3
Kute Metĩndjwỳnh djukaprĩ marn kute katàt amijo bamã.
Ep 4.2; Pir 2.3; Kor 3.12
Gora me kute amim Jeju marwãmã akabẽn jarẽ gê me on akabẽn ma. Dja ga memã kum,
—Gora me me bẽnjadjwỳrmẽ meo ba djwỳnh kabẽn man me kabẽnkôt ar amijo aba. Dja me me amã me adjàpênhkumrẽx jarẽ ga me kam kubê amikati kêtkumrẽx ne tu 'ỳr tẽ. Nhym bep djãm me me amã mỳjja punu'ã apnê ga me ate akrã. Kwãrĩk wãnh ga me abenã akabẽn kêt, ane. Gora me akabôt katin amã aben kaprĩn akrànmã abenmã akabẽn jarẽ, ane. Dja ga ã ajte memã akabẽn jarẽnho ane gê meo biknor kêt.
Amrẽbê ne gu me badjwỳ bano kêtkumrẽx ne bajamakkre kêtkumrẽx nhym me arĩk me banoo biknoro ba. Nà, amrẽbê ne gu me arĩk ar babari bamã mỳjja punu kunĩ kĩnh ne. Ne te baje bajaxwemã banhirer ne arek ar babamãn mã bamã bajaxwe kĩnh ne. Me bajaxwen abenã bakabẽn ne aben nhõ mỳjja'ã bangryk ar baba. Nhym me kum me bakurê: gu me badjwỳ amipãnh bamã me kurê.
4-5 Nhym bep ajbir ne Metĩndjwỳnhbê me bapytàr djwỳnh ukaprĩo kato ne kum me bajabêkumrẽx. Nã gu me te bamã bajaxwebit kĩnh nhym Metĩndjwỳnh tu ukaprĩkôt me bapytà. Kum me bajabên kam me bapytà. Djãm me bamrãnh mexkôt ne gu me amiptà? Arkati, ta ne ukaprĩkôt me bapytà. Nãm me ngôo amingrã ku'õn kam arỳm akubyn mexkumrẽx. Nhym Metĩndjwỳnh Karõdjwỳ ã me bajo nyo ane, ã me bajo mexo ane. Nãm me bajo ny ne me babê me bajaxwe krãta gu me kam baje babixadjwỳr ny pyràk ne bakabẽn punu mar kêt ne bakabẽn mexbit ma. Nhym kam Metĩndjwỳnh Karõ mã me bajo mexo tẽm rã'ã ne. Ukaprĩkôt ne me bawỳr Karõ jano, kute me bajo djuw mexmã. Jeju Kritu kubê me bapytàr djwỳnh djô'ã ne me bawỳr ano. Djãm õdjỳ got me babê Karõ nê? Kati, mrãmri ne õdjànhkumrẽx ne me bamã ta Karõ jano ne prĩne o me banhipêx ne ar me bajo ba.
Be, djãm Metĩndjwỳnh djukaprĩ ngri got. Nãm ukaprĩkôt me bamã me bajaxwe kêt jarẽ. Gu me bamex ne batyk nhijukri batĩn rã'ã: rã'ãn ar baba kadjy ne me bamã me bajaxwe kêt jarẽ. Nãm amũ me batĩn rã'ã: rã'ã rã'ãmã arẽ gu me amiwỳr kamnhĩxbê ar baba. Adjỹm, dja me bamã kungã.
Mrãmri ne ikabẽnja. Ikabẽnkumrẽx. Dja ga memã prĩne idjô'ã ikabẽnja kôt arẽ gê me kute amim Metĩndjwỳnh marja kum mỳjja mexbit kĩnh ne ar o ba. Kam ne mexkumrẽx, me kunĩmã mexkumrẽx.
Kwãrĩk wãnh me abenkam kangatija wãnh nõ. Tãm ne kajgo mexi. Kwãrĩk wãm nõ. Kwãrĩk wãnh me bakukãmã nhidjikôt me àkrêja wãnh nõ. Nhym me kute kabẽno aben japanh ne me kute abenmã àkrêjadjwỳ kunĩ dja wãnh nõ. Môjdjê kukràdjà tũm'ã ne me ã abenmã ane. Tãm ne kajgo mexi. Punure. Tãm dja wãnh nõ.
10 Dja me'õ kabẽno kute abenbê meo bikjêr jabej ga nêje kukrà. Dja ate krã ga ajte kum akabẽn jarẽ. Godja mã ate krã jabej ga kam arỳm tu kangakumrẽx. Arỳm ne ga te kabẽn punu nêje te o ane nhym mã kum kabẽn punu kĩnh. 11 Arỳm ne ga kôt kum akato. Mrãmri ne me'õ ja punukumrẽx. Atemã kabẽn. Kum axwe kĩnhkam ne ga arỳm kum akato. Nãm kabẽno amijo amirĩt. Mrãmri dja ga tu kangakumrẽx. Tãm ne ja.
Kabẽn o ino rer.
12-13 Be, dja ba awỳr Artemanh nàr kon Xikiku jano gê awỳr tẽn bôx ga kam tebê mã amrẽ iwỳr tẽ. Krĩraxbê Nikoporikam dja gu abenwỳr bôx. Kam dja ba na tỹmkam arek akam amako dja. Nĩnh iwỳr atẽm kêtri dja ga Djenajmẽ Apôr aro tẽn amũ ar kujate. Djenajbê ne me kadjy kabẽn jarẽnh djwỳnh, ar ja. Dja ga prĩne aro djuw mex ne aro tẽn amũ ar kujate gê ar tẽm mex ne ỹkam tẽm kêt. Ga kam amrẽ iwỳr tẽ.
14 Be, gora gê gu banhõbikwa kute Jeju marwã, mỳjja mexbit ma ne kum ajbit kĩnh. Mỳkam? Bir, gu banhõbikwa kute me 'uwtĩo djuw mex ne mekam kum ukanga kêt ne kute akrànmã ar meo djuw mexo bamã.
15 Ar ja, arkam idjãm ja kunĩ ne ar kute ajo amak rã'ãn kam wãm amã amijarẽ. Badjwỳ ne ba ar wão ama ne. Ar wã kute Jeju mar ne kum gu bakĩnhkam ne ba aro ama ne. Arkum ijarẽ.
Gê Metĩndjwỳnh ukaprĩkôt ar akunĩo djuw mex. Tãm ne ja.