wãnh arek ikuri dja, ane. Nhym ren arỳm tu mrãmri dja.
Nhym bep kati, imã ajabêkam ne ba tu 'ã ama. Ba ibê Paur, ibêngêttekam amã ikaprĩ jabej, nhym me kute Kritu Jeju'ã idjujarẽnh ibakam ibê ijê ga amã ikaprĩ jabej ne ba tu 'ã ama.
11 Nãm amrẽbê akam punu ne kam ajbir amã mexkumrẽx, ne badjwỳ imã mexkumrẽx ne.
12 Ba arỳm ije akubyn awỳr anormã. Imã abêkumrẽx tãm ne ba ije amã anormã. Godja ba akubyn amã anon kam o ama: ne. 13 Nã bãm te ije o aminhõ prãme nhym arek ikuri ãm ne kute akàxã ijo djuw mexmã. Ije Jeju kukràdjà ny'ã idjujarẽnh ibakam ne me ibê ijê ba mebê ijê djàkam dja nhym Ônemu kute akàxã imã àpênhmã ba te ije o aminhõ prãme.
14 Nhym bep kati, nã bãm inhõkre kadjwỳnhbê amim,
—Kati, ba dja ba ã anhỹr kêt ne. Ga dja ga amã ikaprĩ jabej arỳm imã nê gê arek ikuri dja. Aje amimarkôt dja ga amã ikaprĩ jabej arỳm imã nê gê kam ikuri dja, ane.
15 Amrẽbê ne mã abê tẽm ngrire ne kam arỳm akubyn awỳr tẽmmã. Kon ne, birãm arỳm akubyn tu awỳr bôxkumrẽx ne arek wãnh akuri ãm rã'ã: rã'ãmã arỳm wãm tẽmmã. 16 Djãm aje o me bajtem'õ pyràk nhym amã àpênh kajgo ar bamã ne akubyn awỳr tẽmmã? Kati, arỳm ar aje Kritukôt abeno akamymã. Arỳm kubê akamy. Akamy, gu arỳm bamã kĩnhkumrẽxja tãm ne awỳr tẽmmã. Mrãmri imã kĩnh raxi. Nhym bep ga dja ga amã kĩnh raxo ijakre. Amã àpênhkam ne gar arỳm ajbir Bẽnjadjwỳr Jejukôt abeno akamykam dja ga amã kĩnh raxo ijakre.
17 Be, kam dja akubyn awỳr bôx ga amiwỳr o wadjàn kum akabẽn mex jarẽ. Gu baro'ã badjàpênh ne abeno banhõbikwakam baje aben pyràk jabej dja ikàxã awỳr bôx ga o ipyràk ne kutã aprõt ne pa 'amỳn amiwỳr o wadjàn kam kum akabẽn mex jarẽ.
18 Djori ajo ajkẽ? Nàr kon, djori abê mỳjjao akĩ? Kute ajo bikẽnh jabej amrẽ imã 'ã pi'ôk no'ôk ba kam amã o pãnh. 19 Ẽ, gop ije inhikrao pi'ôk no'ôkja pumũ, ba ibê Paur dja ba amã o pãnh. Kwãrĩk wãnh, ga dja ga àkĩnhĩ pãnh kum arẽnh kêt.
Gora ijã mãn amijakren ikudjwa pãnh jarẽnh kêt, àkĩnhĩ pãnh kum arẽnh kêt, tu ate akrã. Ga ije amã Jeju jarẽnh ne ije amã pãnh jarẽnh kêtja pumũ. Nã ba ren amã Jeju jarẽnh kêt ga ren amim mar kêt ne tu abiknorkumrẽx ne. Bep kati, nã bãm amã arẽ ga ama ba kam ije amã pãnh jarẽnh kêt. Gora aje ipyràk ne tu àkĩnhĩ pãnhja mar kêtkumrẽx. Ônemu kute ajo bikẽnh tũmja tu o pãnh mar kêt.
20 Nà, akmere, gora ã anen kum akabẽn mex jarẽ gu banhõ Bẽnjadjwỳr kabẽnkôt tu kum akabẽn mex jarẽ. Kum akabẽn mex jarẽn o ikĩnh, akmere. Gu baje Kritukôt abeno bakamykam gop ijo kĩnh, akmere. 21 Be, nã bãm inhõkre kadjwỳnhbê amim,
—Dja tu ikabẽn man kôt amijo ba. Dja ikabẽn man kam o djuw mexo ikabẽn jakre, ane. Nã bãm ã amim anen kam amã pi'ôk no'ôk ne.
22 Ẽ, ajte mỳjja 'õdjwỳ. Ba wãm awỳr itẽm ne ibôx jabej on ikutêp imã kikre kre kapõ ne kikre kadjwỳnhbê inhikwã djàwã kapĩ. Godja Metĩndjwỳnh wãm awỳr ijano ba kam awỳr tẽn bôx. Kadjy dja ga Metĩndjwỳnhmã ijo a'uw nhym kam arỳm awỳr ijano. Me kute ikadjàr ba kam wãm awỳr itẽmmã. Kam ne ba amijã Metĩndjwỳnh kamnhĩxbê nõ.
23 Epapraj ne kute ajo amak ne kute ajarẽnh rã'ã. Adjwỳnhdjwỳ ne me kubê ijê. Nãm Kritu Jeju'ã ujarẽnh ar ba nhym kam me kubê ijê nhym iro'ã mebê ijê djàkam dja. 24 Makumẽ Arxakumẽ Temanhmẽ Rukamẽ ar adjwỳnhdjwỳ kute ajo amak ne kute ajarẽnh rã'ã. Ar ja ne ar ikôt àpênh ar ba.
25 Gê Bẽnjadjwỳr Jeju Kritu ukaprĩkôt prĩne ajo djuw mex. Tãm ne ja.